Сучасна школа майбутнього

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Сучасна школа майбутнього

Освіта у сучасних умовах є могутнім чинником розвитку духовної культури українського народу , відтворення інтелектуальних сил суспільства , запорукою громадянського миру і майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні України як суверенної , незалежної , демократичної , соціальної та правової держави – повноправного члена європейської та світової спільноти. Сьогодні набуває актуальності поняття компетентності учня, що визначається багатьма чинниками . Оскільки саме компетентності є тими індикаторами, що дають змогу визначити готовність учня – випускника до життя , його подальшого особистісного розвитку й до активної участі в житті суспільства. Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до пріоритетів сьогодення відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства, підготують молодь до нових ролей у суспільстві. Саме тому важливим нині є не тільки вміння застосовувати власні знання, а й бути готовим змінюватись і пристосовуватись до нових потреб ринку праці, управляти й оперувати інформацією, активно діяти , швидко приймати рішення , навчатись упродовж життя. Сучасна школа ставить сьогодні перед собою нове завдання – сформувати в школяра та дорослого вміння вчитись. Життя постійно змінюється, рухається вперед , тому система освіти має відповідати вимогам сучасності та потребам особистості. Впровадження інноваційних технологій навчання,насамперед особистісно орієнтованого, диференційованого,розвивального є підґрунтям до впровадження компетентнісного підходу й ефективним чинником поліпшення якості освіти. Педагогічний колектив повинен добре володіти специфікою компетентнісного навчання: не давати готові знання,а вчити учня їх здобувати, вчити самостійно формулювати поняття, необхідні для розв’язання завдань. Основною проблемою сучасної школи є: 1.Удосконалення форм,методів і прийомів навчання та втілення у практику роботи школи нових підходів у навчанні з метою підвищення якості знань, умінь і навичок. 2. «Формування громадянської вихованості в процесі цілісного розвитку особистості» . Реалізація цієї проблеми здійснювалась через -вдосконалення методики проведення уроків (впровадження сучасних педагогічних технологій, інтерактивних форм і методів навчання) -вдосконалення форм і методів позакласної та позашкільної роботи; -вироблення вмінь учнів вчитися, самостійно здобувати знання та застосовувати їх на практиці; -відповідальність педагогів за результати своєї праці; -виховання інтересу до навчання; -активізацію системи роботи з батьками,громадськістю; -психодіагностику пізнавальної діяльності учнів,готовності учнів до навчання; -піднесення трудової і виконавської дисципліни в колективі.