Портфоліо Лютинської Марини Олександрівни з теми:"Документи в хмарах, або Office 365 вам у допомогу..."

Матеріал з Iteach WIKI
(Перенаправлено з Sitesupport-url)
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

"Документи в хмарах, або Office 365 вам в допомогу..."

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: інформатика, другорядні предмети: математика, українська мова

Вік учнів, клас

10 клас, 15-16 років

Навчальні цілі

Ознайомити учнів з призначенням і функціями служб онлайнового документообігу, основами роботи спільного використання документів та опрацювання даних за допомогою Office 365. Сформувати в учнів навички здійснення публікацій документів у середовищі для спільної роботи з документами, змінювати такий документ і керувати правами доступу до нього. Виробити в учнів практичні навички роботи з наступними хмарними службами Оne Drive, Word Online, Excel Online, Power Point Online,OneNote Online, Calendar, Share Point. Навчити учнів використовувати комп’ютерні засоби інтерактивного спілкування й обміну даними для організації та виконання колективної роботи, а саме соціальну мережу Yammer та корпоративну пошту Outlook. Формувати навички та вміння формулювати, аналізувати та вирішувати проблеми; підбирати необхідну інформацію з друкованих джерел і електронних ресурсів та критично її оцінювати; створювати презентації, публікації, статті; підготувати публічний виступ; презентувати власний інтелектуальний продукт.

Стислий опис проекту

Учням 10 класу пропонується взяти участь у проектній діяльності з метою розгляду питань, що стосуються навчального матеріалу теми "Служби онлайнового документообігу". Предмет дослідження школярів трактується в аспекті засвоєння теоретичного матеріалу та в процесі вироблення практичних навичок під час роботи із хмарними застосунками Office 365. В процесі виконання завдань передбачених навчальним проектом учні набувають практичного досвіду збору, аналізу, узагальнення, систематизації, критичного оцінювання інформації з метою створення власних інтелектуальних продуктів та їх презентації, виробляють практичні навички роботи із хмарними застосунками Office 365. Вагомою особливістю реалізації навчального проекту є досягнення учнями результату через: - здійснення диференціації завдань для учнів за рівнем складності, відповідно рівню навчальних досягнень школярів; - соціалізація учнів шляхом організацію спільної роботи учнів з документами з використанням соціальної мережі Yammer та із залученням до проекту громадськості.

Опис оцінювання

На початку проектної діяльності відповідно до теми навчального проекту проводяться батьківські збори з метою виявлення обізнаності учнів з досліджуваної теми та вмотивування їх до участі в дослідницькій роботі. Разом з учнями заповнюють опитувальник, який розміщений у спеціально підготовленому формі та батьки у буклеті заповнюють заяву в якій дають дозвіл на участь дітей у проектній діяльності.

Для встановлення рівня обізнаності учнів з пропонованої теми проекту та вибору групи, учням пропонуються тестові завдання, які розміщення у спеціально підготованому опитувальнику вчителя.

Значна увага приділяється опрацюванню з учнями критеріїв та основних підходів до оцінювання результативності їх роботи в проекті. У процесі виконання завдань навчального проекту учні долучаються до самоконтролю організації власної діяльності та заповненні звітності про виконані ними заплановані завдання. Після завершення роботи над проектом учням надається можливість презентувати на конференції створені інтелектуальні продукти, озвучити сформульовані висновки та застосувати систематизовані знання з теми "Служби онлайнового документообігу" під час виконання контрольної роботи.
Критерії оцінювання учнівської презентації Критерії оцінювання таблиць та діаграм Критерії оцінювання відео Критерії підготовки записника Картка обліку готовності звітних матеріалів

Діяльність учнів та вчителя

Технологічна картка реалізації проекту

До роботи над проектом

Підготовчий етап

Учитель формулює: назву проекту:""Документи в хмарах, або Office365 вам у допомогу...; основні питання. Ключове питання:"Чи доцільно використовувати служби онлайнового документообігу?"

Тематичні питання: Що таке документообіг? Які служби для онлайнового документообігу існують? Які служби для організації комунікації в рамках проекту ми можемо застосувати? та інші Змістові питання Учитель розробляє: план вивчення теми, план реалізації проекту;

календар проекту, дидактичний матеріал (тести, контрольні роботи, організаційні діаграми, таблиці, ментальні карти з даної теми на допомогу учням); критерії оцінювання (презентації, публікації, таблиць, спільного записника, таблицю моніторинг прогресу учня в ході роботи над проектом) .

Учитель створює: методичний матеріал (буклет для батьків; презентацію для учнів, презентацію оцінювання), середовище спілкування з учнями; Календар проекту, планування реалізації проекту.

Під час роботи над проектом

Організаційно-мотиваційний етап

Учитель: проводить опитування учнів, щодо обізнаності з теми проекту; збирає листи-дозволи батьків на участь дітей у проекті, ознайомлює учнів з графіком роботи над проектом, як в урочний, так і в позаурочний час під час гуртка "Обчислювальної техніки"

Учні: з батьками заповнюють заяву та анкету, розміщений у буклеті (сторінка 1, сторінка 2); виконують пропоновані завдання; переглядають учительську презентацію і об’єднуються у групи відповідно до інструкції, розміщеної у вчительській презентації.

Кожна група вносить зміни в спільний Календар проекту та упорядковують календар роботи групи з чітко виокремленими обов’язками кожного члена групи; знайомляться із середовищем Yammer для організації спілкування членів групи між собою.

Учні працюють над проектом і виконують завдання.

Конструктивний етап

Збір інформації кожним членом групи.

Обговореннями учнями зібраної інформації. Її узагальнення

Створення спільної книги, проведення обчислень та побудова діаграм та графікав засобами Excel Online, створення спільних тематичних презентації Power Point Online, створення спільного блокноту засобами OneNote Online. Спілкування з вчителем з метою отримання консультації.

Проведення експериментальної частини проекту та розміщення матеріалів у спільному сховищі Оne Drive. Проведення самооцінювання та взаємооцінювання в процесі виконання завдань.

Оціночно-рефлексивний етап

Проводять самооцінювання і взаємооцінювання діяльності у групі над виконанням завдань проекту

Створюють презентаційні матеріали до конференції

Після завершення роботи над проектом

Презентаційний етап

На конференції захищають отримані результати

Виконують контрольну роботу

Орієнтовна послідовність виконання учнівських дій під час реалізації проекту

Перший тиждень
На першому уроці вивчення теми «Служби онлайнового документообігу» вчитель демонструє учням однойменну презентацію «Служби онлайнового документообігу» (презентація яка сприяє оцінювання навчальних потреб). Проводить опитування учнів, скориставшись анкетою «Твої очікування від роботи у проекті» (діагностує рівень обізнаності учнів з даної теми та освітні потреби учнів). Збирає листи-дозволи батьків на участь дітей у проекті (буклет «Документи в хмарах, або Office 365 вам в допомогу...») щодо обізнаності з теми проекту; На другому уроці пропоную розробити спільну презентацію «Корисні сервіси для онлайнового документообігу». Пропонує учням заповнити вдома таблицю «Знаю, Хочу дізнатися, Дізнався», встановлюючи рівень обізнаності учнів з теми проекту.
Другий тиждень Учні об’єднуються у групи відповідно до інструкції, розміщеної у вчительській презентації. Учитель на уроці демонструє та обговорює з учнями організацію діяльності над проектом та пропонує учням записати адресу Консультаційного пункту блог учителя "Інформатика онлайн". Кожна група створює Календар проекту та упорядковують календар роботи групи з чітко виокремленими обов’язками кожного члена групи/ Учні використовують середовище Yammer для організації спілкування між собою в рамках проекту.
У результаті поділу учнів отримуємо чотири групи, які реалізовують наступні завдання:
Група "Експерти Excel Online " працюють над дослідженням функціональних можливостей Excel Online для організації спільної роботи та проводять опитування серед педагогічних працівників школи щодо використання наступних застосунків Excel Online, Power Point Online,OneNote Online та на основі числових даних створити таблиці та порівняльні діаграми, які відображатимуть результати досліджень, результати роботи можна переглянути тут
Група "Експерти мультимедіа"працюють над дослідженням функціональних можливостей всього хмарного простору Office 365 результати своєї роботи відображає задопомогою Power Point Online у вигляді презентації, яка ілюструє результати дослідження "Sway + Delve + Class notebook "
Група "Знавці OneNote Online"працюють над дослідженням функціональних можливостей OneNote Online та завдяки даному застосунку створюють спільний записник, який міститиме інформацію про довідкову та навчальну літературу з інформатики, яка міститься в бібліотеці кабінету інформатики та ІКТ структуровану за темамами та розділами, які вивчаються в шкільному курсі інформатики.
Група "Інтерв'юєри" Проводить відкрите опитування громадськості щодо проблем перевантаження паперовою звітністю людей у різних галузях людської життєдіяльності власні напрацювання опрацьовує, систематизовує та представляє у вигляді відеоролика, який викладає на спільно створений канал
Третій тиждень На конференції учні захищають отримані результати, презентують спільну презентацію створену у Sway. Заповнюють таблицю «Знаю, Хочу дізнатися, Дізнався». Вчитель: оцінює роботу учнів щодо виконання завдань проекту; проводить корекційну роботу, окреслює шляхи подальшого використання даних хмарних застосунків

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Марина Лютинська

Фах, навчальний предмет

вчитель інформатики інформатика

Навчальний заклад

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Солгутове

Місто\село, район, область

с.Солгутове Гайворонського району Кіровоградської області

Контактні дані

marilyut на gmail.com