Смачного!

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Смачного!

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Іноземна мова, трудове навчання, інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

тема №3 "Їжа" за підручником Биркун Л.В.

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Проект «Смачного»- для учнів 7 кл., тема №3 «Їжа» за підручником англійської мови Биркун Л.В. Учні дізнаються, що їжа може бути корисною та неповноцінною; що людині потрібні мінерали, протеїни, вітаміни та деякі жири кожен день. Учні будуть досліджувати які продукти мають бути у щоденній дієті людини; яку їжу ми називаємо неповноцінною і чому. Вони мають проаналізувати свою щоденну дієту та дієту своєї сім’ї, та складатимуть рекомендації щодо корегування дієти своєї сім’ї. Свої висновки учні представлять у вигляді пам’яток стосовно повноцінної їжі, переліку необхідних продуктів, меню на кожен день, рецептів блюд, словничка за темою.


[1]

Повний План вивчення теми

«Смачного!» План вивчення теми

Автор Модуль 1. Заповніть всі відомості про себе та навчальний заклад, в якому ви працюєте Ім’я, по-батькові та прізвище Інна Іванівна Канар

Назва навчального закладу Шахтарська багатопрофільна гімназія Місто, село, район, область м. Шахтарськ, Донецька область Відомості про тренінг Модуль 1. Заповніть всі відомості про тренінг Дати проведення тренінгу 11.06.2012 – 18.06.2012 Тренери Скрипниченко Світлана Андріївна Місце проведення тренінгу Шахтарська багатопрофільна гімназія Опис навчальної теми Модуль 1-2: Обдумайте навчальну тему та можливий сценарій вивчення теми. Переглядайте та змінюйте цей розділ впродовж всього тренінгу. Назва Проект «Смачного» Стислий опис Модуль 2: Напишіть перший варіант стислого опису. Модуль 9: Запишіть остаточний варіант стислого опису. Проект «Смачного»- для учнів 7 кл., тема №3 «Їжа» за підручником англійської мови Биркун Л.В. Учні дізнаються, що їжа може бути корисною та неповноцінною; що людині потрібні мінерали, протеїни, вітаміни та деякі жири кожен день. Учні будуть досліджувати які продукти мають бути у щоденній дієті людини; яку їжу ми називаємо неповноцінною і чому. Вони мають проаналізувати свою щоденну дієту та дієту своєї сім’ї, та складатимуть рекомендації щодо корегування дієти своєї сім’ї. Свої висновки учні представлять у вигляді пам’яток стосовно повноцінної їжі, переліку необхідних продуктів, меню на кожен день, рецептів блюд, словничка за темою. Предмет, навчальна тема Основний навчальний предмет – англійська мова, 7 клас (6-й рік навчання). Тема №3 «Їжа». Під час роботи над проектом будуть задіяни навчальні предмети: - трудове навчання – пошук рецептів; - інформатика. Клас (вікова категорія) Модуль 1-2: Запишіть клас та вік учнів 7 клас, 12-13 років Приблизний час вивчення теми Модуль 2: Запишіть орієнтовний час вивчення теми Модуль 9: Подумайте та запишіть, скільки часу потрібно для вивчення цієї теми з використанням методу проектів

4 години, на вивчення теми з використанням методу проектів - 2 тижні.

Освітні засади Державні освітні стандарти Модуль 3: Скопіюйте перший варіант вимог Державних освітніх стандартів, яким відповідає ваша навчальна тема. Якщо тема стосується декількох навчальних предметів, випишіть основні вимоги з різних освітніх напрямів. Головна мета освітньої галузі «Іноземна мова»полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. . Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві. Освітня мета передбачає формування в учнів таких особистісних якостей як: — усвідомлення функцій іноземної мови у навчальному процесі й у суспільстві; — усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять, за допомогою якої сприймається дійсність; — розуміння особливостей власного мислення; — зіставлення іноземної мови з рідною; — оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається (країнознавство, лінгвокраїнознавство); — залучення учнів до діалогу культур (іншомовної та рідної); — уміння використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо). Головна мета трудового навчання – формування технологічно грамотної особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства. Досягнення цієї мети забезпечується змістом трудового навчання, який розроблено відповідно до Державних стандартів освітньої галузі «Технологія». Реалізація змісту навчальної програми повинна забезпечувати розв’язання таких завдань: • формування в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність, спираючись на закони та закономірності розвитку природи, суспільства, виробництва і науки; • формування в учнів практичних навичок творчої діяльності, творчого та критичного мислення в процесі вивчення проектної технології; • ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунiкаційних технологій в сучасному виробництві, повсякденному житті; • формування культури поводження з різноманітними засобами праці; • створення умов для професійного самовизначення, обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань та інтересів;

 - формування в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності за результати власної діяльності, комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства;

- створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості. Навчальні програми Модуль 3: Скопіюйте перший варіант вимог навчальних програм, яким відповідає ваша навчальна тема. Якщо тема стосується декількох навчальних предметів, випишіть основні вимоги з різних навчальних предметів. Учень(учениця) — розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису); — розуміють основний зміст короткого повідомлення; — розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі. — логічно і послідовно, відповідно до навчальної ситуації роблять розгорнуте повідомлення в межах тематики, визначеної програмою; — передають зміст прочитаного або почутого у формі розповіді, опису; — дають оцінку прочитаному або почутому; — роблять підготовлене повiдомлення, самостійно добираючи матеріал і використовуючи додаткові відомості. Обсяг висловлювання — не менше 14 речень. — спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається; — беруть участь у діалозі, обмінюючись інформацією на основі прочитаного, почутого, побаченого, висловлюючи при цьому свою думку. Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цілям, завданням у межах програмної тематики. Висловлення кожного — не менше 9 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні. — читають (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі; — знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі). Обсяг — не менше 600 друкованих знаків. — письмово передають інформацію адекватно цiлям, завданням спілкування, правильно оформлюючи повiдомлення залежно від його форми; — описують предмет, особу, події, явища, об’єкти (в межах 14 речень); — складають прости рецепти страв; — володіють базовими навиками роботи на комп’ютері. Навчальні цілі та очікувані результати навчання учнів Модуль 3:Запишіть перший варіант навчальних цілей. Доповнюйте, змінюйте навчальні цілі в кожному наступному модулі. Навчальні цілі: - створити презентацію, яка буде містити інформацію про склад харчових продуктів нашої щоденної дієти; про корисну та неповноцінну їжу; - вдосконалювати навички аналізу, осмислювання та опрацьовування інформації, стосовно харчової дієти сім’ї; - скласти меню повноцінної їжі на кожен прийом (сніданок, обід, вечеря), рецепти корисних страв; - поповнити власний словничок за темою. Очікувані результати. Розвиток у школярів ключових навичок 21 століття: - критично мислити, аргументувати думку, брати участь в обговоренні; - комунікативні навички та навички співробітництва, спілкуватись і співпрацювати в малій групі, відповідати за результати спільної діяльності; - вміння швидко шукати інформацію за темою в Інтернеті, оцінювати її, творчо використовувати її для вирішення проблеми, набувати індивідуальний досвід самоорганізації; - здатності застосовувати методи самовиховання для розроблення і реалізації моделей здорового способу життя. Основні запитання Модуль 3. Запишіть перший варіант Ключового, Тематичних та Змістових запитань. Переглядайте та вдосконалюйте їх за необхідності в наступних модулях. Ключове запитання Без чого людина не може існувати? Тематичні запитання Для чого нам потрібна їжа? Навіщо нам вітаміни? Які складові здорового способу життя? Змістові запитання Що робить нашу їжу корисною? Які харчові продукти повинні бути на нашому столі кожен день? Яку їжу ми називаємо неповноцінною? План оцінювання o Модуль 3: Запишіть перший варіант Плану оцінювання та запишіть остаточний варіант методів та інструментів оцінювання навчальних потреб учнів в розділі На початку проекту. o Модуль 8: Запишіть перший варіант Стислого опису оцінювання та опишіть використання Форми оцінювання для учнівської підсумкової роботи. o Модуль 9: Створіть інструмент для оцінювання самоспрямування учнів у навчанні та створіть остаточний варіант Графіку оцінювання та Стислого опису оцінювання. Графік оцінювання На початку проекту Впродовж роботи над проектом Наприкінці роботи над проектом Опитування - робота з таблицями «ЗХД». Мозкова атака. Думаємо-об’єднуємось-ділимося. Обговорення основних запитань. Перегляд презентації вчителя та її обговорення. Використання «Асоціативного куща». Опитувальник/ таблиця «ЗХД» (Знаю; Хочу дізнатися; Дізнався). Записи/нотатки вчителя. Презентація основних запитань. Обговорення. Консультації. Підказка. Самостійна робота з формами само- та взаємооцінювання. «Дошка запитань». Форма само- та взаємооцінювання. Письмові огляди, звіти. Форми для надання зворотного зв’язку. Демонстрація (захист проекту), публікація, презентація. Опитування. Робота з таблицями «ЗХД». Форма оцінювання публікації, презентації (продукту). Таблиця «ЗХД». Стислий опис оцінювання Робота над проектом починається з фронтальної бесіди, стартової презентації вчителя. На початку проектної діяльності необхідно провести аналіз початкових знань учнів, виявити рівень їх потреб – у вигляді таблиці «ЗХД». З урахуванням вимог стандарту середньої базової освіти складаються критерії оцінювання майбутніх робіт учнів, за якими відбувається контроль, самоконтроль та взаємоконтроль у групах.

Перед початком роботи учні знайомляться з даними критеріями. В ході роботи групи заповнюють таблиці самоконтролю і таблицю самооцінки в групах. Учитель заповнює свій журнал спостережень груп над проектом. 
 Після завершення роботи над проектом проводиться урок-підсумок, на якому заслуховуються виступи учнів з підсумками своєї роботи. В ході виступів спікери груп демонструють результати діяльності груп у вигляді презентації про корисну та неповноцінну їжу, оформлення меню, демонстрації рецептів. 

Під час обговорення в першу чергу оцінюється вміння аргументовано виступати перед аудиторією, брати участь в обговоренні, задавати питання, стислість і повнота виступу, грамотність, творчий підхід. Методичні засади Попередні знання та навички Уміння працювати з комп’ютером, з програмами Microsoft Power Point та Microsoft Publisher за наданим шаблоном та інструкціями; Уміння здобувати необхідну інформацію з підручника, інших джерел (енциклопедій, довідників, Інтернету). Уміння складати меню, робити повідомлення. навички самостійного користування підручником; орієнтування в умовних позначеннях; знаходження потрібного за змістом матеріалу. Діяльність учнів та вчителя o Модуль 3: Записати, які дослідження виконують учні при вивченні теми. o Модуль 4: Записати, як здійснюється з’ясування навчальних потреб учнів, що базується на вивченні їх попередніх знань, вмінь і навичок. Як вступна презентація допоможе з’ясувати навчальні потреби учнів. o Модуль 5 і 6: Записати, як учні використовуватимуть Інтернет при вивченні теми, виконанні проектів . o Модуль 7: Після створення вчителем прикладу учнівської роботи записати про те, як учні його використовуватимуть в якості прикладу для створенні власних робіт. o Модуль 8: Записати, як відбуватиметься оцінювання учнівських комп’ютерних робіт, їх діяльності в ході виконання проектів. o Модуль 9: Описати, як здійснюватиметься диференціація навчання в ході вивчення теми, формуватиметься і оцінюватиметься самоспрямованість учнів у навчанні та відслідковується їх прогрес у навчанні. o Модуль 10: Описати, як здійснюватиметься фасилітація навчального процесу, які будуть учням надані інструкції та вказівки для допомоги їх навчанню. • Перед початком проекту Вчитель готує всі необхідні дидактичні матеріали, розробляє план проекту, лист планування роботи у групах. Розповідає про проектну технологію учям, батькам. Для батьків готує буклет «Метод проектів». Здійснює підбір матеріалу з використанням Інтернету. Робота над проектом починається з фронтальної бесіди-обговорення і стартової презентації вчителя. На початку проектної діяльності необхідно провести аналіз початкових знань учнів за допомогою таблиці «ЗХД». Учитель спостерігає і направляє учнів на постановку цілей проекту. Учні обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію, проводять відбір ідей. На постановку завдання відведено 1 урок. Визначаються теми для досліджень, учні класу об’єднуються в 3 групи, кожна з яких буде мати своє завдання: 1 група «Кореспонденти» - працює над створенням презентації, в якій будуть висвітлені підсумки їх роботи (пошук інформації про корисну та неповноцінну їжу); 2 група «Кулінари» - працює над створенням повноцінного меню на кожен прийом їжі (сніданок, обід, вечеря). 3 група «Повари» - оформлюють рецепти корисних страв. Учні проводять відбір ідей, уточнення інформації (мозкова атака). Складається календар роботи групи, розподіляються ролі. • Під час виконання проекту Учитель спостерігає, радить, корегує виконання проекту. Учні збирають і обговорюють інформацію відповідно до плану і ролі в групі. Консультуються з учителем, обговорюють проміжні результати, оформляють проект. Учні проводять дослідження протягом 2 уроків, за підтримки вчителя, намагаються відповісти на питання своєї теми (згідно обраної групи). Виконують завдання по темі. За результатами своєї роботи учні створюють матеріали, в яких відображається результат їх діяльності (презентація, меню, рецепти), роблять висновки по темі. На підтримку знань і умінь, якими повинен володіти учень 21 століття, учитель забезпечує групи ресурсами, необхідними для самооцінки і відстеження просування роботи груп по етапах дослідження, пропонує дидактичні завдання з теми проекту. Проводиться спільне обговорення, а потім оформлення результатів роботи групи – підготовка до захисту. • Під час захисту проекту

Учитель проводить дискусію з обговорення виконаних завдань кожної групи, задає питання за змістом, аналізує виконану роботу кожної групи, окремого учня, узагальнює все.  

Учні - кожна група виступає з презентацією результатів, демонструючи свої роботи у формі презентації, меню, папки з рецептами. На завершення колективно обговорюються висновки. Учні оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання роботи груп. Підводяться підсумки, визначається група, яка виконала найповніше своє завдання. Учитель підводить підсумки всього проекту, оцінює, пропонує висвітлити цю тему на сайті школи та провести соціологічне опитування учнів школи з метою виявлення змін у щоденній дієті підлітків. Оголошує тему наступного проекту. Диференціація навчання Учні, що мають проблеми у навчанні Складають словничок зтеми. Обдаровані учні Складають меню кафе у вигляді буклету. Матеріали та ресурси Технічне забезпечення (відмітьте необхідне) 0 Фотоапарат

 • 1 Комп’ютер (и)
 • 0 Цифровий фотоапарат

0 DVD - програвач

 • 0 Доступ до Інтернету

0 Лазерний диск

 • 0 Принтер
 • 0 Мультимедійний проектор
 • 0 Сканер

0 Телевізор 0 Відеомагнітофон 0 Відеокамера 0 Обладнання для відео конференцій

 • 0 Інше:різнокольоровий папір.

Програмне забезпечення (відмітьте необхідне) 0 Програма для роботи з базами даних/ електронними таблицями

 • 0 Програма для створення публікацій

0 Програма для електронної пошти

 • 0 Енциклопедія на компакт-диску
 • 0 Програма для роботи із зображеннями
 • 0 Програма для створення комп’ютерних презентацій *0 Програма для роботи з Інтернетом

0 Програма для розробки веб-сторінок

 • 0 Програма для роботи з текстами

0 Інше

Друковані матеріали 1. Биркун Л.В. Наша англійська:Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. (6-й рік навчання) / Л. В. Биркун, Н. О. Колтко, С. В. Богдан; За наук. ред. П. О. Беха. – К.: Освіта, 2007. – 224 ст.: іл. 2. Тучина Н.В., Меркулова Т.К., Кузьміна В.С. READ and SPEAK ENGLISH with Pleasure/ За ред. Локшиної Т.Ф. – Харків: СПД ФО Шапіро М.В., 2004 – 304с. 3. Цибуля Н.Б. Английский язык: Устные темы. Страноведение: Учеб. пособ.-М.: Ин. Язык.-2002.-400 с., ил. Обладнання та канцтовари Комп’ютер, проектор, принтер, цифровий фотоапарат, різнокольоровий папір. Інтернет ресурси https//ru.wikipedia.org/wiki/fastfood https//www.proz.com/”junk”food https//dietolog.com.ua/diet/racional.php. Інші ресурси Батьки.


[2] [3]

Навчальні цілі

Навчальні цілі: - створити презентацію, яка буде містити інформацію про склад харчових продуктів нашої щоденної дієти; про корисну та неповноцінну їжу; - вдосконалювати навички аналізу, осмислювання та опрацьовування інформації, стосовно харчової дієти сім’ї; - скласти меню повноцінної їжі на кожен прийом (сніданок, обід, вечеря), рецепти корисних страв; - поповнити власний словничок за темою. Очікувані результати. Розвиток у школярів ключових навичок 21 століття: - критично мислити, аргументувати думку, брати участь в обговоренні; - комунікативні навички та навички співробітництва, спілкуватись і співпрацювати в малій групі, відповідати за результати спільної діяльності; - вміння швидко шукати інформацію за темою в Інтернеті, оцінювати її, творчо використовувати її для вирішення проблеми, набувати індивідуальний досвід самоорганізації; - здатності застосовувати методи самовиховання для розроблення і реалізації моделей здорового способу життя.

]=Опис оцінювання= Робота над проектом починається з фронтальної бесіди, стартової презентації вчителя. На початку проектної діяльності необхідно провести аналіз початкових знань учнів, виявити рівень їх потреб – у вигляді таблиці «ЗХД». З урахуванням вимог стандарту середньої базової освіти складаються критерії оцінювання майбутніх робіт учнів, за якими відбувається контроль, самоконтроль та взаємоконтроль у групах.

Перед початком роботи учні знайомляться з даними критеріями. В ході роботи групи заповнюють таблиці самоконтролю і таблицю самооцінки в групах. Учитель заповнює свій журнал спостережень груп над проектом. 
 Після завершення роботи над проектом проводиться урок-підсумок, на якому заслуховуються виступи учнів з підсумками своєї роботи. В ході виступів спікери груп демонструють результати діяльності груп у вигляді презентації про корисну та неповноцінну їжу, оформлення меню, демонстрації рецептів. 

Під час обговорення в першу чергу оцінюється вміння аргументовано виступати перед аудиторією, брати участь в обговоренні, задавати питання, стислість і повнота виступу, грамотність, творчий підхід [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

• Перед початком проекту Учні обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію, проводять відбір ідей. На постановку завдання відведено 1 урок. Визначаються теми для досліджень, учні класу об’єднуються в 3 групи, кожна з яких буде мати своє завдання: 1 група «Кореспонденти» - працює над створенням презентації, в якій будуть висвітлені підсумки їх роботи (пошук інформації про корисну та неповноцінну їжу); 2 група «Кулінари» - працює над створенням повноцінного меню на кожен прийом їжі (сніданок, обід, вечеря). 3 група «Повари» - оформлюють рецепти корисних страв. Учні проводять відбір ідей, уточнення інформації (мозкова атака). Складається календар роботи групи, розподіляються ролі. • Під час виконання проекту Учні збирають і обговорюють інформацію відповідно до плану і ролі в групі. Консультуються з учителем, обговорюють проміжні результати, оформляють проект. Учні проводять дослідження протягом 2 уроків, за підтримки вчителя, намагаються відповісти на питання своєї теми (згідно обраної групи). Виконують завдання по темі. За результатами своєї роботи учні створюють матеріали, в яких відображається результат їх діяльності (презентація, меню, рецепти), роблять висновки по темі. На підтримку знань і умінь, якими повинен володіти учень 21 століття, учитель забезпечує групи ресурсами, необхідними для самооцінки і відстеження просування роботи груп по етапах дослідження, пропонує дидактичні завдання з теми проекту. Проводиться спільне обговорення, а потім оформлення результатів роботи групи – підготовка до захисту. • Під час захисту проекту Учні - кожна група виступає з презентацією результатів, демонструючи свої роботи у формі презентації, меню, папки з рецептами. На завершення колективно обговорюються висновки. Учні оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання роботи груп. Підводяться підсумки, визначається група, яка виконала найповніше своє завдання. Учитель підводить підсумки всього проекту, оцінює, пропонує висвітлити цю тему на сайті школи та провести соціологічне опитування учнів школи з метою виявлення змін у щоденній дієті підлітків. Оголошує тему наступного проекту.
«ENJOY YOUR MEAL» VITAMINE SALAD

    Ingredients: boiled shrimps - 30
              oranges - 2
                  oil grains – 50 g 
    Marinade: garlik bulblet - 2
                lemon juice – 2 table-spoons 
                oriental sauce – 2 tea-spoones 
             honey – 1 tea spoon  


  1. Peel and squeeze 1 orange.
 
  2. Peel and chop garlik bulblet. Mix orange and lemon juices, orientel sauce, honey and choped garlik bulblet.
   3. Felt round shrimps by oil grains. Put on a dish shrimps and pieces of 1 orange. Pour marinade.

[11]

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Інна Іванівна Канар

Фах, навчальний предмет

Викладач іноземної мови

Навчальний заклад

Шахтарська багатопрофільна гімназія

Місто\село, район, область

м.Шахтарськ, Донецька обл.

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.12-18.06.12

Місце проведення тренінгу

Шахтарська багатопрофільна гімназія

Тренери

Скрипниченко Світлана Андріївна