Про екологічне виховання школярів

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

У Концепції сталого розвитку, що присвячена проблемам навколишнього середовища і гармонійного розвитку суспільства, значна увага приділяється екологічній культурі, свідомості, інформованості кожного про екологічну ситуацію в світі, у власному життєвому просторі, нашій обізнаності у вирішенні екологічних проблем та виході з кризових екологічних ситуацій [].

Екологічно доцільні зміни у свідомості людини можуть бути здійснені через оновлення змісту екологічної освіти й виховання. Долання існуючих суперечностей між потребою суспільства в результативній екологічній освіті та реальним станом її розвитку можна вважати джерельною базою екологічного виховання юної особистості.

Проблема взаємодії людини і природи в сучасному світі набула глобального характеру через те, що упродовж багатьох десятиліть здійснюються хижацьке нищення природи, виснаження земних надр, затоплення мільйонів гектарів родючих земель, нагромадження шкідливих виробництв тощо. Збереження навколишнього середовища – актуальна та багатоаспектна екологічна й соціально – економічна проблема. Безперечно, що чільне місце у вирішенні цього питання має бути відведено початковій школі, адже характерними психологічними особливостями молодших школярів, що створюють сприятливі умови для екологічного виховання, - є природна допитливість та щирий інтерес до оточення. Сьогодення вимагає серйозних змін, які передбачають не тільки відмову від агресивного використання природного середовища, переоцінку усталених поглядів на природу, а й перебудову системи цінностей, тому дуже гостро постає проблема виховання молоді, яка може позитивно, екологічно грамотно взаємодіяти з природою, керуючись особистим гуманним ставленням до неї. На перший план виходить (в тому числі) екологічне виховання молодших школярів, тому актуальність теми кваліфікаційного дослідження уявляється нам доведеною.

Оскільки провідне завдання вчителя початкових класів – викликати в дітей у процесі навчальних занять і через їхню участь у різних видах праці інтерес до оточення, природних об’єктів, прищеплювати повагу до всього живого і корисного, що створено людством, бережливе ставлення до природи, бажання примножувати красу своєї землі, тому темою нашої роботи ми обрали екологічне виховання молодших школярів на уроках сталого розвитку. Враховуючи психолого – педагогічну актуальність теми, ми визначили мету кваліфікаційної роботи – дослідити методи й форми екологічного виховання молодших школярів на уроках сталого розвитку.

Актуальність та мета обраної теми дозволили визначити наступні завдання: 1) розкрити сутність поняття «сталий розвиток»; 2) визначити зміст, мету та завдання екологічного виховання; 3) окреслити методи й форми екологічного виховання молодших школярів; 4) висвітлити особистий досвід виховання молодших школярів через екологічні уроки сталого розвитку.

Практична значущість кваліфікаційного дослідження полягає в тому, що його основні положення можуть бути корисними для практичної діяльності вчителів початкової школи та майбутніх педагогів в ході проходження професійної практики. Структура дослідження. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.