Проект „Звук: очевидна користь, прихована загроза” для учнів 11 класу

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Вік учасників: 16 – 18 років

Тема проекту: „Звукові коливання і хвилі”

Назва проекту: „Звук: очевидна користь, прихована загроза”

Мета проекту: Поглибити, узагальнити і систематизувати знання учнів з теми. З’ясувати роль звуку в різних аспектах життя людини: природі, медицині, екології, культурі, розвитку технологій. Формувати уміння і навички проектної діяльності: пошукові, комунікативні, аналітичні, конструктивні, дослідницькі. Виховувати почуття взаємної відповідальності, культуру інтелектуальної праці

Ключове питання проекту: Чи достатньо ми обізнані у звичних речах?

Тематика досліджень:

1. Звук і жива природа

2. Звук і медицина

3. Звук і екологія

4. Звук і розвиток технологій

5. Звук і мистецтво

Міжпредметні зв’язки: біологія, екологія, музика і мистецтвознавство, історія


Опис проекту

Деякі природні явища супроводжують нас усе життя. Схід і захід Сонця, зміна пір року, примхи погоди, спів пташок навесні і шелест осіннього листя... Ми так звикли до них, що часом навіть не помічаємо, не замислюємось над їхнім перебігом і причинами виникнення. А проте, вони впливають на наше життя значно більше, ніж ми звикли собі уявляти. Мимовільний, буденний погляд заважає пізнати істинну сутність речей і явищ, що стали звичними для нас, оцінити їх переваги і негативні боки. Щоб зруйнувати міф про уявну простоту усього звичного, необхідним є глибоке занурення. Отже, ідея проекту полягає у руйнації міфу про простоту звичних речей на прикладі такого звичного і на перший погляд зрозумілого явища, як звук.

В ході реалізації проекту учні досліджували, на скільки глибоко звук увійшов у наше повсякденне життя, зокрема до таких його сфер як жива природа, медицина, екологія, технологічний поступ цивілізації, а також її культурний розвиток.

Діяльність учителя та учнів у ході реалізації проекту, а також використання ними інформаційно-комунікативних технологій подано у наступній таблиці.

Таблиця 1

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ І УЧНІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ Етапи роботи Зміст роботи на кожному етапі Діяльність учнів Діяльність учителя Підготовчий Визначення теми і завдань проекту; поділ на мікро-групи. Обговорюють тему, завдання проекту з учителем, отримують необхідну інформацію про проект . Здійснює попередній пошук літератури та Інтернет-джерел. Характеризує загальні риси проекту. Ознайомлює учнів зі змістом проекту, на допомогу учням розробляє вчительський буклет з основною інформацією щодо проекту (додаток 1) Пошуково-аналітичний Визначення джерел інформації; формування уявлень про бажані результати; розподіл завдань (обов’язків) між членами групи; формулювання ключового і тематичного питань. Збір інформації, вирішення проміжних завдань. Аналіз інформації. Формулювання висновків. Об’єднуються у групи згідно з обраним напрямком дослідження; розподіляють обов’язки у групі (пошуковці, теоретики, практики, оформлювачі). Розробляють план дій. Працюють над виконанням завдань проекту згідно своїх обов’язків: пошуковці – здійснюють пошук матеріалу в першоджерелах, теоретики – відбирають знайдені матеріали, слідкують за дотриманням наукової достовірності; практики – проводять дослідження і обробляють їх результати, оформлювачі – створюють проект групової наукової роботи, мультимедійної презентації та публікації Допомагає у визначенні ключового і тематичного питань (у разі необхідності). Пропонує ідеї щодо дослідження; висловлює припущення. Ставить проміжні завдання і контролює їх виконання. Спостерігає, радить. Побічно керує діяльністю. Творчий Оформлення результатів дослідження. Створення творчого продукту та його презентації. Завершують роботу над написанням наукової роботи (додаток 2). Створюють мультимедійну презентацію проекту (додаток 3) і публікацію (тематичний бюлетень), до якого увійшла найбільш цікава інформація з теми (додаток 4) Спостерігає, радить, здійснює попередній контроль результатів діяльності, корегує (у разі необхідності) результати пошуків. Консультує щодо правильності оформлення наукової роботи. Надає допомогу у створенні презентації проекту та тематичного бюлетеня Презентаційний Проведення узагальнюючого уроку-захисту учнівських проектів; обговорення результатів проекту. Поглиблюють, систематизують і узагальнюють знання з теми. З’ясовують роль звуку у різних сферах життя людини. Формують уміння і навички презентації проектної діяльності. Презентують результати пошукової діяльності , беруть участь у обговоренні досліджень інших груп Розробляє урок-конференцію за результатами пошуку учнів (додаток 5), продумує види актуалізацій них вправ, а також логічну послідовність подання результатів. Безпосередньо на уроці – слухає, організовує дискусію, ставить доцільні запитання. Контрольний Оцінювання результатів Беруть участь у колективному обгово-ренні особистого внеску кожного учасника мікрогрупи. Оцінюють свою діяльність і діяльність інших учнів на основі картки оцінювання проекту Розробляє бланк оцінювання діяльності учнів у проекті (додаток 6). Бере участь в оцінюванні діяльності учнів. Підводить загальний підсумок проекту за питаннями: - Що вийшло найкраще? - Кому за це подякуємо? - Які недоліки маємо? - Що робити, щоб у майбутньому їх уникнути?


В ході реалізації проекту його учасники мали змогу удосконалити свої уміння пошуку матеріалу в Інтернеті та друкованих джерелах, працювати у групі на спільний результат, використовувати для цього знання з суміжних дисциплін, працювати на комп’ютері у таких оболонках як Word, PowerPoint, Internet Explorer, Publisher; збагачували досвід з написання наукових робіт, якісної їх презентації, розвивали комунікативні навички і уміння ведення дискусії тощо. Виконуючи практичну частину проекту, учні досліджували рівень обізнаності населення з використання звуку в медицині (медики) та щодо екологічних проблем (екологи); вплив різних стилів музики на продуктивність інтелектуальної праці (мистецтвознавці) тощо. Але головним результатом, на мою думку, є те, як змінилась мотивація їх навчальної діяльності. Учні переконались у тому, що знання, які вони одержують у на уроках фізики, не відірвані від життя, мають практичну цінність, а отже, у кожного є потреба її вивчати.

Зміна мотивації навчання обумовила зміну його якості. Порівняння якості знань серед трьох 11-х класів за тему „Механічні коливання і хвилі” подано на діаграмі.

Але оцінки як такі, на мою думку, не є головним показником результативності проекту. Цей проект є успішним з кількох причин. По-перше, він готує учнів до майбутнього навчання у вищих навчальних закладах і дорослого життя. По-друге, він розвиває здібності і формує в учнів навички мислення високого рівня, а також дає можливість учням, які раніше не досягали вагомих результатів, проявити себе. По-третє, він робить ставлення до навчання більш свідомим, а результат навчальної діяльності – біль наочним, видимим. І, найголовніше, цей проект є успішним томі, що учням, які його створювали було цікаво і під час його розробки, і на уроці під час його презентації. Більшість дітей виходила з уроку з почуттям задоволення від виконаної роботи і з пропозиціями, аби він був цього навчального року не останнім. У цьому особисто я бачу і власне професійне надбання. До особистого надбання відношу також і перевірку й удосконалення власних організаторських здібностей, збагачення форм і методів навчальної діяльності.

Даний проект було висвітлено у моєму власному доробку „Метод проектів у навчанні фізики”, що експонувався на міській, обласній та всеукраїнській освітянських виставках 2007 року і став переможцем міської та обласної виставок, а також отримав диплом лауреата всеукраїнської виставки „Сучасна освіта – 2007”. Крім того, проект було висвітлено в рамках декади фізики і математики у нашому навчальному закладі перед учнями 9-х класів, що стало свого роду передачею досвіду від старших учнів молодшим.

Даний проект було реалізовано також у нинішньому навчальному році з іншими учнями. Вони збагатили його новими дослідженнями в рамках запропонованих тем, а на початку вивчення нового розділу „Електромагнітні хвилі” учні висловили пропозицію створити схожий проект з застосування електромагнітних хвиль. Тож наступний проект, у якого вже є назва („Естафета трьох геніїв”) стане логічним продовженням даного навчального проекту.