Проект з фізики на тему: "МКТ. Дійсна чи ні?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика, додатково - природознавство, хімія, біологія, географія.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Будова речовини

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Проект розрахований на учнів 7х класів і відповідає навчальній темі з предмету «Фізика»: «Будова речовини». В рамках проекту основними видами діяльності учнів буде пошук інформації з різноманітних джерел, в тому числі і веб-ресурсів, аналіз зібраного матеріалу, формування уявлень про природу речовини та теоретичне обґрунтування її складових частин. Клас буде поділено на чотири робочі групі, кожна з яких буде працювати над одним з напрямків обраної теми. В групах можливо видокремити такі ролі як спікер, теоретик-науковець, практик-лаборант, аналітик, конструктор-дизайнер. Кінцевим результатом діяльності учнів стає підготовка мультимедійної презентації, а також публікації, буклету.

Повний План вивчення теми

План з теми "Молекулярно-кінетична теорія. Дійсна чи ні?"

План впровадження

Навчальні цілі

Учні зможуть:

• формулювати основнi положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини;

• описувати особливостi руху атомiв i молекул речовини в рiзних агрегатних станах; обґруновувати залежнiсть швидкостi руху атомiв i молекул вiд температури;

• називати агрегатнi стани речовини, густини основних речовин;

• порівнювати фiзичнi властивостi тiл у рiзних агрегатних станах; спостерiгати явище дифузiї в газах i рiдинах;

• робити висновки про залежнiсть плину явища дифузiї вiд температур;

• оцінювати факти, які пов’язані з процесом визначення густини ;

• збирати вхідні дані при вимірюванні маси речовини, рекомендувати для діяльності іншим групам - використовувати електронні таблиці для збору, сортування та демонстрації даних, створювати та демонструвати ефективні переконуючі презентації, підкріплені мультимедійним засобами.

У учнів сформуються навички ефективного пошуку інформації в Інтернеті, критично оцінювати ресурси Інтернету, вміти зберігати графічні та текстові дані;

вміння робити в команді, знаходити компромісне рішення;

навички планування власної діяльності, практичні відомості, вміти робити висновки, моделювати життєві ситуації, презентувати результати власної роботи, вміти формулювати власні навчальні потреби;

вміння здійснювати самооцінювання своєї діяльності в групі та свого розвитку за наданими критеріями, вміти працювати та співпрацювати в групі, виконувати ролі в групі, здійснювати взаємооцінювання груп;

навички створення блогу, уявлень щодо основ дизайну, вміння вставляти дописи в блоги та їх редагувати, налаштовувати структуру та дизайн блогу.

Опис оцінювання

На першому етапі відбувається діагностування знань, вмінь та навичок учнів з допомогою вхідного тестування, мозкового штурму, опитування, перегляду презентації вчителя та її обговорення, тренінгу «Будова речовини», використання «Асоціативного куща», таблиця «ЗХД».

Під час роботи над проектом вчитель досліджує рівень сформованості самоспрямування учнів за допомогою «Форми оцінювання самоспрямування у навчанні». Рівень сформованості уміння працювати в команді відстежується за допомогою форми «Контрольний список: вклад в групову роботу». В процесі роботи над проектом оцінюється робота дитини над власним блогом - «Форма оцінювання блогу».

На завершальному оцінюється остаточний продукт діяльності та його презентація. Оцінка на здійснюється за допомогою «Форми оцінювання мультимедійної презентації», «Форми оцінювання плакату», «Форми оцінювання буклету», «Контрольного списку для усного виступу», а також проводиться рефлексія за допомогою «Контрольного списку запитань для рефлексії». Для визначеного рівня набутих знань всіма учнями використовується підсумкове тестування.

Під час самостійної роботи над проектом учитель оцінює рівень набутих знань та вмінь учнів за допомогою on-line спілкування, ведення учнівських щоденників чи блогів.

Для забезпечення об’єктивного оцінювання кожного учня, необхідно проводити обговорення протягом підготовки проекту, проведення інтерв’ю, тестувань. Також з метою більш вдалого оцінювання, учитель веде записи, які допомагають відслідковувати індивідуальну і групову поведінку учнів. Для оцінювання презентації, буклету або плакату учитель використовує ті самі форми, якими користувалися учні.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Проект буде починатися одночасно з вивченням навчальної теми. Над дослідженням буде працювати 5 груп, в кожній з яких – 5-6 осіб. Для об’єднання в групи учитель пропонує декілька способів. З початку він надає можливість учням створити групи за власним бажанням, завдяки чому створюються спільноти психологічного комфорту. Інший варіант створення груп: провести жеребкування . Учитель повинен прагнути об’єднати учнів таким чином, щоб діти з зовсім низькими можливостями не опинилися без допомоги сильних учнів.

В обраному проекті кожна підгрупа буде працювати над окремою підтемою, яка надасть можливість дійти зваженої точки зору щодо теми проекту. Учитель пропонує підгрупам наступні теми: «Фізичне тіло і речовина. Будова речовини. Атоми і молекули» (тема 1), «Маса, густина речовини. Вимірювання маси та густини.» (тема 2), «Рух і взаємодія атомів та молекул. Дифузія» (тема 3), «Агрегатні стани речовини. Залежність лінійних розмірів тіла від температури.» (Тема 4. Завданням 5-ї групи експертів буде зібрати висновки чотирьох робочих груп і визначити яке місце займає знання про будову речовини в житті людини та дійсні чи ні основні положення МКТ .

Відповідно до поставлених завдань в кожній групі є ролі: спікер, теоретик-науковець, практик-лаборант, аналітик, конструктор-дизайнер. В обов’язки теоретиків-науковців входить збір необхідної інформації: пошук наукової літератури в бібліотеці та мережі Інтернет. Практики-лаборанти проводять досліди: поширення краплини олії на поверхні води, взаємодії пружини з водою, находження маси, об’єму та густини тіл різної форми, спостерігають за станом повітряних кульок через певний час, за фізичними явищами, які відбуваються з речовиною в природі, техниці, побуті, ставлять експерименти по вирощуванні кристалів солі та мідного купоросу та інше . Аналітики займаються обробкою та аналізом зібраних відомостей, зіставляють теоретичний матеріал з отриманими лабораторними даними, роблять висновки щодо справедливості основних положень МКТ та важливості знань про будову речовини. Роль дизайнера пов’язана з необхідністю створення за результатами роботи групи кінцевого продукту – буклету, мультимедійної презентації або плакату. Спікер, відповідно, має ознайомитися з наданою інформацією і представити в усній формі результати діяльності групи.

Робота над проектом

До початку проекту

Оскільки учнівські проекти щільно пов’язані з мережею Інтернет, то вчитель до початку роботи знайомить дітей з основами комп’ютерної грамотності. Він пояснює батькам та учням, як проводити оцінку веб-ресурсів за допомогою критеріїв оцінювання. Окрім того вчитель знайомить учнів з засадами авторського права, пояснює як потрібно робити посилання на Інтернет джерела. Учитель разом з учнями створює електронні скриньки, якщо учні таких не мають, учнівські блоги в мережі «Щоденник», нагадує як ними користуватись.

Перший тиждень.

На першому тижні учитель проводить вхідне тестування та за допомогою таблиці ЗХД визначає рівень попередніх знань, вмінь та навичок. За допомогою вступної презентації вчитель з’ясовує навчальні потреби учнів ( Автор презентації:Денис Лазарєв ). Нагадує правила роботи в мережі Інтернет, які нададуть можливість безпечного користування. Вчитель демонструє презентацію про авторське право, намагається забезпечити відповідальне використання Інтернет ресурсів. Окрім того учитель надає перелік веб-сторінок, за допомогою яких учні можуть здобути інформацію. Знайомить із правилами створення списку використаних джерел для учнів різних вікових категорій. Вчитель вчить учнів критично оцінювати веб-ресурси.

Учитель знайомить учнів з методом проекту.

Учитель з допомогою презентації знайомить дітей з темою, показує ті етапи роботи, які учні будуть виконувати. Для виявлення сформованості навичок, вмінь та уявлень учнів про матерію, фізичні тіла, речовину, будову речовини учитель проводить тренінг «Теорія МКТ. Дійсна чи ні?», тобто перегляд презентації вчителя та її обговорення. Об’єднує дітей у групи, кожна з яких отримує один з напрямків роботи. Налаштовує дітей на роботу, допомагає, якщо потрібно, розподілити ролі спікер, теоретик-науковець, практик-лаборант, аналітик, конструктор-дизайнер. Протягом роботи над проектом учитель веде записи, які допомагають відслідковувати групову та індивідуальну поведінку учнів. Учні кожної групи складають план роботи над проектом, в якому звертають увагу на основні етапи роботи, розподіленні завдань між собою тощо. Учитель допомагає скоригувати дії учнів за планом.

Другий – Третій -Четвертий тижні

На наступному етапі учні займаються самостійною роботою над проектом. Основне навантаження в даний період покладається на «теоретиків-науковців», які через інтернет-ресурси збирають необхідні дані, та на практиків-лаборантів, які проводять досліди. Відгуки та враження від своєї роботи діти заносять до власного блогу, обговорюють поміж собою. Решта учнів допомагає збирати інформацію, а також дає коментарі відносно дискусійних питань на сторінці вчителя, висуває гіпотезу проблеми. За необхідності учні коригують свій план роботи самостійно або з допомогою учителя. В свою чергу учитель проводить спілкування з учнями у формі листів, з допомогою Skype, проводитиме консультації. Оскільки робота учнів потребує постійного контролю, учитель за допомогою проводить рефлексію, а також переглядає блоги.

П’ятий тиждень

Даний етап пов'язаний з аналізом, систематизацією та висловленням власної оцінки набутої інформації. Керівна роль перекладається на «аналітиків», які систематизують, зіставляють наявний матеріал, аналізують його, надають завдання «конструкторам-дизайнерам». «Теоретики-науковеці», якщо це потрібно, доповнюють інформацію, «дизайнери» розпочинають підготовку макетів для внесення результатів проекту в кінцевий продукт. Всі учасники груп продовжують вести власні блоги, обговорюють один з одним проблемні питання. on-line звертаються за допомогою до вчителя. Учитель спостерігає за тим, як просувається робота над проектом. Спостерігає за записами дітей у блогах, спілкується з ними on-line, проводить консультації. Контроль над роботою дітей учитель здійснює за форми оцінювання самоспрямування.

Шостий – сьомий тижні

Розпочинається безпосередній перехід до підготовки готової печатної продукції. «Конструктори-дизайнери» відповідно до обраної тематики готують кінцевий продукт (до тем 1, 4 – презентації, до Т.2 – буклет, Т. 3 - плакат). Учні добирають необхідний ілюстративний матеріал і відповідно до наданих критеріїв створюють свої підсумкові роботи. П’ята група, використовуючи висновки чотирьох груп, визначає яке місце займає молекулярно-кінетична теорія в фізиці, готує власну доповідь. В цей самий час активно працюють і спікери груп, які готують доповіді для представлення результатів діяльності групи. Як і на попередніх етапах учні вносять у власні блоги враження від роботи, коментують ті моменти, які є для них важкими. Учитель продовжує on-line спілкування з учнями, консультує їх, спостерігає за обговореннях в блогах. Як і на всіх попередніх етапах вчитель проводить оцінювання роботи в групах за допомогою форми контролю групової роботи. Надає дітям критерії оцінювання кінцевої продукції.

На восьмому тижні

Відбувається презентація групової роботи учнів над проектом. Спікер кожної групи виступає з доповіддю, а також презентує кінцевий продукт (мультимедійну презентацію, буклет, плакат, тощо). Спікер групи підбиває підсумки, висловлює думки з приводу місця основних положень МКТ в фізиці, наводить приклади дослідних фактів, підтверджуючих положення теорії про будову частин, з яких складається тіло, про характер руху частинок та про їх взаємодію. Учитель в ході представлення учнями результатів уважно спостерігає за ходом презентацій, оцінює надані печатні матеріали та промови спікерів. З метою виявлення сформованості умінь та навичок проводить підсумкове тестування та рефлексію. Залучає учнів до використання самооцінювання та взаємооцінювання з використання контрольних списків та форм оцінювання. Вчитель коментує роботу учнів і оголошує оцінки.

Приклад учня 1

Приклад учня 2

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Світлана, Нікуліна

Фах, навчальний предмет

учитель фізики, фізика

Навчальний заклад

Донецька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 19 з поглибленим вивченням іноземних мов

Місто\село, район, область

м. Донецьк, Київський район

Контактні дані

svnikylina@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

02.07.2012-07.07.2012

Місце проведення тренінгу

м. Донецьк

Тренери

Зарічук Ольга Леонідівна