Проект "Курити - здоров'ю шкодити"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Автор проекту

Юрченко Тетяна Михайлівна, вчитель інформатики Гайворонського МНВК

Назва проекту

Курити - здоров'ю шкодити

Предмет, клас

Інформатика 7-11

Коротка анотація проекту

Даний проект направлений на формування здорового способу життя підлітків, усвідомлення того, що молодий організм потрібно берегти, щоб майбутнє покоління було здоровим. Факт, що куріння завдає людині величезної шкоди вже давно доведений і не береться під сумнів. Ця проблема спочатку стосувалася тільки чоловіків, потім жінок, а зараз вже і дітей. У своїй роботі я хочу довести, що куріння - ворог кожної людини і людства в цілому. Саме тому я вибрала цю тему для роекту. І якщо хоч одна людина, вивчивши мою роботу, кине палити або ніколи не почне цього робити, я рахуватиму свою мету досягнутої. Вважаю, що проблема куріння повинна цікавити не тільки людей, які палять.

Спрямовуючі запитання

Як виглядатиме Земля, якщо люди продовжуватимуть палити? Чи є майбутнє в Україні? Куріння - шкода чи задоволення?

Ключове запитання

Світ каже: "Курінню - ні!" Що можемо ми, що можу я?

Тематичні запитання

1.Чи можна стверджувати, що куріння - повільна смерть?

2.Чому в українців погіршується здоров'я?

3.Як ми починаємо палити?

4.Чи варто палити?

5.Наслідки куріння?

6.Як уберегти себе від згубної звички?

Змістові запитання

Від чого залежить здоровий спосіб життя?

На що впливає куріння?

Чи правильне висловлювання : «Здоров’я сім’ї – здоров’я нації»?

Компетентності, які розвиває навчальний проект

навчальна (вміння здобувати інформацію з різноманітних джерел різними способами, аналізувати її; виділяти головне, аналізувати, оцінювати, використовувати на практиці; здійснювати навчальну діяльність у взаємодії; прогнозувати результат такої діяльності, докладати зусилля до його досягнення; формулювати, висловлювати, доводити власну думку; здатність навчатися протягом усього життя, підвищувати професійний рівень; формувати критичне мислення; використовувати інформацію для розвитку вміння та навичок вчитися, самоконтролю та самооцінки);

здоров’язберігаюча компетентність (здатність зберігати фізичне, соціальне, психічне та духовне здоров’я – своє та інших людей);

соціальна компетентність (здатність до співробітництва в групі та команді, мобільність, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти індивідуальних і колективних дій; уміння визначати й реалізовувати мету комунікації в залежності від обставин; підтримувати взаємини; розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях);

загальнокультурна компетентність (спроможність аналізувати й оцінювати досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному й духовному контексті сучасного суспільства; застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на систему загальнолюдських цінностей);

компетентність щодо інформаційних і комунікативних технологій (уміння використовувати джерела інформації, зокрема ІКТ, для власного розвитку, технічна компетентність, уміння раціонально використовувати комп’ютер для пошуку, опрацювання й систематизації, зберігання й передавання інформації, оперувати технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства);

громадянська компетентність (здатність орієнтуватися в проблемах суспільно-політичного життя, здійснювати захист своїх громадянських прав та інтересів; взаємодіяти з органами державної влади на користь собі й суспільству);

підприємницька компетентність (співвідносити власні економічні інтереси з наявними матеріальними, трудовими й природними ресурсами, інтересами інших людей та суспільства; бути готовим активно діяти, організовувати власну трудову й підприємницьку діяльність і працю колективу; змінюватись і пристосовуватись до нових потреб ринку праці; оцінювати власні професійні можливості та здібності; складати й реалізувати плани підприємницької діяльності, приймати економічно обґрунтовані рішення; презентувати інформацію про результати власної економічної діяльності);

Дидактичні цілі проекту

Учні вчаться самостійно формулювати проблему, над якою будуть працювати. Учні формують навички роботи літературою, пошуку інформації в Інтернеті. Учні навчаються: • Підбирати матеріал до поставленої теми; • Збирати різноманітну інформацію про куріння, статистичні дані; • Робити висновки, аналізувати, будувати діагами, порівнювати; • Проводити анкетування; • Спілкуватися з іншими класами на дану тему; • Організовувати різноманітні види діяльності; • Працювати з малюнками і текстовою інформацією, використовуючи Word, Exel, PowerPoint, Інтернет. • Посилатися на використані джерела;

В учнів формується: • вміння ефективно співпрацювати в групі, розподіляти обов’язки; • вміння стисло та чітко представляти результати своєї роботи; • навички мислення високого рівня; • вміння здобувати інформацію з Інтернету та друкованих джерел на побутову тематику, ефективно та толерантно спілкуватись з однолітками; • активна життєва позиція ; • уявлення про здоровий спосіб життя.

Методичні завдання проекту

Предметні області

1. Список

  1. 1.Освітня галузь "Технології"' має на меті сформувати технічно

і технологічно грамотну особистість випускника загальноосвітнього навчального закладу, дати учням загальні відомості про основи виробництва з елементами підприємницької діяльності, різноманітні виробничі технології, у тому числі інформаційні, із сфери домашнього господарювання тощо. Ця освітня галузь сприяє професійному самовизначенню учнів, прищеплює їм навички конструкторської діяльності. У межах цієї галузі учні можуть одержувати допрофесійну трудову і початкову професійну підготовку. Для оволодіння інформаційною грамотністю запроваджується курс інформатики, який знайомить учнів з сучасними засобами обчислювальної техніки, новими інформаційними технологіями, прищеплює навички роботи з комп'ютерами.

  1. 2.Освітня галузь "Природознавство" знайомить учнів з науковими

фактами, поняттями, фундаментальними законами, теоріями і покликана збагачувати їх науковими знаннями з основ природничих наук, необхідних для формування сучасної природно-наукової картини світу. Вивчення галузі передбачає розвиток в учнів раціонального природничо-наукового мислення, оволодіння основними методами наукового пізнання, ознайомлення їх з науковими основами сучасного виробництва і технологій, формування екологічної культури.

  1. 3.Освітня галузь "Фізична культура і здоров'я" має на меті

формування фізично загартованого і здорового покоління, готового до захисту Вітчизни, ознайомлення школярів з різноманітними оздоровлювальними системами, прищеплення культури здорового способу життя. Вона сприяє розвиткові рухових здібностей учнів в ігровій та спортивній діяльності, їх самовдосконаленню у руховій активності під час занять фізичними вправами і спортом. У рамках цієї освітньої галузі учні знайомляться з властивостями людського організму, правилами та умовами безпеки життя і діяльності людини.

Публікація вчителя

'Публікація вчителя'[1]

Візитна картка проекту

Візитка проекту[2]

Презентація вчителя для виявлення уявлень й інтересів учнів

'Презентація' [3]

Самостійні дослідження учнів

'Презентація' [4]

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Матеріали по формуючому й підсумковому оцінюванню

'Оцінювання презентації'[5]

'Оцінювання публікації'[6]

Матеріали по супроводу й підтримці проектної діяльності

План навчального проекту [7]

План реалізації проекту [8]

Інші документи

Практична робота [9]

Розробка уроку [10]