Посадова інструкція

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
Смайлик 2.gif
Назва цієї статті містить помилки!
Статтю необхідно перейменувати!
Допоможіть автору знайти та виправити помилки

<center> I. Загальні положення </center>

1. Відповідальний за ІКТ призначається і звільняється з посади начальником відділу освіти за поданням директора школи.

2. Відповідальний за ІКТ повинен мати вищу педагогічну освіту, достатній рівень ІТ-компетентності і педагогічний стаж роботи не менше ніж 5 років.

3. Відповідальний за ІКТ підпорядковується безпосередньо директору школи.

4. У своїй діяльності відповідальний за ІКТ керується:

- Конституцією України, Законом України "Про освіту", Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів,

- законодавчими актами держави, розпорядчими документами обласного управління освіти, міських/районних управлінь/відділів освіти щодо інформатизації суспільства,

- трудовим законодавством,

- правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони,

- Статутом, локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами й розпорядженнями директора, цими Посадовими обов’язками),

- трудовим договором (контрактом).

5. Відповідальний за ІКТ дотримується Конвенції про права дитини.


<center>II. Функції </center>

Основними напрямами діяльності відповідального за ІКТ є:

1. Організація інформатизації в школі, управління і контроль за розвитком цього процесу.

2. Методичне керівництво педагогічним колективом за напрямом своєї діяльності.

3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному процесі за напрямом своєї діяльності.


<center>ІІІ. Завдання та обов'язки</center>

Відповідальний за ІКТ :

1. Організовує поточне і перспективне планування діяльності педагогічного колективу з питань інформатизації закладу.

2. Координує роботу вчителів та інших педагогічних працівників з виконання навчальних планів та програм за напрямом інформатизації.

3. Організовує і координує розробку необхідної навчально-методичної документації.

4. Здійснює систематичний контроль за якістю навчального та виховного процесів і об’єктивністю оцінювання результатів освітньої підготовки учнів, роботою гуртків і факультативів за напрямом діяльності, відвідує уроки та інші види навчальних занять, що проводяться педагогічними працівниками школи, аналізує їхні форму та зміст, доводить результати аналізу до відома педагогів, розробляє відповідні методичні рекомендації з використання інформаційно-комунікаційних технологій.

5. Організовує просвітницьку роботу серед батьків з питань інформатизації.

6. Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій в галузі інформатизації, відслідковує та орієнтує вчителів на нові можливості з підвищення ІТ-компетентності (відповідні курси системи післядипломної освіти, Інтернет-освіта тощо).

7. Забезпечує своєчасну підготовку звітної документації, контролює за напрямом діяльності правильне і своєчасне ведення вчителями журналів спецкурсів, факультативів, гуртків та іншої документації.

8. Спрямовує роботу методоб’єднань на впровадження інформаційно-комунікаційних технологій до навчально-виховної діяльності закладу, постійно підвищує свою кваліфікацію та ІТ-компетентність.

9. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, бере участь у роботі педагогічної ради школи.

10. Бере участь у проведенні атестації педагогічних та інших працівників школи.

11. Безпосередньо планує та контролює здійснення заходів з інформатизації школи.

12. Організує і бере безпосередню участь у плануванні розвитку інфраструктури, пов’язаної з впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій до навчального процесу школи: архітектури локальної мережі, принципах побудови інформаційного простору, засадах оновлення і ротації комп’ютерної техніки в структурних підрозділах тощо.

13. Здійснює планування заходів щодо забезпечення навчальних кабінетів сучасним інформаційно-комунікаційним обладнанням, наочними посібниками й технічними засобами навчання, поповнення бібліотеки закладу науково-методичною, навчальною літературою, фаховими газетами та журналами за напрямом діяльності, поповнення медіатеки сучасними електронними засобами навчання.

14. Організовує роботу з дотримання в навчальному процесі норм і правил охорони праці за напрямом діяльності.

15. Здійснює контроль за безпечним використанням обладнання, приладів, технічних і наочних засобів навчання, які використовуються в навчальному та адміністративному процесах.

16. Організовує за участю заступника директора з адміністративно-господарської роботи своєчасне та якісне проведення паспортизації кабінету інформатики, інших навчальних кабінетів, обладнаних відповідною технікою, а також підсобних приміщень.

17. Вносить свої пропозиції щодо розробки і періодичнного перегляду інструкцій з охорони праці за напрямом діяльності.

18. Контролює своєчасне проведення інструктажів для учнів, вихованців за напрямом діяльності, їх реєстрацію у відповідному журналі.

19. Своєчасно вживає заходів щодо вилучення навчального обладнання, приладів, не передбачених типовим переліком, в тому числі саморобних, встановлених у навчальних та інших приміщеннях без відповідного акту-дозволу; зупиняє навчальний процес у приміщеннях навчального закладу, якщо там створюються небезпечні для здоров’я працівників і учнів умови.

20. Аналізує обставини нещасних випадків, пов’язаних з використанням комп’ютерної та телекомунікаційної техніки, що сталися з працівниками, учнями, вихованцями під час навчально-виховного процессу, та вносить пропозиції щодо відповідних коректив до інструкцій з охорони праці.

21. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, побуті, в громадських місцях.


<center>IV. Права </center>

Відповідальний за ІКТ має право в межах своєї компетенції:

1. Бути присутнім на заняттях з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, які проводяться з учнями (вихованцями) школи.

2. Давати обов’язкові для виконання розпорядження безпосередньо підпорядкованим йому працівникам.

3. Притягати до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців) за вчинки, які дезорганізують навчально-виховний процес, у порядку, визначеному Статутом школи й Правилами заохочення та покарання учнів.

4. Координувати графік роботи комп'ютерних класів, мультимедійних кабінетів.

5. Робити зауваження та надавати методичні рекомендації педагогічним працівникам школи після вивчення і аналізу їх системи роботи з використання інформаційно-комунікаційних технологій.

6. Вносити пропозиції щодо заохочення працівників за результатами впровадження ІКТ до навчально-виховного процесу.

7. Проходити підвищення кваліфікації за напрямом один раз в 3 роки


<center>V. Відповідальність</center>

Відповідальний за ІКТ несе відповідальність:

1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, заступник директора школи з інформатизації несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

2. За застосування (в тому числі одноразове) методів виховання, пов’язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня (вихованця), а також скоєння іншого аморального вчинку заступник директора школи з інформатизації може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства.

3. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу за напрямом діяльності заступник директора школи з інформатизації притягається до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодавством.

4. За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки заступник директора школи з інформатизації несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.


<center>VІ. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)</center>

Відповідальний за ІКТ :

1. Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, затвердженим директором школи та узгодженим з профспілковим комітетом.

2. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік. План роботи затверджується директором школи не пізніше як за п’ять днів до початку запланованого періоду.

3. Подає директору школи письмовий звіт про свою діяльність протягом 10-ти днів після закінчення кожного семестру або за окремим запитом.

4. Отримує від директора школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами за напрямом діяльності.

5. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з педагогічними працівниками школи, заступниками директора з навчально-виховної, виховної та адміністративно-господарської роботи.

6.Організує методичну роботу з педагогічними працівниками школи щодо апробації ППЗ та використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

7.Готує звіт з питань інформатизації освіти для розгляду на засіданні педагогічної ради школи та для надання відділу освіти.

8.Разом з директором школи відповідає за впровадження районної програми інформатизації освіти