Портфоліо проекту "Зближення століть: правда життя і правда мистецтва"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Зближення століть: правда життя і правда мистецтва"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська мова та література, світова література

Навчальна тема

Давня українська література. "Слово о полку Ігоревім" - давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу.

Вік учнів, клас

14-15 років, 8 клас

Стислий опис проекту

Робота над проектом проводилась в рамках шкільної програми за ред. Р. В. Мовчан, коли «Слово о полку Ігоревім» вивчається вже у 8 класі. Труднощі адекватного сприйняття тексту, який вивчається, продиктовані особливостями композиції та віддаленістю історичного часу. Уроки, розраховані на 4 години, були розширені інтеграцією з музлітературою. Учні розділились на декілька груп: історики, літературознавці та музикознавці. Кожна група працювала над своїм проблемним питанням і за результатами роботи створювала презентацію. Інтеграція літератури, історії, музики забезпечує цілісність сприйняття і враження від вивчення художньо-історичного матеріалу та сприяє подоланню труднощів у розумінні такої актуальної у сучасному світі авторської ідеї знаменитого давньоруського тексту. Вивчаючи історичні джерела (наукові, публіцистичні, сучасні полемічні статті) учні розібрались в історичній хронології та ієрархії стосунків у давньоруському суспільстві і встановили невідповідність між історичним і літературним образом князя Ігоря Новгород-Сіверського.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Для кращого розуміння та усвідомлення жанру «Слова о полку Ігоревім» учні знайомляться з теоретико-літературознавчими поняттями:

 • оригінал і переклад;
 • тема та головна думка твору, сюжет і композиція, епізод;
 • художній образ, художня деталь, літературний герой, головний і другорядні герої;
 • епітет, порівняння, метафора, гіпербола, алегорія, уособлення;
 • рима, ритм, розмір вірша, строфа;
 • міф, героїчний епос, народна казка, легенда, притча, балада, вірш, приказка, прислів’я, загадка.

Навчаються розподіляти ролі у команді, працювати в команді; нести відповідальність за свою частину роботи. Формування уміння читати та усвідомлювати прочитане; залучення до художньої літератури, а через неї - до фундаментальних цінностей культури; формування гуманістичного світогляду особистості, розширення її культурно-пізнавальних інтересів, виховання в учнів любові, поваги до традицій свого народу та толерантного ставлення до давніх традицій нашого народу. Вчаться впізнавати, ідентифікувати різні форми героїчного епосу. Класифікація «Слова…» за певними ознаками, складання схем, творче переосмислення літературного шедевру дає учням можливість встановити та довести цінність зазначеного літературного твору. Учні планують, розробляють сценарій мультимедійної презентації. Створюють групову презентацію, презентують її перед іншими групами. При підготовці і створенні презентацій учні навчаються коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості, стисло, чітко, відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок та ідей. При демонстрації презентацій розвивають навички виступати перед аудиторією.

 • навчаться усно та письмово висловлювати власні оцінки щодо прочитаного, особистісно-творчо його переосмислювати.
 • розвиватимуть навички роботи в групі.
 • формуватимуть навички стисло та чітко представляти результати досліджень, порівнювати, компонувати, класифікувати
 • учні розвивають уміння пояснювати значення слів, найуживаніших усталених виразів.
 • вдосконалюють навички використання програми PowerPoint для яскравої демонстрації результатів свого дослідження.
 • при складанні діаграм учні вчаться порівнювати, аналізувати, співставляти цифри, факти, добирають та аргументують свій вибір відповідного типу діаграми.
 • учні вчаться оперувати уже знайомою інформацією у нових умовах , аналізувати та порівнювати інформацію, висувати власні гіпотези та відстоювати їх, робити висновки на підставі власних досліджень.

Створюючи публікації в Microsoft Publisher, школярі, набувають вмінь аргументовано доводити власну думку, використовуючи повні речення, розраховані на читання однією людиною, посилаючись при цьому на думки інших, правильно використовувати цитування та посилання на друковані та Інтернет-видання, ілюструвати ідеї, думки, дослідження, висновки. При розробці веб-сайтів учні навчаються ефективно спілкуватися з іншими школярами з країни та всього світу. Набувають вмінь збирати та обробляти інформацію. Вчаться ефективно використовувати засоби електронних комунікацій, оволодівають навичками посилатися на використані джерела інформації. Основними цілями та очікуваними результатами проекту є вироблення в учнів стійких навичок мислення високого рівня.

Опис оцінювання

До початку проекту провести анкетування учнів щодо визначення їх вмінь працювати у групах, умінь користуватись комп'ютером, Інтернетом.

На початку проектної діяльності відповідно до теми навчального проекту проводяться батьківські збори з метою виявлення обізнаності учнів з досліджуваної теми та вмотивування їх до участі в дослідницькій роботі. Батьки отримують буклети [1] та [2] з описом принципів проектної діяльності в навчально-виховному процесі для отримання дозволу на участь дітей у проектній діяльності.

Для встановлення рівня обізнаності учнів з пропонованої теми проекту та вибору групи, учням пропонуються презентація вчителя, таблиця "ЗХД", опитувальник та асоціативний кущ. Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми, щоб діагностувати знання та мислення учнів та їх міркування. Форма оцінювання використовується для того, щоб учні могли самостійно створювати свої презентації і оцінити свої презентації до оцінки учителя. Форма оцінювання для блогу "Слава й честь - життя основа", публікації описує критерії для створення блогу з різними точками зору, він використовується під час написання своїх досліджень учнями, а потім знову - для оцінювання кінцевого продукту- блогу. Після завершення учнями їх міні-проектів, спеціальна Форма зворотного зв’язку однокласників використовується для забезпечення отримання думок і оцінок однолітків. Учні використовують цю форму для того, щоб отримати зворотний зв'язок щодо своїх розповідей, для перевірки своїх кінцевих продуктів. До закінчення створення презентацій потрібно призначити спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати авторам презентації зворотній зв’язок щодо покращення презентації, дати можливість учням ознайомитися з думками та пропозиціями інших та надайте час та допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації.Проводиться мозкова атака на початку завершального етапу вивчення теми. Впродовж роботи над проектом надаються консультації.

Наприкінці роботи над проектом надати учням критерії оцінювання мультимедійної презентації до проекту, завершення таблиці «ЗХД».Відповіді учнів на Ключове запитання під час написання ними блогу, публікації, надає відомості про те, як учні, працюючи у малих групах, зуміли поєднати свою роботу у проекті.

Діяльність учнів та вчителя

До початку проекту Учні: надають заповнену форму щодо збереження конфідейційності учня та дозвіл від батьків на публікацію, оцінюють веб-сторінки, в яких будуть працювати, за формою оцінювання веб. Знайомляться із презентацією про авторське право. Після перегляду презентації основних ідей проекту діти об’єднуються в групи, завдання яких їх зацікавили. Визначаються з ролями в группах, обговорюють задачі проекту, проводять «Мозковий штурм», визначаються з проблемами дослідження, заповнюють картки «ЗХД». Визначаються з формою захисту проекту.

І етап – учні ознайомлюються з презентацією вчителя, Ключовими та Тематичними питаннями, обирають тему учнівського міні-проекту для дослідження. Учні читають твір «Слово о полку Ігоревім». Проходять тестування по твору.

Під час виконання проекту Учні: розподіляють ролі та обов’язки в групі, збирають інформацію, консультуються з учителями за підготовленими заздалегідь питаннями , обговорюють критерії оцінювання учнівської презентації, опрацьовують інструкції щодо роботи з комп'ютером, готуються до захисту проекту, поступово оформлюють проекти.

ІІ етап – об’єднуються в групи за вподобаннями та планують роботу над дослідженнями:

1 група«літературознавці» – готують повідомлення про літературний жанр «Слова о полку Ігоревім», вивчають і аналізують текст «Слова…» (сюжет, жанр, композиція, мовні особливості) та оформлюють результати у вигляді таблиці; вивчають статті Д. С. Лихачова про художню своєрідність «Слова…», доповнюють таблицю; порівнюють історичний і літературний образи князя Ігоря; подають результати порівняння у вигляді таблиці та роблять висновки. Результати своєї роботи представляють у вигляді презентації. Термін виконання роботи 10-12 днів.

2 група«історики» – досліджують історію про те, як було знайдене літописне джерело «Слово о полку Ігоревім»; вивчають статті Н. М. Карамзіна, В. О. Ключевського, сучасних дослідників Б. А. Рибакова, А. Ужанкова, Н. К. Гудзія, які опрацювали даний історичний період, з метою визначення позиції істориків до походу князя Ігоря та до його особистості; складають порівняльну таблицю з метою виявлення відмінностей у поглядах вчених у залежності від часу їх появи; проводять синтез вивчених матеріалів і роблять висновки; оформляють результати у вигляді презентації та готують виступ групи до відкритого захисту проектів. Термін виконання роботи – 7 днів.

3 група«музикознавці» – прослуховують та аналізують музичну драматургію опери О. П. Бородіна «Князь Ігор»; знаходять факти, які доказують чи заперечують, що «Князь Ігор» О. Бородіна – ілюстрація, фальсифікація чи шедевр співавторства за літописним джерелом; порівнюють історичний і художній образи; подають результати порівняння у вигляді таблиці, аналізують отриману інформацію та формулюють висновки.

4 група"соціологи-учні" проводять шкільне анкетування учнів класу і подають результати у формі діаграми. Результати дослідження розміщують у веб-сайті. Термін -7 днів.

За урок до захисту проектів

Учні опрацьовують критерії і готуються до захисту готових продуктів проекту.

Під час захисту проекту – останній урок

Учні: презентують роботи, підводять підсумки, визначають групу, яка найкраще справилась з проектом, провела докладне дослідження. Відзначають помилки, які були допущені в роботах, запам’ятовують на майбутнє.

ІІІ етап – через 15 днів після початку проекту представники груп разом з вчителем проводять круглий стіл за результатами проведеної роботи та почитають створювати підсумкову презентацію та план проведення наукової конференції: «Магія «Слова…», де будуть представленні результати проекту. Термін 10 днів.

Після закінчення проекту

Учні: закінчують таблицю «ЗХД» та тестування з теми, завершують фотозвіт роботи над проектами, повертають книги до бібліотеки.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ліля Телішевська

Фах, навчальний предмет

Вчитель української мови та літератури

Навчальний заклад

Середня загальноосвітня школа №99 м.Львова

Місто\село, район, область

Львів, Шевченківський район

Контактні дані

E-mail: ufzhxer на gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

24.09 - 29.09. 2012

Місце проведення тренінгу

ЛОІППО

Тренінг за 10 версією Intel"Навчання для майбутнього". м. Львів, 24 - 29 вересня 2012

Тренери

Надія Манько, Олена Дмитрук