Портфоліо навчальної теми "Функції"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Функції. Графіки функції

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Алгебра. Література, інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Функції

Вік учнів, клас

13 років, 7 клас

Стислий опис

Проект "Функції. Графіки функцій" присвячений важливому поняттю сучасної математики функціональній залежності. Вивчення функцій, їх поведінки та побудова їх графіків є важливим розділом шкільного курсу математики, оскільки знання побудови графіків часто допомагає вирішувати складні завдання, а інколи є єдиним засобом їх вирішення. Вміння будувати графіки функцій викликає великий інтерес в учнів. В процесі роботи над проектом в учнів розвивається абстрактне мислення і просторова уява. Матеріал проекту являє собою пізнавальний інтерес для учнів і може застосовуватися для різних груп школярів внаслідок своєї узагальненості та практичної спрямованості

Повний План вивчення теми

План вивчення теми [1]

Навчальні цілі

Систематизувати знання учнів про елементарні функції, способи їх задання, основні властивості; вміння та навичкі будувати їх графіки. Перевірити вміння застосовувати знання практично в нестандартних ситуаціях. Розвивати в учнів комунікативні здібності, прагнення до самовдосконалення, зацікавленість у вивченні предмета, охайність під час ведення записів та виконання побудов графіків функцій на дошці та взошитах. Сприяти активізації пізнавальної діяльності учнів, здійснювати пошукову, дослідницьку діяльність на основі спільної праці учнів,зацікавити учнів проектом. Вчити вмінню самостійно працювати над творчими завданнями; виховувати почуття доброти, співчуття, бажання прийти на допомогу. Учні мають навчитися: співпрацювати в малих групах; планувати роботу групи; користуватися друкованими ресурсами для накопичення інформації; проводити пошук у мережі Інтернет з критичним оцінюванням ресурсів; синтезувати дані з різних джерел. В ході поекту учні навчаться: наводити приклади: функціональних залежностей; лінійних функцій. пояснювати поняття: область визначення функції; область значень функції; графік функції. формулювати означення понять: функція; лінійна функція. називати і характеризувати способи задання функції. описувати побудову графіка функції, заданої таблично або аналітично. розв’язувати вправи, що передбачають: знаходження області визначення функції; знаходження значення функції за даним значенням аргументу; побудову графіка лінійної функції; з’ясування окремих характеристик функції за її графіком (додатні значення, від’ємні значення, нулі).

Опис оцінювання

На початку проекту проводиться: діагностика навчальних потреб учнів , для чого використовуємоТаблицю З-Х-Д[2], діагностика рівня їх фактичних знань з теми проводиться за допомогю Опитувальника .Під час проведення проекту: анкетування для поділу учнів на групи оцінювання Інтернет-ресурсів (Контрольний список для оцінювання вікі-статті[3]) оцінювання презентацій (Контрольний список для оцінювання презентації[4]) контроль вивчення теоретичних питань (оцінювання самостійних письмих робіт, тестування, усні відповіді) По завершенні проекту самооцінювання Критерії самооцінювання взаємооцінювання Оцінювання презентації форма оцінювання презентації, оцінювання вміння брати участь в обговореннях оцінювання навичок спілкування[5],повноти виступів (Форма оцінювання повноти виступів) творчого підходу

Діяльність учнів та вчителя

Діяльність вчителя на початку вивчення теми вчитель показює вступну презентацію, під час показує якої ознайомлює з основними поняттями про фукції; ознайомлює батьків з інформаціонним буклетом про метод проектів (1, 2); готує список довідкової літератури та посилань на освітні сайти; проводить тестування та обговорення тем, по результатам яких обєднує учнів у групи; формуює крітерії оцінювання роботи учнів. Діяльність учнів під час проекту учні: поділилися на групи:” Історики”, “Дослідники”, “Теоретики”; група “Історики” готує інформацію про історію винекнення поняття “Функція”; гупа Дослідники” дослідує: як поняття “функція” проявляється в нашому житті, підготували презентацію “Фукції у прислів'ях , написали вікі-статтю“ Реалізація проекту. 1етап: Мотиваційний (Постановка проблеми формулювання тем досліджень)-1урок, 15хв 2 етап: формування творчих груп (обрання творчої назви проекту , обговорення можливих джерел інформації , обговорення плану роботи)-2урок, 15хв. 3 етап: Проектна діяльність учнів (Самостійна робота протягом 2 тижднів за обраною темою: пошук додаткої літературиы, використання можливостей Інтернет-ресурсів; узагальнення отриманих результатів, оформлення отриманих результатів, консультаціїй вчителя на уроках та в позакласний час) 4 этап: Підготовка звіту про виконану роботу (Робота у групах)-

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

вікі-стаття "Функції у прислів'ях"

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Казімірчук Олена Анатоліївна

Фах, навчальний предмет

вчитель математики

Навчальний заклад

Одеський навчально-виховний комплекс № 84

Місто\село, район, область

м. Одеса

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

13 - 23 серпня

Місце провведення тренінгу

Одеський навчально-виховний комплекс № 84

Тренери