Портфоліо з теми «Площі многокутників»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

"Площі многокутників" у межах теми «Многокутники. Площі многокутників» у математиці 8 класу

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, економіка, історія.

Вік учнів, клас

8 клас, 13-15 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Як виміряти цей світ?» виконуватиметься учнями 8 класу академічного профілю у процесі вивчення теми з курсу геометрії. Проект призначений в найбільш простій та доступній формі викласти учням зміст теми “Многокутники. Площі многокутників” , а також дати простір для пошуку практичного застосування останньої. Учні об’єднуються в групи («Математики», «Економісти» тощо), якими і будуть демонструвати свої здобутки за допомогою публікації, сайту чи мультимедійної презентації.

План вивчення теми

План вивчення теми

План вровадження теми

Оцінювання

Вчитель планує оцінювання роботи учнів так, щоб:

 • Використовувати різноманітні стратегії та засоби оцінювання
 • Вести оцінювання упродовж всього навчального циклу
 • Надавати можливість кількісно оцінювати важливі навчальні цілі для теми
 • Залучати учнів до процесу оцінювання

З метою залучення учнів до процесу оцінювання вчитель має забезпечити учнів наступним:

 • Чіткими критеріями оцінювання до початку виконання проектів
 • Моделями та інструкціями для високоякісної роботи
 • Можливостями для здійснення моніторингу (відслідковування ходу) власного просування учнів у навчанні
 • Засобами надання конструктивного зворотного зв’язку іншим учням та можливостями отримання оціночної інформації від інших учнів для того, щоб покращити свою виконану роботу і діяльність
 • Надати достатньо часу для представлення результатів та поліпшення процесів і продуктів
 • Підтримкою для формування учнями власних нових завдань для їх майбутнього навчання

На початку проекту визначаються попередні знання учнів з допомогою таблиці "З-Х-Д" та вхідного опитування (діаграми). Також учні ознайомлюються з презентацією основних питань, яка наштовхне їх на подальше опрацювання теми та переліком навичок 21 століття, на набуття яких спрямовує їх вчитель. Методи оцінювання: опитування; перегляд та обговорення презентації вчителя; робота з таблицями.

Інструменти оцінювання

Впродовж роботи над проектом учні використовують форми оцінювання навчання в групі, працюють із таблицею "З-Х-Д". Результати своєї праці подають в онлайн-таблиці для контролю роботи над проектом. Показують рівень своїх знань під час проходження опитувальника за темою проекту (on-line). Методи оцінювання: консультації (on-line), робота з таблицями, самостійна робота учнів з листами оцінювання, з опитувальниками.

Інструменти оцінювання

Наприкінці роботи над проектом учні разом з вчителем переглядають таблицю "З-Х-Д", щоб оцінити та самооцінити, в якій мірі записи другої колонки можна співставити з записами в третій колонці. Під час виступу з презентацією використовують форму оцінювання презентації. Учні визначають вклад, який зробив кожен з них в групову роботу та цінність цього вкладу, здійснюють рефлексію щодо формування навичок 21 століття. Методи оцінювання: демонстрація (захист проекту), робота з таблицями, анкетування, аналіз онлайн-таблиці та листів оцінювання.

Інструменти оцінювання

Діяльність учнів та вчителя

Презентація учнів

Буклет "Метод проектів"

І етап – підготовчий

Перед початком роботи над проектом вчитель:

 • висвітлює посилання на корисні джерела інформації та інтернет-ресурси, закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті;
 • передбачає сторінку для On-line консультацій учнів.

До початку роботи над проектом вчителю потрібно:

 • разом з учнями переглянути публікацію про метод проектів, створену за допомогою Publicher, а також попередньо завантажити перелік навичок 21 століття;
 • розглянути основні терміни та основні поняття до теми, що вивчається;
 • перевірити, чи учні знають, як шукати відомості в мережі Інтернет, зберігати її та документувати; здійснити роботу з учнями щодо пошуку та оцінювання ними веб-ресурсів та дотримання законів про авторське право;
 • переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд), мають навички створювати блоги, сайти та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.

ІІ етап – мотиваційний

 • Перед учнями ставиться ключове питання: Як знання з математики допоможуть нам у житті?. Під час проведення мозкового штурму відбувається його обговорення.
 • Визначаються можливі напрями, які могли б дати відповідні набори даних. Обговорюються та оцінюються ідеї учнів, які вони пропонують.
 • Вчитель пропонує учням презентацію основних питань. Тематичні та змістові питання допоможуть учням зрозуміти тему та мету даного проекту.
 • Щоб перевірити рівень володіння учнями записами основних математичних понять, а учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми проекту («Як виміряти цей світ»), всім класом заповнюють дві перші колонки таблиці «З-Х-Д»(знаю – хочу дізнатися).
 • Учні формують 3 групи, обирають одну з тем для дослідження; обирають спосіб представлення результату своєї роботи.
 • Вчитель повідомляє учням основні етапи здійснення навчального дослідження: визначення проблеми, формулювання дослідницьких завдань, висунення гіпотез, визначення методів дослідження, проведення дослідження, аналіз отриманих даних, оформлення висновків та кінцевих результатів.
 • Вчитель повідомляє, що використовує доступну учням Google-таблицю, в якій відображається результат просування кожної групи над дослідженням.
 • Проводиться міні-лекція «Авторські права в мережі Інтернет».
 • Для забезпечення диференціації у навчанні вчитель рекомендує учням використовувати форму оцінювання самоспрямування роботи у групі, а також форму оцінювання самоспрямування власного навчання.

Учитель роздає учням форму оцінювання презентації і проводить її обговорення. ІІІ етап – Конструктивний

Перший тиждень

 • Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються
 • пошуком відомостей,
 • складають план діяльності для впровадження своїх планів,
 • визначаються зі способом представлення результату роботи
 • використовують форму оцінювання самоспрямування у навчанні

Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу над питанням.

Другий тиждень

Учні працюють над створенням презентацій.

 • І група – «математики» знаходять докази історичні відомості та основні формули теми. Результат своєї роботи представляють у вигляді презентації.
 • ІІ група – «економісти» створюють практичні, “життєві” задачі на її застосування. Результат своєї роботи представляють у вигляді презентації.

Вчитель роздає учням контрольний список мультимедійної презентації. Попередньо відбувається обговорення цієї форми з керівниками груп, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи.

Рефлексія та консультації, взаємооцінювання відбувається протягом всієї роботи. Окрім цього вчитель може використати онлайн-опитувальник за темою проекту для перевірки поточних знань учнів.

Одним із документів фасилітації є презентація основних питань вчителя. Учитель у роботі дотримується стратегій фасилітації. Для забезпечення диференційованого підходу у навчанні вчитель використовує у роботі доцільні стратегії навчання і оцінювання обдарованих учнів та учнів з обмеженими можливостями.

IV етап – захист проекту

 • Перед завершенням роботи учні, використовуючи критерії оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту, перевіряють свою роботу та коригують навчальні потреби.
 • Кожна група здає вчителю лист-контроль оцінювання самоспрямування у навчанні.
 • Перед захистом всі групи обмінюються контрольними списками та по ходу захисту оцінюють своїх товаришів.
 • У призначений вчителем день захисту проекту під час виступу з презентацією використовують форму оцінювання презентації.
 • Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, відбувається підсумкове оцінювання вмінь і навичок та заповнюється і обговорюється третя колонка таблиці «З-Х-Д». Учні разом з учителем переглядають таблицю «З-Х-Д»оцінюють та самооцінюють, наскільки записи у колонках 2 і 3 можна співставити.
 • Підсумовуються оцінки учнів, оцінки вчителя роботи груп з google-таблиці.
 • Після представлення всіх результатів відбувається обговорення ключового питання.
 • Доцільно для подальшої участі учнів у навчальних проектах здійснити рефлексію.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Марія Лебедєва

Фах, навчальний предмет

фізико-математичний факультет, математика

Навчальний заклад

Криворізький державний педагогічний університет

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг, р-н Саксаганський, обл. Дніпропетровська

Контактні дані

Електронна адреса: denis.mary777@gmail.com

Профіль на Google+

Відомості про тренінг

Тренінг Intel® "Навчання для майбутнього"

Дати проведення тренінгу

05.01.2017 - 18.01.2017

Місце проведення тренінгу

Криворізький державний педагогічний університет

Тренери

Лов’янова Ірина Василівна