Портфоліо з теми «Масштаб»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

"Масштаб" у межах теми «Відношення та пропорції» у математиці 6 класу

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: математика Другорядні: економіка,інформатика, географія, історія

Вік учнів, клас

6 клас, 10-12 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Наприкінці вивчення навчальної теми «Відношення та пропорції» з математики пропонується розглянути підтему щодо використання математики в туризмі (масштабу) та виконати учням навчальні проекти за загальною назвою «На вітрилах масштабу». Це проект-практична робота, він включає розробку екскурсійного маршруту учнями в малих групах а також відображення його на онлайн картах. Заняття у класі починається із застосування пропорцій та відношень, щоб дізнатися, як за допомогою них змінювати масштаб. Учні розв’язують типові задачі теми, розраховують відстань до об’єктів, проводячи заміри на карті та навпаки. Далі учні ознайомлюються з найцікавішими музеями, скульптурами чи архітектурою, яку пронизує тема «математика навколо нас». Досліджують на карті місцезнаходження та рахують відстань до кожного об’єкту. Учні працюють як експедитори, і їх завданням є створення оптимального маршруту з урахуванням необхідного часу та витрат на дорогу, який охопить найцікавіші місця Київа, які пов’язані з математикою. Якщо такий маршрут буде створено з урахуванням усіх нюансів, то це може стати основою для реалізації експедиції - туристичної подорожі до міста Київ. Учні демонструють свої знання у формі результуючих мультимедійних презентацій, гугл – таблиць, онлайн картах, статті або інформаційних бюлетенів, підготовлених для місцевої громади.

План вивчення теми (вставити файл)


План вивчення теми
План впровадження проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Протягом всієї навчальної теми проводиться оцінювання знань, умінь та навичок учнів для того, щоб учні мали змогу провести моніторинг власного навчання, а вчитель міг контролювати поточні результати учнівської роботи та допомагати учням розвивати навички мислення вищих рівнів. На початку вивчення теми учитель проводить обговорення Ключового запитання, та разом з учнями занотовує їх відповіді та думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на консультаціях. Також вчитель на початку проекту розповсюджує учням посилання на контрольний список для сайту (таблиці, публікації, оформлення розв’язку задач), який в майбутньому стане звітом результатів учнівської роботи, для задання правильного орієнтиру навчального процесу. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі перегляду продуктів діяльності учнів та результатів коротких форм контролю(тестування). Щотижнево проводяться призначені за розкладом консультації для вирішення чи пояснення питань учнів та для моніторингу прогресу учнівських робіт. На основі форм оцінювання продукту проекту учні зможуть заздалегідь зорієнтуватися в своїх навчальних досягненнях, а вчитель поставити

Графік оцінювання

Етап Методи оцінювання Інструменти оцінювання
На початку проекту Використовуються такі методи оцінювання як опитування; перегляд та обговорення презентації вчителя; робота з таблицями.

Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають, відбувається при при заповненні ними Опитувальникa у формі діаграми та таблиці З-Х-Д (Знаю, Хочу дізнатися, Дізнався). Учні знайомляться з нотатками вчителя, з Презентація основних питань, де визначають основні запитання, над якими потрібно буде працювати під час вивчення теми. Вчитель знайомить учнів з переліком навичок 21 століття. Таким чином вчитель cпрямовує учнів на набуття цих навичок та їх самооцінку

Впродовж роботи над проектом Використовуються такі методи оцінювання як опитування; перегляд та обговорення презентації вчителя; робота з таблицями.

Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають, відбувається при при заповненні ними Опитувальникa у формі діаграми та таблиці З-Х-Д (Знаю, Хочу дізнатися, Дізнався). Учні знайомляться з нотатками вчителя, з Презентація основних питань, де визначають основні запитання, над якими потрібно буде працювати під час вивчення теми. Вчитель знайомить учнів з переліком навичок 21 століття. Таким чином вчитель cпрямовує учнів на набуття цих навичок та їх самооцінку

Наприкінці роботи над проектом Використовують такі методи оцінювання як демонстрація (захист проекту); робота з таблицями; анкетування; аналіз сайту

Учні разом з учителем переглядають таблицю ЗХД оцінюють та самооцінюють, наскільки записи у колонках 2 і 3 можна співставити. Заповнюються листи оцінювання проекту, проводиться анкетування; результати висвітлюють у google-таблиці. Використовуючи Форму оцінювання проекту з балами для підсумкового оцінювання та лист-контрольроботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним, вчитель ставить відповідну оцінку. Учні здійснюють рефлексію щодо формування навичок 21 століття.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

І етап – Підготовчий

Перед початком роботи над проектом вчитель

 • створює сайт проекту, де висвітлюються посилання на корисні джерела інформації та інтернет-ресурси], закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті;
 • передбачає сторінку для On-line консультацій учнів.

До початку роботи над проектом вчителю потрібно:

 • разом з учнями переглянути буклет учителя про формування навичок мислення високого рівня;
 • розглянути основні терміни та основні поняття до теми, що вивчається;
 • перевірити, чи учні знають, як шукати відомості в мережі Інтернет, зберігати її та документувати; здійснити роботу з учнями щодо та дотримання;
 • переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд), мають навички створювати блоги, сайти та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.


Буклет про метод проектів

ІІ етап – Мотиваційний

Перед учнями ставиться ключове питання: Чи потрібно знати математику, щоб подорожувати?. Відбувається колективне обговорення цього питання з нотуванням відповідей.

 • Визначаються можливі напрями, які могли б дати відповідні набори даних. Обговорюються та оцінюються ідеї учнів, які вони пропонують.
 • Вчитель обговорює з учнями, чи є доцільним для запропонованої теми знання, здобуті ними на уроках географії
 • Щоб перевірити рівень володіння учнями записами основних математичних понять теми учні всім класом заповнюють дві перші колонки таблиці З-Х-Д (знаю – хочу дізнатися).
 • Учні формують 5 груп та обирають спосіб представлення результату своєї роботи.
 • Використовуючи буклет про метод навчальних проектів, учні пригадують разом з учителем основні етапи здійснення навчального дослідження: визначення проблеми, формулювання дослідницьких завдань, висунення гіпотез, визначення методів дослідження, проведення дослідження, аналіз отриманих даних, оформлення висновків та кінцевих результатів.
 • Вчитель повідомляє, що на сайті проекту створено сторінку для рефлексії учнів на кожному кроці роботи над проектом. Цю ж сторінку можна використовувати для проведення консультацій on line. Консультації можна отримувати, якщо використовувати і сервіс групи.
 • Вчитель повідомляє, що використовує доступну учням таблицю, в якій відображається результат просування кожної групи над дослідженням.
 • Оскільки для дослідження учні будуть використовувати Інтернет, то кожна група отримує критерії оцінювання інтернет-ресурсів; знайомиться з презентацією «Пошук відомостей у мережі Інтернет»
 • Проводиться міні-лекція «Авторські права в мережі Інтернет».
 • Учитель роздає учням форму оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту] і проводить її обговорення, наголошуючи на самооцінку своєї роботи


Презентація основних питань
Таблиця ЗХД
Документ фасилітації

ІІІ етап – Конструктивний

Перший тиждень

Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються

 • пошуком відомостей,
 • складають план діяльності для впровадження своїх планів],
 • визначаються зі способом представлення результату роботи та
 • та використовують Форми оцінювання самоспрямування у навчанні

Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, в тому числі через сайт проекту, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу над питанням.

Другий тиждень Учні працюють у малих групах над створенням сайту, публікації, таблиць відповідно до обраної ролі Вчитель роздає учням документ Контрольний список, щоб допомогти учням планувати та стежити за своїм прогресом. Попередньо відбувається обговорення цих форм з керівниками груп, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи. Рефлексія та консультації, взаємооцінювання відбувається протягом всієї роботи. Одним із документів фасилітації є презентація основних питань вчителя. Учитель у роботі дотримується стратегій фасилітації.


Сайт-приклад учнівської роботи

IV етап – захист проекту

 • Перед завершенням роботи учні, використовуючи Критерії, перевіряють свою роботу та коригують навчальні потреби.
 • Перед захистом всі групи обмінюються контрольними списками для оцінки учнівської публікації та по ходу захисту оцінюють своїх товаришів.
 • У призначений вчителем день захисту проекту під час виступу з презентацією сайту використовують форму оцінювання сайту. Контрольний список для оцінювання однолітками математичного сайту призначений для учнів, які дають зворотній зв'язок на виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з математики.


Тест по темі проекту
Форма оцінювання учнівського сайту
Загальна таблиця оцінювання проекту 

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Овчаренко Ольга Сергіївна

Фах, навчальний предмет

фізико-математичний факультет, математика

Навчальний заклад

Криворізький державний педагогічний університет

Місто\село, район, область

м.Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Контактні дані

електронна адреса: vinilova.helga16@gmail.com

Профіль на Google+

Відомості про тренінг

Тренінг Intel® "Навчання для майбутнього"

Дати проведення тренінгу

05.01.2017 - 18.01.2017

Місце проведення тренінгу

Криворізький державний педагогічний університет

Тренери

Лов’янова Ірина Василівна