Портфоліо вчителя початкових класів Лук'яненко Ірини Василівни "Планета Земля" 5 клас

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Планета Земля

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Природознавство

Вік учнів, клас

5 клас, 10 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Мій проект передбачає вивчення теми «Планета Земля » в 5 класі. Учні повинні будуть дослідити ке значення для життя на Землі має водне середовище; познайомитися зі здобутками, які внесли вчені – дослідники під час дослідження даного розділу науки та з практичним використанням в нашому житті.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи є: контролююча - визначає рівень досягнень кожного учня (учениці), готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й викладати навчальний матеріал; навчальна - сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх систематизації, вдосконаленню умінь та навичок; діагностико-коригувальна - з'ясовує причини труднощів, які виникають в учня (учениці) в процесі навчання; виявляє прогалини у засвоєному, вносить корективи, спрямовані на їх усунення; стимулювально-мотиваційна - формує позитивні мотиви навчання; виховна - сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної діяльності. При оцінюванні враховуються: характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність; якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок; рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо; досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати гіпотези); самостійність оцінних суджень. Знання є складовою умінь учнів діяти. Уміння виявляються в різних видах діяльності і поділяються на розумові і практичні. Навички - дії доведені до автоматизму у результаті виконання вправ. Для сформованих навичок характерні швидкість і точність відтворення. Цінностні ставлення виражають особистий досвід учнів, їх дії, переживання, почуття, які виявляються у відносинах до оточуючого (людей, явищ, природи, пізнання тощо). У контексті компетентнісної освіти це виявляється у відповідальності учнів, прагненні закріплювати позитивні надбання у навчальній діяльності, зростанні вимог до свої навчальних досягнень.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

За тиждень перед початком проекту вчитель готує презентацію проекту та знайомить учнів з завданням, отримує дозвіл батьків на використання учнями Інтернету, знайомить учнів з критеріями оцінювання проекту. З публікації учні разом з батьками дізнаються про метод проектів та його можливості. Проект діє на протязі тижня, тобто у учнів є 5 днів для реалізації проекту. Оцінювання буде вестись на основі розроблених форм оцінювання з урахування особливостей кожного виду діяльності та особливостей кожної особистості, яка працює в групі. В перший день роботи над проектом учні ознайомились з головною ідеєю проекту учні об’єднуються у 2 робочі групи по3-7осіб:

Для кожної групи визначаються дослідницькі завдання:

Під час захисту проекту учні виступають з повідомленнями, підготовленими згідно вимог . Після закінчення роботи над проектом і захисту учні пишуть лист,в якому діляться думками щодо змісту проекту і власної діяльності в ньому згідно вимог до письмового мовлення. Враження розміщуються в блозі проекту та проводить агітаційну роботу по школі: розповсюджуючи самостійно виготовлені буклети та листівки. Під час роботи в проекті учні використовую Інтернет для пошуку інформації,спільної роботи над документами,обміну думками та оприлюднення результатів діяльності. Оцінювання роботи учнів у проекті відбувається за спеціально розробленими формами, які одночасно використовуються учнями для само оцінювання та само спрямування власної пошукової діяльності. .Само оцінювання та прогрес учнів відбуваються за рахунок використання спеціальних форм (таблиці З-Х-Д тощо). Для підтримки самостійної роботи учням надаються відповідні інструкції, наприклад, Інструкція для пошуку інформації у мережі Інтернет

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Лук'яненко Ірина Василівна

Фах, навчальний предмет

Вчителька початкових класів, природознавство

Навчальний заклад

Комунальний заклад "Загальноосвітній ліцей м. Орджонікідзе Дніпропетровської області"

Місто\село, район, область

м.Орджонікідзе, Дніпропетровська область

Контактні дані

perevochikovaira@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.03-23.03.2013

Місце проведення тренінгу

Комунальний заклад "Загальноосвітній ліцей"

Тренери