Портфоліо Черкашиної Людмили Миколаївни з теми "З стереометрією навколо світу"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва навчальної теми

Зі стереометрією навколо світу

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: геометрія


Додаткові предмети: інформатика, історія, естетична культура.

Навчальна тема (як записано в програмі)

«Початкові відомості з стереометрії»

Вік учнів, клас

9 клас (14-16 років)

Стислий опис

Проект «Зі стереометрією навколо світу» є завершальним етапом при вивченні теми «Початкові відомості з стереометрії» в 9 класі. Завдання учнів: використовуючи знання та вміння, отриманні при вивченні вищезазначеної теми, вміння користуватися Інтернетом зібрати матеріал (їх історію, пов’язані з ними міфи, легенди, інформацію про їх фактичні розміри) про запропоновані вчителем пам’ятники архітектури (наприклад, Піраміду Хеопса, Пізанську вежу, Водовзводну вежу Московського кремля, Скіфський курган Чортомлик ), створити їх математичну модель і обчислити об’єм та площу поверхні запропонованих об’єктів.

Повний План вивчення теми

План проекту [1]

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

- Для кращого розуміння та усвідомлення теми «Основи стереометрії» учні в процесі роботи будуть вдосконалювати навички використання формул об’ємів та площ поверхонь геометричних тіл.


- При підготовці і створенні презентацій учні навчаться коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості, стисло, чітко, відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок та ідей. При демонстрації презентацій розвивають навички виступати перед аудиторією. Формуватимуть навички стисло та чітко представляти результати досліджень.


- Розвиватимуть навички роботи в групі та навички критичного мислення.


- Учні вчаться оперувати уже знайомою інформацією у нових умовах , аналізувати та порівнювати інформацію, висувати власні гіпотези та відстоювати їх, робити висновки на підставі власних досліджень


- Формуватимуть навички синтезу при створенні завдань-«цікавинок» для учасників проекту з інших груп.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

На початку роботи:

Щоб визначити навчальні потреби учнів, встановити навчальні цілі на початку проекту використати організаційні діаграми та скласти індивідуальний план роботи групи. Починають заповнювати таблицю З-Х-Д : «Знаю – Хочу дізнатися – Дізнався», вона добре спрацює на етапі відслідковування прогресу у навчанні учнів.

Впродовж проекту:

Продовжуємо заповнювати таблицю З-Х-Д. Також слід вести контрольний список спостережень за навичками мислення дітей, що дозволить забезпечити об’єктивність оцінювання діяльності учнів при роботі в групах. Щоб діти мали інструменти для самооцінювання, кожному учаснику проекту слід вести «Карту знань» в системі роботи над вивченням теми, заповнити контрольний список для роботи з інформаційними джерелами для досліджень, контрольний список з керівництва власним навчанням. Гарним інструментом моніторингу просування учнів по темі для вчителя стане поетапна рефлексія. Вчителю рекомендується заповнити контрольний список прийняття рішень учнями в ході роботи над проектом та контрольний список з вправності продукування творчих ідей.

По закінченні проекту:

Учні завершують заповнювати таблицю З-Х-Д. Вчитель для оцінювання кінцевого продукту проекту використовує форму оцінювання комп’ютерної презентації. Цю ж саму форму використовують учні для взаємооцінювання.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Перший етап - "Знайомство з проектом"

На батьківських зборах, які будуть проводитись у 9 класі (до початку проекту) познайомити батьків з перевагами технології проектного навчання, заручитися їх підтримко. Батькам роздати буклет. [2] [3]

На початку вивчення теми «Початкові відомості з стереометрії» варто започаткувати розмову про те, які оточуючі нас предмети мають форму конуса, циліндра, призми, піраміди, які споруди в вашому місті мають таку форму. Тоді логічним продовженням бесіди буде питання про те, які пам’ятники архітектури в світі мають форму геометричних фігур, що будуть вивчатися в темі. Також можна поставити запитання про матеріальні, трудові(людські), інтелектуальні ресурси, які були затрачені на їх зведення.

В кінці вивчення теми, коли учні засвоюють всі необхідні означення, формули, переходьте до першого етапу реалізації проекту – «Вступного». На цьому етапі (на уроці) всім класом заповніть перші дві колонки таблиці З-Х-Д [4], щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання з досліджуваного питання. Використовуючи рекомендації [5] організуйте роботу в групах «Думаємо, об’єднуємось, ділимось». Утвореним групам запропонуйте обговорити питання: «Яким чином знання і вміння, отримані при вивченні теми, можуть бути застосовані до зазначених в З-Х-Д пам’ятників архітектури?» Після обговорення познайомте учнів з самим проектом, його назвою, головною проблемою, завданнями, очікуваними результатами. Для цього доцільно використати вступну презентацію [6], підготовлену вчителем, яка міститиме мотиваційний аспект, розкриє головні питання, на які буде спрямовано роботу. Ця ж презентація буде інструментом вивчення навчальних потреб учнів за допомогою організаційних діаграм та пояснить дітям, яким чином буде організована робота в групах. Об’єднайте учнів у нові дослідницькі групи по 5 учнів. Кожна група повинна розподілити поміж себе обов’яжи (таким чином буде дотримана певна диференціація), щоб кожна з утворених груп мала у своєму складі «математика», «історика», «інформатика», «художника», «інженера».

Основні види діяльності, навчальні дослідження:

Під керівництвом «Історика-дослідника» група знаходить всю інформацію про історію створення заданого пам’ятника архітектури;

Під керівництвом «Інженера» члени групи встановлюють фактичні розміри отриманого самітника архітектури, його параметри, характеристики,умовно розбивають, якщо це можливо, «макет» пам’ятника на більш прості геометричні тіла, створюють його математичну модель, готують базу даних для майбутніх обчислень.

Під керівництвом «Художника» - виконується схематичне креслення пам`ятника засобами векторної графіки, наносяться на креслення розміри об’єкта.

«Математик» допомагає групі виконати завдання по виведенню формул і виконанню обчислень.

«Інформатик» організовує роботу по створенню продукту проекту.


Використовуючи матеріали презентації кожна група повинна скласти схематичний план виконання свого завдання. Вчитель може запропонувати дітям шаблон плану роботи. Він допоможе учням, що мають проблеми у навчанні, організувати свою роботу. Вчитель спостерігає за діяльністю учнів, оцінює вміння приймати рішення за допомогою контрольного списку прийняття рішень [7] в ході роботи над проектом.

При роботі над проектом активно буде використовуватись Інтернет. Це і пошук інформації про досліджувані об`єкти: історію їх виникнення, фактичні параметри (розміри), зображення (фотографії, малюнки і т.д.) пов`язані з цими об`єктами міфи та легенди, робота в блогах. Також буде заохочуватися створення тематичних сторінок з можливістю обговорення в Інтернеті, вступ учасників проекту до спільнот, які працюють над схожими темами в інших навчальних закладах.Тому вчителю доцільно детально вивчити всі питання, що стосуються захисту авторського права [8] і познайомити з цим матеріалом учнів.

Другий етап – «Проект у дії»

Уже в кінці першого уроку діти матимуть повне уявлення про проект, будуть ознайомлені з завданнями. Домашнє завдання: пошук і систематизація інформації, встановлення параметрів того об’єкту, який досліджує група. Крім цього, запропонуйте заповнити контрольний список аналізу роботи з джерелами інформації [9] . В період до наступного уроку вчитель повинен забезпечити дітям методичну підтримку (Різноманітні форми: «Що я знаю», «Макет презентації» [10], «Мій журнал досліджень», «Список джерел», тощо). До наступного уроку кожна група складає анкету –опитувальник для своїх колег по класу. Зразок такої анкети можна переглянути за ссилкою [11]

На наступному уроці кожна група повинна зробити математичну модель досліджуваного пам’ятника, виконати креслення у робочому зошиті, виконати обчислення об’єму, площі бічної поверхні досліджуваного об’єкта. Після цього в групах методом мозкової атаки розпочинається обговорення майбутнього представлення результатів своєї діяльності. В ході цієї роботи вчитель спостерігає за учнями і продовжує занотовувати результати спостереження у контрольні списки «прийняття рішень» та «висування творчих ідей» [12]. Домашнє завдання - підготовка комп’ютерної презентації з демонстрацією результатів роботи. Щоб дітям було легше виконувати це завдання доцільно познайомити їх з критеріями оцінювання презентацій. Ознайомте учнів з прикладами учнівських робіт (презентація) [13] для того, щоб надати учням уявлення про те, чого від них очікують, та не показуйте ніякі приклади занадто довго, щоб вони їх не копіювали. На цьому етапі обов’язково заплануйте консультацію для кожної групи, щоб переглянути їх плани дій та впевнитись, що вони рухаються у правильному напрямку. Спонукайте кожну групу вдосконалювати та редагувати їх плани, щоб вони враховували, наприклад, взаємооцінювання того, як всі члени групи беруть участь у спільній роботі щодо виконання проекту та створення підсумкових презентаційних матеріалів. Після того, як кожна група зустрінеться з вами для консультацій, надайте їм можливість працювати самостійно, а також організуйте зустрічі однієї групи з іншою для того, щоб розказувати про свою роботу. Макет презентації [14] є дуже корисним тільки для учнів, які мають значні утруднення в навчанні, але ви маєте спонукати учнів до створення свого власного продукту, створеного за власними унікальними ідеями для того, щоб допомагати вирішувати конкретну проблему їх спільноти.

Останній етап – «Захист проектних робіт»

На третій урок групи приносять готовий продукт та виступають з ними перед однокласниками. Так як кожна група готувала «Задачу-цікавинку», то після перегляду презентацій і обговорення діти пишуть самостійну роботу по запропонованим задачам. Оцінки виставляються в журнал за бажанням учнів. Завершується урок обговоренням питання: «Чи знають будівельники закони і формули стереометрії»

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Людмила Черкашина

Фах, навчальний предмет

вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

Гришинська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

село Гришине Красноармійського району Донецької області

Контактні дані

cherk-mila на yandex.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

28.05.12 - 02.06.12.

Місце провведення тренінгу

м. Донецьк

Тренери

Стрига Марія Валеріївна