Портфоліо Троян Ольги

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

У світі функцій

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика, географія.

Навчальна тема

Функції та графіки

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

реєстрація блогу

Даний проект план проекту присвячений одному з основних понять сучасної математики - функції. Поняття функції, будучи одним із центральних у математики, пронизує всі її додатки, привчає сприймати величини в їх живий мінливості. Вивчення способів завдання функцій та їх побудова графіків є важливим розділом шкільного курсу. Вільне володіння технікою побудови графіків часто допомагає вирішувати складні завдання, а деколи є єдиним засобом їх вирішення. Крім того, вміння будувати графіки функцій представляє великий інтерес для самих учнів. У процесі роботи над проектом в учнів розвивається абстрактне мислення та просторове уявлення.

Повний План вивчення теми

[ https://docs.google.com/file/d/0Byyq4zd0CjabMjZXaktRS0FFRW8/edit План вивчення теми]

Навчальні цілі

Домогтися усвідомлення учнями змісту понять «функція», «функціональна залежність», «область визначення функції», «область значень функції», способи задання функції; здійснити первинне закріплення змісту вивчених понять; розпочати роботу з вироблення вмінь: а) задавати функціональні залежності формулами; б) працювати із функціями, заданими таблицею; в) обчислювати за формулою значення функції, якщо відомо значення аргументу,та розв’язувати обернену задачу; Сформувати в учнів свідоме розуміння поняття «графік функції», научить читати та будувати графіки функції; розвивати просторове мислення, відпрацювати обчислювальні навички. Перевірити вміння застосувати сполучені знання практично в нестандартних ситуаціях. Сприяти активізації пізнавальної діяльності учнів, здійснювати пошукову, дослідницьку діяльність на основі спільної праці учнів,вчити вмінню самостійно працювати над творчими завданнями. Учні мають навчитися співпрацювати в малих групах; планувати роботу групи; користуватися друкованими ресурсами для накопичення інформації. При працюванні над проектом передбачається використовувати Інтернет, знаходити, аналізувати, витягувати інформацію. Створення блогів, чатів, сайт – закладок, участь у форумах, використання веб-сайтів, електронній пошти.

Використання законів про авторське право закон про авторське право та критичне оцінювання веб-ресурсів.

Опис оцінювання

таблиця оцінювання проекту

Робота над проектом розпочинається з того, що в ході презентації учителя [1] з'ясовуються знання учнів по цій темі, учні мотивуються на проведення досліджень в проекті, визначаються теми досліджень. Враховуючи вимоги стандарту, складаються критерії оцінювання майбутніх робіт учнів, по яких відбувається контроль і самоконтроль в групах. Перед початком роботи вчаться знайомляться з цими критеріями. В ході роботи групи заповнюють таблицю просування за проектом, обговорюють отримані результати, звіряють отримані результати з критеріями. Для глибокого осмислення теми для учнів розроблені дидактичні матеріали. Після завершення роботи заповнюються листи самооцінки роботи групи, створюється оглядова вики-статья, що відбиває результати досліджень і отримані виведення. Проводиться урок-конференція, на якому заслуховують виступи учнів з підсумками своєї роботи. Тут оцінюється глибина проведеного дослідження, стислість і місткість формулювань, уміння логічно представляти хід і результати дослідження, переконливо аргументувати свою точку зору, ставити питання, активність. В ході виступів учні демонструють результати своєї діяльності - презентації і публікації. У завершенні конференції колективно обговорюються виведення, що служать відповіддю на засадниче питання проекту. За підсумками проекту здійснюється індивідуальна рефлексія.


[2]. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій використовується форма оцінювання [3]. Контрольний список питань до проекту [4][5]

про метод проекту батькам; -об’єднує учнів у групи історики ( вивчають історію виникнення функції); теоретики (розшукують різні способи завдання функції та її властивості); практики (розглядають питання побудови графіків фукцкції та застосування їх до розв язування вправ),єкономисти ( як використовуються функція в єкономитці).; -формулює критерії оцінювання роботи учнів. Учні: -обговорюють тему проекту, цілі, завдання; -складають план роботи групи та розподіляють обов’язки у групі. -відбувається збір інформації про функцію, пошук відповідей на основні питання з подальшим обговоренням, аналізом та корекцією -кожна група обирає питання та відповідає на них. Для розуміння яку роботу від них вимагають, вчитель демонструє свою Презентацію. Презентація вчителя. Впродовж роботи над проектом вчитель: - консультує групи; - забезпечує групи ресурсами; - контролює послідовність виконання проекту; - заповнює оціночні листи груп учнів Для того, щоб учні чітко розуміли, яку роботу від них вимагають, вчитель демонструє свою Презентацію [6] Презантація вчителя. Впродовж роботи над проектом вчитель: - консультує групи; - забезпечує групи ресурсами; - згідно плану контролює послідовність виконання проекту; - заповнює оціночні листи груп учнів Учні: - консультуються з учителем; - обговорюють проміжні результати; - оформляють проект; - звіряються з контрольними списками для презентації та інформаційного бюлетеню; - готуються до захисту; - оцінюють роботу в команді.

Діяльність учнів

На початку проекту вчитель: -проводить урок, на якому дає основні поняття про функції, область визначення, область значень; -готує список літератури з теми проекту; -відправляє інформаційний буклет [7]

Наприкінці роботи над проектом вчитель: - під час захисту проекту задає допоміжні питання; форма З-Х-Д

оцінювання мультимедійного проекту

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Троян Ольга Олександрівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики

Навчальний заклад

Одеська гімназія №1 імені А.П.Бистріної

Місто\село, район, область

м.Одеса

Контактні дані

(048), м.Одеса,

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

16-23.10.2012

==Місце проведення тренінгу Одеська гімназія №1 імені А.П.Бистріної

Тренери

Мельник Олена Михайлівна Дундєва Наталя костянтинівна