Портфоліо Ткачук Юлії з теми "Будова речовини"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Будова речовини

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

фізика,природознавство

Навчальна тема

Фізичне тіло і речовина.Кристалічні та аморфні тіла. Залеж­ність лінійних розмірів твердих тіл від тем­ператури.

Вік учнів, клас

7 клас

Стислий опис проекту

Головна ціль проекту ознайомити учнів з фізикою,як з окремою наукою.Дати змогу учням самостійно керувати і створювати проекти, а саме проект на тему "Будова речовини". Під час проекту учні мають вивчити агрегатні стани речовини, залежність температури від швидкості молекул, розглянути різні види кристалічних решіток, продемонструвати процес дифузії і наводити різні види кристалічних і аморфних тіл.

Повний План вивчення теми

план вивчення теми

Навчальні цілі

Головною ціллю проекту є залучення учнів до самостійної роботи або роботи в групах з мінімальним втручанням вчителя.Розширення пізнавальних інтересів, самостійність у вирішені виникненні питань при роботі, аналізувати отримані результати та систематизувати хід думок та дій. Проект який учні самостійно розробляють вчить їх планувати свій проект працювати в парах, обговорювати проекти. Учні самостійно планують дослід по своїй темі аналізують та узагальнюють отримані результати.

Учні повинні:

- формулювати основнi положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини;

- описувати особливостi руху атомiв i молекул речовини в рiзних агрегатних станах; - обґруновувати залежнiсть швидкостi руху атомiв i молекул вiд температури;

- порівнювати фiзичнi властивостi тiл у рiзних агрегатних станах;

- спостерiгати явище дифузiї в газах i рiдинах;

- робити висновки про залежнiсть плину явища дифузiї вiд температури,

-оцінювати факти, які пов’язані з процесом визначення густини

- збирати вхідні дані від вимірюваня рекомендації для діяльності іншимм групам

- використовувати електронні таблиці для збору, сортування та демонстрації даних

- створювати та демонструвати ефективні переконуючі презентації, підкріплені мультимедійним засобами

- називає агрегатнi стани речовини, густини основних речовини

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що вони вже знають з теми "Будова речовини" відбувається при виконані ними вправи асоціативний кущ, заповненні таблиці З-Х-Д. Поточне оцінювання ґрунтується на відповідях на запитання, які попередньо записані вчителем для учнів до контрольних списків з усіх видів діяльності, що передбачена у завданнях, які надаються групам учнів з метою виявлення та моніторингу розуміння учнями процесу інформаційного дослідження, а також оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання - оформленні мультимедійного продукту для представлення результатів учнівських проектів: контрольний список для оцінювання навичок дослідження джерел інформації , контрольний список для оцінювання навичок планування проекту , контрольний список для оцінювання навичок аналізу інформації , форму для оцінювання мультимедійної презентації , форму для оцінювання вміння робити висновки . Учні використовують надані вчителем форми оцінювання з балами з кожного виду діяльності (відповідно до контрольних списків) для самооцінювання свого проекту. Ці ж форми використовуються вчителем для виставлення оцінки кінцевих презентацій. Контрольні списки питань до проекту допомагають учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання завдань. Проводиться також взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його/її вклад був цінним відповідно до контрольного списку для оцінювання внеску учасника до роботи групи та форми для оцінювання .

Діяльність учнів

1. Вчитель проводить поділ на групи та готує матеріал для жеребкування. Та учні працюють в групах при цьому у кожній групі своє завдання.

2. Вчитель знайомить учнів з методом проекту . Вчитель за допомогою таблиці ЗХД визначає рівень підготовки учнів до сприйняття нового матеріалу. Вчитель показує вступну презентацію та з’ясовує навчальні потреби учнів.

3. Учні використовують Інтернет-ресурси. Вчитель повинен забезпечити відповідальне використання Інтернет ресурсів.

4. Вчитель та учнів використовують блог вчителя для обговорення питань які виникають при вивчені теми. Опитувальник дозволяє використовувати тестову форму роботи для встановлення рівня навчальних досягнень учнів.

5. Вчитель дає завдання створити учнівській блог де учні працюють над сторінкою та наповнюють його інформацією про своє дослідження. Та обговорює з іншими учнями свою тему дослідження.

6 Вчитель формує систему оцінювання. Залучає учнів до використання самооцінювання з використання контрольних списків та форм оцінювання презентацій та блогів.

7 Вчитель визначає типи сприйняття учнів, яка півкуля домінує та стилі множинного інтелекту. Для цієї роботи можна виконати різні види тестів. За отриманими результатами вчитель формує групи учнів таким чином щоб в одній групі були учні з різними типами сприйняття інформації.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ткачук Юлія Сергіївна

Фах, навчальний предмет

вчитель фізики, фізика

Навчальний заклад

Одеська загальноосвітня школа №55

Місто\село, район, область

місто Одеса

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

з 9 липня по 14 липня 2012 року

Місце проведення тренінгу

навчально виховний комплекс №84

Тренери

Ковтун Тетяна Петрівна