Портфоліо Скворцової І.В. з теми "Таємниці трикутників"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

ImagesIRA.jpg "Таємниці трикутників"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Геометрія

Всесвітня історія

Інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

ГЕОМЕТРІЯ. Тема 3. ТРИКУТНИКИ: Трикутник і його елементи. Рівність геометричних фігур. Ознаки рівності трикутників. Види трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки. Висота, бісектриса і медіана трикутника. Ознаки рівності прямокутних трикутників. Властивості прямокутних трикутників. Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника та його властивості. Нерівність трикутника.

Вік учнів, клас

13 - 14 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Даний проект розрахований для учнів 7-х класів. Матеріал цікавий для учнів і дозволяє використовувати метод проектної діяльності. Учні можуть проявити самостійність в придбанні знань по даній темі, показати свою творчу активність, проявити фантазію в підборі та оформленні додаткового матеріалу з використанням комп'ютера. Проект мотивує учнів на активне використання отриманих знань та умінь на практиці. Вони навчаться визначати види трикутників, вивчать їх властивості та навчаться визначати рівні трикутники та доводити їх рівність. Даний проект передбачає використання додаткової літератури, роботу в Інтернеті, що розвиває самостійність і творчість учнів. Проект дозволяє розвивати творче мислення школярів, уміння набувати знання з різних джерел, аналізувати факти, проводити експерименти, робити узагальнення, висловлювати власні думки, замислюватися над загадками природи і шукати стежину до істини. Крім того проект з геометрії «Таємниці трикутників» допомагає поглибити і розширити знання та практичні навички учнів, допомагає побачити зв’язок геометрії з життям, розвиває в учнів уміння бачити цікаве, творчі здібності, уяву. Учні працюють в групах та створюють презентацію та буклет. Кожен учень повинен скласти 2 -3 запитання з теми та запропонувати 4 варіанти відповіді, серед яких є одна правильна відповідь (достатній та середній рівень), учні з високим рівнем навчальних досягнень повинні скласти 2 – 3 запитання на встановлення відповідності. Результатом проекту повинно стати:

1. Учнівські презентації за вивченою темою

2. Створений блог з вкладками для кожної групи

3. Оформлено вікі-статтю про трикутники

4. Розроблено комп’ютерну тестова програму з теми «Трикутники» на основі відомих шаблонів тестових програм

5. Створено буклет про трикутники

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Учень:

• описує зміст поняття «рівні фігури»

• наводить приклади рівних фігур.

• Зображує та знаходить на малюнках рівносторонні, рівнобедрені, прямокутні трикутники та їх елементи.

• Формулює:

• означення: різних видів трикутників; бісектриси, висоти, медіани трикутника;

• властивості: рівнобедреного і прямокутного трикутників;

• ознаки: рівності трикутників; рівнобедреного трикутника.

• Класифікує трикутники за сторонами і кутами.

• Доводить: ознаки рівності трикутників, ознаки рівності та властивості прямокутних трикутників, властивості й ознаки рівнобедреного трикутника, властивості кутів трикутника, властивість зовнішнього кута трикутника.

• Застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач.


Учні будуть формутваи такі навички та вміння 21 століття як:

• відповідальність та адаптовнфість

• міжособистісна взаємодія та співпраця

• креативність та допитливість

• критичне та системне мислення

• інформаційна та медіяграмотність

Після завершення проекту учні будуть:

• виділяти суттєві і несуттєві ознаки об'єктів,

• усвідомлено володіти такими прийомами формування понять, як аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення,

• Проводити класифікацію об'єктів,

• Будувати правильні висновки,

Використовувати інформаційні технології для наочного представлення результатів дослідження.

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що вони вже знають про трикутники відбувається при заповнені ними Діаграми Вена та таблиці З-Х-Д виконанні вправи «Берег очікувань» та проведенні вступного тестування. Поточне оцінювання ґрунтується на відповідях на запитання, які попередньо записані вчителем для учнів до контрольних списків з усіх видів діяльності, що передбачена у завданнях, які надаються групам учнів з метою виявлення та моніторингу розуміння учнями процесу інформаційного та експериментального дослідження, а також оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання - оформленнz мультимедійного продукту для представлення результатів учнівських проектів. Прицьому будуть використовуватися:

контрольний список для оцінювання навичок дослідження джерел інформації,

контрольний список для оцінювання навичок планування проекту,

Контрольний список: вклад в групову роботу,

контрольний список для оцінювання самоспрямування у навчанні,

форму для оцінювання мультимедійної презентації,

Форма оцінювання часових шкал;

Форма оцінювання з вміння робити висновки з даних;

форма для оцінювання Вікі статі

форма для оцінювання блогу

контрольний список для оцінювання Вікі статі

контрольний список для оцінювання блогу

Учні використовують надані вчителем форми оцінювання з балами з кожного виду діяльності (відповідно до контрольних списків) для самооцінювання свого проекту. Ці ж форми використовуються вчителем для виставлення оцінки кінцевих презентацій. Контрольні списки питань до проекту допомагають учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання завдань. Проводиться також взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його/її вклад був цінним відповідно до контрольного списку для оцінювання внеску учасника до роботи групи та форми для оцінювання

Діяльність учнів

Перед початком роботи над проектом: Вчитель повідомляє батькам учнів короткої інформації про проектний метод навчання і отримує від них згоду на роботу дітей в Інтернеті, публікації текстів і фотографій дітей (буклет для батьків, Форма батьківського дозволу, Лист про дозвіл на відкриття електронної поштової скриньки учня).

На І етапі проекту відбувається презентація теми майбутнього проекту, обговорюються основні аспекти її реалізації, а саме – формуються групи за інтересами, обумовлюються джерела інформації, пояснюються навчальні завдання, форми оцінювання та хід проекту, ставиться учням Ключове запитання. Учні при перегляді презентації вчителя дізнаються про способи об’єднання в групи, завдання для кожної групи. Вчитель використовуючи Таблицю ЗХД, діаграму Вена, вправу «Берег очікувань», вхідне тестування та соціометричне опитування проводить опитування та мозковий штурм по ключовому та тематичним питанням, щоб визначити початковий рівень знань учнів по проблемі та допомогти їм намітити шляхи дослідження. Потім відбувається обговорення ходу проекту. Вчитель корегує навчальний план теми після діагностування вхідних знань учнів. Під керівництвом вчителя учні вчаться розробляти презентації. Об’єднуються в групи, та вибирають собі завдання для дослідження. Кожна група обговорює своє завдання , планує його та складає сценарій своєї роботи. Створюють схему діяльності та розподіляють між собою обов’язки. Учні здійснюють контроль та самоконтроль виконання завдання проекту через запропоновані вчителем форми оцінювання.

Дослідження учнів, що проводяться в рамках проекту.

І група (Історики) досліджує питання: Історичне застосування фігури "трикутник"

Питання для дослідження: Як історія зачіпає фігуру "трикутник"?

Мета дослідження: розширити знання по застосуванню фігури "трикутник"

Варіанти представлення результатів дослідження: таблиця «Шкала часу», оформлена у вигляді презентації


ІІ група (Теоретики) досліджує питання: Чи можна збільшити відому кількість ознак рівності трикутників.

Питання для дослідження: Сформулювати додаткові ознаки рівності трикутників, використовуючи при цьому такі елементи трикутників як медіани, бісектриси і висоти.

Мета дослідження: Узагальнити отримані відомості про трикутник. Вивчити ознаки рівності трикутників

Варіанти представлення результатів дослідження: Вікі-стаття


ІІІ група (Конструктори) досліджує питання: Жорсткість трикутника

Питання для дослідження: Чи зустрічаються трикутники в будівництві?

Мета дослідження: З'ясувати, чи допомагають трикутники в будівництві

Варіанти представлення результатів дослідження: презентація


ІV група (Пошуковці) досліджує питання: Трикутники у найвідоміших архітектурних пам’ятках.

Питання для дослідження: Які найвідоміші архітектурні будови мають в основі трикутник.

Мета дослідження: з’ясувати яким чином збереглися найвідоміші архітектурні пам’ятки до нашого часу

Варіанти представлення результатів дослідження: блог


Упродовж вивчення теми учні використовують декілька ресурсів для спільного навчання та співпраці, підтримуваних Веб 2.0: Блоги , Вікі. Вебсайти для спільного розміщення та редагування документів . Також учні під час роботи над проектом вчаться розв’язувати задачі, доводити теореми. Для перевірки засвоєння ними навчального матеріалу вчителем розроблені тести, самостійні роботи, опитувальники, експрес – контролі, геометричні диктанти. Через Форму оцінювання бюлетеня (публікації), форму оцінювання презентації, Форму оцінювання вікі-сайту та Форму оцінювання блогу перевіряють та здійснюють моніторинг прогресу у ході роботи над проектом. Завершуючи навчальний проект, слід повернутись знову до Ключового запитання. Запропонувати учням відповісти на це запитання у їхньому блозі. Надати їм свої коментарі до їх записів. Нагадати їм, щоб навели якнайбільше прикладів або доказів при відповіді на запитання. Потім проводиться обговорення всім класом. Вчитель знову повертається до Таблиці ЗХД і пропонує заповнити останню колонку. У заключній частині проекту учні використовують критерії оцінки співпраці, щоб оцінити свою роботу в групі, і розмірковують про отриманні знання і навики. Вони також обговорюють розвиток навиків, необхідних у 21 столітті, таких як використання технологій, співпраця, творчість та ін. Оскільки це груповий проект, оцінюються навички співпраці спільно з знанням предмету. Підводяться підсумки, визначається краща робота та виставляються оцінки. Захист проектів відбувається на відкритому уроці у формі навчальної науково-практичної конференції. Заключним етапом реалізації проекту є Презентація проекту на батьківських зборах класу.


                        План роботи над проектом:

Етап I. (2 години) Мотивація.

 З’ясування навчальних потреб учнів.

 Визначення тем дослідження (історики, конструктори, пошуковці, теоретики).

 Мотивація на проведення досліджень.

 Вчитель проводить евристичну бесіду в ході демонстрації вступної презентації вчителя; (перегляд презентації вчителя, прикладу учнівської роботи, вправа «Берег очікувань», вхідне тестування, соціометричне опитування).

 Створення позитивного емоційного настрою (розподіл на групи, розподіл ролей відносно захоплень учнів, контроль за тестуванням).

 Розподіл обов’язків в групах

 Знайомлення з критеріями оцінки діяльності над проектом

 Визначення цілей та завдань проекту (ключові та тематичні питання).

 «мозковий штурм» в групах, обговорення загального плану проекту, планування роботи над проектом в групах.


Етап II. (1 година) Підготовчий. Складання плану дослідження.

 Визначення плану дій для кожної групи чоловік (отримання пакету документів по групах з методичними рекомендаціями і заготівкою презентації, яку потрібно буде заповнити).

 Визначення напрямку пошуку, пошук інформації в різних джерелах (по групах).

 Вибір засобів Інтернет-комунікації (спілкування у відповідних блогах, за допомогою електронної пошти, миттєвих повідомлень)

 Складання «Листа планування роботи в групі».

 Робота з таблицею З-Х-Д.


Етап ІІІ (6 годин) Інформаційно-технологічний

 Збір матеріалу.

 Робота з джерелами інформації і друкарськими матеріалами.

 Організація і проведення необхідних експериментальних досліджень.

 Критичне осмислення і аналіз інформації, вибір головного.

 Порівняльний аналіз результатів теоретичних і практичних досліджень.

 Підготовка інформації для використання в продуктах (презентаціях, публікаціях, рефератах, вікі - статтях).

 Корекція матеріалу.

 Створення презентації, публікації, вікі-статті і блогу для захисту проекта.

 Опитування та обробка результатів.

 Робота з таблицею З-Х-Д.

 Ведення «Листа індивідуальної роботи в проекті».

 Відзначення участі в колективної роботі!!! у «Листі самооцінки роботи групи».

 Визначення оцінки своєї роботи в «Листі самооцінки роботи групи».

 Звірка результатів дослідження з критеріями.

 Перегляд дидактичних матеріалів для кожної групи.

 Консультації вчителя «Лист консультацій».

 Використання Інтернету при вивченні теми, виконанні проектів (перегляд запропонованих ресурсів).

 Рефлексія.


Етап IV. (4 години) Фасилітація навчального процесу.

 Інструкція по складанню та оцінюванню презентації.

 Презентація-заготовка

 Створення презентацій, публікацій, рефератів, вики - статей.

 Самооцінювання і коректування продуктів за допомогою рубрик.

 Самооцінювання спільної роботи в проекті за допомогою контрольних листів.

 Заповнення контрольних листів просування по проекту учителем і учнями.


Етап V. (2 години) Рефлексійно-оціночний

 Підготовка виступу групи.

 Складання плану-захисту.

 Захист проекту на відкритому уроці у формі навчальної науково-практичної конференції.

 Самооцінка групи в проекті в цілому.

 Обговорення підсумків проекту, внесок кожного учасника групи.

 Заповнення бланку «Оцінювання проектів: розвиток самостійності і взаємодії».

 Заповнення індивідуального листа «Моє просування в проекті», «Листа самооцінки», відображення підсумків індивідуальної роботи за весь період проекту.

 Здача контролюючих тестів (геометричні диктанти).

 Демонстрація таблиці З-Х-Д.

 Оцінювання вчителем діяльності кожної групи і кожного учасника окремо.

 Презентація проекту на батьківських зборах класу

 Відгуки запрошених, анкетування учасників та батьків.

 Індивідуальна рефлексія.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Скворцова Ірина

Фах, навчальний предмет

навчальний предмет: математика, основи економіка, інформатика

Навчальний заклад

Одеська загальноосвітня школа № 85 І - ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області

Місто\село, район, область

місто Одеса

Київський район

Одеська область

Контактні дані

Блог автора: [1]

Електронна адреса: irskw14@gmail.com


Адреса навчального закладу:

65037, Одеса, проспект Свободи, 91

Тел. (0482)360-521.

e-mail: odessaschool85@mail.ru


Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

9 - 14 липня 2012 р.

Місце проведення тренінгу

м. Одеса, Київський район Одеський навчально-виховний комплекс №84

Тренери

Ковтун Тетяна Петрівна