Портфоліо Сенчишиної Катерини з теми "Рівність трикутників"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Рівність трикутників, тема проекту "Рівнотрик"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основним навчальним предметом слугує геометрія. Тема «Рівність трикутників», академічний рівень навчання. Учні у своїй діяльності також використовують навчальні компетентності з інформатики, географії, праці, історії та ін.

Вік учнів, клас

12-13, 7 клас

Стислий опис проекту

Це міжпредметний проект з математики, географії, інформатики, праці, історії; розроблений для учнів 7 класу. Проект передбачає проведення досліджень, розв’язання практичних, пошукових задач з теми "Рівність трикутників". Для реалізації проекту учні організовуються у різні групи за інтересами (але під керівництвом вчителя):

історики – вивчають історію виникнення рівних трикутників; будівельники – знаходять, як оптимально розрахувати побудову наприклад мосту; маляри – розмальовують писанки, будинки і т.д. архітектори – обчислюють точні значення, створюють моделі рівних трикутників. Учням пропонується здійснити дослідження у різних галузях. В кожній сфері вони матимуть свої завдання, виконання яких вимагатиме від них знань з теми. Виконавши дослідження, учні роблять звіт у вигляді публікацій, веб-сторінок з фотографіями, малюнками та статтями для шкільного веб-сайту, усних доповідей з використанням електронних презентацій.

Мета проекту: домогтися засвоєння учнями ознак рівних трикутників та умови виконаннярівності прямокутних трикутників; сформувати у учнів поняття про рівні трикутники та показати де їхможна використати у реальному житті; розвивати творчу активність учнів під час вибору завдань; виховувати в учнів прагнення до самовдосконалення. Задоволення пізнавальних потреб.

По закінченні проекту учнівські групи будуть нагородженні подарунками за активну та плідну працю над проектом. Найактивніші діти отримають дипломи від директора.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Проект спрямований на самостійну дослідницьку діяльність учнів, впродовж якої в них будуть удосконалюватись навички самостійної роботи з літературою, розвиватись пошукові вміння шляхом використання новітніх методів та форм навчання, сформувати в учнів уявлення про геометричні фігури та їх використання в архітектурі. Учні, працюючи в групі, виконують ряд завдань, що дають змогу не лише розширити їх кругозір, а й виробляти в них навички аналізу, вчать давати об’єктивну оцінку фізичним явищам та фактам в природі, виявити в дітей організаційні здібності. Протягом роботи над проектом учні здобувають нові знання з навчальних предметів. Узагальнюють відомі їм факти з теми. Дізнаються про їх застосування на практиці, значення їх в житті. Досліджують фундаментальні взаємозв’язки між живими істотами і геометричними фігурами, архітектурою, яку створили люди. Навчальні цілі: знаходити геометрію навколо нас; досліджувати геометрію в інших науках; з’ясувати значення рівних трикутників навколо нас; формувати вміння стисло, чітко, зручно, ефективно представляти результати досліджень за допомогою діаграми, презентацій, публікації тощо, уміння ілюструвати ідеї, висновки, комбінуючи текст і зображення; удосконалити вміння збирати й обробляти інформацію, використовуючи різні форми опитування, ресурси Internet, уміння аргументовано доводити власну думку; використовувати комп'ютерні технології, як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації; виявляти зв'язок математики з архітектурою; відкривати для себе багато нового, цікавого; захоплюватися історією математики; бачити практичне застосування математики в реальному житті.

Розвивати: навички самостійної роботи; логічне мислення і просторову уяву; творчі здібності.

Формувати: навички роботи з блогами та сервісами Googl для створення щоденників, збору інформації, спільної роботи в документах, анкетування та обробки даних; навички збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання знайдених відомостей; вміння працювати з інформацією; самостійність мислення, розумових операцій: порівняння, аналіз, синтез, узагальнення, аналогія; науковий світогляд.

Очікувані результати: учні будуть зацікавлені у вивченні математики.

Учні зможуть:повніше і об’єктивніше розуміти і оцінювати оточуючий світ; зрозуміти практичне застосування многогранників в житті; оброблювати та узагальнювати отриману інформацію.

План вивчення теми

План впровадження проекту

план вивчення теми

Мій внесок

буклет "Рівність трикутників"

сайт вчителя

З-Х-Д

Презентація

Портфоліо Сенчишиної Катерини з теми "Рівність трикутників"

Опитування Google форма " рівність трикутників"

вправа для перевірки знань з теми "Рівність трикутників" LEARNING

опитувальник, схематичні діаграми

документ фасилітації

Оцінювання

ПЛАН ОЦІНЮВАННЯ
НА ПОЧАТКУ ПРОЕКТУ ВПРОДОВЖ РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ НАПРИКІНЦІ РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ
Методи оцінювання,
які допомагають
визначити попередні
знання, уміння,
навички учнів:
опитування, спільні
обговорення, робота
з презентаціями,
таблицями. Для
оцінювання учнів
я використала:
Опитувальник, який
створила засобами
Google lucidchart,
Google lucidchart,
щоб перевірити
знання учнів з навчальної
теми; Мережевий
опитувальник(Google
форма)
, який створила
за допомогою Google
форм, для того, щоб
визначити уміння учнів;
Таблиця ЗХДЗнаємо-
Хочемо дізнатися-Дізналися
створена в Google
документі, щоб
перевірити набуті знання
учнів та уміння
формулювати запитання;
LearningApps рівність
трикутників
(довільних та прямокутних)
2

таблиця З-Х-Д

опитувальник

Форма Google

LearningApps рівність трикутників (довільних та прямокутних)

Презентація основних питань (вчителя)таблиця З-Х-Д

опитувальник

Форма Google

LearningApps рівність трикутників (довільних та прямокутних)

Презентація основних питань (вчителя)


Продовження роботи з
таблицею ЗХД. Оцінювння
вміння учнів оцінювати
веб-ресурси. Під час
заповнення свого блогу,
який ведуть учні впродовж
вивчення теми, вони мають
використовувати Форму
оцінювання блогу
, яка
спрямовує їх у навчанні.
Періодичний перегляд
записів учнів  дозволяє
оцінити їх розуміння і
скерувати їх навчання в
потрібному напрямі. Потрібно
заохочити учнів
використовувати План
впровадження
для того,
щоб допомогти їм на етапах
проведення мозкової атаки,
планування, впровадження
своїх планів. Цей план може
слугувати для підсумкого
оцінення роботи. Результати
роботи подаються в google-
таблиці оцінювання роботи учнів

над проектом.

таблиця З-Х-Д google-таблиці оцінювання
роботи учнів


Контрольний список щодо готовності до критичного мислення

Контрольний список самоспрямування

Контрольний список для вікі-сайту

Контрольний список запитань до рефлексії

загальні критерії оцінювання проекту

LearningApps рівність трикутників (довільних та прямокутних)

Проводиться учнівська
конференція, де учні
демонструють результати
проективної діяльності.
Проводиться оцінка,
самооцінка та взаємооцінка
роботи за допомогою
таблиці З-Х-Д; робота з
таблицями; аналіз
оцінених робіт. Заповнюються
листи оцінювання проекту.

      Під час виступу з
презентацією використовуюють
такі форми: призначений
для учнів, які дають зворотній
зв'язок на виступ однолітків
з демонстрацією їх проектної
групової роботи з математики.
Використовують форми: роботи
в групі та вклад, який зробив
кожен учень в роботу групи і
наскільки його вклад був цінним.
      По закінченю проекту
проводиться презентація
проектів учнів, взаємооцінювання
та рефлексія

таблиця З-Х-Д

Презентація основних питань (вчителя)

google-таблиці оцінювання роботи учнів

оцінювання презентації до проекту

Форма оцінювання блогу

форма Оцінювання Мультимедійного Проекту

Форма оцінювання вікі-сайтів

Форма оцінювання комп’ютерних робіт

загальні критерії оцінювання проекту

Контрольний список запитань до рефлексії

Діяльність учнів та вчителя

І етап. Перед початком роботи над проектом вчитель

До початку роботи над проектом вчителю потрібно:

ІІ етап. Вчитель пропонує учням презентацію основних питань. Тематичні та змістові питання допоможуть учням зрозуміти тему та мету даного проекту.

  • Щоб перевірити рівень знань учнів з теми "Трикутники" та щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають, пропонуємо заповнити дві перші колонки таблиці З-Х-Д (знаю-хочу дізнатися-дізнався).
  • Щоб оцінити знання учнів для виконання проекту виконується завдання по заповненню  графічних схем.
  • Вчитель повідомляє, що використовує доступну учням Goole-таблицю, в якій відображаються результат роботи над дослідженням.
  • Проводиться міні-лекція «Авторські права в мережі Інтернет».

ІІІ етап. Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються

Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою.

Учні працюють над створенням презентацій, веб-сторінок.

  • І група – «Історики», повинні представити результат своєї роботи у вигляді презентації та сторінки на сайті проекту, де висвітлюються основні результати дослідження.
  • ІІ група – «Математики»,  також представлятиме результат своєї роботи у вигляді презентації і  сторінки спільного сайту, де висвітлюються: основні результати діяльності у ході проекту.

Одним із документів фасилітації є Презентація.

Для забезпечення диференційованого підходу у навчанні вчитель використовує у роботі доцільні  стратегії навчання і оцінювання учнів.

IV етап. Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, проводимо підсумкове оцінювання вмінь і навичок та заповнюється і обговорюється  третя колонка  таблиці З-Х-Д. Учні разом з учителем переглядають таблицю З Х Д оцінюють та самооцінюють, наскільки записи у колонках 2 і 3 можна співставити.

  • Учні пишуть підсумкову письмову роботу
  • Підсумовуються оцінки учнів, оцінки вчителя роботи груп з google-таблиці.
  • Доцільно для подальшої участі учнів у навчальних проектах  здійснити рефлексію.

Відомості про автора

Навчаюсь у Криворізькому державному педагогічному університеті, студентка 4-го курсу.

Ім'я, прізвище

Сенчишина Катерина Геннадіївна

Фах, навчальний предмет

Студентка. Навчальний предмет: математика та інформатика

Навчальний заклад

Криворізький державний педагогічний університет

Місто\село, район, область

Місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Контактні дані

блог Сенчишиної Катерини

пошта: kgsenchisch@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього". м. Кривий Ріг, 5 січня 2018 - 17 січня 2018 року (1 група)

Дати проведення тренінгу

[5.01.18-17.01.18]

Місце проведення тренінгу

Криворізький державний педагогічний університет

Тренери

Крамаренко Тетяна Григорівна