Портфоліо Сакали Яни з теми "Я обираю здоров’я"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Здоров'я.Здоровий спосіб життя. Я обираю здоров’я.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова, ОБЖ, інформатика та анатомія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Здоров'я.Здоровий спосіб життя. Я обираю здоров’я.

Стислий опис

Дослідження в рамках проекту допоможуть розширити знання з цих тем, навчать шукати і раціонально відбирати матеріал, грамотно компонувати його, аналізувати отримані результати. Дадуть можливість проявити ініціативу в організації навчального співробітництва, навчать проектувати власну навчальну діяльність. Підвищать мотивацію до вивчення англійської мови, дасть зрозуміти, що здоровий спосіб життя - це модно, престижно в наш час, що турбота про здоров'я - обов'язок кожної людини, якщо він хоче бути повноцінним членом сучасного суспільства..

План вивчення теми

[План вивчення теми]

Навчальні цілі

 Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві.
 Основними комунікативними уміннями є: 

• уміння здійснювати усномовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах); • уміння розуміти зі слуху зміст автентичних текстів; • уміння читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею; • уміння здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених завдань; • уміння адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння мовою іноземною; • уміння використовувати у разі необхідності невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів. Розвиток комунікативних умінь неможливий без оволодіння мовними засобами реалізації усного і писемного мовлення. Проте знання лексичного і граматичного матеріалу ще не забезпечує становлення комунікативних умінь. Необхідні уміння оперування цим матеріалом, а також використання його для породження і розпізнавання інформації у певних сферах спілкування. Комунікативні мовні компетенції формуються на основі взаємопов’язаного мовленнєвого, соціокультурного, соціолінгвістичного і мовного розвитку учнів відповідно до їхніх вікових особливостей та інтересів на кожному етапі оволодіння іноземною мовою і складаються з: • мовної (лінгвістичної) компетенції, яка забезпечує оволодіння учнями мовним матеріалом з метою використання його в усному і писемному мовленні; • соціолінгвістичної компетенції, яка забезпечує формування умінь користуватися у процесі спілкування мовленнєвими реаліями (зразками), особливими правилами мовленнєвої поведінки, характерними для країни, мова якої вивчається; • прагматичної компетенції, яка пов’язана зі знаннями принципів, за якими висловлювання організовуються, структуруються, використовуються для здійснення комунікативних функцій та узгоджуються згідно з інтерактивними та трансактивними схемами. У процесі навчання іноземної мови формуються загальні компетенції, які складаються з: • декларативних знань, що включають знання світу, соціокультурні знання та міжкультурне усвідомлення; соціокультурна компетенція передбачає засвоєння учнями знань соціокультурних особливостей країни, мова якої вивчається, культурних цінностей та морально-етичних норм свого та інших народів, а також формування умінь їх використовувати у практичній діяльності; • практичних та міжкультурних умінь і навичок, таких як соціальні вміння, навички повсякденного життя тощо; • “компетенції існування”, яка пов’язана з індивідуальними особливостями поведінки, мотивацій, цінностей, ідеалів та типу особистості; • загальнонавчальних компетенцій (вміння вчитися), що сприяють оволодінню учнями стратегіями мовленнєвої дiяльності, спрямованої на розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем. Під час навчання реалізуються також освітня, виховна і розвивальна цілі. Освітня мета передбачає формування в учнів таких особистісних якостей як: — усвідомлення функцій іноземної мови у навчальному процесі й у суспільстві; — усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять, за допомогою якої сприймається дійсність; — розуміння особливостей власного мислення; — зіставлення іноземної мови з рідною; — оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається (країнознавство, лінгвокраїнознавство); — залучення учнів до діалогу культур (іншомовної та рідної); — уміння використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо). Засобами іноземної мови відбувається виховання учнів, яке здійснюється через систему особистісних стосунків із новою культурою і процесом оволодіння нею. Цьому сприяє виховання в учнів: — позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; — культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; — емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує; — розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування. Оволодіння іноземною мовою сприяє розвитку в учнів: — мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей; — готовності брати участь в іншомовному спілкуванні; — бажання до подальшого самовдосконалення у галузі володіння іноземною мовою; — уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності. Усі цілі навчання досягаються у комплексі, підпорядковуються головній меті та реалізуються у процесі її досягнення і сприяють таким чином різнобічному розвитку особистості учня.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

На початку роботи над проектом проводиться аналіз первинних знань та інтересів учнів, вчитель показує мотиваційну презентацію, для виявлення первинних знань, досвіду та інтересів учнів, на підставі якої учні визначаються з вибором груп за інтересами. Учні Проводять відбір ідей, уточнення інформації (мозкова атака). В ході мозкової атаки заповнюються картки ЗХД,розподіляються ролі. Обговорюється план впровадження проекту. У подальшій роботі учні використовують листи планування роботи в групі, обговорюють попередні результати в кожній групі.Заповнюють листи самоаналізу роботи в групі, продовжують заповнення картки З-Х-Д Представлення результатів проводиться на підсумковій «конференції» - захист презентацій.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Під час виконання проекту Учні: розподіляють ролі та обов’язки в групі, збирають інформацію, ведуть щоденники роботи над проектом, заповнюють журнал самооцінювання,обговорюють критерії оцінювання, готуються до захисту проекту, поступово оформлюють проекти. 1 група «Спортсмени» Тема дослідження: Чим відрізняється здоровий спосіб життя від життя людей зі шкідливими звичками? Працюють з Інтернет - джерелами, знаходять матеріали для створення рекламних буклетів Беруть консультацію у вчителя фізкультури. Підбирають шаблони та ілюстрації для буклетів, оформлюють, користуючись критеріями оцінювання, та роздруковують роботи. 2 група «Дієтологи» Тема дослідження: Смачне, Буває "шкідлівім"? Консультуються з лікарем - дієтологом і створюють мультимедійну презентацію, звертаючи увагу на критеріїв оцінювання презентацій. 3 група «Лікарі» Тема дослідження: Чому рух - це життя? Учні збирають матеріал за своїми тематичними запитаннями, зіставляють питання для інтерв’ю.

Напередодні до захисту проектів Учитель надає учням листи для самооцінки, оцінки роботи групи, мультимедійної презентації до проекту, критерії оцінки якостей учнів під час захисту проекту (11), форму для взаємооцінювання презентації учнями іншої групи (12) . Запрошує на захист учнів батьків, адміністрацію. Учні опрацьовують критерії і готуються до захисту готових продуктів проекту. Під час захисту проекту: Учні: презентують роботи, на завершенні колективно обговорюють, учні оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання груп,критеріїв оцінювання презентацій буклету. Підводять підсумки, проводять самооцінку роботи в групі, визначають групу, яка найкраще провела дослідження. Після закінчення проекту

Відомості про автора

Сакали Яна Олександрівна Вчитель англiйської,нiмецької мов та зарубіжної літератури

Навчальний заклад

Одеський інститут удосконалення вчителів

Місто\село, район, область

м.Одеса

Контактні дані

м.Одеса, пров. Нахімова,8 тел. 0487228730 sakalu2010@gmail.com

19.06.2012 - 23.06.20

Одеська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Освітні ресурси та технологічний тренінг» №94 з поглибленим вивченням івриту та інформатики Одеської міської ради Одеської області==

Тренери: Шевчук Лариса, Скрипка Анна