Портфоліо Попиріної Ольги з теми "Закони Ньютона"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Тема: Закони Ньютона

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика

Вік учнів, клас

10 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект «Тернистий шлях до істини» розроблено відповідно до навчальної програми рівня стандарт з фізики для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розділ «Динаміка». Завданням проекту є розвиток уявлень про причини винекнення механічного руху. Розкрити учням такі поняття як інерція, інертність, інерціальна система відліку, сила, рівнодійна. Вияснити, яку роль відіграють закони Ньютона у житті людини, як були відкриті ці закони, яка природа цих законів.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми План впровадження теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Упродовж всього проекту проводиться оцінювання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель пропонує учням розроблену ним презентацію , а також таблицю для визначення рівня знань учнів щодо законів Ньютона Таблиця З-Х-Д та обговорення основних питань теми, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. На кожному з етапів роботи над проектом учні шукають та опрацьовують інформацію з різних джерел мережі Інтернет, заповнююють при цьому Контрольний список для оцінки веб сайтів (Приклад 1, Приклад 2). Під час роботи над завданнями учні періодично заповнюють Форму оцінювання виконання групового завдання, призначену для самостійного оцінювання своїх вмінь і навичок керування своїм навчанням. Для сприяння розвитку їх самостійності у навчанні вчитель має формувати в учнів самоспрямованість. Для цього розроблені Контрольний список з керівництва власним навчанням, Контрольний список самоспрямування у навчанні.  Також для цього вчителем розроблені завдання на використання математики (Приклад 1, Приклад 2, Приклад 3). Щоб полегшити роботу учнів, вчитель пропонує для роботи готові шаблони (Шаблон для групи «Історики», [ Шаблон для групи «Дослідники»], [ Шаблон для групи «Практики»]) та форми (Форма 1, Форма 2, Форма 3]). Учні під час роботи над проектом здійснюють самооцінку свого просування у навчанні за допомогою розробленої вчителем Форми самооцінювання блогу. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі опитування, для визначення обізнаності учнів з питань проекту та перегляду продуктів діяльності учнів. Для оцінювання створених учнями Вікі-сайтів та презентацій, вчителем створено спеціальні форми: Форму оцінювання Вікі-сайтів та Форму оцінювання презентацій. Наприкінці роботи над проектом проводиться оцінювання діяльності учнів вчителем за допомогою Контрольного списку для вікі-сайту і Контрольного списку для блог у та захист створеної презентації під час проведення шкільної презентаційної кампанії учнівських інформаційних проектів – "Тернистий шлях до істини"

Форма для оцінювання обраних стандартів, програм та сформульованих навчальних цілей

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

До початку навчання за цією темою потрібно: Переглянути терміни та основні поняття у довідковому інформаційному документі. Перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати За два тижні до початку проекту вчитель роздає брошуру ([сторінка1], [ сторінка2]) з основами проектного навчання батькам та іншим учасникам спільноти для ознайомлення з концепцію використання проектів у школі та визначає рівень знань і вмінь з даної теми Презентація. Для фасилітації з використанням ІКТ на початку виконання учнями проектів вчитель ознайомлює учнів з Планом вивчення теми, де стисло описані основні кроки, графік виконання та кінцеві терміни виконання проектів - допомагає учням зрозуміти очікування вчителя від виконання ними проектів та сформулювати свої очікування від проектів.За два тижні до початку проекту вчитель роздає брошуру (сторінка1, сторінка2) з основами проектного навчання учням та іншим учасникам спільноти для ознайомлення з концепцію використання проектів у школі та визначає рівень знань і вмінь з даної теми Презентація.

Тиждень 1

Учні реєструються на сайті проекту та заповнюють реєстраційну форму. Спочатку поставте перед учнями Ключове запитання: Чи кожен наслідок має свою причину? Можна провести з учнями мозковий штурм у малих групах та поміркувати про стратегії створення та обробки відео засобами сучасного програмного забезпечення. Учні ознайомлюються із презентацією вчителя, після чого варто провести з класом обговорення наступних запитань:

- Що вивчає класична динаміка і яка її основна задача?

- Яку роль відіграють закони Ньютона у природі та техніці?

- Чи є межі застосування законів динаміки?

Учні об’єднуються у групи по 5-6 чоловік і визначаються із назвою груп, девізом, напрямками дослідження - Історики, Дослідники, Практики. Для визначення навчальних потреб учні заповнюють Таблицю З-Х-Д і схему для визначення рівня знань. Для того, щоб учнів згрупувати і зробити справжньою командою вчитель пропонує створити візитку кожної групи Приклад візитки і свій блог. На цьому ж тижні проводиться робота з батьками та учнями щодо ознайомлення їх із документами на відкриття електронної поштової скриньки для публікаї роботи учнів в мережі Інтернет і збереження конфіденційності учня. Результатом роботи є заповнені батьками та учнями три документи: Лист про дозвіл на відкриття електронної поштової скриньки учня, Форма батьківського дозволу для публікації роботи учня в мережі Інтернет, Форма щодо збереження конфіденційності учня 2014/2015 н.р.. На протязі усього проекту замітки про виконану роботу учні роблять в електронній таблиці Карта успішності команд, щоб відслідковувати завершення окремих етапів/завдань кожного учня чи команди. Щоб полегшити роботу учнів, вчитель пропонує для роботи готові шаблони (Шаблон для групи «Історики», [ Шаблон для групи «Дослідники»], [ Шаблон для групи «Практики»]) та форми (Форма 1, Форма 2, Форма 3]).

Тиждень 2.

Відповідно до напрямку дослідження (груп) учні визначають для себе перші завдання:

Завдання для групи «Історики»:

- пошук інформації про Ісаака Ньютона, проаналізувати вклад Ісаака Ньютона в різні розділи фізики; - проаналізувати історію відкриття законів Ньютона.

Завдання для групи «Дослідники»:

- проаналізувати різні означення поняття – закон;

- визначити межі застосування законів Ньютона та їх формулювання.

Завдання для групи «Практики»:

- проналізувати роль, яку відіграють закони Ньютона у природі та техніці;

- проаналізувати алгоритм розв’язування задач з динаміки.

Вчитель перед початком роботи ознайомлює учнів із презентацією «Авторське право та правомірне використання джерел», для проведення самооцінювання пропонує учням пройти «Тест про авторське право», проводить бесіду із учнями щодо безпеки і правил роботи в мережі Інтернет, ознайомлює учнів із Формою оцінювання Інтернет-ресурсів, прикладами заповнення Приклад1, Приклад 2, пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, презентацій) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі.

Тиждень 3.

На цьому етапі дослідження учні проводять різноманітні опитування відповідно до обраного напрямку дослідження.

- група «Історики» має скласти анкету і провести опитування серед учнів старших класів щодо збору інформації про відкриття законів Ньютона та на знання учнями його біографії. Проналізувати результати за допомогою діаграм.

- група «Дослідники» має скласти анкету і провести опитування в класному колективі щодо збору інформації про знання учнями законів Ньютона та меж їх застосування. Проналізувати результати за допомогою діаграм.

- група «Практики» має скласти анкету і провести анкетування між учнями школи щодо інформації про те, чи вміють учні розв’язувати задачі з динаміки. Проаналізувати результати за допомогою діаграм.

Вчитель пропонує учням використовувати Інтернет-технології для спільного використання (створення, редагування) з іншими учнями документів та інших електронних ресурсів (зокрема текстових файлів, електронних таблиць, форм опитувальників тощо) як в режимі реального часу, так і відстроченого в часі. Усі проміжні та результуючі матеріали учні підключають до блогу групи! Під час роботи учні використовують розроблені для них оцінювальні документи: Форма аналізу виконання завдання,Форма оцінювання виконання групового завдання тощо. 

Тиждень 4.

На цьому етапі дослідження учні визначають наступні завдання:

- група «Історики» має створити презентацію про біографію Ісаака Ньютона, його роль у фізиці, про відкриття законів динаміки, розкрити сутність суперечки між Ісааком Ньютоном та Робертом Гуком;

- група «Дослідники» має розробити сценарій досліду, який розкриває сутність одного із законів Ньютона. Продемонструвати результати дослідження у вигляді блогу;

- група «Техніки» має створити статтю про застосування законів Ньютона в техніці та новітніх дослідженнях. Продемонструвати результати дослідження у вигляді Вікі-статті;


Усі проміжні та результуючі матеріали учні підключають до блогу групи! Під час роботи учні використовують розроблені для них оцінювальні документи: Оцінювання презентації, Оцінювання блогу, Оцінювання Вікі-сайтів Учням пропонується розв’язати завдання мережевого опитувальника (опитувальник для тестування) для перевірки рівня знань учнів. Результати діяльності будуть представлені у шкільній презентаційній кампанії учнівських проектів – «Тернистий шлях до істини», на яку планується запросити батьків та вчителів. Наприкінці всі відомості проекту «Тернистий шлях до істини» будуть об'єднані у таблицю ПІДСУМКИ.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Попиріна Ольга Олександрівна

Фах, навчальний предмет

Фізика

Навчальний заклад

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайло Коцюбинського Інститут математики, фізики і техноголічної освіти

Місто\село, район, область

М. Вінниця

Контактні дані

olmuratysyachna@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

26.02.2015 – дата заліку

Місце проведення тренінгу

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайло Коцюбинського

Тренери

Кобися Алла Петрівна