Портфоліо Позивай Ольги Андріївни з теми "Дзеркала Архімеда"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Дзеркала Архімеда"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет - фізика;

Другорядні предмети - інформатика, історія, геометрія

Навчальні цілі

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Проект полягає у вивчені учнями законів відбиття світлових променів від плоских дзеркал та використання набутих знань при моделюванні системи освітлення сонячними променями квартир багатоповерхового будинку. При виконанні проектної діяльності учні використовують комп'ютерну підтримку - графічний редактор, доступ до Інтернету, програму розробки слайдових презентацій, блоги.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі

По закінчені роботи над проектором учні повинні

•Оперувати поняттями світловий промінь, перший закон відбивання світла, другий закон відбивання світла, зображення точкового джерела, уявне зображення;

•Розрізняти падаючий, відбитий промінь, кут падіння і відбивання;

•Описувати проходження світла в різних оптичних середовищах, хід променів при дзеркальному відбиванні світла, класифікувати види джерел світла; Оцінювати інтернет-ресурси та знайдену інформацію про легенду Архімеда;

•Спостерігати прямолінійне поширення світла в однорідному середовищі, відбивання світла;

•Розв’язувати задачі, використовуючи закони відбивання світлаі;

•Будувати хід промінів у плоскому та увігнутому дзеркалі;

•Збирати дані кількома способами, аналізувати, впорядкувати, осмислювати та опрацювувати відомості про побудову зображення в увігнутому дзеркалі;

•Відбирати та систематизувати інформацію з різних джерел та підручників для підготовки презентації та вікі-статті;

•Розуміти та усвідомлювати значення законів відбивання в житті людини;

•Використовувати елементи оцінювання для оцінки діяльності групи, власної та своїх товаришів;

•Набудуть навиків спілкування та обговорення проблем з використання інтернет-ресурсі;

•Уміти з’ясовувати ознаки, за якими можна охарактеризувати явище відбивання світла в різних дзеркалах та побудова в них зображень з’ясовувати причинно-наслідкових зв’язків; ґрунтовно доводити та розуміти ідеї виникнення зображення в дзеркалі; систематизувати та аналізувати дані отримані під час як практичних так і психічних досліджень;

•Створювати умови, які необхідні для досліджень даного проекту; оформлювати результати дослідження проблеми за допомогою технологій Веб 2.0 для подальшого їх онлайн обговорення; визначати та складати послідовність дій, основних ідей, необхідних для проведення експерименту;

•Формування вміння здійснювати самооцінювання своєї діяльності в групі та свого розвитку за наданими критеріями, вміння працювати та співпрацювати в групі, виконувати ролі в групі, здійснювати взаємооцінювання груп. Формування навичок створення вікі-статті, уявлень щодо основи дизайну, вміння редагувати, налаштовувати структуру та дизайн вікі-статті.

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики для передбачення майбутнього на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Перед першим заняттям учитель пропонує форми З-Х-Д та організаційні діаграми. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. У процесі роботи учні використовують контрольний лист оцінювання веб-ресурсів, вікі-статті, форми оцінювання учнівської вікі-статті, презентації. В процесі роботи над проектом учні записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналів спостережень. Крім того, учитель проводить самооцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. Вчитель проводить аналіз записів учнів з точки зору відповідності їх дій до поставленої мети проекту. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання вікі-статті, презентації. Учні проводять постійне самооцінювання роботи над проектом шляхом перегляду і порівняння власних дописів у вікі-статтю та Журнал спостережень з дописами свої товаришів. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника. Для визначення самоспрямування учнів використовується відповідний контрольний список.

Діяльність учнів та вчителя

Учнівська вікі-стаття "Дзеркала Архімеда"

До початку роботи

Вчитель проводить бесіду з учнями про метод проектів, роздає відповідні публікації для їхніх батьків. Для роботи над проектом потрібно три групи.

Історики проводять дослідження №1 про легенду «Дзеркала Архімеда», знайомляться з джерелами згадування легенди та як результат роботи створюють презентацію

Практики проводять дослідження №2 законів відбивання світла.

Троє учнів беруть нитку, невелике дзеркальце, палицю. Поклавши дзеркальце на підлозі, два учні стали так, щоб у дзеркальці бачити око один одного. У цій точці третій учень поставив паличку, притиснувши до дзеркальця нитку, яку два учні тримали у руках. Поставили аркуш картону на дзеркальце і третій учень відмітив на картоні перпендикуляр та напрям ниток (падаючого і відбитого променів). Зробивши креслення, ми виміряли кути падіння і відбивання променя, які виявилися рівними. Як результат роботи створюють вікі-статтю або блог.

Теоретики збирають відомості про використання у побуті й техніці сферичних дзеркал. Вони можуть бути вгнутими та опуклими. Знайомляться конкретніше з увігнутим сферичним дзеркалом та вивчають хід променів в цьому дзеркалі, щоб доказати справедливість легенди. Як результата роботи створюють презентацію власний ідей.

Тиждень 1

Учитель повинен перевірити розуміння учнями різниці між фізичними тілами та явищами, прямолінійності поширення світлового променю, причину появи тіні за непрозорими об’єктами. Потім вчитель демонструє власну презентацію. Учням пропонується ключове та тематичні запитання, конкретна проблема та проводиться визначення розуміння учнями вказаних вище понять. Через використання форм із «З-Х-Д» таорганізаційними діаграмами визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів. Вчитель формує три групи та ставить для них відповідні завдання. Вчитель знайомить учнів з інструкцією створення вікі-статті та блогу, щоб учні самостійно обрали форму представлення свого звіту. В групах здійснюється складання планів дослідження (учні отримують підказки) та розподіл обов’язків, обговорення інформаційних джерел, які використовуватимуться в процесі реалізації проекту, пошук необхідної інформації. Вчитель знайомить учнів із критеріями оцінювання робіт та законом про авторське право. Учні отримують від вчителя форму оцінки статті, презентації, контрольний список статті, презентації, контрольний лист оцінювання Інтернет-ресурсів, форму оцінювання командної роботи. Учні створюють щоденник спостережень, де записують сформульований ними план дослідження, мету, гіпотези, відмічають хід роботи та отримані результат, а також сформульовані висновки. Використовують статтю для ведення журналу проведення дослідження. На протязі тижня проводяться індивідуальні та групові консультації. Для забезпечення спільної роботи, для формулювання узгоджених висновків дослідження, для обговорення підготовки підсумкового звіту, розподілення обов’язків та представлення звіту, надсилання власних матеріалів учні використовують Skype. Практики, отримавши, результати експериментальної діяльності, розміщують їх на вікі-статті та роблять відповідні висновки на поставлені перед ними завдання, після чого теоретики доповнюють статтю матеріалами знайденими в Інтернеті та в літературі, записуючи адреси знайдених ресурсів у список використаних джерел. На першоту тижні роботи історики збирають відомості про джерела згадування легенди. Практики проводять дослідження №2 та викладають результати на вікі-статтю. Після першого тижня роботи всі групи учнів отримують документ для поточного оцінювання, де вчитель виступає в ролі фасилітатора.

ІІ тиждень

Теоретики проводять дослідження №3 та створюють презентацію представлення своїх ідей застосування сферичних дзеркал. Заповнюють форму «З-Х-Д» для визначення наявних знань та навчальних потреб учнів при виконанні проекту. На протязі тижня проводяться індивідуальні та групові консультації. По завершенню роботи над дослідженням учні заповнюють форму самооцінювання власної роботи в групі та отриманих в ході роботи навичок щодо виконання досліджень. Для оформлення результатів виконання дослідів вчитель надає учням шаблон звіту. В домашній роботі учні виконують завдання те що не доробили на уроці. Завершується проект підготовкою презентації істориками та теоретиками, wiki-сторінки теоретиками та практиками. У цей термін вчитель організовує он-лайн консультації по групах. Вчитель розвиває навички самоспрямованості учнів у навчанні, використовуючи різні інструкції. Після завершення проекту щоб виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів використовується Опитувальник.

.
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Позивай Ольга Андріївна

Фах, навчальний предмет

Фізика

Навчальний заклад

Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради, Кіровоградської області

Місто\село, район, область

с. Чечеліївка, Петрівський район, Кіровоградська область

Контактні дані

Pozivainaukr.net

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11-28 вересня 2012 року

Місце проведення тренінгу

Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ступенів

Тренери

Висоцька Яна Сергіївна