Портфоліо Плохої Світлани Володимирівни за проектом Література

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

І жити спішити треба…

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література, інформатика, образотворче мистецтво

Навчальні цілі

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено


В учнів:

формується стійка мотивація до вивчення української літератури, любові до української мови і культури, а також поваги до інших мов і культур;

Учні:

  • ознайомлюються з мовною системою і формують на її основі базові лексичні, граматичні, стилістичні, орфоепічні, правописні уміння і навички;
  • відбувається вироблення вмінь і навичок в усіх видах читацької діяльності, різних сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня);
  • формується комунікативна і літературна компетентності;
  • ознайомлюються із здобутками художньої оригінальної та перекладної літератури;
  • відбувається формування знань про специфіку художньої літератури як виду мистецтва, розвиток умінь і навичок учнів сприймати, аналізувати та інтерпретувати літературний твір у літературному та культурному контексті, взаємозв’язку з іншими видами мистецтва;
  • формування мовленнєвої і читацької культури, творчих здібностей, культури ведення діалогу, розвиток критичного мислення та естетичних смаків учня;
  • формування гуманістичного світогляду, духовного світу учня, його моралі, загальної культури, особистісних рис громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.
  • Вміти самостійно характеризувати твори письменників, висловлювати свої судження про них. Готувати реферати про їхню творчість, виголошувати доповіді, швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, правильно та творчо використовувати дані для вирішення проблем.

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Творчість Василя Симоненка вивчається у 7 класі у ІІ півріччі в загальній темі «Ми -- українці». «Жити спішити треба, кохати спішити треба, Гляди ж — не проспи!» Це рядки з його вірша «Ти знаєш, що ти людина?» Звісно, людині не дано знати свою долю заздалегідь, але оце «жити спішити треба» так страшно і дивно звучить. Усі вірші поета вирізняються любов'ю до життя та вірою в людину, постійним рухом, пориванням дізнаватися нове, розвиватися, горіти. Мова творів Симоненка жива та образна. За словами ніби вгадується голос автора — емоційний, красивий, чистий... Твори Симоненка не тільки вчать уважніше ставитися до себе та своїх життєвих принципів, а й сповнюють енергією, бажанням творити і відкривати нове, спонукають спішити жити! Ми будемо з вами знайомитися з біографією поета, вчити вірші «Лебеді материнства» і «Ти знаєш, що ти – людина?» напам’ять, міркуватимемо над проблемою індивідуальності й натовпу, будете робити узагальнення та висновки.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми [1]

План впровадження проекту [2]

Навчальні цілі

На початковому етапі роботи над проектом познайомити учнів з ідеєю проекту, метою та проблемами, які він допомагає вирішувати, та методами оцінювання роботи учнів. Розвивати логічне мислення. Спонукати дітей до свідомої зацікавленості вивчення предмету. Розвити у дітей навички правильного та обдуманого використання комп’ютерних технологій. За допомогою створення інтерактивних елементів на веб-сторінках спонукати учнів замислитися та проаналізувати власне бачення та відношення до запропонованої теми. Використовуючи створені дидактичні матеріали, учні повинні навчитись аналізувати одержану інформацію, виявляти головне та другорядне, робити висновки. Працюючи в групах, учасники проекту вчаться аналізувати готові роботи та створювати нову публікацію. Вчаться стисло подавати інформацію для публікацій. Розвивають вміння виділяти головне та робити висновки. Учні отримують початкові вміння працювати в середовищі Microsoft Publisher. Ознайомити з роботою в програмах Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Publisher, поглибити їхні знання та навички при роботі з цими програмами.

Опис оцінювання

На початку роботи над проектом проводиться опитування чи анкетування для того, щоб дізнатися про рівень знань дітей, спираючись на їхній життєвий досвід; заповнюють розділи Знаю, Хочу дізнатися за таблицею «З-Х-Д» Впродовж роботи над проектом учитель проводить анкетування, консультації, дає завдання, які оцінюють самі учні чи однокласники. Формуються групи дітей,отримують свої завдання, розподіляються ролі. Учитель складає форми оцінювання роботи і продукту проекту Після завершення роботи над проектом проводиться захист, показ презентацій, озвучуємо результати роботи над таблицею «З-Х-Д», вчитель відповідно оцінює презентації за раніше складеними формами оцінювання.

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення високого рівня. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Перед першим заняттям учитель демонструє учням презентацію про метод проектів та пропонує, в залежності від визначених ним, можливостей класу форми З-Х-Д та/або організаційні діаграми. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. Учні з самого початку роботи над проектами використовують форму оцінювання презентації, форму оцінювання дослідження, форму оцінювання буклету в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Запросіть учнів використовувати форму оцінювання проекту, щоб допомогти їм здійснювати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена. Та ж сама форма оцінювання використовується і для оцінювання їх кінцевих презентацій завершених проектів. Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно, або у блозі проекту. З метою оцінювання результатів дослідження, блогу та підсумкової презентації та підсумкової публікації використовуються відповідні форми оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника. З метою визначення само спрямування учнів використовується відповідний контрольний список. Учні використовують само оцінювання журналів досліджень для того, щоб визначити чи правильно вони ведуть ці журнали і що необхідно до них додати.

Діяльність учнів та вчителя

Блог учителя

На початку навчального проекту: На початку роботи необхідно отримати дозвіл батьків на використання учнями Інтернету [3]. Здійснюється вивчення навчальних потреб учнів за допомогою таблиці; За допомогою опитування вчитель дізнається про життєвий досвід учнів; Учні знайомляться з презентацією вчителя [4]; Дізнаються про цілі й задачі проекту; Знайомляться з вимогами до отриманих знань, форми кінцевого результату; Учні самостійно обирають до якої групи вони будуть належати відповідно їх зацікавлень, вмінь, навичок, здібностей, навчальних потреб. Учні об*єднуються в три малих групи, кожна з яких розробляє свою тему. 1 група - біографи -- досліджують основні етапи життя В.Симоненка. 2 група - критики -- досліджують грунтові засади творчості поета. 3 група - літературознавці -- досліджують тематичну спрямованість творів В.Симоненка. кожна з груп заповнює таблицю "З-Х-Д" [5], знайомиться з формою оцінювання проектів [6].

Впродовж роботи над проектом: Учні виконують дослідницькі завдання відповідно до рольових завдань у групі; знаходять відповіді на питання, користуючись Інтернет-ресурсами; проводять самооцінювання матеріалів, ведуть записи у звітах; Результати своїх досліджень учні представляють у вигляді презентації на сторінці блогу вчителя [7]. надається консультація учням протягом виконання проекту, допомога у створенні презентації, у друці матеріалів.

Наприкінці роботи над проектом: На 2 тижні вчитель застосовує опитувальник, з метою коригування учнівської роботи; Усі групи створюють підсумкову презентацію для захисту проекту [8]; Відповідають на ключове запитання проекту; Оцінюють свою роботу за допомогою критеріїв, які розміщені у таблиці, яку вони отримали на початку роботи над проектом. можна провести представлення кінцевого результату проекту для певної категорії дітей, можливо приурочити даті виховних заходів школи.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Плоха Світлана Володимирівна


Фах, навчальний предмет

Українська мова та література, образотворче мистецтво


Навчальний заклад

[Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 http://school5.dnepredu.com/]

Місто\село, район, область

Дніпропетровська область

місто Синельникове

Контактні дані

мобільний телефон 098-067-65-13

телефон навчального закладу (05663)3-71-42

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

з 1 листопада по 16 листопада 2012 року

Місце проведення тренінгу

Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5

Тренери

Безуглова Наталія Миколаївна