Портфоліо Пастух Олена Дмитриївна з теми " Початкові хімічні поняття "

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Початкові хімічні поняття. Валентність.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети:

математика, фізика, біологія,географія.

Навчальні цілі:

Сформувати засобами навчального предмета ключових компетентностей учнів.

Вік учнів, клас:

13-14 років, 7 кпас

Стислий опис проекту:

Навчальний проект з хімії «Початкові хімічні поняття. Валентність», 7 клас , навчальна тема «Вфлентність». Учні виконують різні дослідні завдання та роблять висновки, над проектом учні працюють в групах . Учні повинні зібрати цікаву інформацію з даної теми, зробити підбір якісних задач, скласти кросворди. Учні будуть шукати в мережі; самостійно робити презентації та виконувати досліди. Продукти діяльності учнів: Презентації PowerPoint, стінна газета. Кінцевий результат: захист презентацій.

Повний План вивчення теми

Сформувати основні хімічні поняття(атом, молекула, йон, хімічний елемент, прості й складні речовини, хімічна формула, валентність, хімічна реакція)

1. Речовини та їх властивості. Матеріал. Тіло. Інструктаж з БЖД

2. Чисті речовини і суміші. Основні способи розподілення сумішей.

3. Хімічний елемент, їхні назви і символи.

4. Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

5. Атоми, молекули, йони. Відносна атомна маса.

6. Прості і складні речовини. Багатоманітність речовин. Лабораторний дослід «Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин». Тестовий контроль.

7. Хімічні формули речовин.

8. Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук.

9. Відносна молекулярна маса речовини та її обчислення. Розв’язування задач «Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою»

10.Масова частка елемента в речовині. Узагальнення знань Розв’язування задач «Обчислення масової частки елементу в речовині»

11.Контрольна робота № 1 "Початкові хімічні поняття".

12. Дослідження фізичних та хімічних явищ. Розв’язування вправ. Демонстрація «Хімічні реакції, що супроводжуються виділенням газу, осаду, зміною забарвлення, появленням запаху, тепловим ефектом».

13. Способи вивчення хімічних речовин і явищ. Спостереження й експеримент у хімії. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції. Демонстрація « Зразки металів та неметалів». Лабораторний дослід «Ознайомлення з хімічними властивостями речовин»; «Проведення хімічних реакцій».

14. Практична робота № 2 по темі “Дослідження фізичних і хімічних явищ”. Інструктаж з БЖД.

15. Закон як форма наукових знань. Закон збереження маси речовини. Хімічні рівняння. Коефіцієнти у хімічних рівняннях Демонстрація «Дослід, що демонструє закон збереження маси речовини».

16. Коефіцієнти у хімічних рівняннях

План вивчиння теми:Початкові хімічні поняття.Валентність.

План реалізації проекту

Навчальні цілі

Навчити називати хімічні елементи(не менше 20) за сучасною науковою українською номенклатурою, записувати їхні символи;описувати якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами, явища, які супроводжують хімічні реакції.Навчити наводити приклади металічних і неметалічних елементів,простих і складних речовин,хімічних явищ у природі та побуті; розрізняти фізичні тіла, речовини,матеріали,фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші,прості й складні речовини, атоми, молекули, йони;визначати валентність елементів за формулами бінарних сполук; пояснювати зміст хімічних формул,рівнянь хімічних реакцій, сутність закону збереження маси речовини. Навчити обчислювати відносну молекулярну масу речовини за її формулою, масову частку елемента в речовині;аналізувати якісний та кількісний склад простих і складних речовин; спостерігати хімічні явища й описувати спостереження, формулювати висновки. Навчити уміло поводитись з лабораторним обладнанням; дотримуватись інструкцій щодо виконання хімічних дослідів та правил техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті; висловлювати судження про багатоманітність речовин.

Опис оцінювання

I Початковий:

1 Учень розпізнає деякі хімічні об’єкти і називає їх; знає правила безпеки під час проведення практичних робіт. 2 Учень описує деякі хімічні об’єкти за певними ознаками; знає призначення лабораторного обладнання. 3 Учень має фрагментарні уявлення з предмета вивчення; виконує найпростіші хімічні досліди під керівництвом учителя.

II Середній

4 Учень знає окремі факти, що стосуються хімічних об’єктів,відтворює їх з допомогою вчителя; складає прилади для проведення дослідів, виконує окремі хімічні досліди з допомогою вчителя; складає з допомогою вчителя скорочену умову задачі. 5 Учень відтворює навчальний матеріал з допомогою вчителя, дає визначення деяких понять; описує хід виконання хімічних дослідів; самостійно складає скорочену умову задачі. 6 Учень самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу, з допомогою вчителя порівнює хімічні об’єкти; описує окремі спостереження за перебігом хімічних дослідів; самостійно робить обчислення за готовою хімічною формулою.

III Достатній

7 Учень самостійно і логічно відтворює фактичний і теоретичний навчальний матеріал, класифікує хімічні об’єкти; самостійно виконує практичну роботу згідно з інструкцією, описує хід роботи; наводить потрібні рівняння реакцій за умовою задачі. 8 Учень виявляє розуміння основоположних хімічних теорій і фактів, наводить приклади на підтвердження цього; описує спостереження за перебігом хімічних дослідів; робить необхідні позначення до рівнянь реакцій за умовою задачі. 9 Учень володіє навчальним матеріалом і застосовує знання у стандартних ситуаціях, уміє узагальнювати і систематизувати надану інформацію, робити висновки; робить окремі висновки з практичної роботи; розв’язує з допомогою вчителя задачі. 10 Учень володіє засвоєними знаннями і використовує їх у нестандартних ситуаціях, встановлює зв’язки між явищами; самостійно використовує інформацію згідно з поставленим завданням; виконує хімічний експеримент, раціонально використовуючи обладнання і реактиви; самостійно розв’ язує задачі. 11 Учень володіє глибокими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, знаходить і аналізує додаткову інформацію; робить поетапні спостереження за перебігом хімічних дослідів; складає звіт про виконання практичної роботи; раціонально розв’язує задачі. 12 Учень має системні знання з предмета, свідомо використовує їх, у тому числі й у проблемних ситуаціях, самостійно оцінює явища, пов’язані з речовинами та їх перетвореннями; робить обґрунтовані висновки з хімічного експерименту; розв’язує експериментальні задачі за власни планом; розв’ язує комбіновані задачі.

Презентація. Загальні критерії

Оцінювання навичок спільної діяльності.

Діяльність учнів та вчителя

На першому установчому занятті вчитель організовує групове обговорення теми проекту. Обговорення ведеться таким чином, щоб учні в процесі дискусії сформулювали гіпотези дослідження. Учні самостійно діляться на групи. В процесі бесіди з кожною групою уточнюються питання, на які треба відповісти в процесі дослідження, а також домовляється про критерії і форму представлення результатів - у вигляді презентації, буклету, і т.п. Під керівництвом вчителя учні продумують план проведення досліджень, вибирають дослідницькі методи. Обговорюють форми подання та оформлення зібраних і оброблених матеріалів. Перед початком дослідження необхідно також обговорити з учнями, як знайти джерела достовірної інформації з теми дослідження і використовувати їх, дотримуючись авторські права. Учитель дає рекомендації - які книги, в яких бібліотеках знайти, які сайти в Інтернеті використовувати, з якими вчителями поговорити. В якості роздаткового матеріалу також можна використовувати презентацію про проект. Самостійна робота груп. Якщо попередній етап (обговорення плану дослідження та форми звіту) проведено якісно, то на цьому етапі потрібна мінімальна участь вчителя. Учитель, в разі необхідності, консультує групи, надає допомогу в пошуку ресурсів. Направляти діяльність учнів допомагають: презентація про проект та інструкції. Підготовка учнями презентації про виконану роботу. При створенні презентацій[1] та публікацій групи керуються критеріями оцінки. Захист отриманих результатів і висновкі.Захист проводиться у формі конференції, на яку запрошуються вчителі-предметники та адміністрація школи, батьки. Кожній групі на представлення отриманих результатів представляється до 5 хвилин. Можливі відповіді на запитання присутніх. Результати виступу груп відображаються в оціночних листах на основі критеріїв оцінювання. Оцінювання результатів проекту школярами і вчителем. Рефлексія. Групи оцінюють роботу кожного учасника. Учитель оцінює роботу груп в цілому. Можливі виступи учасників про досвід проектної діяльності, успіхи і проблеми.

Правила користування Інтернетом

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Пастух Олена Дмитріївна

Фах, навчальний предмет

Вчитель хімії, хімія

Навчальний заклад

Одеська загальноосвітня школа №12-I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області

Місто\село, район, область

Одеса,Суворовський район, Одеська область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Тренінг в рамках НП "Відкритий світ"

Дати проведення тренінгу

13-17 серпня 2012 року

Місце проведення тренінгу

Одеська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Одеської міської ради Одеської області

Тренери

Яйцева Лариса Федорівна