Портфоліо Олійник Наталії з теми: Будова речовини

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Будова речовин

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика, технології

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальна програма для учнів 7 класів

Назва теми: «Будова речовин»

В ході проекту учні називають агрегатнi стани речовини, одиницi маси тiла, густини речовини; наводить приклади кристалiчних i аморфних тiл, прояву дифузiї в газах i рiдинах; розрiзняють кристалiчнi й аморфнi тiла, атом i молекулу; формулюють основнi положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини, означення густини речовини, записує її формулу; може описати особливостi руху атомiв i молекул речовини в рiзних агрегатних станах, залежнiсть лiнiйних розмiрiв твердих тiл вiд температури, ядерну модель атома; обґрунтувують залежнiсть швидкостi руху атомiв i молекул вiд температури; характеризують ознаки тiл у рiзних агрегатних станах, явище дифузiї, залежнiсть лiнiйних розмiрiв твердих тiл вiд температури; пояснують атомно-молекулярну будову речовини в рiзних агрегатних станах, дослiднi факти, що пiдтверджують рух i взаємо- дiю мiкрочастинок речовини; порiвнюють фiзичнi властивостi тiл у рiзних агрегатних станах; спостерiгають явище дифузiї в газах i рiдинах; вимiрюють масу тiла, густину речовини; користуються терезами, роблять висновки про залежнiсть плину явища дифузiї вiд температури; дотримуються правил зважування тiл на терезах; розв’язують задачi, застосовуючи формулу густини, залежнiсть лiнiйних розмiрiв твердих тiл вiд температури.

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження теми: " Будова речовин"

План вивчення теми: " Будова речовин"

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Оцінювання ґрунтується на відповідях, на запитання, які попередньо записані вчителем для учнів,а також оцінюються їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання демонстраційного зразка рекомендацій для представлення результатів учнівських проектів. Учні використовують форму оцінювання для самооцінювання свого проекту. Також для виставлення оцінки кінцевих презентацій використовується ця ж форма оцінювання. Контрольний список питань до проекту допомагає учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання обраного ними проекту плити. Після обговорення у класі оцініть ступінь розуміння теми учнів за допомогою письмових відповідей на Основні запитання до вивчення теми і запитання, які викладено в документі на розуміння процесу дослідження.

Форма1. Таблиця планування опитування

Форма2. Опитування щодо збереження диференціації

Форма3. Самооцінювання учнівської роботи

Форма4. Форма оцінювання виконання групових завдань

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Перед початком роботи вчитель розповідає учням про навчальну тему, яку вони вивчать на протязі 6 уроків, продемонструє вступну презентацію, розробляє завдання для учнів - діаграма-завдання, створює таблицю ЗХД, щоб зрозуміти, що учні знають з цієї теми.

Вчитель демонструє Опитувальник для учнів

Урок 1. Тема. Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Лабораторна робота № 6 «Вимірювання маси тіла»

Мета уроку: продовжити формування основних понять (фізичне тіло та речовина); ввести поняття маси тіла, одиниць маси; ознайомити з методами вимірювання маси тіла.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: терези, важки, невеликі тіла для зважування.

Етапи уроку

1.Короткий аналіз контрольної роботи №1 Записи на дошці та зошиті

2. Вивчення нового матеріалу: як розрізняти поняття фізичного тіла й фізичної речовини; пояснення поняття маси як міри гравітації; методи вимірювання маси. Демонстраційні досліди.Робота з ППЗ

3. Формування практичних умінь та навичок. Лабораторна робота №6. Проведення дослідів. Записи в зошитах Робота з ППЗ

4. Домашнє завдання. Запис на дошці

Урок 2. Тема уроку. Густина речовини. Лабораторна робота № 7 «Вимірювання густини твердих тіл та рідин»

Мета уроку: продовжити формувати уявлення про будову речовини; увести поняття густини; формувати практичні навички визначення густини речовини, з якої виготовлено тіло; показати важливість врахування густини під час проектування будинків, різноманітних механізмів, транспорту тощо.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: терези, брусок, лінійка, мензурка, колба з водою, тіла однакової маси та однакового об’єму.

Етапи уроку

1.Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання. Відповіді на запитання. Розповідь учнів

2. Вивчення нового матеріалу: поняття густини речовини, визначення, запис формули, одиниці густини. Аналіз таблиці густин речовин Демонстраційні досліди.

Робота з картками. Вивчення таблиці.

Записи на дошці та в зошиті

3. Формування практичних умінь та навичок. Лабораторна робота №7. Проведення дослідів. Записи в зошитах

Робота з ППЗ

4. Домашнє завдання. Запис на дошці

Урок 3. Тема. Розв'язування задач.

Мета уроку: закріпити знання понять, які характеризують речовину; ознайомити учнів з основними етапами розв'язання фізичних задач; вчити їх розв'язувати задачі на обчислення маси, об'єму та густини.

Тип уроку: формування практичних умінь та навичок.

Етапи уроку Методи та прийоми

1. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання. Фронтальне повторення. Робота з таблицею підручника

2. Формування навичок розв'язання фізичних задач. Розв'язування задач. Записи в зошитах

3. Підбиття підсумків. Відповіді на запитання

4. Домашнє завдання. Запис на дошці

Урок 4. Тема. Будова речовини. Атоми й молекули. Явище дифузії. Лабораторна робота № 8 «Дослідження явища дифузії в рідинах та газах»

Мета уроку: дати визначення атомів і молекул як найменших частинок речовини, що зберігають її властивості; познайомити учнів із явищем дифузії як основним доказом руху молекул; встановити залежність швидкості протікання дифузії від температури.

Тип уроку: комбінований.

Демонстрації: дроблення речовини, моделі молекул різних речовин; дифузія в газах, рідинах і твердих тілах.

Етапи уроку

1. Перевірка домашнього завдання. Розв'язування задач. Фронтальне опитування

2. Вивчення нового матеріалу: дискретність речовини; поняття атома й молекули; моделі різних молекул. Явище дифузії як дослідне підтвердження руху молекул. Демонстраційні досліди. Таблиця Менделєєва. Робота з підручником. Записи в зошитах.

3.Домашнє завдання. Запис на дошці.

Урок 5. Тема. Взаємодія молекул. Агрегатні стани речовини.

Мета уроку: продовжити вивчення будови речовин; спираючись на знання про атоми й молекули, з'ясувати специфічні особливості трьох агрегатних станів речовини.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Демонстрації: злипання свинцевих циліндрів або двох шматочків пластиліну; кристалічні ґратки твердих тіл; властивості газів і рідин.

Етапи уроку

1.Актуалізація знань і постановка навчальної проблеми. Усне фронтальне опитування

2. Вивчення нового матеріалу: пояснення взаємодії молекул і залежності цієї взаємодії від відстаней між молекулами. Вивчення властивостей речовин трьох агрегатних станів Робота з підручником.

Демонстраційні досліди. Моделі кристалічної ґратки твердих тіл.

3. Первинне осмислення вивченого. Робота з підручником. Відповіді на запитання

4. Домашнє завдання. Запис на дошці.

Урок 6. Тема. Контрольна робота

Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Будова речовини»

Тип уроку: контролю знань та вмінь учнів

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Наталія Олійник

Фах, навчальний предмет

учитель фізики та інформатики

Навчальний заклад

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

Місто\село, район, область

місто Харків

Контактні дані

електронна пошта: natalioleynik1984@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

25-29 березня 2013 року

Місце проведення тренінгу

Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 10 Харківської міської ради Харківської області

Тренери

Фесенко Олена Вікторівна

Токар Андрій Михайлович