Портфоліо Медюка Івана з теми "Розумний електричний струм"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Розумний електричний струм

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Електричний струм

Вік учнів, клас

14-15 років, 9 клас

Стислий опис проекту

9 клас. Основним фізичним змістом проекту є вивчення умов виникнення та протікання процесу проходження електричного струму. Учні мають набути навиків дослідження властивостей електричного струму. Учні виконуватимуть дослідження характеристик електричного струму при різних з’єднаннях провідників. При цьому учні набудуть навиків роботи з електровимірювальними приладами, Під час роботи над проектом учні складатимуть електричні кола з послідовним та паралельним з’єднанням провідників, зніматимуть покази з амперметра та вольтметра. Учні мають поглибити свої знання про природу та властивості електричного струму при проходженні через різні види провідників. В процесі виконання проекту учні знаходитимуть за допомогою мережі Інтернет довідникові матеріали В результаті проекту учні виготовлять електричні гірлянди на новорічну ялинку, розрахувавши кількість лампочок даної напруги, складуть принципову схему електричного з’єднання обладнання кабінету інформатики (10+1) з мультимедійним проектором та інтерактивною дошкою. Учні набудуть навиків організації колективної роботи.

Повний План вивчення теми

План проекту

План впровадження

Навчальні цілі

При роботі над проектом учні:

отримують поняття електричного струму, напруги, опору провідника.

отримують вміння вимірювати силу струму, напруги, опору провідника.

Учні зможуть:

• з’єднувати провідники різними способами

• використовувати знання закону Ома для ділянки кола з різним типом з’єднання провідників.

• шукати необхідну інформацію в мережі Інтернет, аналізувати та критично оцінювати сайти

• спілкуватись засобами миттєвих повідомлень та чатів

• застосовувати положення про авторське право до питань використання програмного забезпечення

• навчитись організовувати експеримент (планування, проведення, аналіз результатів, вироблення рекомендацій) в команді, спілкуватись та обмінюватись результатами.

• використовувати електронні таблиці для збору, сортування та демонстрації даних

• створювати та демонструвати ефективні переконуючі презентації, підкріплені мультимедійним засобами

• створювати інформаційні бюлетені та вікі-сайти, блоги, в яких будуть проводитись обговорення, містити ідеї, результати експериментів та рекомендації.

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. За тиждень до початку роботи проекту учні читають і переглядають матеріали, запропоновані вчителем. Робота в проекті розпочинається з обговорення теми проекту, розглядається її актуальність і доцільність проекту. Після обговорення учні створюють портфоліо та визначають основні цілі та завдання проекту; визначають свої ролі у проекті, знайомляться з основними питаннями проекту. Учні розглядають документи, щодо порушення авторського права в мережі Інтернет; Учні працюють в мережі Інтернет, відшуковують необхідні сайти, а також оцінюють за допомогою розробленою вчителем формую визначені веб-сайти; зберігають відповідні зображення, звуки, відео Учні створюють сторінку присвячену проекту в середовищі ВІКІ. Учитель створює план впровадження проекту. Перед закінченням проекту учня пропонується переглянути контрольний список щодо компонентів порт фоліо і оцінити свою роботу за заданою формою Перед першим заняттям учитель демонструє учням презентацію про метод проектів та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форми З-Х-Д та/або організаційні діаграми. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. Крім того, учитель знайомить учнів із формою «Я-Розумію!» у розділі підготовка до 1 заняття. У процесі роботи учні використовують контрольний список дослідження та блогу для проведення самооцінювання. В процесі роботи над проектом учні працюють із формою «Я-Розумію!» та записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналів спостережень. Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання публікації, презентації (продукту). Учні працюють із формою «Я-Розумію!» та записують свої результати до Журналів спостережень за рахунок чого проводиться самооцінювання роботи над проектом. Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно, або у блозі проекту. З метою оцінювання результатів дослідження, блогу та підсумкової презентації та підсумкової публікації використовуються відповідні форми оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника. З метою визначення само спрямування учнів використовується відповідний контрольний список. Учні використовують само оцінювання журналів досліджень для того, щоб визначити чи правильно вони ведуть ці журнали і що необхідно до них додати

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Заняття1.

Підготовка. Учитель повинен пересвідчитись чи учні мають поняття електричного струму, носіїв струму, сили струму, напруги та опору провідників.. Чи розуміють механізм виникнення електричного опору провідників та величин від яких цей опір залежить. Для цього учитель демонструє власну презентацію Учням пропонується ключове та тематичні запитання, конкретна проблема та проводиться визначення розуміння учнями вказаних вище понять. Через використання форм із «З-Х-Д» та організаційними діаграмамивизначаються наявні знання та навчальні потреби учнів.

Дослідження. Учні встановлюють взаємозв’язок між основними характеристиками струму проводячи експериментальну роботу, в результаті якої отримуємо співвідношення, яке виражає закон Ома для однорідної ділянки кола. Отримують можливість обчислити опір провідника за допомогою амперметра і вольтметра. У кінці уроку учні працюють із документом «Я-розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати. Учні розміщають у блозірезультати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. Аналізують нові дані, отримані іншими учнями, які повторили експеримент на своїх файлах. Аналізують розбіжності у даних. Виявляють причини розбіжності. Результати також вносяться до журналів дослідження. Учитель проводить оцінювання результатів роботи над проектом використовуючи форми оцінювання дослідження, блогу та презентації за проектом.

Заняття 2

Підготовка. Учні повторюють елементи електричного кола та їх позначення на схемах, розглядають їх можливе з’єднання, правила ввімкнення в коло амперметра та вимірювання сили струму через елементи кола.

Дослідження. Під’єднуючи елементи кола послідовно один за одним отримують послідовне з’єднання провідників. Змінюючи в колі кількість лампочок однакової напруги досліджують їх яскравість та напругу на кожній. Результати заносять до таблиці Exel та будують відповідні графіки залежностей. Аналізуючи підбирають кількість лампочок, при якій їх яскравість найкраща. Учні публікують свої результати засобами чату, або програми миттєвих повідомлень. Результати отримані на цьому уроці порівнюють із результатами отриманими на минулому. У кінці уроку учні працюють із документом «Я-розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати.

Заняття 3

Підготовка. Учні повторюють властивості електричного струму при проходжені по провідниках різних матеріалів, правила ввімкнення в коло вольтметра та вимірювання напруги на елементах кола.

Дослідження. Під’єднуючи елементи кола таким чином,щоб початки з’єднувалися в одну точку, а кінці в другу отримують паралельне з’єднання провідників. Змінюючи в колі напруги лапочок досліджують їх яскравість та силу струму на кожній. Результати заносять до таблиці Exel та будують відповідні графіки залежностей. Аналізуючи підбирають значення напруги лампочки, при якій яскравість найкраща. Учні розміщають у блозі результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. Аналізують нові дані, отримані іншими учнями, які повторили. Аналізують розбіжності у даних. Виявляють причини розбіжності. Результати також вносяться до журналів дослідження. Учні проводять самооцінювання використовуючи контрольні списки дослідження та блогу.

Заняття 4.

Підготовка. Учні повторюють поняття питомого опору провідника, співвідношення для розрахунку величини опору провідника. За допомогою мережі знаходять табличні значення залежності площі поперечного перерізу провідника для даного навантаження струму від матеріалу з якого виготовлено провідник, Також знаходять основні технічні характеристики наявних у продажу лампочок.

Дослідження. Учні об’єднуються у групи і відповідно розраховують оптимальні характеристики для виготовлення гірлянди та розробки принципової схеми електричного з’єднання обладнання кабінету інформатики (10+1) з мультимедійним проектором та інтерактивною дошкою. Учні публікують свої результати засобами чату, або програми миттєвих повідомлень. Роблять висновки про те, які і скільки потрібно взяти лампочок для виготовлення гірлянди та з якого матеріалу з яким поперечним перерізом обрати провідник, розраховують скільки і якого проводу потрібно для забезпечення під’єднання усіх пристроїв кабінету

Заняття 5.

Підготовка. Учні виконують усі необхідні обчислення, купують усі необхідні матеріали, виконують креслення які перевіряються учителем.

Дослідження. Під час проведення заняття учні виконують поставлені завдання. Представляють результати, обґрунтовують їх та діляться досвідом. На основі зведених даних учні, використовуючи інструкцію, створюють публікацію, яка містить узагальнені результати дослідження та практичні поради з питання вибору матеріалів та основ створення проектів. Висновки та результати досліджень розміщають у блозі, або на вікі-сторінці. Результати також вносяться до журналів дослідження. Учитель проводять оцінювання результатів роботи над проектом використовуючи форми оцінювання дослідження та блогу, публікації.

Учні, які не встигають отримають підтримку та контроль своєї діяльності зі сторони учнів- консультантів. Ці учні, разом зі своїми консультантами, утворюючи сталі пари, будуть входити до одних і тих самих груп, під час об’єднання у групи. Для обдарованих учнів планується проведення конкурсу на кращу гірлянду. Для цього учні за допомогою літератури та мережі Інтернет вивчають методи створення гірлянди та, на основі цих знань створюють гірлянду , самостійно аналізуючи та оцінюючи, обирають оптимальні методи її створення. На протязі роботи над проектом учні отримують підтримку засобами учительської презентації, яка використовується як засіб для фасилітації.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Іван Медюк

Фах, навчальний предмет

Фах -Фізик, викладач фізики

Навчальні предмети - фізика, інформатика

Навчальний заклад

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

Місто\село, район, область

смт Брацлав

Немирівський район

Вінницька область

Контактні дані

тел. 0963878524

смт. Брацлав

Медвєдєва 34

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

23-29.07 2012

Місце проведення тренінгу

М. Вінниця ВОІПОПП

Тренери

Пойда Сергій Андрійович