Портфоліо Злобинець Олени з теми "Дроби"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Дроби та дії над ними

Назва проекту

Дробоманія

Вік учнів, клас

10-11 років, 5 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект розрахований на учнів 5-го класу при вивченні теми “Звичайні дроби” у математиці. Метою даного проекту є засвоєння поняття «дріб», розрізнять види дробів, розуміння де використовуються, як в природі, так і в житті людини. У ході проекту учні діляться на декілька груп, кожна з яких має своє завдання. В ході проекту учні повинні навчитися створювати блоги, wiki-сторінки, презентації та публікації. По завершенню проекту учні звітують використовуючи зазначені вище ресурси.

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Проект спрямований на самостійну дослідницьку діяльність учнів, впродовж якої в них будуть удосконалюватись навички самостійної роботи з літературою, розвиватись пошукові вміння шляхом використання новітніх методів та форм навчання. Учні, працюючи в групі, виконують ряд завдань, що дають змогу не лише розширити їх кругозір, а й виробляти в них навички аналізу, вчать давати об’єктивну оцінку фізичним явищам та фактам в природі, виявити в дітей організаційні здібності. Протягом роботи над проектом учні здобувають нові знання з навчальних предметів. Узагальнюють відомі їм факти з теми. Дізнаються про їх застосування на практиці, значення їх в житті. Навчальні цілі: формувати вміння стисло, чітко, зручно, ефективно представляти результати досліджень за допомогою діаграми, презентацій, публікації тощо, уміння ілюструвати ідеї, висновки, комбінуючи текст і зображення; удосконалити вміння збирати й обробляти інформацію, використовуючи різні форми опитування, ресурси Internet, уміння аргументовано доводити власну думку; використовувати комп'ютерні технології, як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації; виявляти зв'язок математики з іншими науками; відкривати для себе багато нового, цікавого; захоплюватися історією математики; бачити практичне застосування математики в реальному житті.

Розвивати: навички самостійної роботи; логічне мислення і просторову уяву; творчі здібності.

Формувати: навички роботи з блогами та сервісами Googl для створення щоденників, збору інформації, спільної роботи в документах, анкетування та обробки даних; навички збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання знайдених відомостей; вміння працювати з інформацією; самостійність мислення, розумових операцій: порівняння, аналіз, синтез, узагальнення, аналогія; науковий світогляд.

Очікувані результати: учні будуть зацікавлені у вивченні математики.

Учні зможуть:повніше і об’єктивніше розуміти і оцінювати оточуючий світ; зрозуміти практичне застосування дробів у житті; оброблювати та узагальнювати отриману інформацію.

Учні оволодіють базовим розумінням етичних/правових питань, пов'язаних з доступом та використанням інформації. Навчаться розміщувати файли на ресурсах Googl Отримають навички самостійної роботи та самоконтролю. Отримають початкові навички для визначення цілей під час планування власної діяльності. Такі цілі зазвичай стосуються читання та письма, а також навичок, необхідних у 21 столітті, таких як співпраця, планування проекту, критичне та системне мислення, творчість, вирішення проблем, оцінювання, аналіз.


Оцінювання

На початку проекту
Впродовж роботи над проектом
Наприкінці роботи над поектом
Методи Інструменти Методи Інструменти Методи Інструменти
Використовуються такі методи оцінювання як опитування; перегляд та обговорення презентації вчителя; робота з таблицями.
Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають, відбувається при заповненні ними опитувальників та таблиці З-Х-Д. Учні знайомляться з презентацією основних питань, над якими потрібно буде працювати під час вивчення теми

Таблиця З.Х,Д, Опитувальник до проекту ( діаграма) Опитувальник до проекту (Google форма) Презентація основних понять проекту
Використовують для оцінювання учнів наступні методи:
консультації (online);
продовження роботи з таблицями З-Х-Д;
самостійну роботу учнів з листами оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту (само- і взаємооцінювання);
робота з опитувальниками до теми.
Учні також використовують Форму оцінювання самоспрямування власного навчання та навчання у групі; листи оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту (само- і взаємооцінювання). Результати роботи подають онлайн-таблиця оцінюваня роботи над проектом.
Таблиця З.Х.Д. Загальні критерії оцінювання Форма оцінювання сайту Форма оцінювання презентації Онлайн-таблиця оцінювання учнів

Використовують такі методи оцінювання як демонстрація (захист проекту); робота з таблицями; анкетування; аналіз онлайн-таблиці та листів оцінювання.

Учні разом з учителем переглядають таблицю З-Х-Д оцінюють та самооцінюють, наскільки записи у колонках 2 і 3 можна співставити. 

 Під час виступу з презентацією використовуюють форму для оцінювання презентації, призначену для учнів, які дають зворотній зв'язок на виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з математики. Використовують Форму оцінювання проекту з балами для підсумкового оцінювання та лист-контроль оцінювання навичок спільної діяльності роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним. Учні здійснюють рефлексію щодо формування навичок у 21 столітті.

Таблиця З.Х.Д. Форма оцінювання сайту Форма оцінювання презентації Онлайн-таблиця оцінювання учнів Презентація основних понять проекту Учнівський сайт шаблон презентації на Prezi

 

Діяльність учнів та вчителя

І етап. Перед початком роботи над проектом вчитель

створює сайт проекту, де висвітлюються посилання на корисні джерела інформації та інтернет-ресурси; передбачає сторінку для On-line- консультацій учнів. До початку роботи над проектом вчителю потрібно:

разом з учнями переглянути буклет: Що таке "метод проектів"; нагадати як користуватися програмними засобами LearningApps Дроби; переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher,Google lucidchart, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті, мають навички створювати блоги, сайти та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.

ІІ етап. Вчитель пропонує учням презентацію основних питань. Тематичні та змістові питання допоможуть учням зрозуміти тему та мету даного проекту.

Щоб перевірити рівень знань учнів з теми "Дроби" та щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають, пропонуємо заповнити дві перші колонки таблиці З-Х-Д (знаю-хочу дізнатися-дізнався). Щоб оцінити знання учнів для виконання проекту виконується завдання по заповненню графічних схем. Вчитель повідомляє, що використовує доступну учням Goole-таблицю, в якій відображаються результат роботи над дослідженням. Проводиться міні-лекція «Авторські права в мережі Інтернет».

ІІІ етап. Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються

пошуком відомостей, складаютьплан діяльності для впровадження своїх планів, визначаються зі способом представлення результату роботи. Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою.

Учні працюють над створенням презентацій, веб-сторінок.

І група – «Юні математики», повинні представити результат своєї роботи у вигляді презентації та сторінки на сайті проекту, де висвітлюються основні результати дослідження. ІІ група також представлятиме результат своєї роботи у вигляді презентації і сторінки спільного сайту, де висвітлюються: основні результати діяльності у ході проекту. Одним із документів фасилітації є Презентація.

Для забезпечення диференційованого підходу у навчанні вчитель використовує у роботі доцільні стратегії навчання і оцінювання учнів.

IV етап. Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, проводимо підсумкове оцінювання вмінь і навичок та заповнюється і обговорюється третя колонка таблиці З-Х-Д. Учні разом з учителем переглядають таблицю З Х Д оцінюють та самооцінюють, наскільки записи у колонках 2 і 3 можна співставити.

Учні пишуть підсумкову письмову роботу Підсумовуються оцінки учнів, оцінки вчителя роботи груп з google-таблиці. Доцільно для подальшої участі учнів у навчальних проектах здійснити рефлексію.

Відомості про автора

Прізвище, ім'я

Злобинець Олена Сергіївна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

Криворізький державний педагогічний університет

Місто\село, район, область

Контактні дані

електроний адрес: zlobinets.lena@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

5.01-17.01.2018

Місце проведення тренінгу

Криворізький державний педагогічний університет

Тренери

Крамаренко Татьяна Григорівна