Портфоліо Дениса Дмитрієва з теми "Правильні многогранники"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Фантастичний дім

Основний та другорядні навчальні предмети

Основним навчальним предметом слугує геометрія. Тема «Правильні многогранники», академічний рівень навчання. Учні у своїй діяльності також використовують навчальні компетентності з інформатики, географії, праці, історії.

Вік учнів, клас

Проект розрахований для учнів 11 класу віком 16-17 років.

Стислий опис проекту

Це міжпредметний проект з математики, географії, інформатики, праці, історії; розроблений для учнів 11 класів. Проект передбачає проведення досліджень, розв’язання практичних, пошукових задач з теми «Правильні многогранники». Для реалізації проекту учні організовуються у різні групи за інтересами (але під керівництвом вчителя):

  • історики – вивчають історію виникнення та розвитку многогранників;
  • будівельники – знаходять, як оптимально розрахувати матеріал з найменшими витратами;
  • маляри – робітник, фахівець, що займається фарбуванням будівель, споруд, розраховують раціональне використання фарби на дім.
  • архітектори – обчислюють точні значення тіл, створюють моделі многогранників.

Учням пропонується здійснити дослідження у різних галузях. В кожній сфері вони матимуть свої завдання, виконання яких вимагатиме від них знань з теми. Виконавши дослідження, учні роблять звіт у вигляді публікацій, веб-сторінок з фотографіями, малюнками та статтями для шкільного веб-сайту, усних доповідей з використанням електронних презентацій.

Мета проекту: домогтися засвоєння учнями означення правильного многогранника та п’яти видів правильних многогранників; сформувати в учнів поняття про елементи правильних многогранників; вдосконалити навички розв’язування задач про правильні многогранники на основі знань про многогранні кути; розвивати творчу активність учнів під час вибору завдань; виховувати в учнів прагнення до самовдосконалення. Задоволення пізнавальних потреб.

По закінченні проекту учнівські групи будуть нагородженні подарунками за активну та плідну працю над проектом. Найактивніші діти отримають дипломи від директора.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Проект спрямований на самостійну дослідницьку діяльність учнів, впродовж якої в них будуть удосконалюватись навички самостійної роботи з літературою, розвиватись пошукові вміння шляхом використання новітніх методів та форм навчання, сформувати в учнів уявлення про геометричні фігури та їх використання в архітектурі. Учні, працюючи в групі, виконують ряд завдань, що дають змогу не лише розширити їх кругозір, а й виробляти в них навички аналізу, вчать давати об’єктивну оцінку фізичним явищам та фактам в природі, виявити в дітей організаційні здібності. Протягом роботи над проектом учні здобувають нові знання з навчальних предметів. Узагальнюють відомі їм факти з теми. Дізнаються про їх застосування на практиці, значення їх в житті. Досліджують фундаментальні взаємозв’язки між живими істотами і геометричними фігурами, архітектурою, яку створили люди. Навчальні цілі: знаходити геометрію навколо нас; досліджувати геометрію в інших науках; з’ясувати значення правильних многогранників навколо нас; формувати вміння стисло, чітко, зручно, ефективно представляти результати досліджень за допомогою діаграми, презентацій, публікації тощо, уміння ілюструвати ідеї, висновки, комбінуючи текст і зображення; удосконалити вміння збирати й обробляти інформацію, використовуючи різні форми опитування, ресурси Internet, уміння аргументовано доводити власну думку; використовувати комп'ютерні технології, як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації; виявляти зв'язок математики з архітектурою; відкривати для себе багато нового, цікавого; захоплюватися історією математики; бачити практичне застосування математики в реальному житті.

Розвивати: навички самостійної роботи; логічне мислення і просторову уяву; творчі здібності.

Формувати: навички роботи з блогами та сервісами Googl для створення щоденників, збору інформації, спільної роботи в документах, анкетування та обробки даних; навички збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання знайдених відомостей; вміння працювати з інформацією; самостійність мислення, розумових операцій: порівняння, аналіз, синтез, узагальнення, аналогія; науковий світогляд.

Очікувані результати: учні будуть зацікавлені у вивченні математики.

Учні зможуть:повніше і об’єктивніше розуміти і оцінювати оточуючий світ; зрозуміти практичне застосування многогранників в житті; оброблювати та узагальнювати отриману інформацію.

Учні оволодіють базовим розумінням етичних/правових питань, пов'язаних з доступом та використанням інформації. Навчаться розміщувати файли на ресурсах Googl Отримають навички самостійної роботи та самоконтролю. Отримають початкові навички для визначення цілей під час планування власної діяльності. Такі цілі зазвичай стосуються читання та письма, а також навичок, необхідних у 21 столітті, таких як співпраця, планування проекту, критичне та системне мислення, творчість, вирішення проблем, оцінювання, аналіз.

План вивчення теми

План проекту "Фантастичний дім"

План впровадження проекту "Фантастичний дім"

Оцінювання

Графік оцінювання 

На початку проекту 

Впродовж роботи над проектом 

Наприкінці роботи над проектом 

Методи  Інструменти  Методи  Інструменти  Методи  Інструменти 
Використовуються такі методи оцінювання як опитування; перегляд та обговорення презентації вчителя; робота з таблицями.
Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають, відбувається при заповненні ними опитувальників та таблиці З-Х-Д. Учні знайомляться з презентацією основних питань, над якими потрібно буде працювати під час вивчення теми
Таблиця З-Х-Д
опитувальник до проекту з навчальної теми " Многогранники " (діаграма)
Опитувальник до проекту з навчальної теми " Многогранники " (Google форма)
Презентація основних питань проекту
Використовують для оцінювання учнів наступні методи:
консультації (online);
продовження роботи з таблицями З-Х-Д;
самостійну роботу учнів з листами оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту (само- і взаємооцінювання);
робота з опитувальниками до теми.
Учні також використовують Форму оцінювання самоспрямування власного навчання та навчання у групі; листи оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту (само- і взаємооцінювання). Результати роботи подають онлайн-таблиця оцінюваня роботи над проектом.

Таблиця З-Х-Д
Загальні критерії оцінювання проекту
Форма оцінювання учнівського сайту
Форма оцінювання презентації

Онлайн-таблиця оцінювання учнів

Використовують такі методи оцінювання як демонстрація (захист проекту); робота з таблицями; анкетування; аналіз онлайн-таблиці та листів оцінювання.

Учні разом з учителем переглядають таблицю З-Х-Д оцінюють та самооцінюють, наскільки записи у колонках 2 і 3 можна співставити. 

 Під час виступу з презентацією використовуюють форму для оцінювання презентації, призначену для учнів, які дають зворотній зв'язок на виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з математики. Використовують Форму оцінювання проекту з балами для підсумкового оцінювання та лист-контроль оцінювання навичок спільної діяльності роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним. Учні здійснюють рефлексію щодо формування навичок у 21 столітті.

Таблиця З-Х-Д
Презентація основних питань проекту
Навички 21 століття
Форма оцінювання учнівського сайту
Форма оцінювання презентації
Учнівський сайт звіту над проектом
Звітна презентація учнів
Онлайн-таблиця оцінювання учнів

Стислий опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель пропонує учням розроблену ним Презентацію основних питань проекту, а також таблиця З-Х-Д, опитувальник до проекту з навчальної теми " Многогранники " (діаграма) та опитувальник до проекту з навчальної теми «Многогранники» (Google форма) для визначення рівня знань учнів та обговорення основних питань теми, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. На початку вивчення теми за допомогою мозкового штурму учні визначають роль логарифмів у житті сучасної людини. Це допоможе вчителю відслідковувати індивідуальні навчальні потреби учнів, щодо цієї теми,та розподілити учнів у групи для різних досліджень. На кожному з етапів роботи над проектом учні шукають та опрацьовують інформацію з різних джерел мережі Інтернет, заповнююють при цьому контрольний список для оцінки веб сайтів. Впродовж роботи над проектом учитель спостерігає за діяльністю учнів та корегує її, здійснює неформальне опитування, оцінює презентації та учнівські сайти за допомогою – форми оцінювання учнівського сайту та форми оцінювання презентації.Під час пошуку інформації для виконання завдання учні оцінюють сайти, оцінюють презентацію своїх товаришів та оцінюють власне навчання за допомогою форми оцінювання власного навчання.

Оцінювання мультимедійного Проекту

Контрольний список: вклад в групову роботу

Форма оцінювання журналу для рефлексії

Форма для оцінювання обраних стандартів, програм та сформульованих навчальних цілей


Діяльність учнів та вчителя

БУКЛЕТ "Метод проектів як освітня технологія"

Сайт учнів

Матеріали, які використовуються у проекті

Буклет

Суть буклету полягає в тому, щоб при мінімальній площі вмістити максимум інформації, яку автор буклету бажає донести до своєї аудиторії. БУКЛЕТ "Метод проектів як освітня технологія"

Стратегія «Знаю – Хочу дізнатися – Дізнався»

Мета даної стратегії – розвиток рефлексивності у процесі пізнання. Використовуючи її при роботі з інформацією, ми вчимося співвідносити відоме і нове, вчимося визначати свої пізнавальні запити, обґрунтовуючи їх відомої нам інформацією. Також, за допомогою таблиці можна навчитися визначати напрями в індивідуальному дослідницькому пошуку в рамках досліджуваної теми. Отже, таблиця "З-Х-Д" розвиває уміння самостійно визначати напрями в роботі з інформацією. Таблиця "З-Х-Д"

Опитування Google Формама

З Google Формами Ви можете не тільки швидко провести опитування, але і скласти список гостей, зібрати адреси електронної пошти для розсилки новин і навіть провести вікторину. Опитування Google Формама з теми "Правильні многогранники"

Презентація

Презентація (спосіб подання інформації) — інформаційний чи рекламний інструмент, що дозволяє повідомити потрібну інформацію про об'єкт презентації в зручній для одержувача формі. Презентація ОСНОВНИХ ПИТАНЬ та структура проекту

Відомості про автора

Дмитрієв Денис Сергійович народився 24 березня 1997 р. Навчається в Криворізькому Державному Педагогічному Університеті на фізико-математичному факультеті на 4 курсі, в групі МІ-14. Регіон: Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Місце роботи:Криворізький державний педагогічний університет

Посада: Студент 4 курсу спеціальності: математика (інформатика)

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики та інформатики. Навчальний предмет: математика та інформатика

Навчальний заклад

Криворізький Державний Педагогічний Університет

Контактні дані

Сторінка на Facebook: Den Dmitriev

Мій блог: Блог вчителя математики Дмитрієва Дениса

Мій сайт: Сайт вчителя математики Дмитрієва Дениса

ел. адреса: dendmitriev3@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього". м. Кривий Ріг, 5 січня 2018 - 17 січня 2018 року (1 група)

Дати проведення тренінгу

05.01.2018-18.01.2018

Місце проведення тренінгу

м.Кривий Ріг, Криворізький Державний Педагогічний Університет

Тренер

Крамаренко Тетяна Григорівна