Портфоліо Дейнеги Ольги Сергіївни з теми «Розв'язування прямокутних трикутників»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Бахрейнський всесвітній торговий центр у формі двох прямокутних трикутників
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Міст, що складається з прямокутних трикутників
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Будівельні ліса складаються з прямокутних трикутників
Міст з прямокутних трикутників у додатку для мобільного телефону Angry Birds
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Паперові кораблики з вітрилами у формі прямокутних трикутників

Назва проекту

"Штани", оспівані віками

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основним навчальним предметом є геометрія, тема "Розв'язування прямокутних трикутників", підтема "Теорема Піфагора" (8 клас, стандартний рівень).

Учні використовують навчальні компетентності з алгебри, технологічного навчання та інформатики.

Вік учнів, клас

13-15 років, 8 клас

Стислий опис проекту

Проект призначений в найбільш простій та доступній формі викласти учням зміст теореми Піфагора, а також дати простір для пошуку практичного застосування останньої. Учні об’єднуються в групи («Висотники», «Аквалангісти» тощо), якими і будуть демонструвати свої здобутки за допомогою публікації та сайту чи мультимедійної презентації.

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

План впровадження проекту

Оцінювання

Вчитель планує оцінювання роботи учнів так, щоб:

• Використовувати різноманітні стратегії та засоби оцінювання

• Вести оцінювання упродовж всього навчального циклу

• Надавати можливість кількісно оцінювати важливі навчальні цілі для теми

• Залучати учнів до процесу оцінювання

З метою залучення учнів до процесу оцінювання вчитель має забезпечити учнів наступним:

• Чіткими критеріями оцінювання до початку виконання проектів

• Моделями та інструкціями для високоякісної роботи

• Можливостями для здійснення моніторингу (відслідковування ходу) власного просування учнів у навчанні

• Засобами надання конструктивного зворотного зв’язку іншим учням та можливостями отримання оціночної інформації від інших учнів для того, щоб покращити свою виконану роботу і діяльність

• Надати достатньо часу для представлення результатів та поліпшення процесів і продуктів

• Підтримкою для формування учнями власних нових завдань для їх майбутнього навчання

Стислий опис оцінювання

Етап
Опис оцінювання
Інструменти оцінювання
На початку проекту

Визначаються попередні знання учнів з допомогою таблиці "З-Х-Д"та вхідного опитування (діаграми). Також учні ознайомлюються з презентацією основних питань, яка наштовхне їх на подальше опрацювання теми та переліком навичок 21 століття, на набуття яких спрямовує їх вчитель.


Методи оцінювання: опитування; перегляд та обговорення презентації вчителя; робота з таблицями.

Презентація основних питань

Таблиця "З-Х-Д"

Вхідне опитування (діаграма)

Впродовж роботи над проектом

Учні використовують форми оцінювання самоспрямування власного навчаннята навчання в групі, працюють із таблицею "З-Х-Д". Результати своєї праці подають в онлайн-таблиці для контролю роботи над проектом, а також роблять записи на відповідній сторінці групи. Показують рівень своїх знань під час проходження опитувальника за темою проекту (on-line). Консультуються з вчителем на відповідній сторінці сайту.


Методи оцінювання: консультації (on-line), робота з таблицями, самостійна робота учнів з листами оцінювання, з опитувальниками.

Таблиця "З-Х-Д"

Онлайн-опитувальник за темою проекту

Форма оцінювання виконання групового завдання

Форма оцінювання самоспрямування в навчанні

Звіти на сторінці сайту

Онлайн-таблиця для контролю роботи над проектом

Наприкінці роботи над проектом

Періодичний перегляд записів та коментарів учнів на сайті проектудозволяє оцінити розуміння учнів і (за необхідності) скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. Учні разом з вчителем переглядають таблицю "З-Х-Д", щоб оцінити та самооцінити, в якій мірі записи другої колонки можна співставити з записами в третій колонці. Під час виступу з презентацією використовують форму оцінювання презентації. Учні проходять підсумкове тестування, а також визначають вклад, який зробив кожен з них в групову роботу та цінність цього вкладу, здійснюють рефлексію щодо формування навичок 21 століття.


Методи оцінювання: демонстрація (захист проекту), робота з таблицями, анкетування, аналіз онлайн-таблиці та листів оцінювання.

Підсумкове тестування (LearningApps)

Форма оцінювання презентації

Таблиця "З-Х-Д"

Звітна презентація учнів

Графік оцінювання

Графік оцінювання
На початку проекту
Впродовж роботи над проектом
Наприкінці роботи над проектом
Методи
Інструменти
Методи
Інструменти
Методи
Інструменти

Опитування/Анкетування

Мозкова атака

Обговорення основних питань

Перегляд презентації вчителя та її обговорення

Робота з таблицями «З-Х-Д»

Опитувальник-діаграма


Презентація основних питань

Таблиця «З-Х-Д»

Анкетування

Консультації

Самостійна робота з Формами оцінювання (само- та взаємооцінювання)

Розв’язування задач, які допомагають визначити навчальні потреби учнів, а також відслідковувати їх прогрес у навчанні, перевірити розуміння, а також заохотити до пізнання особливостей власного мислення, само керування у навчанні та співпраці

Таблиця «З-Х-Д»


Онлайн-опитувальник за темою проекту

Форма оцінювання для роботи в групах

Форма оцінювання самооцінки

Звіти

Онлайн-таблиця для контролю роботи над проектом

Демонстрація (захист проекту), презентація

Рольова гра

Опитування

Робота з таблицями «З-Х-Д»

Підсумкове тестування (LearningApps)


Форма оцінювання презентації


Таблиця «З-Х-Д»

Звітна презентація учнів


Діяльність учнів та вчителя

Етап
Діяльність учнів та вчителя
I - підготовчий

Перед початком роботи над проектом вчитель:

До початку роботи над проектом вчителю потрібно:

 • разом з учнями переглянути публікацію про метод проектів, створену за допомогою Publicher, а також попередньо завантажити перелік навичок 21 століття;
 • розглянути основні терміни та основні поняття до теми, що вивчається;
 • перевірити, чи учні знають, як шукати відомості в мережі Інтернет, зберігати її та документувати; здійснити роботу з учнями щодо пошуку та оцінювання ними веб-ресурсів та дотримання законів про авторське право;
 • переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд), мають навички створювати блоги, сайти та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має. При потребі можна використати опитувальник-діаграмуза темою проекту.
II - мотиваційний
 • Перед учнями ставиться ключове питання: Як знання з математики допоможуть нам у житті?. Під час проведення мозкового штурму відбувається його обговорення.
 • Визначаються можливі напрями, які могли б дати відповідні набори даних. Обговорюються та оцінюються ідеї учнів, які вони пропонують.
 • Вчитель пропонує учням презентацію основних питань. Тематичні та змістові питання допоможуть учням зрозуміти тему та мету даного проекту.
 • Щоб перевірити рівень володіння учнями записами основних математичних понять, а учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми проекту («Штани», оспівані віками), всім класом заповнюють дві перші колонки таблиці «З-Х-Д»(знаю – хочу дізнатися).
 • Учні формують 3 групи, обирають одну з тем для дослідження; обирають спосіб представлення результату своєї роботи.

 • Вчитель повідомляє учнім основні етапи здійснення навчального дослідження: визначення проблеми, формулювання дослідницьких завдань, висунення гіпотез, визначення методів дослідження, проведення дослідження, аналіз отриманих даних, оформлення висновків та кінцевих результатів.
 • Вчитель повідомляє, що використовує доступну учням google-таблицю, в якій відображається результат просування кожної групи над дослідженням.
 • Проводиться міні-лекція «Авторські права в мережі Інтернет».
 • Для забезпечення диференціації у навчанні вчитель рекомендує учням використовувати форму оцінювання самоспрямування роботи у групі, а також форму оцінювання самоспрямування власного навчання.

Учитель роздає учням форму оцінювання презентації і проводить її обговорення.

III - конструктивний

Перший тиждень

Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються

Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, в тому числі через сайт проекту, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу над питанням.

Другий тиждень

Учні працюють над створенням презентацій, веб-сторінок.

 • І група – «висотники» знаходять докази теореми Піфагора та шукають «висотні» задачі на застосування останньої. Результат своєї роботи представляють у вигляді презентації та відповідної сторінки спільного сайту.
 • ІІ група – «аквалангісти» знаходять докази теореми Піфагора та шукають «водні» задачі на її застосування. Результат своєї роботи представляють у вигляді презентації та відповідної сторінки спільного сайту.

Вчитель роздає учням контрольний список мультимедійної презентації. Попередньо відбувається обговорення цієї форми з керівниками груп, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи. Додатково вчитель надає учням шаблон звітної презентації.

Рефлексія та консультації, взаємооцінювання відбувається протягом всієї роботи. Окрім цього вчитель може використати онлайн-опитувальник за темою проектудля перевірки поточних знань учнів.

Одним із документів фасилітації є презентація основних питань вчителя. Учитель у роботі дотримується стратегій фасилітації.

Для забезпечення диференційованого підходу у навчанні вчитель використовує у роботі доцільні стратегії навчання і оцінювання обдарованих учнів та учнів з обмеженими можливостями.

IV - захист проекту
 • Перед завершенням роботи учні, використовуючи критерії оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту, перевіряють свою роботу та коригують навчальні потреби.

 • Кожна група здає вчителю лист-контроль оцінювання самоспрямування у навчанні.

 • Перед захистом всі групи обмінюються контрольними списками та по ходу захисту оцінюють своїх товаришів.

 • У призначений вчителем день захисту проекту під час виступу з презентацією використовують форму оцінювання презентації.

 • Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, відбувається підсумкове оцінювання вмінь і навичок та заповнюється і обговорюється третя колонка таблиці «З-Х-Д». Учні разом з учителем переглядають таблицю «З-Х-Д»оцінюють та самооцінюють, наскільки записи у колонках 2 і 3 можна співставити.

 • Учні пишуть підсумкову письмову роботу та проходять вправу на LearningApps.

 • Підсумовуються оцінки учнів, оцінки вчителя роботи груп з google-таблиці.

 • Після представлення всіх результатів відбувається обговорення ключового питання.

 • Доцільно для подальшої участі учнів у навчальних проектах здійснити рефлексію.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ольга Дейнега

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики

Навчальний заклад

Криворізький педагогічний університет

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Контактні дані

olha.deineha@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

5-17 січня 2017 року

Місце проведення тренінгу

Криворізький державний педагогічний університет

Тренер

Крамаренко Тетяна Григорівна

Подібні проекти

Кому личать Піфагорові штанці?

Навчальний проект "Теорема Піфагора"