Портфоліо Бойко Людмили Іванівни на тему "Земля - наш спільний дім"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Земля - наш спільний дім

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Географія.

Інші предмети - біологія, хімія, фізика.

Навчальна тема

Земля – наш спільний дім. Взаємодія людини і природи.

Вік учнів, клас

7 клас 12-13 років.

Стислий опис проекту

Проект виконують учні 7 класу при вивченні Розділу 3. «Земля-наш спільний дім». Проект розрахований на три 45 - хвилинних уроки. Під час роботи над проектом будуть розглянуті проблеми антропогенного впливу людини на навколишнє середовище, види забруднень в Донецькій області, співпрацю України з міжнародними природоохоронним організаціями. Результатом роботи учнів буде створення мультимедійної презентації та інформаційного буклету.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми.

План впровадження теми.

Навчальні цілі

Учень повинен вивчити сучасні проблеми взаємодії суспільства і природи; знати основні типи природоохоронних територій, провести класифікацію природних ресурсів.

Вміти показати на карті природоохоронні території, райони екологічного лиха. Порівняти рівень забруднення навколишнього середовища в різних регіонах Землі.

Також необхідно розвивати наступні навички 21 століття:

 • життєві та кар’єрні навички;
 • IКT – грамотність (грамотність у галузі інформаційно-комунікаціних технологій);
 • вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички;
 • творчість і інноваційність;
 • критичне мислення і вміння вирішувати проблеми;
 • комунікативні навички та навички співробітництва.

Опис оцінювання

Оцінювання роботи учнів здійснюється на протязі всього періоду роботи над проектом. Оцінюван-ня можна розділити на декілька етапів:

 • на першому етапі (на початку роботи над проектом) вчителю необхідно з’ясувати готовність учнів працювати в групах та за методом проекту (мережевий опитувальник) та навчальні потреби учнів (таблиця З-Х-Д);
 • на другому етапі (в продовж роботи над проектом) вчителю необхідно оцінювати:
  • рівень досягнення учнів їх навчальних потреб (таблиця З-Х-Д);
  • процес роботи над проектом (контрольний список для управління проектом);
  • процес роботи над створенням результатів проекту (макет презентації чи публікації);
  • підготовку доповідача до усного виступу (контрольний список усного виступу);
 • на третьому, заключному етапі (під час доповіді учнів) для оцінювання учнями своєї роботи в групі використовується контрольний список групової роботи. Також використовується форма оцінюван-ня мультимедійної презентації та буклету, для визначення рівня навчальних досягнень використо-вується таблиця З-Х-Д.

Діяльність учнів і вчителя

На підготовчому етапі учитель готує:

 • план роботи над проектом;
 • контрольний список основних етапів роботи над проектом;
 • вхідну презентацію до вивчення теми методом проектів;
 • інформаційний бюлетень про метод проектів;
 • тестові завдання для перевірки рівня знань, які учні отримали в ході виконання проекту;
 • макет інформаційного бюлетеню та мультимедійної презентації;
 • контрольний список Інтернет ресурсів та його оцінює.

Перший урок

На першому-уроці вчитель оголошує тему яка буде вивчатися та демонструє вхідну презентацію. За допомогою таблиці З-Х-Д визначає рівень навчальних потреб учнів. Вчитель об’єднує учнів в групи і з кожної групи учні вибирають головного доповідача. Вчитель надає контрольний список запитань групам, які вони повинні розглянути на цьому уроці: Група « Екологи»:

 1. Ким і коли вперше був запропонований термін «екологія»?
 2. Що таке геоекологічна ситуація?
 3. Назвіть основні забруднювачі навколишнього середовища.

Група «Краєзнавці»:

 1. В якому році територія України була проголошена зоною екологічного лиха?
 2. Наведіть приклади негативного впливу діяльності людини на природу нашого краю.
 3. З’ясуйте, які природоохоронні об’єкти існують в Україні.
 4. Який внесок у справу охорони навколишнього середовища можете зробить Ви?

Група «Юристи»:

 1. Які міжнародні природоохоронні організації ви знаєте?
 2. З якими міжнародними природоохоронними організаціями співпрацює Україна?
 3. Що ви можете розповісти про міжнародну громадську екологічну організацію Грінпіс? Які функції вона виконує?
 4. Що таке Кіотський протокол? Виділити його позитивні сторони.
 5. Впровадження Кіотського протоколу в Україні.

Потім вчитель демонструє зразки робіт учнів минулих років. Після демонстрації вчитель проводе бесіду про авторське право, безпечну роботу в мережі Інтернет. Під час роботи над проектом учні використовують підручники та мережу Інтернет. Використо-вуючи контрольний список веб-ресурсів кожна група виконує свої завдання:

Перша група « Екологи» досліджує виникнення терміну « Екологія» та поняття геоекологічна ситуація,також називають основні забруднювачі навколишнього середовища

Друга група «Краєзнавці» аналізує перше питання та дає на нього чітку відповідь,також наво-дить приклади негативного впливу діяльності людини на природне середовище. З’ясовують які природоохоронні об’єкти існують Україні та який внесок у справу охорони навколишнього середо-вища можуть зробить вони.

Третя група «Юристи» досліджують які міжнародні природоохоронні організації вони знають та з якими співпрацює Україна. Знайшли відповідь на питання що таке Грінпіс та які функції вони виконує. Виділили позитивні сторони Кіотського протоколу та знайшли його впровадження в Україні. До закінчення першого уроку учням необхідно визначитися з кінцевим результатом роботи та зібрати всю необхідну інформацію та скласти план своєї презентації чи буклету, використовуючи макет буклету чи презентації.

Другий урок

Другий урок роботи над проектом присвячено обговоренню зібраного матеріалу. Використовуючи контрольний список питань для кожної групи та планом, який був складений на першому уроці учні проводять обговорення одібраного матеріалу та оформлюють результати своєї роботи. Під час роботи над проектом на другому уроці для оцінювання досягнення своїх навчальних потреб учні використовують таблицю ЗХД, контрольний список питань для кожної групи, макет буклету або презентації. Кожна група на цьому уроці обирає доповідача. Якій буде проводити демонстрацію кінцевих продуктів кожної групи. Доповідач, використовуючи контрольний список усного виступу, готує свою усну доповідь та обговорює з членами групи. Вчитель протягом всього уроку приймає активну участь в обговоренні матеріалу кожної групи, при необхідності допомагає учням в оформленні кінцевого продукту роботи над проектом.

Третій урок

Цей урок можна поділити на дві части. Перша частина буде присвячена доповідям учнів та де-монстрації їх кінцевого продукту роботи над проектом. Час для цього етапу відводиться в обсязі 30 – 35 хвилин. Від кожної групи доповідач проводить демонстрацію презентації, супроводжуючи її доповіддю. Друга частина уроку присвячена оцінювання роботи учнів. Кожна група, використо-вуючи форму оцінювання групової роботи, творчого проекту та форми оцінювання мультимедій-ної презентації та інформаційного бюлетеню проводять оцінювання своє роботи. Також допові-дач в кожній групі проводить оцінювання свого усного виступу, використовуючи контрольний спи-сок усного виступу. По закінченні роботи над проектом вчитель узагальнює весь матеріал та використовує його, за-лучаючи учасників проекту в проведенні загальношкільного заходу до дня довкілля.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Фах, навчальний предмет

Навчальний заклад

Місто\село, район, область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Тренери