Портфоліо Антоненко Юлії Валеріївни з теми "Нерівність трикутника"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Нерівність трикутника у нашому житті

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет - геометрія. Другорядні - інформатика, фізика, історія.

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

 Учням пропонується взяти участь у проекті наприкінці вивчення теми “Трикутники”. 

Метою проекту є не лише поглиблення знать учнів про трикутники та ознаки рівності трикутників, але й спонукання учнів до пошукової та дослідницької діяльності. Робота над проектом розвиває уміння працювати в мережі Інтернет з різними джерелами інформації, формування навичок обробки та систематизації інформації, уміння працювати з презентаціями, сайтами, блогами.

Основні запитання

Ключове запитання:

 • Чому люди шукають коротший шлях?
 • Як швидке досягнення мети може зашкодити людині?
 • Чим математика може допомогти людству?

Тематичні запитання:

 • Яке практичне застосування нерівності трикутника?
 • Як виміряти відстань до недоступного об’єкта?
 • Як можна за допомогою нерівності трикутників знайти найоптимальніший маршрут?
 • Як за допомогою нерівності трикутників знайти найкоротший шлях?


Змістові запитання:

 • Що таке трикутник?
 • Які є види тикутника?
 • Чому дорівнює сума кутів трикутника?
 • Що таке зовнішній кут трикутника?
 • Які існують співвідношення між кутами і сторонами трикутника?
 • Сформулюйте теорему про нерівність трикутника.
 • Як пов’язані між собою відстані між точками А, В і С, якщо точка В лежить між точками А і С?

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження проекту (Google)

План вивчення теми (Google)

Оцінювання

Оцінювання це не одноразова подія. Оцінювання є безперервним процесом упродовж виконаннями учнями проекту.

Оцінювання при навчанні за допомогою методу проектів повинно бути сплановано так, щоб:

 • Використовувати різноманітні стратегії та засоби оцінювання
 • Вести оцінювання у продовж всього навчального циклу
 • Надавати можливість кількісно оцінювати важливі навчальні цілі для теми
 • Залучати учнів до процесу оцінювання

 З метою залучення учнів до процесу оцінювання вчителі повинні забезпечити  учнів наступним:

 • Чіткими критеріями оцінювання до початку виконання проектів
 • Моделями та інструкціями для високоякісної роботи
 • Можливостями для здійснення моніторингу (відслідковування ходу) власного просування учнів у навчанні
 • Засобами надання конструктивного зворотного зв’язку іншим учням та можливостями отримання оціночної інформації від інших учнів для того, щоб покращити свою виконану роботу і діяльність
 • Надати достатньо часу для представлення результатів та поліпшення процесів і продуктів
 • Підтримкою для формування учнями власних нових завдань для їх майбутнього навчання 
Етап Методи оцінювання Інструменти оцінювання
На початку проекту

   Методи оцінювання, які допомагають визначити попередні знання, уміння, навички учнів: опитування, спільні обговорення, робота з презентаціями, таблицями. Для оцінювання учнів я використала: Опитувальник Google форма з теми "Нерівність трикутника", який створила за допомогою Google форм, для того, щоб визначити вхідні знання учнів; Таблиця З-Х-Д Знаємо-Хочемо дізнатися-Дізналися створена в Google документі, щоб перевірити набуті знання учнів та уміння формулювати запитання.

        Робота з Презентація основних питань, учні визначать основні питання, над якими будуть працювати. Ознайомивши учнів з переліком навичок ХХІ століття  вчитель спрямовує на набуття цих навичок.

Впродовж роботи над проектом

  Продовження роботи з таблицею ЗХД. Оцінювання вміння учнів оцінювати веб-ресурси. Під час заповнення своєї презентації учні мають використовувати  Форма оцінювання мультимедійної презентації, яка спрямовує їх у навчанні. Періодичний перегляд записів учнів  дозволяє оцінити їх розуміння і скерувати їх навчання в потрібному напрямі. Потрібно заохочити учнів використовувати План впровадження проекту (Google) для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Цей план може слугувати для підсумкого оцінення роботи. Результати роботи подаються в google-таблиці оцінювання роботи учнів над проектом. Проходження LearningApps Нерівність трикутника вправ, що допоможуть визначити проміжні знання учнів.

Наприкінці роботи над проектом

    Проводиться учнівська конференція, де учні демонструють результати проективної діяльності. Проводиться оцінка, самооцінка та взаємооцінка роботи за допомогою таблиці З-Х-Д; робота з таблицями; аналіз оцінених робіт. Заповнюються листи оцінювання проекту.

       Під час виступу з презентацією використовуюють такі форми: Форма оцінювання мультимедійної презентації. Використовують форми:Контрольний список вклад в групову роботуКонтрольний список визначення стійкості щодо труднощів, Контрольний список запитань до рефлексії, Контрольний список щодо готовності до критичного мислення, Форма оцінювання командної роботи.

       По закінченю проекту проводиться презентація проектів учнів, взаємооцінювання та рефлексія.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

1 етап - Підготовчий

Перед початком роботи над проектом вчитель:

 • створює сайт проекту де висвітлює посилання на корисні джерела інформації та інтеренет ресурси;
 • передбачає сторінку для онлайн консультацій учнів.

До початку роботи над проектом вчителю потрібно:

 • разом з учнями переглянути Буклет про метод проектів;
 • попередньо завантажити перелік навичок 21 століття;
 • розглянути основні терміни та основні питання до теми що вивчається;
 • перевірити, чи учні знають, як шукати відомості в мережі Інтернет, зберігати її та документувати; здійснити роботу з учнями щодо пошуку та оцінювання ними веб-ресурсів та дотримання законів про авторське право;
 • переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд), мають навички створювати блоги, сайти та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.

2 етап - мотиваційний

 • Перед учнями ставиться ключове питання: Чим математики може допомогти людству? Під час мозкового штурму відбувається його обговорення.
 • Визначаються можливі напрямки, які могли б дати відповідні набори даних. Обговорюються та оцінюються ідеї учнів, які вони пропонують.
 • Вчитель пропонує учням презентацію основних питань. Тематичні та Змістові питання допоможуть учням краще зрозуміти тему і мету проекту.
 • Щоб перевірити рівень володіння учнями знаннями основних математичних понять, а учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми проекту «Нерівність трикутника у нашому житті», всім класом заповнюють дві перші колонки таблиці «З-Х-Д»(знаю – хочу дізнатися).
 • Учні формують групи, обирають одну з тем для дослідження; обирають спосіб представлення результату своєї роботи.
 • Вчитель повідомляє учням основні етапи здійснення навчального дослідження: визначення проблеми, формулювання дослідницьких завдань, висунення гіпотез, визначення методів дослідження, проведення дослідження, аналіз отриманих даних, оформлення висновків та кінцевих результатів.
 • Вчитель повідомляє, що на сайті проекту створено сторінку для рефлексії учнів на кожному кроці роботи над проектом. Цю ж сторінку можна використовувати для проведення консультацій онлайн. Консультації можна отримувати, якщо використовувати і сервіс групи.
 • Проводиться міні-лекція «Авторські права в мережі інтернет»
 • Вчитель повідомляє, що використовує доступну учням таблицю, в якій відображається результат просування кожної групи над дослідженням, у цій же таблиці будуть відображені оцінки за тему.

3 етап - конструктивний

Перший тиждень

Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються:

 • пошуком відомостей;
 • складають план діяльності для впровадження своїх планів;
 • визначаються зі способом представлення результату роботи;
 • використовують форми оцінювання самоспрямування у навчанні;

Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, в тому числі через сайт проекту, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу над питанням.

Другий тиждень

Учні працюють над створенням презентації, сайту, блогу.

 • 1 група – Інженери

Працюють над питаннями: Як знайти найкоротший шлях на площині? Хто з історичних постатей займались цим питанням?

І повинні представити результат своєї роботи у вигляді блогу, створеного у GoogleBlogger, де висвітлюються основні результати дослідження, подаються наочні відомості про результати дослідження, висновки.

 • 2 група – Мореплавці

Проводитиме дослідження за питаннями: Як знайти відстань до недоступного об'єкта? Хто з історичних постатей займались цим питанням?

Вона представлятиме результат своєї роботи у створеному за допомогою сервісу Google сайту, де висвітлюються основні результати діяльності у ході проекту.

 • 3 група – Туристи

Працює за тематичним питанням: Як застосовується нерівність трикутника у подорожі? Кінцевим результатом роботи даної групи буде презентація створена за допомогою сервісу Google або у PowerPoint.

Рефлексія та консультації, взаємооцінювання відбувається протягом всієї роботи. Одним із документів фасилітації є презентація основних питань вчителя. Для забезпечення диференційованого підходу у навчанні вчитель використовує у роботі доцільні стратегії навчання і оцінювання обдарованих учнів та учнів, що мають проблеми у навчанні.

4 етап – Захист проекту

 • Перед завершенням роботи учні, використовуючи критерії, перевіряють свою роботу та коригують навчальні потреби.
 • Кожна група здає вчителю лист-контроль оцінювання самоспрямування роботи у групі оцінювання навичок спільної діяльності.
 • Перед захистом всі групи обмінюються контрольними списками для оцінки учнівської публікації та по ходу захисту оцінюють своїх товаришів.
 • У призначений вчителем день захисту проекту під час виступу з презентацією використовують форму оцінювання презентації. Контрольний список для оцінювання однолітками математичної презентації призначений для учнів, які дають зворотній зв'язок на виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з математики.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Антоненко Юлія Валеріївна

Фах, навчальний предмет

Майбутній вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

Криворізький державний педагогічний університет

Місто\село, район, область

Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг

Контактні дані

antonenkojulia96@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього". м. Кривий Ріг, 5 січня 2018 - 17 січня 2018 року (1 група)

Дати проведення тренінгу

5.01.2018-17.01.2018

Місце проведення тренінгу

м. Кривий Ріг

Криворізький державний педагогічний університет"

Альбом тренінгу МІ-14

Тренери

Крамаренко Тетяна Григорівна

Портфоліо Тетяни Крамаренко з теми "Елементи математичної статистики"

Щоденник тренінгу