Портфолио Патраш Лидия по теме "Aventura și călătorie"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Название проекта

"Călătorie cu personajele lui Caragiale"

Основной и второстепенный учебные предметы

Cultura comunicării

Обучающие цели

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral să distingă între informaţiile esenţiale şi cele de detaliu, stabilind legături sau diferenţieri între informaţiile receptate; să sesizeze sensul unităţilor lexicale noi în funcţie de context; să sesizeze abaterile de la normele gramaticale într-un mesaj oral;

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală să utilizeze relaţiile de sinonimie, de antonimie, de omonimie în organizarea mesajului oral; sǎ-si formeze priceperi si deprinderi pentru a-si exprima un punct de vedere argumentat ; 3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris să identifice modurile de expunere într-un text epic; să sesizeze organizarea morfologică şi sintactică a textelor citite; 4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă să înlănţuie corect frazele în textul redactat, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie;

Возраст учеников, класс

clasa a VI

Краткое описание проекта

În această unitate, elevii vor fi îndrumati să descopere trăsăturile schiţei, pe baza cunoştinţelor de teorie literarǎ însuşite (operǎ epicǎ, momente ale subiectului, modalitǎţi de caracterizare a personajelor). Dupǎ explorarea textului suport, sarcina elevilor va fi aceea de a realiza eseul de tip argumentativ (sǎ demonstreze cǎ un text studiat sau unul la prima vedere este o schiţǎ). Un alt tip de compunere pe care elevii vor trebui sǎ o redacteze este caracterizarea personajului principal dintr-o schiţǎ, pe baza planului de caracterizare. Elevii vor fi evaluaţi formativ, cerindu-li-se sǎ-şi exprime opinia în legǎturǎ cu atitudinea lui Caragiale faţǎ de personajele sale (umor, ironie). Aceştia vor cerceta diferite aspecte privind viaţa şi opera scriitorilor, utilizind atit mijloacele tradiţionale (cărţi, dicţionare, albume, ziare, reviste), cit şi mijloace moderne: (Internet-ul, enciclopediile virtuale, filmele documentare create cu ajutorul TIC.)

Визитка проекта

Probele de evaluare şi de autoevaluare pentru această unitate de învăţare solicită formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare (verbală, scrisă şi multimedia), de colaborare, de lucru în echipă şi individual, de reflecţie, de creativitate, de cercetare, de gândire critică şi de coordonare a procesului de autoformare, astfel:  La începutul evaluării se va utiliza fişa ŞTIU VREA SĂ ŞTIU AM AFLAT pentru a identifica ceea ce ştiu elevii despre noţiunile de bază existente în acestă unitate de învăţare şi ceea ce trebuie să înveţe.  Pentru a dezvolta, pe întreg parcursul unităţii de învăţare, abilităţile de gîndire critică şi reflexivă, de analiză, sinteză şi interpretare, dar şi pentru a monitoriza evoluţia cunoştinţelor acestora, vor fi utilizate grilele de evaluare pentru eseurile argumentative. Elevii primesc în acelaşi timp grile de autoevaluare pentru a şti să îşi organizeze în mod eficient ideile şi pentru a avea un control deplin asupra activităţii lor de cercetare.  Pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare verbală, de prezentare, interpretare şi argumentare de idei, opinii, se va utiliza grila de evaluare pentru Prezentatea Power Point.  Intrebările tematice şide conţinut se vor utiliza ori de cîte ori este necesar pe parcursul întregii unităţi pentru ca elevii să identifice unde ar fi nevoie să recapituleze şi să îşi consolideze cunoştinţele, astfel încît evaluarea finală să corespundă aşteptărilor. Plan pe unitate de învăţare.

Описание оценивания

• fişa de evaluare iniţialǎ • Ştiu – Vreau să ştiu – Am aflat • chestionar

Деятельность учеников и учителя

Înaintea începerii unităţii de învăţare, înregistram fiecare elev în blogul literar şi cream conturi pentru pagina wiki. Activitatea 1 – 2 oră: Introducere Profesorul le adresează elevilor întrebarea esenţială ,apoi le comunică acestora care sînt obiectibele unităţii de învăţare şi conţinutul acesteia. Fişa le va fi de folos pentru a reactualiza ceea ce deja au învăţat şi pentru a stabili ceea ce au nevoie să studieze în continuare. Apoi, fiecare elev îşi va crea o mapă cu numele unităţii de învăţare şi mape necesare pentru salvarea documentelor. Activitatea 2 – 2 orǎ : I.L.Caragiale – biografia şi bibliografie Elevii accesează fişa pentru a căuta informaţii despre cel mai cunoscut dramaturg din literatura românǎ apoi. Vizionează secvenţa Vizita [1], D-nul Goe accesînd adresele [2], [3], [4] : În urma vizionarii filmuleţelor, profesorul dă citire fişei [5], printr-un brainstorming , elevii vor carateriza personajul din filmele vizionate. Pentru a-şi commpleta fişierul cu imagini, elevii vor accesa adresa www.google.ro(imagini). Pentru consolidarea cunoştinţelor printr –un braiwriting – vor caracteriza principalele trasaturi ale personajului. Activitatea 3 – 2ora – Momentele subiectului În urma citirii textului, elevilor li se va cere sa prezinte momentele subiectului, dupǎ care, vor vizualiza prezentarea ppt pentru a compara raspunsurile şi vor salva materialul în Momentele subiectului (activitate pe grupe). Prin cele 6 pălării gînditoare vor aduce argumente în urma citirii schiţelor lui Caragiale. Vor completa Fişe de lucru individual cu materialele realizate . Prin fişa [6] elevii vor completa, fişa cu infomaţiile descoperite. Activitatea 4 – 1 ora – Moduri de expunere Pentru a-şi actualiza cunoştinţele legate de modurile de expunere , elevii vor vizualiza prezentarea , unde vor gasi informaţii despre d personajele principale ale operei. Elevii completeaza fişa. Activitatea 5– 2 ora –

Pentru a-şi actualiza cunoştinţele legate de mijloacele de caracterizare a personajului literar, elevii vor lucra în 5 grupe a cîte 6 elevi după explozia stelară  punînd întrebări asupra textului. Acest fişier îi va trimite la rezolvarea unor fişe de lucru, elevii avînd posibilitatea de a-şi utiliza deprinderile pentru a realiza caracterizarea unui personaj. Harta [7]  completată evaluată de profesor.

Pe baza planului caracterizarii unui personaj, elevii vor realiza o compunere în care vor caracteriza personajul principal din schiţa. Elevii îşi completeaza, de asemenea, fişa de lectura. Activitatea 6– 3 ore – Opera epicǎ. Schiţa Elevii îşi vor actualiza cunoştinţele legate de opera epicǎ prin tehnica 12. Fǎcînd recurs la cunoştinţele anterioare şi revizualizînd materialele salvate şi cele întocmite de ei, vor descoperi trǎsǎturile schiţei ca specie literarǎ ( pornind de la acţiune, timp, spaţiu moduri de expunere, personaje). Însumînd toate aceste elemente, elevii vor fi capabili sǎ alcǎtuiascǎ eseul de tip argumentativ, pentru a dovedi cǎ opera literarǎ D-l Goe şi Vizita de I.L.Caragiale sînt schiţe. Instrumentul de evaluare [8] în cadrul căreia se concretizeazǎ cunoştinţele dobîndite pe parcursul unităţii de învăţare realizarea fişei[9] şi a hǎrţii personajului [10]. La sfîrşitul unităţii de învăţare se face o evaluare prin depistarea asemănărilor şi deosebirilor prin organizatorul grafic . Pentru evidenţierea contribuţiei fiecărui elev în cadrul grupului, se recomandă utilizarea grilei de evaluare specifică. Tabelul Am aflat va pune în lumină ceea ce au reuşit elevii să înveţe pe parcursul acestei unităţi de învăţare .

Информация о авторе

Имя, фамилия

Patraș Lidia

Специальность, учебный предмет

Profesor - l. și lit.română

Учебное заведение

Liceul Teoretic Ștefănești, raionul Floreşti Republica Moldova

Город\село, район, область

raionul Florești Republica Moldova

Контактные данные

Информация о тренинге

Даты проведения тренинга

13-16 decembrie 2013

Место проведения тренинга

CTICE Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație


Тренеры

Anna Scripca Larisa Șevciuc