Портфолио Вивдич Анны по теме "Does friendship have a homeland?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Название проекта

Does friendship have a homeland?

Основной и второстепенный учебные предметы

English

Обучающие цели

Elevul:

Competenţe esenţiale pentru secolul 21: Gîndire critică şi rezolvarea problemelor •A efectua raţionamente solide pentru înţelegere. •A face alegeri şi lua decizii complexe. •A identifica şi formula întrebări semnificative ce clarifică diverse puncte de vedere şi orientează spre soluţii mai bune. Comunicare şi colaborare •A articula clar şi eficient gîndurile şi ideile oral şi în scris Aptitudini informaţionale, mass-media şi tehnologice Instruire informaţională •A accesa eficient şi efectiv informaţia, a evalua informaţia în mod critic şi competent şi a utiliza informaţia cu exactitate şi creativ pentru chestiunea sau problema dată.

Instruire în domeniul mass-media •A utiliza tehnologiile digitale, instrumentele de comunicare şi / sau reţelele în mod adecvat pentru a accesa, gestiona, integra, evalua şi crea informaţii în vederea funcţionării într-o economie a cunoaşterii. •A utiliza tehnologia ca instrument de cercetare, organizare, evaluare şi comunicare a informaţiei şi a da dovadă de o înţelegere fundamentală a chestiunilor etice/juridice ce ţin de accesul şi utilizarea informaţiei.

Standarde educaționale,Treapta liceală,Limba engleză

1.3 Identifică punctul de vedere al autorului iși asumă o poziție critică față de el.

1.4 Analizează texte descriptive, narative, informative, argumentative cu scopul de a înțelege ideile principale și specifice.

1.7. Face interferențe, reieșind de la informația din text.

4.1.2. Face prezentări orale pe teme de interes personal și conform cerințelor curriculei.

9.1.2. Demonstrează achiziţia de valori la exprimarea sa pozitivă despre conduita etică, valorile şi virtuţile umane.

2.4 Planifică şi execută investigaţii în diferite etape ale dezvoltării sale,utilizând mijloacele TIC şi de investigare.

2.6 Exprimă judecăţi de valoare şi ia decizii bazate pe selectarea de alternativă care demonstrează respect faţă de ideile şi opiniile divergente, toleranță față de diversitatea de culturi, religii,rase,etc.

2.7 Utilizează adecvat resursele grafice

3.3 Generează întrebări critice despre probleme şi teme de lectură, artă, sport, economie, cultură,etc., care pot fi investigate

Возраст учеников, класс

clasa X, liceu

Краткое описание проекта

Proiectul vizează stimularea activității elevilor de observare,cercetare, analiză,formulare judecăți de valoare în raport cu conceptul de prietenie și diferitele înțelegeri a acestui concept de către elevi, exemple de personaje din literatură, opinia publică care condiționează calitatea vieții și accentuează importanța prieteniei ca valoare universală, general-umană.

Proiectul antrenează elevii în elaborarea unei ipoteze și demonstrarea validității acesteia folosind ca instrumente(chestionar- instrument de testare a opiniei publice,carte de vizită/fișa bibliografică a unei opere literare, articol în versiune electronică și pe suport hîrtie de prezentare și mediatizare a rezultatelor cercetării/ creare blog și postare portofoliu electronic al proiectului de grup.

Визитка проекта

Unit plan[1]

Описание оценивания

Pentru desfășurarea eficientă a proiectului profesorul va testa cunoștințele elevilor anterioare la acest subiect, aplicînd chestionarul[2], după care clarifică înțelegerea și cunoștințele elevilor vizavi de exemple din literatură, aplicînd handout [3]. Pentru prezentarea inițială a proiectului va prezenta elevilor PWPT[4]

Pentru planificarea activității în echipă a elevilor ,profesorul le propune planul[5], după care le propune spre vizualizare un model de publicație[6]. Le va solicita să comunice rezultatele și progresul desfășurării proiectului utilizînd modelul[7]

Деятельность учеников и учителя

Profesorul va iniția o discuție premergătoare cu elevii cu privire la tematica unității de învățare și ideea inițierii unui proiect școlar al unei unități de învățare, prezentîndu-le un booklet. În calitate de activitate ulterioară le propune PWPT.Ca sarcini de lucru elevii vor avea să cerceteze diferite proverbe( cel puțin 100 a diferitor naționalități, obligatoriu 30 în limba engleză) ca să stabilească trăsături comune a definirii sentimentului de prietenie, caracteristicilor acesteia, exemple care servesc drept elemente de comparație și vor concluziona, formula o ipoteză pe care o vor dezbate cu argumente pro și contra, vor formula judecăți de valoare cu privire la patria prieteniei. Ca argumente în susținerea opiniilor vor căuta în mod obligatoriu în textul din manual și cel puțin încă 3 autori din diferite țari( de exemplu, Republica Moldova, Rusia, România ș.a.). Progresul realizării activităților vor fi comunicate utilizînd www. blogger.com , iar rezultatele cercetărilorvor culmina într-o prezentare PWPT și publicarea acestora pe blog-ul personal a publicației, utilizînd Microsoft Publisher.

Информация о авторе

Имя, фамилия

Ana Vivdici


Специальность, учебный предмет

licentiate in Phylology

teacher of English

Учебное заведение

Theoretical Lyceum MIHAI EMINESCU

Город\село, район, область

Hincesti town

Контактные данные

email: mihai-eminescu_3@mail.ru tel.+37326925286 +37326922285

Информация о тренинге

Intel teach for future

Даты проведения тренинга

13-16 decembrie 2013

Место проведения тренинга

Chișinău, Republica Moldova

Тренеры

Larisa Șevciuc

Ana Skripka