Навчальний проект Християнсько-етичні цінності українського народу в художньому світі Т. Шевченка

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Християнсько-етичні цінності українського народу в художньому світі Т. Шевченка

Призвище Ім'я по Батькові

Плоска Ніна Іванівна, вчитель української мови та літератури Михайлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Михайлівського району, Запорізької області, вчитель вищої категорії, вчитель-методист

Номінація

Успішний навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів:

Українська мова і література, образотворче мистецтво, інформатика, історія України

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

Освітня галузь "Мови і літератури"

Мета – формування комунікативної і літературної компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.

Змістовими лініями літературного компонента є аксіологічна, літературознавча, культурологічна.

Аксіологічна лінія забезпечує опрацювання художнього твору у єдності його етичних та естетичних вимірів, спрямованість роботи над текстом на формування ціннісних орієнтацій і розвиток творчих здібностей особистості; літературознавча – засвоєння основних теоретико- та історико-літературних знань і розгляд твору у контексті літературного процесу; культурологічна – усвідомлення літератури як складової частини духовної культури українського та інших народів. Ці змістові лінії формують літературну компетенцію учнів.

Українська література 5-12 класи: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів за редакцією Р. Мовчан. – К: «Перун», 2005.

Освітня галузь «Технології».  Інформатика

 • усвідомлення ролі проектної діяльності для розвитку сучасного техногенного середовища;
 • знання про проектний пошук як основу творчого процесу, ознак та характеристик досконалості результату проектної діяльності;
 • знання видів та змісту проектних документів і уміння користуватися ними;
 • уміння здійснювати проектну діяльність за заданими умовами, графічно відображати творчий задум, давати творчу оцінку досконалості результатів проектної діяльності;

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті:

8-11 класи

Термін реалізації проекту

2 місяці

Мета проекту:

 • Знання змісту, проблематики та найважливіших особливостей поетики художніх текстів, рекомендованих для вивчення напам'ять художніх творів, літературно-критичних, публіцистичних та науково-популярних статей; біографічних відомостей про письменника та його світогляд.
 • Розуміння цілісної картини художнього світу та представлену в ньому авторську концепцію, етичних та естетичних цінностей, відображених у художньому тексті; художній текст як твір мистецтва слова та джерело духовного багатства особистості.
 • Вміння аналізувати та інтерпретувати зміст твору, суть морального конфлікту та власну етичну позицію щодо нього, співвідносити порушені у творі проблеми з власним життєвим досвідом, розв’язувати творчі завдання різних типів. Вміти обґрунтувати розуміння Шевченком ідеї Бога. Мати уявлення про її стильове і образне вираження у творчості поета. Зуміти зіставити переспів Шевченка і оригінальні біблійні тексти псалмів, визначити домінанти поетового почуття.
 • Осмислення беззаконня життя “без Бога”. Усвідомлення Бога як високого духовного оплоту особистості, щасливого майбутнього України при благословенні Бога, на шляхах праведних.

Завдання:

 1. З’ясувати, чи була Біблія джерелом творчості і наснаги Т.Шевченка.
 2. Виявити, які саме біблійні вислови використовував Т.Шевченко як епіграф до своїх творів, вияснити їх суть і роль.
 3. Окреслити коло біблійних образів і мотивів у поетичній творчості Т.Шевченка.
 4. Дослідити процес формування понять «добро» і «зло» у свідомості і творчості Т.Шевченка.
 5. Охарактеризувати роль добра і зла в поетичних творах Т.Шевченка, розкриваючи гуманістичний зміст його поезій.

Опис проекту

У курсі української літератури в 9 класі у розділі «Нова українська література» вивчається тема «Життя і творчість Т.Шевченка» (15 годин). У роботі над проектом висвітлюється тема «Тарас Шевченко і Біблія».

Феномен Т.Шевченка відбиває нашу національну природу, наше світосприймання, наше минуле й нашу надію на майбутнє. Він символізує душу українського народу, втілює його гідність, дух і пам'ять, бо він не тільки поет – він національний Пророк.

Кожна епоха творила свій образ Т.Шевченка і хотіла його словами говорити – від імені народу – про себе. Вітчизняне літературознавство відчуло потребу в поглибленому аналізі феномена Т.Шевченка, його трактуваннях таких вічних людських моральних цінностей як добро і зло, людяність, любов ближнього, до Бога, тобто всього того, що називаємо духовністю.

Обравши матеріалом дослідження художні твори Т.Шевченка, ми виходили з того, що помітною рисою шевченкознавців була і є канонізація Т.Шевченка як поета переважно громадянського спрямування. Вони мало уваги звертали на притаманні поетові милосердя і любов, що виростають з духовно-гуманістичних коренів.

Особливо нам би хотілося звернути увагу на твори, пов’язані з Богом, у яких є біблійні крилаті вислови та релігійні образи й мотиви.

У багатьох творах ми бачимо Т. Шевченка як глибоко віруючого християнина, для якого Бог – святиня, щоденна молитва – органічна потреба духовного життя. Про що б не розповідав, не описував, до якої теми не звертався б, поет не залишає Бога, йде поруч з ним, але найголовніше – має Бога в душі й серці.

Ідея проекту:

Дослідивши й проаналізувавши твори Т. Шевченка, довести:

 • Т.Шевченко був і залишається у світовій літературі одним з найбільших речників соціальної справедливості у її біблійному розумінні зі своїми ідеями, з власними болісними шуканнями істини;
 • твердження, що Т. Шевченко - атеїст, є абсурдним, злісним наклепом на нього радянської системи;
 • для Т. Шевченка, насправді, Бог - святиня, Біблія - наймудріша з усіх книг, джерело творчості й наснаги;
 • про що б не розповідав, не описував, до якої теми не звертався б, поет був глибоко переконаний, що добро здолає зло і цьому допоможе Бог.

Ключове питання:

Звідки ми черпаємо багатство для душі?

Тематичні питання:

1.Чи була Біблія джерелом наснаги і творчості Т.Шевченка?

2.Чим мав Т.Шевченко морально-етичну програму у своїх творах?

3.Як Т. Шевченко трактує добро і зло у його художньому світі?

Візуалізація (структура) проекту

Результати діяльності учнів у проекті Плоска НІ.jpg


Методичний комплекс проекта Плоска НІ.jpg

Стислий опис:

Номер Крок Які дослідження проводили учні? Що вони робили? Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як звітували?
1. Підготовчий етап

1. Ознайомити учнів із метою і завданнями проекту, ключовим та тематичними питаннями.

2. Повторити основні біблійні легенди, притчі.

3. Пригадати етапи життя і творчості Т.Г. Шевченка.

4. Прочитати твори Т.Г.Шевченка, в яких використані крилаті біблійні вислови, релігійні образи і мотиви.

5. Визначити, у яких поезіях Т. Шевченка відображені такі вічні цінності як «добро», «зло» і духовність.

Для пошуку інформації про етапи життя і творчості Т.Г.Шевченка, його творів, біблійних легенд та притч в глобальній мережі Інтернет використовувалися програми-браузери та пошукові системи.

2. І етап

1. Об’єднатися у творчі групи: 1) філософи; 2) літературознавці, 3) журналісти; 4) шевченкознавці; 5) художники; 6) сценаристи; 7)фоторепортер.

2. Спланувати роботу над темою дослідження.

3. Розподіл обов’язків.

4. Опрацювати рекомендовану літературу.

Для обміну інформацією між учасниками груп, учителем та учнями використовувалися засоби електронної пошти, документи Google

3. ІІ етап

1. Скласти анкету, кросворди, вікторину, сенкан, творчі роботи, поетичні рядки про Біблію, Т.Шевченка.

2. Підготувати наукові дослідження на запропоновані теми.

3. Створити учнівські презентації для оприлюднення результатів своєї діяльності.

4. Узяти інтерв’ю у вчителів школи на тему «Шевченко у моєму житті» й підготувати публікації у шкільну газету «Переменка».

5. Проілюструвати відомі твори Т.Шевченка.

6. Створити веб-сайт.

7. Узяти участь у підготовці сценарію свята «Т.Г.Шевченко – правди й вольності пророк».

8. Скласти сценарій виступу учнів школи біля пам’ятника Т.Шевченкові у центрі селища 9 березня.

За допомогою програм пакету Microsoft Office були створені:

 • презентації,
 • публікації,
 • веб-сайт,
 • вікторина,
 • оформлені творчі роботи (вірші, сенкани, схеми, таблиці, сценарій)
4. ІІІ етап

1. Захистити проект на засіданні районного відділення МАН «Паростки надії».

2. Узяти участь у конкурсі на найкращий вірш, малюнок до творів Т.Шевченка.

3. Підготувати спецвипуск шкільної газети до дня народження Т.Шевченка.

4. Провести свято «Т.Шевченко – правди й вольності пророк».

 1. За допомогою програм пакету Microsoft Office підготовлені наукова робота, презентації, буклети для захисту робіт на засіданні районного відділення МАН.
 2. За допомогою програм пакету Microsoft Office підготовлений спецвипуск шкільної газети до дня народження Т.Шевченка


Які результати одержали учні в проекті?

Учнівські роботи

 • Презентації

Біблія - джерело наснаги і творчості Т.Шевченка

Використання епіграфів із Біблії у поетичних творах Т.Шевченка

Загальнолюдські духовні цінності в художньому світі Т.Шевченка

Цикл "Давидові псалми"

 • Публікації

Буклет "Моральні заповіти Т.Шевченка"

Буклет "Біблія - джерело творчості Т.Шевченка"

Тематичний випуск шкільної газети "Переменка"

 • Веб-сайт
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Проект Плоскої Веб-сайт сторінка 3.jpg
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
 • Інше

Узагальнююча таблиця "Морально-етична програма у творах Т.Шевченка"

Опорна схема "Образи поезії "Ісаія. Глава 35"

Опорна схема "Еволюція образу жінки-матері у творах Шевченка"

Тематична збірка "Крилаті вислови"

Складаємо сенкан

Сценарій виступу учнів школи біля пам’ятника Т.Шевченкові

Вірші

Вікторина

Наукова робота

Наш фотоальбом

Робота на проектом

Матеріали проекту:

Методичні матеріали

План проекту

План реалізіції проекту

Презентація вчителя про роботу над проектом

Конспект уроку-дослідження

Презентація до уроку

Журнал

Свято «Т.Г.Шевченко – правди й вольності пророк»

Список літератури

Список посилань

Дидактичні матеріали

Пам'ятка "Підготовка до виступу із доповіддю"

Пам'ятка "Послідовність виконання дій під час підготовки доповіді

Кросворд №1

Кросворд №2

Кросворд №3

Питання для обговорення циклу «Давидові псалми»

Будуємо собор душі за Т.Шевченком

Результати анкетування

Контрольна робота

Тести "З ЯКОГО ТВОРУ Т.ШЕВЧЕНКА РЯДКИ?"

Оцінювання знань та вмінь учнів

Лист оцінювання доповіді

Оцінювання презентації

Оцінювання публікації

Оцінювання веб-сайту

Використані матеріали:

Папір А4, ватман, фотопапір, гуаш, акварельні фарби, маркери, фломастери, чорнила для картриджів, файлові папки

Інтернет-ресурси

http://taras-shevchenko.in.ua/

http://io.ua/

http://skripnikmarina.ucoz.ua/photo/kartini_t_shevchenka/

http://ukurier.gov.ua/uk/articles/portret-shevchenka-sklali-z-ponad-sotni-fragmentiv/

http://uk.wikipedia.org

Список літератури

1. Біблія. –– Об’єднання біблійних товариств. – 1990. – 296с.

2. Білоусенко П.І. – Мовознавчі студії в школі: - Запоріжжя: Хортиця. 2000.

3. Коваль А.П., Коптілов В.В. 1000 крилатих виразів української літературної мови. – К.: Наукова думка, 1964.

4. Коптілов В.В. У світі крилатих слів. – К.: Веселка, 1976. – 200 с.

5. Куценко Л. Час вчитися любити: Біблія на уроках літератури. – Кіровоград: Степова Еллада, 1999. – 56 с.

6. Степанишин Б. Українська словесність від прадавніх часів до середини ХІХ століття. Посібник для учнів 9 класу загальноосвітніх шкіл, гуманітарних гімназій, ліцеїв, коледжів та студентів-філологів вищих шкіл. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. – 272 с.

7. Українська література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М.П.Ткачук, М.М.Сулима, В.Л.Смілянська, В.І.Сулима. – К.: Освіта. – 416 с.

8. Чупринін О.О. Усі уроки української літератури у 9 класі. ІІ семестр. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 494 с.

9. Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. – К., 1990.

10. Шевченкова криниця: Збірник афоризмів із творів Тараса Шевченка / Вступ. слово Л.І. Андрієвського. Упорядн. В.Дорошенко, Т.В. Майданович. – К.: Криниця, 2003. – 288 с.

Проекти подібної тематики

Навчальний проект «За покликом серця»

Навчальний проект "У всякого своя доля"

Відгуки про проект

Відгуки колег

1. Павлюк С.Б., учитель української мови і літератури. Учитель і учні під його керівництвом виконали грандіозну роботу. Головне, що вони заглибилися у творчість Т. Шевченка, проаналізували його твори і самостійно обґрунтували розуміння Т.Шевченком ідеї Бога, зуміли зіставити переспіви Т. Шевченка і оригінальні біблійні тексти псалмів, визначити домінанти поетового почуття.

2. Тібій С.Л., учитель української мови і літератури. Найголовніше те, що учні, працюючи над проектом, пройнялися ідеями творів Великого Кобзаря, і кожен із них, сподіваємося, матиме Бога в душі й серці.

3. Машталер С.Д., учитель історії. Багато коштує вміння учнів аналізувати твори та інтерпретувати їх зміст, висловлювати власну етичну позицію, усвідомлювати те, що щасливого майбутнього України без благословіння Божого не буде.

Відгуки учнів

1. Соколова А. Мені було цікаво шукати інформацію про життя і творчість Т. Шевченка, знаходити нові факти про його діяльність і творчість, використовуючи глобальну мережу Інтернет.

2. Яковенко О. Я ще раз перечитував біблійні легенди, притчі і шукав, які з них використав Т.Шевченко у своїх творах за допомогою пошукових систем.

3. Тарасенко А. Я із задоволенням користувалася програмами пакету Microsoft Office під час створення презентації

4. Скрипник М. Одне задоволення було працювати над спецвипуском газети до дня народження Т.Шевченка.

5. Клименко в. Як приємно було ілюструвати твори Т.Шевченка і побачити їх на сторінках сайту.

6. Глушенко Ю. Ніколи не забути тих почуттів і переживань, коли читала поезії Т.Шевченка біля його погруддя у центрі Михайлівки.