Навчальний проект Україна. Зародження машин

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекту

Тягай Варвара Евгенівна, вчитель інформатики Гайворонського МНВК. Проект "Україна. Зародження машин"

Назва проекту

Україна. Зародження машин

Предмет, клас

Інформатика, 9 клас

Коротка анотація проекту

Навчальний проект спрямований на активізацію пізнавальної діяльності учнів. Під час роботи над проектом у учнів формується знання про обчислювальну техніку, уявлення про історію розвитку ЕОМ. Розвивається пізнавальний інтерес, уміння працювати з літературою; формується вміння логічно міркувати, чітко висловлювати свою думку, здійснювати взаємоконтроль, узгоджено працювати в групах; виховувати спостережливість, захопленість величчю українського народу.

Спрямовуючі запитання

Ключове запитання

Що таке обчислювальна техніка?

Тематичні запитання

З чого взяли початок обчислювальні машини?

Змістові запитання

Обчислювальна техніка у світі – видатні імена

Покоління ЕОМ

Розвиток ОТ в Україні

Видатні українські винахідники

Компетентності, які розвиває навчальний проект

компетентність щодо інформаційних і комунікативних технологій (уміння використовувати джерела інформації, зокрема ІКТ, для власного розвитку, технічна компетентність, уміння раціонально використовувати комп’ютер для пошуку, опрацювання й систематизації, зберігання й передавання інформації, оперувати технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства); навчальна (вміння здобувати інформацію з різноманітних джерел різними способами, аналізувати її; виділяти головне, аналізувати, оцінювати, використовувати на практиці; здійснювати навчальну діяльність у взаємодії; прогнозувати результат такої діяльності, докладати зусилля до його досягнення; формулювати, висловлювати, доводити власну думку; здатність навчатися протягом усього життя, підвищувати професійний рівень; формувати критичне мислення; використовувати інформацію для розвитку вміння та навичок вчитися, самоконтролю та самооцінки).

Дидактичні цілі проекту

Методичні завдання проекту

В процесі розробки, втілення та захисту проекту учні мають отримати знання : про проектний пошук як основу творчого процесу; про ознаки та характеристики ефективності результату проектної діяльності; відображати творчий задум; давати творчу оцінку досконалості результатів проектної діяльності; про історію розвитку ЕОМ;

Предметні області

Освітня галузь «Технологія» Освітня галузь "Технології" забезпечує умови для поєднання інтелектуального, фізичного і соціального розвитку учнів у трудовій і конструктивно-технологічній діяльності. Основна мета освітньої галузі "Технологія" полягає у формуванні технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства, основних компонентів інформаційної культури учнів.

Публікація вчителя

Публікація [1]

Візитна картка проекту

Візитка [2]

Презентація вчителя для виявлення уявлень й інтересів учнів

Презентація [3]

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Презентація[4]

Матеріали по формуючому й підсумковому оцінюванню

Оцінка презентації [5]

Матеріали по супроводу й підтримці проектної діяльності

План навчального проекту [6]

План реалізації проекту [7]

Робота в групі [8]

Інші документи