Навчальний проект Веб-квест "Яке обличчя у революції?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Ттт.jpg

Веб-квест "Яке обличчя у революції?"

Призвище Ім'я по Батькові

1172776647.jpg


Літвінова Т.В.

Номінація

Кращий навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів:

українська література, зарубіжна література, художня культура

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

полікультурна, самоосвітня, комунікативна

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті:

11 клас

Термін реалізації проекту

Проект є короткостроковим. Робота над ним передбачається під час вивчення відповідної теми. Робота з web - квестами може бути запропонована і як домашнє завдання для учнів, які цікавляться предметом, її можна провести в класі за наявності здвоєних уроків. Добрий результат дає даний вид діяльності при підготовці до олімпіад,оскільки розширює кругозір та ерудицію.

Мета проекту:

- удосконалювати навички компаративного аналізу літературних творів;

- навчати самостійно мислити, знаходити і вирішувати проблеми, залучаючи для цієї мети знання з різних областей;

- прогнозувати результати і можливі наслідки різних варіантів рішення;

- встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;

- орієнтуватися в інформаційному просторі;

- використовувати інформаційний простір мережі Інтернет для розширення сфери своєї творчої діяльності;

- робити висновки;

- критично мислити;

- працювати в команді, досягати компромісу,

а також:

- одержувати і відправляти електронну пошту;

- створювати презентації;

- обробляти графічні файли для презентацій

Опис проекту

Чи може навчання бути цікавим? Чи можна навчатися, отримуючи задоволення?

Для більшості сучасних учнів цікаво грати в комп’ютерні ігри, годинами просиджувати в соціальних мережах («В Контакті», «Однокласниках» тощо), забуваючи про домашні завдання та про школу взагалі.

Давайте поєднаємо задоволення та навчання – запропонуємо учням грати і одночасно навчатися за допомогою Інтернету та комп’ютера. На допомогу нам прийде Інтернет-технологія веб-квест, що, на нашу думку, є однією з оптимальних форм навчання та контролю.

За своєю сутністю освітній веб-квест являє інноваційну інтерактивну технологію, яка не тільки полегшує включення Інтернету в навчальний процес, але також сприяє розвитку критичного мислення учнів, формування в них навичок самонавчання, роботи в команді.

Пропонуємо розглянути зазначену вище технологію на прикладі квесту «Яке обличчя у революції?» (М.Хвильовий та М.Булгаков: пізнання революції).

Робота з web - квестом може бути запропонована і як домашнє завдання для учнів, які цікавляться предметом, можна провести в класі за наявності здвоєних уроків. Добрий результат дає даний вид діяльності при підготовці до олімпіад,оскільки розширює світогляд та ерудицію учнів. Реальне розміщення веб-квестів в мережі у вигляді web-сайтів, створених самими учнями, дозволяє значно підвищити мотивацію учнів та досягнення кращих навчальних результатів.

Ідея проекту:

Методичні завдання: активізувати пізнавальну діяльність учнів; развивати творчі, комунікативні, креативні здібності учнів; виховувати зацікавленість літературою як навчальною дисципліною.

Вміння та навички, що формуються: пошук, обробка та використання інформації; вміння користуватися комп’ютером, працювати на сайтах в мережі Інтернет, створювати презентації та буклет, роботи з Wiki газетою

Ключове питання:

Проаналізувавши твори М.Хвильового "Кіт у чоботях" та "Собаче серце" М.Булгакова , осягнути ці твори не тільки як явища мистецтва, а й як художні першоджерела вивчення громадської думки щодо певного суспільного явища. Це твори письменників однієї епохи, учасників одного і того ж соціального феномену. Життєвий досвід митців - дві війни, революція, голод, розруха, перші кроки соціалістичного будівництва - майже однаковий.Будучи людьми високоосвіченими, вони обидва прийняли революцію... Як? Яке обличчя має революція у зазначених вище творах М.Хвильового та М.Булгакова? На це питання Ви спробуєте дати відповідь, пройшовши веб-квест.

Тематичні питання:

- Провести журналістське розслідування причин самогубства М.Хвильового.

- Окреслити події Жовтневої революції 1917 року на Українії (Росії) та ідеології уряду СРСР.

- Розкрити майстерність побутописання М.Хвильового (дати відповідь на питання: "Як описано революційні події у творі М.Хвильового?")

- Підтекст та його тропи у творі М.Хвильового "Кіт у чоботях".

- Розглянувши картини Рафаеля «Сікстинська Мадонна» ,Леонардо да Вінчі „Мадонна Бенуа", „Мадонна в гроті" і твір М. Хвильового „Кіт у чоботях", зробіть висновок:жінка в шинелі та чоботях - героїчно? романтично? неприродно?

- Скласти огляд думок літературних критиків щодо твору М.Булгакова "Собаче серце".

- Розкрити майстерність побутописання М.Булгакова (дати відповідь на питання: "Як описано революційні події у творі М.Булгакова?")

Візуалізація (структура) проекту

Центральне завдання: учні розподіляються на 4 групи, проходять веб-квест, виконуючи завдання, створюють буклет "Яке обличчя у революції?", де порівнюється бачення революційних подій М.Хвильовим та М.Булгаковим.

Для виконання завдань учні використовують Інтернет-ресурси.

Алгоритм роботи

1. Учні діляться на 2 групи – дослідники "Кота у чоботях" М.Хвильового та дослідники "Собачого серця" М.Булгакова.

2. У межах кожної групи розподіляють ролі (журналісти, історики, літературознавці, мистецтвознавці).

3. Кожна група знайомиться з завданням та виконує його.

4. Виконання підсумкового завдання.

Стислий опис:

Номер Крок Які дослідження проводили учні? Що вони робили? Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як звітували?
1. Знайомство учнів з інструкцією щодо роботи в межах квесту.
 • Учні об'єднуються в групи (дослідники "Кота в чоботях" чи "Собачого серця").
 • Обирають собі роль (літературознавці, мистецтвознавці, журналісти, історики)
2. Дослідники "Собачого серця" М.Булгакова
 • Журналісти

1. Скласти огляд думок літературних критиків щодо твору М.Булгакова "Собаче серце".

2. Дати відповідь на питання, чи справедливі були звинувачення критика Л. Авербаха по відношенню до сатиричних творів Булгакова: «зла сатира на радянську країну,відверте знущання над нею, пряма ворожість»?

3. Взяти інтерв'ю у М.Булгакова щодо його ставлення до революції. Результати своєї роботи надіслати викладачеві на електронну адресу.

 • Історики

1. Опрацювати веб-ресурси щодо Жовтневої революції 1917 року, скласти їх перелік з анатацією.

2. Окреслити події Жовтневої революції 1917 року в Росії та ідеології уряду СРСР.

 • Літературознавці

1. Розкрити майстерність побутописання М.Булгакова (дати відповідь на питання: "Як описано революційні події у творі М.Булгакова?")

2. Підтекст та його тропи у творі М.Булгакова "Собаче серце".

3. Традиції та новаторство М. Булгакова.

 • Мистецтвознавці

1. Вам доручили проілюструвати "Собаче серце". Знайдіть у мережі Інтернет картини художників революції, проілюструйте сторінки твору М.Булгакова.


Журналісти

Свої висновки оформити у вигляді інтерв'ю з одним із літературних критиків (скласти можливі питання та відповіді), результати відправити на електронну скриньку викладача.

Історики

Результати опрацювань веб-ресурсів щодо Жовтневої революції в Росії (анотації) оформіть у вигляді стіннівки або презентації.

Літературознавці

Результати своєї роботи оформлюють у вигляді стіннівки або презентації.

Мистецтвознавці

Результати своєї роботи оформлюють у вигляді презентації.

3. Дослідники "Кіт у чоботях" М.Хвильовий
 • Журналісти

1. Провести журналістське розслідування причин самогубства М.Хвильового.

Кого б Ви запросили для інтерв'ю на задану тему?</p>

2. Взяти інтерв'ю у М.Хвильового щодо його ставлення до революції. Результати своєї роботи надіслати викладачеві на електронну адресу.

 • Історики

1. Опрацювати веб-ресурси щодо Жовтневої революції 1917 року на Україні, скласти їх перелік з анатацією.

2. Окреслити події Жовтневої революції 1917 року на Українії та ідеології уряду СРСР.

 • Літературознавці

1. Розкрити майстерність побутописання М.Хвильового (дати відповідь на питання: "Як описано революційні події у творі М.Хвильового?")

2. Підтекст та його тропи у творі М.Хвильового "Кіт у чоботях".

3. Традиції та новаторство М,Хвильвого.

 • Мистецтвознавці

1. Розглянувши картини Рафаеля «Сікстинська Мадонна» ,Леонардо да Вінчі „Мадонна Бенуа", „Мадонна в гроті" і твір М. Хвильового „Кіт у чоботях", зробіть висновок:жінка в шинелі та чоботях - героїчно? романтично? неприродно?


Журналісти

1.Знайти у мережі Інтернет, опрацювати та співвставити посмертний лист М.Хвильового та лист Сталіна до Кагановича, зробити висновки. Кого б Ви запросили для інтерв'ю на задану тему? Результати своєї роботи (інтерв'ю з віртуальним персонажем з можливими запитаннями та відповідями, допис у газету, статтю тощо) надіслати викладачеві на електронну адресу.

2. Взяти інтерв'ю у М.Хвильового щодо його ставлення до революції. Результати своєї роботи надіслати викладачеві на електронну адресу.

 • Історики

Опрацювати веб-ресурси щодо Жовтневої революції 1917 року на Україні, скласти їх перелік з анатацією.Результати своєї роботи оформіть у вигляді стіннівки(Wiki газети) або презентації.

Літературознавці

Результати своєї роботи оформіть у вигляді стіннівки або презентації.

Мистецтвознавці

Результати своєї роботи оформіть у вигляді презентації.

4. Підсумкове завдання
 • Учням пропонується узагальнити зібраний матеріал: створення презентації.
 • За результатами дослідження теми формулюються висновки та пропозиції.
Створення буклету "Яке обличчя у революції?", де порівнюється бачення революційних подій М.Хвильовим та М.Булгаковим.


Які результати одержали учні в проекті?

Учні вчаться працювати з вікі-газетою [1],створюють буклет [2] "Яке обличчя у революції?"

Наш фотоальбом

Матеріали проекту:

Веб-квест "Яке обличчя у революції?" [3]

Використані матеріали:

Інтернет-ресурси

Для успішного проходження веб-квесту пропонуємо опрацювати наступні веб-ресурси: М. Хвильовий

http://referatu.net.ua/newreferats/7575/184060/?page=1

http://referat.parta.ua/view/12527/

http://www.istpravda.com.ua/reviews/2010/10/19/455/

http://vitchyzna.ukrlife.org/11_12_08naenko.html

http://www.btb-net.com/main/146/mikola-khvilovii

М. Булгаков

http://bulgakov.org.ua/bulgakov.php?section=vospominaniya_o_bulgakove&lang=ua

http://reff.net.ua/4137-Mihail_Bulgakov.html

http://ebk.net.ua/Book/biographies/100nu/part4/bulgakov.htm

http://beta.ukrcenter.com/Михайло_Булгаков/Біографія

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ub/2009_5/p09.pdf

Список літератури

Проекти подібної тематики

"Не можеш ти своїм життям до себе дорівнятись" (Леся Українка)[4]

Відгуки про проект