Навчальний проект "Нанотехнології: чи безпечні вони?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекту

Тимофієнко Олена Леонідівна

Назва проекту

"Нанотехнології: чи безпечні вони?"

Предмет, клас

учні 7 та 11 класів

фізика та інформатика

Коротка анотація проекту

RTEmagicC Fiz.JPG.JPG

Нанотехнології сміливо можна назвати фантастикою, яка стала реальністю. Людство навчилося вже керувати атомами. Сучасні технології дозволяють складати з атомів різні пристрої та механізми, які неможливо побачити неозброєним оком. Наука, що увібрала в себе останні досягнення в галузі вивчення наносвіту, що включає в себе самі різні дисципліни, такі як біологія, фізика, хімія і називається Нанотехнологією. Вони вже давно увірвалися в життя людини і залишилися непомітними лише тому, що не показали своїх справжніх можливостей. В даному проекті учні досліджують як використання нанотехнологій може вплинути на сфери диттєдіяльності людства. Проект «Нанотехнології: чи безпечні вони?» розрахований на учнів 7 та 11 класів (теми «Атоми та молекули» вивчається в курсі фізики 7 класу та "Атом і атомне ядро" - 11 клас). Участь у проекті дозволяє учням сформувати досліджувальні навички, розвинути їх креативне мислення, розширити знання з обраної теми, розвинути пізнавальний інтерес до вивчення фізики, сформувати навички використання різноманітних комп’ютерних програм для представлення результатів роботи та здійсненні пошуку потрібної інформації. Учні 11 класу виступають в ролі консультантів, які допомагають учням 7 класу пояснити досліджувані теми, опанувати інформаційні технології. В ході реалізації проету учнями були підготовлені фільм flash-анімація «Будова атома», презентації, та публікації з даної теми.

Спрямовуючі запитання

Ключове запитання

 • Що можуть принести нанотехнології людству?

Тематичні запитання

 • Що таке нанотехнології?
 • Які основні напрямки нанотехнологій?
 • Які основні області використання нанотехнологій?

Змістові запитання

 • Нанотехнології - перші кроки.
 • Сутність нанотехнологій
 • Прогнози на майбутнє.

Компетентності, які розвиває навчальний проект

 • навчальна компетентність - оволодіння знаннями і вміння їх використовувати у змінюваних ситуаціях;
 • суспільна компетентність - оволодіння знаннями, що дають можливість жити в суспільстві;
 • здорово-зберігаюча - зберегти своє здоров'я і здоров'я членів суспільства;
 • ІКТ-компетентність - вміння використовувати ІКТ-технології у дослідженні даного питання;
 • громадянська комптентність - орієнтуватись у проблемах сучасного суспільного життя в Україні, Європі й світі та визначати власну позицію щодо їх розв’язання.

Дидактичні цілі проекту

 • дослідження історії виникнення нанотехнологій, сутності нанопроцесів та їх вплив на навколишній світ;
 • формування наукового світогляду, уявлень про методи та ідеї фізики та інформатики, їх роль у пізнанні дійсності;
 • опанувати та удосконалити системи фізичних знань, навичок і умінь для дослідження даного питання;
 • вдосконалювати навички роботи з ІКТ-технологіями;
 • продовжити формування навиків роботи в групах;
 • формування вміння виступати перед аудиторією, чітко висловлювати та відстоювати власну думку.

Предметні області

1) Освітня галузь "Фізика"

Основна мета освітньої галузі "Фізика"

Основною метою освітньої галузі є формування наукового світогляду і критичного мислення учнів завдяки засвоєнню ними основних понять і законів природничих наук та методів наукового пізнання, вироблення умінь застосовувати набуті знання і приймати виважені рішення в природокористуванні.

 • забезпечення усвідомлення учнями наукових фактів;
 • ознайомлення з історією розвитку фізичної науки;
 • формування в учнів знання основних фізичних понять і законів, що дають змогу пояснити природні явища і процеси;
 • розвиток експериментальних умінь і дослідницьких навичок;
 • формування умінь застосовувати набуті знання для розв'язування фізичних задач і пояснення фізичних явищ і процесів;
 • формування наукового світогляду і стилю мислення учнів, уявлення про фізичну картину світу, розкриття ролі знання з фізики в житті людини та суспільному розвитку;
 • формування системи знань з основ природничих наук, необхідних для адекватного світосприймання та уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу;
 • розуміння наукових основ сучасного виробництва, техніки і технологій.

3) Освітня галузь "Технологія"

Основна мета освітньої галузі "Технологія"

- ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій в науці, сучасному виробництві та повсякденному житті;

- підготовка дітей до раціонального використання комп'ютерних засобів в навчанні та дослідницькій роботі;

- формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної рудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства;

- закріплення на практиці знань про технологічну діяльність та її вплив на навколишній світ;

- ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві, науці, повсякденному житті та їх підготовка до раціонального використання комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням.

Публікація вчителя

Публікація [[1]]

Візитна картка проекту

Публікація [2]

Відео фільм [3]

Презентація вчителя для виявлення уявлень й інтересів учнів

Самостійні дослідження учнів

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Презентація групи "Нано-ТАК - [4]

Ребуси [5]

Презентація групи "Нано-НІ - [6]

Матеріали по формуючому й підсумковому оцінюванню

Пам'ятки учням [7]

Критерії оцінювання презентації [8]

Матеріали по супроводу й підтримці проектної діяльності

Flash-анімація [9]

Інші документи