НАЗВА ВАШОЇ СТАТТІ

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Математична освіта покликана зробити вагомий внесок у формування ключових компетентностей учнів як загальних цінностей, що базуються на знаннях, досвіді, здібностях, набутих завдяки навчанню. Отримані в школі знання та сформовані вміння і навички є, безперечно, важливими, але нині особливої актуальності набуває компетентність учня в різних галузях знань. Саме компетентності більшість міжнародних експертів вважають тими індикаторами, що дають змогу визначити готовність учня-випускника до життя, подальшого особистого розвитку та активної участі в суспільному житті. З точки зору компетентнісно зорієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу, зміст математичної освіти має бути спрямований на досягнення таких цілей:

 • інтелектуальний розвиток учнів, формуваня видів мислення, характерних для математичної діяльності і необхідних людині для повноцінного життя у суспільстві;
 • оволодіння прийомами математичної діяльності, які необхідні у вивченні суміжних предметів для продовження навчання та в практичній діяльності;
 • формування уявлень про математику як форму опису і метод пізнанння дійсності;
 • виховання учнів у процесі навчання математики;
 • формування позитивного ставлення та інтересу до математики.

Викладання математики має відображувати діалектику пізнання дійсності і побудови математичних теорій. Саме практичній і творчій складовій навчальної діяльності приділяють особливу увагу в Державному стандарті. Математичні компетентності складають основу для формування ключових компетентностей. За визначенням С.А.Ракова, математична компетентність – це спроможність особистості бачити та застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і метод математичного моделювання, будувати математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати, оцінювати похибку обчислень.

До математичних компетентностей відносяться такі:

 1. Процедурна компетентність – уміння розв’язувати типові математичні задачі.
 2. Логічна компетентність – володіння дедуктивним методом доведення та спростування тверджень.
 3. Технологічна компетентність – володіння сучасними математичними пакетами.
 4. Дослідницька компетентність – володіння методами дослідження практичних та прикладних задач математичними методами.
 5. Методологічна компетентність – уміння оцінювати доцільність використання математичних методів для розв’язування практичних та прикладних задач.

Природа компетентності така, що вона може проявлятися лише в органічній єдності з цінностями людини, тобто в умовах глибокої особистої зацікавленості в даному виді діяльності.

Компонентами математичної компетентності, як і будь-якої іншої, є:

 • мотиваційний – внутрішня мотивація, інтерес;
 • змістовний – комплекс математичних знань, умінь та навичок;
 • дійовий – навички навчальної праці (самостійність, самооцінка, самоконтроль).