Мій досвід

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Безотосна С.О. Конкурс "Учитель року 2013"

Презентація досвіду 2012р.

Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс № 139 «загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості «Дума» Дніпропетровської міської ради


Досвід роботи


Тема: «Програмне забезпечення уроку фізики як засіб активізації творчої та пізнавальної діяльності учнів»


Вчитель фізики Безотосна Світлана Олександрівна

м. Дніпропетровськ 2012

Підвищення ефективності уроку — одна з найважливіших проблем су¬часної дидактики. Але ефективним урок буде в тому разі, якщо вчитель по-справжньому зможе здивувати учня, зацікавити предметом, пробудити в ньому прагнення навчатися. Над проблемою активізації пізна¬вальної й розумової діяльності учнів на уроках фізики я працюю п’ятий рік. Моя мета, як і мета кожного вчителя фізики, навчити дітей дивуватись навколишньому світу, пробудити в них зацікавленість таємницями природи, захопити дітей бажанням пізнавати природу так, щоб це бажання збереглося в них на все життя. (Слайд 2) Так як наші класи представляють собою дітей різнорівневих, дуже багато серед них такі, які не здатні до логічних міркувань, яким важко дається предмет, тому важко домогтися зацікавленості всіх учнів однаково. Я прагну, щоб кожна дитина відчула на уроці, що і їй під силу пізнавати, розуміти. Тому мій девіз на уроці - „Жодного байдужого обличчя ”.(Слайд 3) Як же цього досягти? Які умови активізації пізнавальної діяльності учнів? Вже давно відомі різні форми активізації пізнавальної активності учнів, наприклад, створення проблемної ситуації за допомогою вступної бесіди, оригінального запитан¬ня, цікавого досліду, малюнка, задачі або навіть оповідання. Творча лабораторія, експерименти, цікаві задачі, ігри, конкурси та вікторини – все це сприяє зацікавленості учнів, спонукає їх до творчої діяльності. І всі ці форми я обов'язково використовую на уроках. (Слайд 4) Але в теперішній час, орієнтуючись на сучасного школяра XXI століття, на сучасні досягнення науки і техніки, стає необхідним впровадження і сучасного уроку, який би враховував ці новітні досягнення. Це насамперед, використання мультимедійних засобів з використанням продуктивного програмного забезпечення на уроках фізики. Таким чином, можна поєднувати традиційні методи викладання фізики з комп'ютерними технологіями, що стане ефективним засобом зацікавленості предметом. Зокрема, використання мультимедійних засобів не лише підтримує бажання пізнавальної діяльності, а й усучаснює предмет, надає можливість створити його ближчим і наочнішим. (Слайд 5)

Як відомо, найефективніше впливає на людину та інформація, яка діє на кілька органів чуття, і запам’ятовується вона тим краще і міцніше, чим більше каналів було активізовано. Саме цим пояснюється роль мультимедійних засобів навчання, що виникли з появою потужних багатофункціональних комп’ютерів, якісних навчальних програм, розвинутих комп’ютерних систем навчання в діяльності сучасного закладу освіти. Зрозуміло, що ступінь і час використання мультимедійної підтримки уроків можуть бути різними: від декількох хвилин до повного циклу. Такий урок має достатній набір інформаційної складової, дидактичний інструментарій, що дозволяє учителю успішно координувати та організовувати пізнавальну діяльність учнів. Хотілось би звернути увагу на деякі позитивні моменти використання сучасних комп’ютерних технологій: 1. Яскраві образи без надмірних зусиль надовго запам'ятовуються. (Слайд 6) 2. Завдяки рухливості малюнків, схем, таблиць є не тільки можливість їх змінювати, доповнювати, корегувати, а й заповнювати поетапно, частинами чи повернутися до попереднього моменту, повто¬рити якийсь епізод. 3. Сучасне програмне забезпечення дає можливість швидко та зручно відтворити будь-який дослід, закон чи явище, що робить його особливо цінним в час збіднених шкільних лабораторій. (Слайди 7,8) 4. Програмне забезпечення дає змогу на уроках фізики від¬творити і такі фізичні процеси, про які мож¬на говорити, звертаючись лише до уяви учнів, спираючись на їхнє абстрактне мислення. Напри¬клад: постійний і змінний струм, хвильові про¬цеси, питання, пов'язані з існуванням елект¬ричного й магнітного полів, а також різні астро¬номічні теми. Змоделювати фізичні явища: приклад – тепловий рух, броунівський рух. (Слайд 9)

5. Швидке наочне відображення (один за одним) кількох явищ дає можливість їх класифікувати, розвиває вміння учнів аналізувати та узагальнювати, взагалі урізноманітнює завдання, запропоновані учням. 6. Використання мультимедійних засобів на уро¬ках сприяє створенню позитивної атмосфери, що має велике значення для сприйняття інформації. 7. Крім того, використання Інтернету дає можливість в будь-який момент розширити знання, унаочнити їх, зазирнувши у довідники (наприклад, вікіпедію, та інші), навідатися до музеїв, наукових лабораторій, обсерваторій, тощо. (Слайд 10) Ситуації, в яких буде доречним використання таких сучасних технологій, можуть бути найрізноманітнішими: починаючи як із окремих етапів уроку вивчення нового матеріалу, так і при узагальненні та систематизації знань. (Слайд 13). Доцільним буде також їх використання на уроках-конференціях, семінарах, під час проведення вікторин, конкурсів та інших позаурочних заходів. (Слайд14) 8. Цінним також є використання програмного забезпечення при виконанні лабораторних робіт, практикумів. Зрозуміло, що важливо учню самостійно відтворити явище і провести дослід. Але наявність демонстраційного зразку виконання досліду дозволить учням глибше зрозуміти суть явища, повторити алгоритм проведення досліду, точніше виконати завдання. Також не забуваємо про те, що не кожен дослід, передбачений програмою, можна виконати учнями самостійно. Тому використання програмних засобів Квазар Мікро таких як „Віртуальна лабораторія 7-9 клас”, „Віртуальна лабораторія 10-11 клас”, робить їх особливо цінними. Конкретними прикладами ефективного застосування методики «Програмного забезпечення на уроках фізики» є програмні засоби Квазар Мікро таких як: „Фізика” для 7-х і 8-х, 9-х класів, та 10-11 класів (Слайд 15), „Віртуальна лабораторія 7-9 клас”, „Віртуальна лабораторія 10-11 клас”, „Бібліотека електронних наочностей. Фізика 7-9 клас”, „Бібліотека електронних наочностей. Фізика 10-11 клас” (Слайди 17,18), які я систематично використовую на уроках. Систематизований наочний матеріал цих програмних засобів дає можливість їх використання на кожному уроці фізики. В цьому ж програмному забезпеченні Квазар Мікро також передбачена програма „Конструктор уроку”, яка дає можливість вчителю, готуючись до уроку, вибирати необхідні фрагменти з програми, розташовувати їх в певній послідовності, створювати до них потрібні заголовки, висновки, доповнювати відповідними формулами, задачами. Тривалий час я часто користувалася „Конструктором уроку”, але надалі я побачила також можливість створення таких фрагментів уроку шляхом внесення елементів програми Квазар Мікро у програмне забезпечення Microsoft Power Point. Отримані таким чином презентації, я могла доповнювати іншою інформацією, додавати до неї сприятливе ілюстративне доповнення, яке б мало більш привернути увагу учнів та сприяти їх зацікавленості. Це надало можливість додаткової візуалізації всього уроку. Створені таким чином програмні засоби, надали можливість значно більш задіяти зорову пам’ять учнів із слуховою, також значно зменшити непродуктивні витрати часу, викликані підготовчими діями (такими як створення запису на дошці, зміна плакатів, або на підготовку досліду). Особливо цінним в таких демонстраціях є, як я вже наголошувала, моделювання об’єкту, явища або процесу, що дає можливість глибокого розуміння учнями механізму природного явища як в цілому, так і в окремих його деталях. Найбільш активно я впроваджую такі форми роботи на уроках систематизації та узагальнення знань учнів, що дає можливість цікаво і наглядно повторити ключові моменти з даної теми, швидко відтворити основні досліди та явища, у цікавій формі якісно повторити і перевірити теоретичні знання та формули, також побачити можливість використання цих знань у навколишньому світі, розв’язуючи якісні задачі. Як приклади наводжу створені мною програмні забезпечення для узагальнюючих уроків „Будова речовини” (7 клас), „Механічний рух” (8 клас), „Світ електричних явищ” (9 клас), урок-конференцію „У світі кристалів”, (Слайд 20, 21, 22), засідання гуртка „Дивовижна фізика” – „Астрономічний брейн-ринг”(для учнів 8-х класів).

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Безотосна С.О.

Результативність використання таких програмних засобів на уроках фізики показує себе у різних напрямках. - Це і відвідування учнями гуртка «Дивовижна фізика». Поповнення дітьми шкільного відеобанку наукових фільмів, дослідів. - Участь учнів у районних та міських олімпіадах та отримання ними призових місць. - Зросла зацікавленість дітей у створенні приладів власними руками, так як їх прилади не тільки демонструють під час уроку, а і фотографують і потім представляють у презентаціях. Спрацьовує ефект значимості власної праці, задоволення від того, що їх роботу сфотографували і помістили разом із навчальними приладдям, яке будуть використовувати на уроках. - Зросла кількість дітей, що бажають самостійно створювати інформаційні проекти, розширювати та поглиблювати свої знання в області фізики - Можливість інтегрувати фізику та інформатику, отже надає можливість дітям впевнено відчувати себе у світі інформаційних технологій, вміння їх використовувати і застосовувати в різних напрямках. Наприклад, творчі роботи учнів: інформаційний проект „Всесвіт, який він?”, створений ученицею 8-Б класу Вовчок Анастасією, і представлений нею на засіданні гуртка „Дивовижна фізика”, інтегровану творчу роботу учениці 11 –го класу Нанкевич Юлії «Оптичні явища», яка зуміла не тільки систематизувати найрізноманітніші оптичні явища, а і створила базу даних по цим явищам, що показало її глибоке розуміння як фізики, так і СУБД, вміння застосовувати її. Також я наводжу інформаційний проект наймолодшої учасниці гуртка Кононенко Надії, учениці 5-го класу, «Фізики на грошових купюрах», яким вона показала своє захоплення новим для неї предметом, показала свою цілеспрямованість, бажання досліджувати.