Мережевий проект "Математика навколо нас"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекту

Полова Юлія Миколаївна


Математика навколо нас

(Математика - це цікаво!!!)

1122765541Mathematic.jpg

Математика. Початкові класи

Коротка анотація проекту

== Проект з математики «Математика навколо нас» допомагає поглибити і розширити знання та практичні навички учнів, допомагає побачити зв”язок математики з життям, розвиває в учнів уміння бачити цікаве, розвиває у них творчі здібності, уяву. Учні займаються пошуком різноманітної інформації, досліджують - збирають матеріал для відповіді на ключове питання. Специфіка роботи учнів класу, де на уроках учні самі ставлять навчальне завдання і самостійно під керівництвом вчителя знаходять шляхи його вирішення, була ключовим моментом і сприяла готовності дітей до цієї роботи. Саме вони ініціювали створення навчального проекту й активно і цілеспрямовано долучились до його виконання. Наукове керівництво здійснював учитель. Для цього було створено буклет, де викладено мету та цілі проекту. Змістові й ключові запитання вимагали великої роботи, тому для прискорення та для покращення її якості діти були об'єднанні в три групи за їх власним бажанням. Школярі працювали в групах та створили з допомогою батьків презентацію, публікацію та веб-сайт. ==


Ключове питання: "Чи можна прожити день без чисел?"

Тематичні запитання:

- Як давні люди ставились до чисел?

- Де ми зустрічаємось з математикою в нашому житті?

- Чи допоможе математика на кухні?


Змістові запитання

- Які системи числення ви знаєте?

- Піфагорійці про числа.

- Про що можуть розказати числа? “Несподівана” математика.

- Допомогти Вінні-Пуху купити пиріг і розрахуватися за нього п”ятикопійковими і трикопійковими монетами.

- За допомогою таблиці мір, склянки, столової або чайної ложки відміряти. згідно з рецептом, необхідну кількість продуктів.

Компетентності, які розвиває навчальний проект

Життєві компетентності, вміння навчатися, вміння спілкуватися, загальнокультурна компетентність, ІКТ-компетентність.

Дидактичні цілі проекту

== В ході проекту учні зможуть закріпити і поглибити свої знання з нумерації чисел, з історії виникнення числа. Школярі зможуть застосувати свої знання з математики на практиці. Навчаться шукати, збирати, обробляти інформацію, планувати свою діяльність. При створенні презентації формуються вміння виступати перед аудіторією, учні розвивають вміння коротко, стисло, чітко, зручно представляти результати своєї роботи. При створенні веб-сайта в учнів формуються дизайнерські уміння. Діти вивчають комп”ютерну термінологію. При створенні публікації розвивають вміння аналізувати і вибирати головну інформацію. Вдосконалюють навички роботи в групі, вміння узгоджувати свою діяльність з іншими. ==

Предметні області

1. Список

1) Освітня галузь "Математика"

Вивчення математики в початковій школі повинне забезпечити оволодіння учнями математичними знаннями, уміннями та навичками, розвиток дітей, необхідний для подальшого вивчення предмета. Частина знань початкового курсу математики має практичну спрямованість і застосовується у повсякденному житті. Ця освітня галузь сприяє розвитку пізнавальних здібностей молодших школярів - пам'яті, логічного і творчого мислення, уяви, математичного мовлення. Уявлення про цифру і число, яке позначається нею, про помісцеве значення цифр у позначенні натурального числа в межах мільйона. Знати міри маси (грам, кілограм, центнер, тонна) і співвідношення між ними, вміти скорочено їх записувати, використовувати співвідношення між мірами маси під час розв'язування задач. Знати назви грошових одиниць (гривня, копійка) і співвідношення між ними, вміти скорочено їх записувати, використовувати співвідношення між гривнею і копійкою під час розв'язування задач.

2) Освітня галузь "Мови і література"

Мета і завдання цього навчального предмета в початковій школі полягає не лише в опануванні грамоти (початкових умінь читати і писати), а й у мовленнєвому розвитку молодших школярів - умінь висловлюватися в усіх доступних для них формах, типах і стилях мовлення. Використовують правильні записи, додержуючись правил орфографії та пунктуації, розміщують в певному порядку, використовуючи декілька друкованих та електронних джерел для написання інформаційних публікацій.

3) Освітня галузь "Технологія"

Основна мета освітньої галузі "Технологія" полягає у формуванні технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства, основних компонентів інформаційної культури учнів. Забезпечується:

- ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві, науці, повсякденному житті та їх підготовка до раціонального використання комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням.


2. Карти "Інтеграція предметів у навчальному проекті"

Карти навчальних проектів, виконані вчителями або обдарованими учнями в Вubbl.us, за допомогою Freemind, за допомогою графвіза.

Етапи реалізації проекту
Публікація вчителя

'Буклет вчителя' [1]

Візитна картка проекту

Візитка проекту[2]

Презентація вчителя для виявлення уявлень й інтересів учнів

Самостійні дослідження учнів

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Веб-сайт учнівський [3]

Презентація учнівська [4]

Публікація учнівська [5]

Матеріали по формуючому й підсумковому оцінюванню

Оцінювання веб-сторінки [6]

Оцінювання презентації[7]

Оцінювання публікації [8]

Матеріали по супроводу й підтримці проектної діяльності

План навчального проекту [9]

План реалізації проекту [10]

Інші документи

Правила роботи в групі [11]

Бібліографія [12]

Корисні посилання [13]

Дидактичні матеріали: кросворд для учнів [14], самостійна робота [15]