Застосування сучасних ІКТ для формування інформаційно – цифрової компетентності учасників освітнього процесу

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Інформаційна компетентність. Три компоненти

Інформаційна компетентність — це інтегративне утворення особистості, яке віддзеркалює її здатність до визначення інформаційної потреби, пошуку інформації та ефективної роботи з нею у всіх її формах та представленнях – як в традиційній, друкованій формі, так і в електронному вигляді; здатності працювати з комп’ютерною технікою та мультимедіа технологіями, та здатності застосувати їх у професійній діяльності та повсякденному житті.

Інформаційна компетентність є сукупністю трьох компонент:

  • інформаційна компонента (здатність ефективної роботи з інформацією у всіх формах її представлення);
  • комп’ютерна або комп’ютерно-технологічна компонента (що визначає уміння та навички щодо роботи з сучасними комп’ютерними засобами та програмним забезпеченням);
  • компонента застосовності (яка визначає здатність застосовувати сучасні засоби інформаційних та комп’ютерних технологій до роботи з інформацією та розв’язання різноманітних задач).

Формування інформаційної компетентності здійснюється за допомогою цілого ряду факторів, одним з яких є зміст освіти, що містить у собі не тільки перелік навчальних предметів, але і професійні навички й уміння, що формуються в процесі оволодіння предметом.

Зміст підготовки спеціалістів повинен будуватись як комплексна цільова програма, орієнтована на кінцеві результати, а не як проста сума незалежних один від одного автономних дисциплін. Зміст кожної окремої дисципліни повинен розглядатись як органічна частина цілісного змісту всебічної підготовки спеціаліста певної навчальної дисципліни у досягненні кінцевих цілей підготовки фахівців.

Отже, інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні.

Мета інформатизації освіти

Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Вона має забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання.

Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього завдання значною мірою залежить від мети використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів.

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у школі – це необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей знайомляться з комп’ютером ще до вступу до школи. Тому широке застосування електронних засобів навчання під час вивчення будь-якого предмету необхідне.

Школа повинна підготувати людину мислячу, котра не тільки має знання, але й уміє використати їх у житті. Тому спрямованість на формування розумових здібностей дитини та передання навиків ефективного оперування засобами пізнання повинна виступити як головний пріоритет із самого початку навчання. Безумовно, значна частина таких засобів базується на основі ІКТ.

Вимоги для програмного забезпечення та електронних засобів навчання

Перш за все, добираючи до уроку програмне забезпечення та електронні засоби навчання, слід враховувати, що вони повинні відповідати певним вимогам, а саме:

• бути цікавими і викликати позитивні емоції у школярів;

• активізувати пізнавальну та розумову діяльність учнів;

• викликати у дитини бажання навчитися працювати самостійно;

• відповідати психолого-педагогічним вимогам;

• розвивати творчі здібності дитини;

• нести навчально-контролюючий характер.

Крім того, окремої уваги заслуговує розгляд ІКТ як засобу організації навчального процесу, що дає змогу уникнути рутинної роботи вчителя. Комп'ютер може бути потужним дидактичним засобом, використання якого залучає дітей до активної праці, підвищує їхній інтерес до навчання, сприяє кращому засвоєнню матеріалу і підвищує ефективність навчання. Мова іде не про вивчення окремого, ізольованого від інших предметів курсу інформатики, а в інтеграції різних уроків з елементами, які складають комп'ютерну грамотність учнів та їхню інформаційну культуру.

Способи застосування ІКТ в навчальному процесі

Існують різноманітні способи застосування ІКТ в навчальному процесі, зокрема на уроках інформатики, серед яких:

  • Використання електронних тренажерів, підручників, енциклопедій.
  • Моделювання процесів і явищ. Наприклад, електронні засоби навчального призначення – «Віртуальна фізична/ хімічна/ біологічна лабораторія» дають змогу провести експеримент без витрати біологічних матеріалів, хімічних реагентів не витрачаючи час на збирання фізичної установки. При повторенні пройденого матеріалу учень може самостійно відтворити всі демонстраційні експерименти, які вчитель показував на уроці, при цьому можна перервати експеримент, зупинити його чи повторити ту частину, яка погано засвоїлась.
  • Забезпечення дистанційної форми навчання. Використання «Хмарних» технологій (Сервіси Google) та дистанційних платформ навчання («Moodle») дають змогу учням віддалено вивчати новий та додатковий матеріал, виконувати домашнє завдання у вигляді он-лайн завдань, проводити он-лайн тестування. Результати дій учнів учитель може проглянути в Особистому кабінеті на сайті або отримати їх на особисту електронну пошту.

Google надає безліч додатків і сервісів, що допомагають в навчанні:
• Google ArtProject - інтерактивно-представлені популярні музеї світу,
• Google Docs, Google Sheets, Google Slides - онлайновий офіс,
• Google Maps - набір карт,
• Google Sites - безкоштовний хостинг, який використовує вікі-технологію,
• Google Translate - перекладач,
• YouTube - відеохостинг,
• Google Диск - єдиний простір для зберігання файлів і роботи з ними, з можливістю спільного користування файлами.

  • Побудова систем контролю й перевірки знань і умінь учнів. Використання контролюючих програм-тестів, наприклад, «MyTest X» - це система програм (програма тестування учнів, редактор тестів і журнал результатів) для створення та проведення комп'ютерного тестування, збору та аналізу результатів, виставлення оцінки за вказаною в тесті шкалою, дозволяє вчителю за короткий час отримати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх учнів і своєчасно його скорегувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня. Для учня важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація ще не втратила свою актуальність) він отримує об'єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні.
  • Створення і підтримка веб-сторінок, блогів навчальних закладів, вчителів-предметників та класних керівників.
  • Створення презентацій до нового навчального матеріалу і для повторення вивченого. Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, складені за допомогою PowerPoint, видовищні і ефективні в роботі над інформацією. Стає більш швидким процес важливих частин матеріалу, тому що вчителю не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не доводиться чекати, поки вчитель повторить саме потрібний йому фрагмент.
  • Здійснення проективної і дослідницької діяльності учнів.

Потрібно підкреслити, що використання засобів ІКТ в освітньому процесі сприяє: → підвищенню мотивації студентів до навчання; → реалізації соціальної мети, а саме – інформатизації суспільства; → інтенсифікації процесу навчання; → розвитку особистості студента; → розвитку навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом; → підвищенню ефективності навчання за рахунок його індивідуалізації.

Висновки

Застосування сучасних інформаційно – комунікаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. В українських загальноосвітніх школах в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів.

Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних технологій дозволяють зробити освітній процес інтенсивним: збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння великої кількості інформації.

Отже, застосування комп'ютерів в освіті привело до появи нового покоління інформаційних освітніх технологій, що дали змогу підвищити якість навчання, створити нові засоби впливу, ефективніше взаємодіяти педагогам зі студентами. На думку багатьох фахівців, нові інформаційні освітні технології на основі комп'ютерних засобів дають можливість значно підвищити ефективність навчання.

Інтернет-ресурси

[1]
[2]
[3]