Германія. Роль медіакультури у навчально-виховному процесі. ДОІППО, 20.02.2015.

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Педрада, ДОІППО, 20.02.2015

Медіа-культура як суспільний феномен виробництва медіа-продукції, опосередкований засобами масової комунікації, та її споживання масовою аудиторією становлять медіатизований простір, який створює нове середовище існування, нову реальну дійсність. Сучасний розвиток засобів масової комунікації обумовлює утворення нових форм життєдіяльності людини, новий досвід спілкування й співіснування. Традиційні медіа - радіо, телебачення, відео та особливо новітні мультимедійні засоби відкривають для користувача/споживача медіа-продукції такі можливості:

- обирати й прослуховувати велику кількість радіоканалів, дивитися безліч телеканалів завдяки супутниковому зв’язку;

- записувати, зберігати й копіювати як для багаторазового сприймання, так і для тиражування аудіо-, візуальну, аудіо-візуальну інформацію;

- зупиняти й повертати назад звук, зображення з метою більш детального сприймання, кращого усвідомлення змісту інформації або поновлення естетичного переживання, задоволення;

- створювати комп’ютерні фільми, енциклопедії, сайти, блоги, віртуальні фотоальбоми та ін.;

- отримувати додаткову інформацію, консультацію в інтерактивному режимі;

- актуалізувати, розвивати творчий потенціал у галузі відео-культури засобами фото-, відео-камери;

- активізувати знання, отримані в ході традиційного навчання;

Засоби масової комунікації сприяють становленню самостійного, критичного мислення, сучасного світосприймання, естетичної свідомості, навичок художнього аналізу продукції медіа-мистецтва, розширюють необмежені інформаційні горизонти, роблять інформацію доступною для великого загалу користувачів.

2001.jpg

У цілому різні варіанти освоєння медіакультури в навчальних закладах повинні сприяти: • реалізації художньо-творчого потенціалу підлітків у формах, націлених на професійну орієнтацію; • формуванню рівноваги в емоційному та інтелектуальному освоєнні світу; • формуванню та активізації громадської позиції особистості; • освоєння ряду вмінь і навичок, необхідних для повноцінного розуміння інформаційних повідомлень та створення власних медіатекстів; • виникненню реальної, дієвої системи міжпредметних інтеграції через роботу над творчими проектами; • інтенсифікації освоєння знань і вмінь, формуванню цілісної, єдиної картини світу. Формування медіакультури особистості на даному етапі розвитку системи освіти залежить від динаміки змін інформаційного освітнього середовища і передбачає наступні перспективи. • У формуванні сучасного інформаційного середовища освітньої установи особливу роль грають медіатехнології, що забезпечують єдність освітньо-виховного процесу, активізацію предметного навчання, індивідуалізацію освітніх траєкторій. • Вимога соціальної адаптивності проектується на весь процес навчання. Адаптивність моделі забезпечується використанням освітніх медіатехнологій, що дозволяють будувати індивідуальні траєкторії розвитку для кожного учня, враховуючи їх вікові та психолого-педагогічні особливості.

• Зміст освіти, з одного боку, спрямоване на формування в учнів картини світу, адекватної сучасному рівню знань (предметний компонент), а з іншого – на оволодіння різними культурними формами мислення і діяльності, виховання творчої особистості, здатної до культурної та соціальному для самовизначення в суспільстві (метапредметний компонент).
• Реалізація цих завдань здійснюється через створення в рамках колективу вчителів, учнів та управлінців єдиного культурного і освітнього простору, особливої атмосфери, в якій всі учасники освітнього процесу почуваються його суб'єктами і реально такими є; відповідні позиції забезпечуються включенням учасників в проектну діяльність, при цьому безпосереднім об'єктом проектування стає освітній процес. 


КОНЦЕПЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ В УКРАЇНІ

Учасники творчої групи на основі вітчизняної Концепції розробили Концепція шкільної медіаосвіти, де були визначені основні принципи впровадження медіаосвіти, а саме: шанування національних цінностей, культурних традицій; перевага морально-етичних цінностей, зокрема ціннісному ставленню особи до людей, суспільства, природи, мистецтва, праці та самого себе; естетична наснаженість засобами образотворчого мистецтва, музики, художньої літератури та кіно. Виходячи з цього, ми створили власну модель шкільної медіаосвіти і почали розвивати роботу у медіа освітньому просторі. Одним із головних елементів шкільної системи медіаосвіти стало створення шкільного сайту, на якому розміщено сторінки: шкільна газета «Криниця мудрості», як засіб формування медійної культури учнів; директор медіапростір; методична; історія школи; шкільна бібліотека; практичний психолог; МО класних керівників; шкільний музей; Створивши електронну адресу, ми отримали можливість вільного спілкування. Для дітей, які знаходяться на індивідуальному навчанні на освітньому порталі Курс школа «Класна оцінка» розпочато дистанційне навчання, що розширює можливість надання більш якісної освіти. У варіативну частину навчального плану для учнів 10 класу введено 1 год. для вивчення курсу «Медіакультура» з урахуванням особливостей переходу до профільного навчання. Такий медіаосвітній курс вже давно став настійною потребою для сучасного школяра, який живе в епоху змін та інновацій – епоху інформаційного суспільства. Об’єктом вивчення спеціалізованого курсу «Медіакультура» є суспільний феномен сучасної медіакультури, що являє собою щабель еволюційного розвитку цивілізації людства. Предметом спеціалізованого курсу є особистісна медіакультура, яка передбачає оволодіння знаннями, уміннями, досвідом у сфері медіареальності. Мета курсу – формування теоретичної бази знань учнів з основ медіаграмотності і практичних навичок ефективної та безпечної взаємодії з інформацією, отриманою з медіаджерел, у тому числі з урахуванням використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній, діяльності учнів та їхньому міжособовому спілкуванні; започаткування основ їхньої медіакультури, вираження себе в сучасному медіапросторі. Практичні навички охоплюють критичне мислення і медіа-комунікативну компетентність. Мета курсу досягається через практичне оволодіння навичками аналізу типів комунікації, засобів комунікації; навичками критичного мислення та рефлексивного сприймання медіатекстів; методами аналізу медіатекстів; прийомами психологічного захисту проти непотрібної інформації та навичками безпечної поведінки в медійному просторі; навичками організації особистісного медійного простору (у тому числі й творчими); розвитком мотивації щодо формування індивідуальної медіакультури. Протягом ________навчальних років курс «Медіакультура» в _____ СЗШ прослухали 40 учнів. Впровадження курсу здійснює учитель української мови та літератури Величко Т.Ф., спеціаліст вищої категорії, учитель-методист. Навчання здійснюється у відповідності до програми «Медіакультура» (Автори: О. Т. Баришполець, О. Є. Голубєва, Г. В. Мироненко,Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська). У процесі підготовки до навчальних занять учителем використовуються навчальні посібники «Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід» (За ред. Л.А Найдьонової, О.Т. Баришполець) та «Медіакультура та медіаосвіта учнів ЗОШ: візуальна медіакультура» (автор Н.І.Череповська). Для покращення умов проведення уроків з даного курсу кабінет української мови та літератури оснащений інтерактивною дошкою та медіа проектором. Одним з головних елементівшкільної системи медіаосвіти є сприяння поширенню інтеграції медіа освітніх складових у програму з різних предметів, одним з методів стала робота з власними медіа продуктами на уроках. Створений гурток учнівської медіа творчості «Мікроша». Активізується позакласна та позаурочна діяльність шляхом створення відео студії «Веселка» шкільного видавничого центру «Сучасник» та студія «Літературна вітальня». Як результат роботи є перші шкільні медіа продукти: відеоролик про школу; слайд-фільми; фото колажі та фотоальбоми; комп’ютерна анімація; збірки серії уроків з різних предметів; авторська збірка поезій випускниці минулого року; три колективних збірки поезій учасників «Літературної вітальні». Важливу роль відіграє шкільна бібліотека, як центр інформаційно-пошукової діяльності учнів та шкільний методкабінет, як організуючий центр методичної роботи з педагогічними кадрами. Частиною цілісної системи медіаосвіти є батьківська медіаосвіта, як провідний чинник соціалізації з батьками. Невід’ємним елементом системи медіаосвітиє психолого-консультаційна допомога. Нашими досягненнями у роботі над експериментом за два роки стали: • Проаналізовано наукові та науково-практичні педагогічні та психологічні літературні джерела із питань медіаосвіти з метою побудови спільного для всіх учасників експерименту кластеру знань. • Визначено стратегію підготовки педагогічного колективу, учнів і батьків до впровадження медіаосвітніх інновацій. • Проведено масові заходи медіаосвітнього напряму Тематичні збори для батьків: «Сім’я в інформаційному суспільстві»; «Кібер – булінг або агресія в інтернеті: способи розпізнання і захист дитини»; Засідання педагогічної ради: «Роль і функції сучасного вчителя в медіаосвітньому просторі». «Мультимедійні технології в навчально-виховний процес». Психолого – педагогічний семінар: «Специфіка сучасних медіа, психолого – педагогічні аспекти їх використання в освітньому середовищі» «Медіасередовище та виховання дітей за умов інформаційного суспільства». Здійснено моніторинг розвитку медіакультури учнів, вчителів та батьків залучених до участі в дослідно-експериментальній роботі. Вплив курсу за вибором на рівень медіакультури учнів 10-го експериментального класу здійснюється шляхом діагностування школярів на початку і в кінці навчального року. Результати діагностики свідчать про позитивні наслідки впровадження медіаосвітнього курсу: активізацію критичного мислення учнів та їх осмисленого перебування в інформаційному середовищі, формування медіакомпетентності, залучення учнівської молоді до медіатворчості. Участь у конкурсах обласного рівня • участь в обласному етапі конкурсу «Собори наших душ» (комп’ютерна графіка та збірка віршів «На крилах юності» ); • участь у обласному конкурсі шкільних музеїв: 3D-панорама та Web; • участь у обласному конкурсі соціальної реклами «Ми небайдужі», створено рекламний ролик • обласна олімпіада з технологій; • обласна олімпіада з інформаційних технологій.

Участь у конкурсах Всеукраїнського рівня участь у Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок» (слайд-фільм «Колобок», колективний проект учнів початкової школи) ; участь у Всеукраїнському конкурсі «Кращий конспект мультимедійного уроку» (на порталах «Учительський журнал on-line» та «Методичному», Чередниченко Л.М., учитель фізики та інформатики ., Домахіна В.П., учитель фізичної культури, В’юненко В.В., учитель світової літератури); участь у IV Всеукраїнській виставці «Інноватика в сучасній освіті», де заступник директора Чередниченко І.А. презентувала перші здобутки по впровадженню вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес, школа нагороджена дипломом за активне впровадження інноваційних освітніх технологій Всеукраїнський конкурс з фізики “Левеня». Участь в Міжнародних конкурсах Міжнародний конкурс інформаційних технологій “Бобер”;

Міжнародний природничий інтерактивний конкурс “Колосок”;

Міжнародний математичний конкурс “Кенгуру”.

Цінність експерименту полягає в тому, що медіаосвіта формує критичне мислення, орієнтує молодь на критичне сприймання медіапродукції; є новою формою інтерактивної взаємодії між учнями та вчителем, передбачає умови для діалогу, взаємного навчання; пов’язана з динамічними змінами в інформаційному та медійному просторі, тому тривалість медіаосвітнього процесу для кожної особистості здійснюється протягом усього життя.


Але на сьогодні є ще трудності у викладанні курсу «Медіакультура». Це: відсутність посібників та підручників; мізерний досвід у викладанні предмету; інтернет - матеріали розраховані в основному на студентів ВНЗ та людей, що професійно займаються медіа і не адаптовані на школярів.

Але ми живемо сьогоднішнім днем і впевнено дивимось у майбутнє з реальною мрією про нову і успішну школу життєтворчості, працюючи над проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».


Програма курсу Медіакультура

--Tetty 12:01, 20 лютого 2015 (EET)

--Лілія Поставець 12:03, 20 лютого 2015 (EET)

Педрада, ДОІППО, 20.02.2015