'' Портфоліо "Рослинний світ Донецької області" ''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Рослинний світ Донецької області

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Бiологiя. Хiмiя. Основи здоров’я. Екологiя. Природознавство. Географiя. Iнформатика.

Навчальні цілі

1) Навчити учнiв визначати класи та основні родини рослин; види рослин свого регіону, рослини вивчених класів і родин; загальні ознаки класів; навчити наводити приклади рослин, що зростають на території України і в регiонi; 2) Розвивати знання про рідкіснi рослини, які потребують охорони; лікарськi та отруйнi рослини; декоративнi та культурнi рослини; використання рослин людиною; 3) Формувати потребу в охороні природи; розумiння значення рослин у природi та житті людини; 4) Навчити порівнювати будову рослин різних класів та родин; пристосування рослин до різних умов середовища; дати знання про практичну цінність різних видів рослин; 5) Навчити спостерігати та описувати розвиток покритонасінних рослин;застосовувати знання на практицi; дотримуватися правил поведінки в природі. 6) Розвивати творчi здiбностi, вмiння критично мислити, встановлювати причинно-наслiдковi зв’язки, вмiння аналiзувати та робити висновки. 7) Навчити дiяти у командi, формувати навички спiвпрацi, ефективного спiлкування в рiзних умовах та рiзними засобами. 8) Розвивати вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички, пiдвищувати iнформаційну грамотність. 9) Розвивати вмiння адаптуватися до умов працi та вимог вивчення теми 10) Формувати усвiдомлення рiзних ролей як при вивченнi теми, так i при застосуваннi знань на практицi.

Вік учнів, клас

7 клас, 12 - 13 рокiв

Стислий опис проекту

Учні вивчають рiзноманiття рослинного свiту. Збирають факти щодо наявностi в Донецькому регiонi рiзних видiв рослин. Вiдвiдують Ботанiчний сад, збирають вiдомостi про рослини, занесенi до Червоної книги. Вивчають дикорослi рослини та фактории, що впливають на їхню чисельнiсть. Готують і представляють свої висновки і рекомендації для місцевої спільноти. Створюють презентації, буклети та плакати для поширення iнформацiї серед більш широкої аудиторії.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Освітні: ознайомити учнів з особливостями рослинного світу України та Донецького регіону. Розвивати системні знання про живу природу. Навчальні: навчити розпізнавати рідкісні види, лікарські види, отруйні рослини, культурні і дикорослі рослини області. Формувати вміння і навички самостійної роботи, аналізу даних, роботи в області проектної діяльності. Виховні: формувати екологічний світогляд, виховувати любов і відповідальне, дбайливе ставлення до природи.

Опис оцінювання

Оцінювання початкових знань та навичок та оцінювання впродовж всього виконання проектів лежить в основі оцінювання проектного навчання та забезпечують для учнів можливість продемонструвати свої знання багатьма способами. На початку проекту використовуються самостійна робота з тестами,мозкова атака,складання логічного ланцюжка, дерево припущень тощо. Упродовж навчання проводиться оцiнка впродовж дискусії, які ведуть учні у малих групах, семiнарiв, круглих столiв, презентацiй, а також спостережень за учнями, які працюють над запланованими вправами та за тим, як учні самі планують свої навчальні завдання, а також за тим, як учні ставлять запитання під час роботи. При цьому учнi активно залучаються до оцiнки своїх досягнень та досягнень товаришiв. Наприкiнцi роботи над проектом учнi виступають з презентацією, захистом творчої роботи, створюють буклети. Підсумкове оцінювання дасть змогу знайти слабкі місця у викладанні курсу, над якими необхідно попрацювати більш ґрунтовно протягом майбутніх навчальних тем та вже з майбутніми учнями. Учні можуть визначити свої проблемні місця та поставити цілі щодо свого подальшого навчання.

Діяльність учнів та вчителя

1) Перед початком роботи над проектом вчитель пояснюе учням суть проектної діяльності, знайомить учнів з методом проектів - інформаційний буклет,презентація. Після обговорення переглянутої презентації, учні задають питання які у них виникли, вчитель надає уточнюючу інформацію. Діти знайомляться з правилами роботи на компьютері та в інтернеті; виконують збір та систематизацію інформації з різних джерел, вiдвiдують Ботанiчний сад та музей Бiологiчного факультету ДонНУ, оформлюють зiбрану iнформацiю у виглядi статей, тез, рефератів. 2) Ознайомлення зі вступною презентацією, обговорення на позакласних заняттях. Самостійна робота з тестами, мозкова атака, складання логічного ланцюжка, дерево припущень, заповнення схеми «З–Х–Д». 3) Пошук інформації по темі в мережі Інтернет. Пошук прикладів презентацій, відео сюжетів, створення власних презентацiй, блогiв, статей, створення перелiку використаних матерiалiв. Визначаються завдання проектної діяльності. Оголошуються форми звіту та критерії оцінювання робіт. Визначаються джерела здобуття інформації.Учні об'єднуються в групи: журналiсти (проводять опитування та iнтервю з працiвниками Ботанiчного саду, музею ДонНУ; створюють буклети та статтi); режисери (створюють вiдеосюжети); Члени екологiчноi бригади (виступають з агiтацiю, лекцiями); iнженери (створюють таблицi, презентацiю тощо). Кожна група отримує своє завдання. Визначаються цілі яких треба досягнути. 4) Орієнтуючись на презентацію вчителя про різноманітність рослинного світу, зразки буклетiв, зiбрану iнформацiю, учнi виконують пошук особливостей рослинного світу даної місцевості, роблять фотографiї, створюють презентацiю, розробляють буклети та створюють плакати. Учні заповнюють картки самооцінки. Учитель веде журнал спостережень роботи груп над проектом.

Роботи учнiв:

1. Растения Донбасса публикация

2. Лекарственные растения Донецкой области презентація, презентація,

презентація

3. Редкие и исчезающие виды растений

4. Знай, люби, береги!

5) Захист проекту та підведення підсумків. Учні представляють звіт проекної діяльності. Демонструють презентацію, обговорюють результати.Здійснюють самооцінювання. Вчитель оцінює роботу учнів, обгрунтовує свої рішення. Оцiнювання робiт вiдбуватиметься за допомогою контрольних листiв, списку прогресу, бланку рецензiй. 6) Для здійснення диференційованого підходу використовуються різні завдання, розподіл ролей (пошук інформації, відповіді на тестові завдання, складання презентацій, захист рефератів і ін), включення слабких учнiв у групи до бiльш сильних, складання iндивiдуальних завдань рiзного рівня складностi. 7) Для здійснення фасiлiтацiї використовуватимуться: • презентації та публікації; • Роздрукований План вивчення теми, • Електронне спілкування з батьками електронною поштою чи за допомогою інших Інтернет-ресурсів для пояснення та визначення головних складових проектів. • Електронні таблиці чи форми, • Контрольний список. • Інтернет-ресурси, такі як вікі чи блоги, в яких учні відображають результати пошукової діяльності, досліджують та збирають гіперпосилання на відповідні ресурси; • Ресурси з переліком необхідних джерел; • Інструкції для допомоги діяльності учнів у проекті; • Опис вправ для розминок тощо. • Інтернет-опитувальники, форми або інші онлайн-ресурси для рефлексії, запитань та встановлення учнями нових навчальних цілей; • Презентації з учнівськими роботами та закінченими проектними завданнями для кінцевого перегляду; • Підказки та інструкції для проведення підсумкових групових онлайн-обговорень результатів та продуктів проектів.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Марина Матвєєва

Фах, навчальний предмет

вчитель бiологiї та хiмiї

Навчальний заклад

Донецький Багатопрофiльний лiцей № 125 «Престиж»

Місто\село, район, область

м. Донецьк, Донецька область

Контактні дані

телефон (050)930-92-05 mmatweeva@gmail.com http://mmatweeva.blogspot.com/

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

01. 10. 2012 - 06. 10. 2012

Місце проведення тренінгу

Донецький Багатопрофiльний лiцей № 125 «Престиж»

Тренери

Iвасенко Лариса Iванiвна