'''Навчальний проект "Подорож у Країну Чудес ""'''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Зміст

Подорож у Країну Чудес

Прус Наталія Богданівна

Навчальний проект

Українська мова, світова література, технологія :

== Освітня галузь "Мови і літератури" Мовний компонент Українська мова Англійська мова

Мовленнєва лінія
   Знання про усне та писемне мовлення; вміння орієнтуватися у мовленнєвій ситуації, сферах спілкування, осмислювати, планувати і реалізувати задум висловлювання, удосконалювати його
  Уміння уважно слухати текст, розуміти, запам'ятовувати з одного прослухування його зміст, визначати тему та основну думку твору, оцінювати почуте, помічати особливості мовної форми.
   Уміння переказувати (докладно, стисло, вибірково) вивчені, прослухані або прочитані твори; діалогічні та монологічні висловлювання з урахуванням ситуації спілкування; висловлювати власну думку, аналізувати різні погляди на предмет обговорення, дотримуючись мовних, етичних та етикетних норм; удосконалювати власне мовлення.
   Уміння читати вголос та мовчки за визначеними програмою нормативами; запам’ятовувати; висловлювати власну думку про прочитане; самостійно працювати з текстом; користуватися різними видами читання
  Уміння  письмово  переказувати

(докладно,, стисло, вибірково) , самостійно створювати письмові тексти, висловлювати в них власну думку про певну подію,, ситуацію, прочитаний твір, дотримуватись вимог до мовлення, вдосконалювати написане Соціокультурна лінія Знання особливостей національної культури. Уміння використовувати ці знання та знання, набуті під час вивчення інших предметів, у власному мовленні. Уміння пояснювати значення слів, найуживаніших усталених виразів, помічати і пояснювати слова і вирази Літературний компонент Зарубіжна література Аксіологічна лінія Уміння виразно, осмислено читати художній текст, виділяти в ньому головну думку; зіставляти зображені у творі етичні та психологічні ситуації з власним життєвим досвідом, відповідно корегувати свої життєві орієнтації, писати творчі роботи різних жанрів

    Вміння аналізувати та інтерпретувати зміст твору, суть морального конфлікту та власну етичну позицію щодо нього, співвідносити порушені у творі проблеми з власним життєвим досвідом, розв’язувати творчі завдання різних типів

Літературознавча лінія Знання основних теоретико-літературних понять і вміння оперувати ними в процесі читання оригінальних і перекладних художніх текстів; уміння визначати в прочитаному творі тему, основні проблеми, головних і другорядних героїв, художні описи; розрізняти сюжет і композицію, основні жанри. Культурологічна лінія Початкове уявлення про історико-літературну добу, національні, конкретно-історичні та загальнолюдські цінності, відображені у художньому творі. Уміння визначати специфіку літературного твору у зіставленні з творами інших видів мистецтва.

Освітня галузь "Технологія" Уявлення про техніку як засіб пізнання і впливу на життєве середовище людини. Уміння користуватися технічними об'єктами на основі їх відповідності заданим умовам Знання ролі графічних засобів передачі інформації; правил виконання зображень на графічних документах. Знання поняття інформації, способів і засобів одержання та опрацювання сучасної інформації; раціонально використовувати комп'ютерні засоби при розв'язанні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням. Усвідомлення ролі проектної діяльності для розвитку сучасного техногенного середовища. - Знання про проектний пошук як основу творчого процесу; - ознак та характеристик досконалості результату проектної діяльності; - видів та змісту проектних документів і уміння користуватися ними; Уміння: - здійснювати проектну діяльність за заданими умовами; - графічно відображати творчий задум; - давати творчу оцінку досконалості результатів проектної діяльності; - застосовувати принципи конструювання та моделювання у творчій діяльності; здійснювати конструювання та моделювання за графічним зображенням, за технічними умовами чи власним задумом

==

6 клас, 12 років:

3 тижні

Проаналізувати історію жанру літературної казки, опрацювати оригінал тексту, порівняти переклади українською та російською мовами,створюють власну презентацію, публікацію та веб-сайт, працювати з різними джерелами інформації та обмінюватися нею у мережі, що допоможе найповніше розкрити питання навчальної теми:

Проект із світової літератури для учнів 6 класу за книгою Льюіса Керрола “Аліса в Країні Чудес”. Учні на уроках та в позаурочний час здійснюють уявну подорож в Країну Чудес. Під час цього проекту детально аналізується історія жанру літературної казки, опрацьовується оригінал тексту, порівнюються переклади українською та російською мовами. Учні створюють власну презентацію, публікацію та веб-сайт. Під час проекту пропонується робота учнів з різними джерелами інформації та обмін інформацією у мережі, що допоможе найповніше розкрити питання навчальної теми. Проект закінчується учнівською конференцією.

Уявна подорож у Країну Чудес:

Чому Країна Див так приваблює?

== 1. Звідки взялись чарівні істоти в літературі? 2. У чому полягають труднощі перекладу? 3. А що було б, якби у Аліси з’явилася чарівна паличка? 4. Чи потрібна героїні допомога? 5. Чи хочу я бути фантазером?

==

4 етапи

Стислий опис:

== • Учні навчилися визначати характерні риси літературної казки, • виділяти та аналізувати окремі художні особливості твору, • усно та письмово висловлювати власні оцінки щодо прочитаного, особистісно-творчо його переосмислювати, • Розвинули навички роботи в групі • При підготовці і створенні презентацій учні розвинули навички виступати перед аудиторією, стисло формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості, лаконічно, чітко, зручно демонструвати результати досліджень за допомогою діаграм та графіків, порівнювати, компонувати, доводити, критикувати, класифіковувати, планувати, визначати цінність, висувати гіпотези. • Створючи публікації в Microsoft Publisher, школярі, набули вмінь аргументувати власну думку, використовуючи повні речення, посилаючись при цьому на думки інших, правильно використовувати цитування та посилання на друковані та Інтернет-видання, ілюструвати ідеї, думки, дослідження, висновки • При складанні діаграм учні, навчилися порівнювати, аналізувати, співставляти цифри, події, факти, та інші дані, добирати та аргументувати свій вибір відповідного типу діаграми При розробці веб-сайтів учасники проектів навчилися ефективно спілкуватися з іншими школярами з країни та всього світу. Набули вмінь збирати та обробляти інформацію, ефективно використовувати засоби електронних комунікацій, оволоділи навичками посилатися на використані джерела інформації. ==

https://docs.google.com/file/d/0B9e62zsC5r_BTFI0RV9MaS1iYnM/edit

https://docs.google.com/file/d/0B9e62zsC5r_BOWthalVRZ2h3dmc/edit:

https://docs.google.com/file/d/0B9e62zsC5r_BdTBPM3ptc0Q0Zjg/edit:

https://docs.google.com/file/d/0B9e62zsC5r_BeEFfVXRXNjhqZUE/edit:

https://docs.google.com/file/d/0B9e62zsC5r_Bd2JETGEydUE3Qzg/edit:

https://docs.google.com/file/d/0B9e62zsC5r_BdEhDdlI0MEM2Z1E/edit:

https://docs.google.com/file/d/0B9e62zsC5r_BMF9FRF8wUjVydUE/edit:

https://docs.google.com/file/d/0B9e62zsC5r_BSG54M0M2dmloT1k/edit:

https://docs.google.com/file/d/0B9e62zsC5r_BX3kzTVFaZHlGQWc/edit:

https://docs.google.com/file/d/0B9e62zsC5r_Bc0FiSkpRUi1qbms/edit:

https://docs.google.com/file/d/0B9e62zsC5r_BbEQyRmlWcDh4elk/edit:

https://docs.google.com/file/d/0B9e62zsC5r_BaXd1SUJ4WmNRakk/edit:

https://docs.google.com/file/d/0B9e62zsC5r_BUS1mUkFQa0pDdE0/edit:

https://docs.google.com/file/d/0B9e62zsC5r_BMXAwdmV4OVA2NlU/edit:

https://docs.google.com/file/d/0B9e62zsC5r_BOWthalVRZ2h3dmc/edit:

https://docs.google.com/file/d/0B9e62zsC5r_BR2J0QWFpNDRlOE0/edit:

https://docs.google.com/file/d/0B9e62zsC5r_BR2J0QWFpNDRlOE0/edit

Список літератури

Проекти подібної тематики

Відгуки про проект

Номер Крок<1> Які дослідження проводили учні? Що вони робили? Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як звітували?
1. Етап Учні ознайомлюються з ключовими та тематичними питаннями, обирають тему учнівського міні-проекту для дослідження. Учні читають книгу Льюіса Керрола „Аліса в Країні Чудес ”.
Для кращого розуміння та усвідомлення книжки «Аліса в Країні Чудес» учні будуть вчитися виразно читати художній текст, обговорювати його з елементами аналізу

2. Етап Проходять тестування по книзі. Після отримання позитивної оцінки за тестування, учні можуть перейти до 3 етапу роботи в проекті
Для ознайомлення із зразками перекладної літератури та формування стійкої мотивації до вивчення української, іноземних мов учні будуть співставляти, порівнювати тексти оригіналу та перекладів на українську та російську мови вище згаданої книги
3. Етап Об’єднуються в групи:

1 група - «Дослідники» - вибирають із тексту чарівні істоти, знаходять про них інформацію в Інтернеті, малюють, як уявляють ці істоти. Створють публікацію. 2 група «Перекладачі» – проводять порівняння текстів мовою оригіналу (англійською) та перекладеними книжками російською та українською мовами. Учні порівнюють імена героїв в цих книжках, досліджують, які імена героїв ближчі до оригіналу, пробують через переписку з авторкою книг Дж.Ролінг дізнатись, чи вірні іх судження, щодо імен героїв книг. Створють групову презентацію про чарівні істоти, презентують її перед іншими групами. 3 група «Дизайнери» складають кросворди, ребуси, загадки, малюють ілюстрації до книги. Створюють веб-сторінку

• При підготовці і створенні презентацій учні розвивають навички виступати перед аудиторією, стисло формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості, лаконічно, чітко, зручно демонструвати результати досліджень за допомогою діаграм та графіків, порівнювати, компонувати, доводити, критикувати, класифіковувати, планувати, визначати цінність, висувати гіпотези.

• Створючи публікації в Microsoft Publisher, школярі, набувають вмінь аргументувати власну думку, використовуючи повні речення, посилаючись при цьому на думки інших, правильно використовувати цитування та посилання на друковані та Інтернет-видання, ілюструвати ідеї, думки, дослідження, висновки

4. Етап Учні готуються до підсумкової конференції, пишуть вигадані історії – продовження про героїв книжки. Створюють веб-сайт для шанувальників книжок Ролінг, пропонують мережений телекомунікаційний проект. На цій сторінці учні зможуть постійно розміщувати свої та надіслані іншими роботи в стилі Країни Чудес.
При розробці веб-сайтів учасники проектів навчаються ефективно спілкуватися з іншими школярами з країни та всього світу. Набувають вмінь збирати та обробляти інформацію. Вчаться ефективно використовувати засоби електронних комунікацій, оволодівають навичками посилатися на використані джерела інформації.