'''Їх величність білки'''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Їх величність, білки

Автор проекту

Євгенія Олегівна Касперчук, вчитель біології,спеціаліст вищої категорії

Номінація

Успішний навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів

Промислові технології,математика,природничі науки,комп’ютерні технології

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

Уміння вчитися 1. Уміння вчитися 2. Соціальна компетентність 3. Загальнокультурна компетентність 4. Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій Розвиток уявлень про загальні закономірності природи та природничо-наукову картину світу. Розвиток навичок самостійно здобувати знання з різних джерел інформації, aналізувати реальні життєві ситуації. Розвиток вміння вести діалог, дискусію, робити аргументовані висновки, презентувати себе перед однолітками

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

10 клас 15-16 років

Термін реалізації проекту

2 тижня

Мета проекту

Формування в учнів уявлення про загальні закономірності природи та природничо-наукову картину світу; розвиток уміння самостійно добувати та аналізувати інформацію з різних джерел, досліджувати оточуючи об'єкти, використовуючи свої знання з біології, співпрацювати в парі ,в групі;розвиток навичок спілкування один з одним за допомогою сучасних технологій.

Опис проекту

Вивчення білків, як показує практика мого педагогічного досвіду в учнів , завжди супроводжується труднощами в засвоєння матеріалу. Складна будова, незвичайні властивості - це все викликає відсутність інтересу до засвоєння навчального матеріалу з даної теми. Тому, проблему мотивації з вивчення білків можливо вирішити за допомогою впровадження в навчальний процес технології проектів та ІКТ.

Ідея проекту:

"Жизнь, есть способ существования белковых тел" Ф. Энгельса.

Основні питання:

Ключове питання:

В Библії сказано: "Спочатку былу Слово". Ссучасна книга про походження життя за аналогією починалася би виразом: "Спочатку був білок".

Тематичні питання:

а) навчальні • Актуалізувати знання, які потрібні для вивчення теми. • Познайомити учнів з будовою білків. • Підвести їх до свідомого вивчення материалу по функциях білків.

б) розвиваючі • Розвивати загальноосвітні навички та вміння; • Розвивати вміння аналізувати інформацію, порівнювати наданні об’єкти, класифікувати за ознаками, узагальнювати; працювати за аналогією. • Розвиток пізнавального інтересу та творчих здібностей.

в) виховні • Виховувати свідоме ставлення до здрового спосібу життя. • Вихоувати моральне ставлення до життя, як найвищої цінності. • Формувати навички адаптації до мінливих умов життя за допомогою отриманих вмінь та навичків.

Змістові питання:

Візуалізація (структура) проекту

Методичний комплекс:


Допоміжні матеріали:відео, картинки.

Учнівські приклади: презетації, публікація, веб-сторінка.

Стислий опис:

Номер Крок Які дослідження проводили учні? Що вони робили? Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як звітували? 1. Висуваємо гіпотезу • • • Розглянули пропозиції вчителя, прослухали рекомендації щодо опрацювання різних джерел інформації. • 1. Внесли найбільш уподобані адреси сайтів по темі проекту в таблицю ресурсів проекту 2. Проводимо дослідження • 1 група «Хімікі» вивчали джерела інтернет –ресурсів, інші джерела щодо будови молекули білка • • 1. Оформлення звіту у вигляді презентації 3. Проводимо дослідження • 2 група « Медики» досліджували за допомогою різних джерел інформації класифікацію білків 1. Оформлення звіту у вигляді презентації 4. Проводимо дослідження • • 3 група « Технологі» досліджували за допомогою різних джерел інформацію щодо властивостей білків • 1. Оформлення звіту у вигляді презентації 5. Творча робота 4 група «Конструктори» вивчали можливість офомлення просторової конфігурації білків за допомогою підручних засобів. 1. Оформлення звіту у вигляді роздаткового матеріалу для збору просторових конформацій білка 6. Узагальнюємо результати • • 1. Систематизувати результати досліджень по видам матеріалів 2. Підготувати ілюстрації 3. Створити презентацію, яку буде використано для підведення результатів проектів 7. Завершуємо і підводимо підсумки • • Підводимо підсумки, обговорюємо результати, обмінюємося думками • 1. Публічний захист результатів проекту

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Зведена таблиця роботи учнів над проектом

Які результати одержали учні в проекті?

В рамках проекту учні перш за все вдосконалили вже існуючі та сформували нові комунікативні та інформаційні компетентності: • визначати цілі пізнавальної діяльності; • знаходити оптимальні способи реалізації поставлених цілей; • використовувати різноманітні інформаційні джерела; • шукати і знаходити необхідну інформацію, оцінювати отримані результати; • організовувати свою діяльність; • співпрацювати з іншими учнями; • працювати із технічними пристроями (комп'ютером, оргтехнікою, цифровою технікою); • проявляти соціальну активність та приймати активну життєву позицію.

Наш фотоальбом

"Їх величність білки!"

Матеріали проекту:

Оцінювання знань та вмінь учнів

Учнівські роботи

Презентація Презентація Презентація

Інше

Методичні матеріали

Мініпідручник

Дидактичні матеріали

Використані матеріали:

Інтернет-ресурси

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Список літератури

1. Зазуліна Л. В. Педагогічні проекти: науково-метод. посіб. / Л. В. Зазуліна. — Кам'янець-Подільський: Абетка — НОВА, 2006. — 40 с. 2. .Курицина В. Н. Метод проектов: вчера, сегодня, завтра // Образовательная технология как система, объединяющая теорию, практику и искусство. — Воронеж: ВГПУ, 2000. — С.59—63. 3. Освітні технології / За ред.. О.М. Пехоти. – К.: А.С.К., 2001. – 255 с. 4. Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід// Методичний посібник, К. АПН, 2002. 5. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Х.: «Основа», 2003. – 80 с. 6. Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології. – Х.: «Ранок», 2002. – 128 с. 7. Сучасні шкільні технології \ За ред. І Рожнятовська, В. Зоц. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с., 2 ч.


Проекти подібної тематики

Відгуки про проект