"Таємниця трикутника"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекта

Таємниця трикутника

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Сума кутів трикутника, зовнішній кут трикутника

Вік учнів, клас

7 клас,12-13 років

Стислий опис

Проект призначений для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних заходів І-ІІІ ступенів. Назва теми з програми «Сума кутів трикутника». Проект буде реалізовуватись паралельно з виконанням основної учбової програми. В межах реалізації проекту учні класу будуть об’єднані у три групи згідно їх побажань та нахилів, виявлених вході попереднього опитування. На деяких уроках буде відведено час для представлення результату діяльності кожної з груп, а на підсумковому уроці з теми буде проведено заключний захист міні проектів кожної групи учнів. Основні види діяльності учнів: робота з інформаційними джерелами з даної теми, підготовка матеріалів і доповідей за обраною темою, добір та розв’язування задач з обраної теми , виведення в ході практичного експерименту формули суми кутів довільного многокутника . Продукт діяльності учнів у проекті: презентація-доповідь за темою: “Сума кутів трикутника, зовнішній кут трикутника”,презентація добірки задач за темою “Сума кутів трикутника”,експеримент “Виведення формули суми кутів многокутників”.

Повний План вивчення теми

Повний План вивчення теми

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Формувати у учнів знання, вміння та навички розв’язування задач на знаходження суми кутів трикутника. Формувати у учнів навички групової роботи. Вчити учнів раціонально розподіляти свій час, обирати форми роботи та розподіляти обов’язки в групі для досягнення спільної мити. Формувати у учнів гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання. Формувати у учнів відповідальність за результати спільної роботи.. Освітня навичка ХХІ століття Навчальні цілі та очікувані результати Творчість та інтелектуальна допитливість
Вдосконалити навички:  планування дослідницької діяльності;
 компонування даних;
 порівняння;
 перевірки гіпотези.
 роботи з даними;
 усного мовлення .
Критичне та системне мислення
Розвивати вміння:
 аналізу поставленої проблеми;
 планування шляхів її розв’язання;
 аналізувати отриману інформацію;
 оцінювати та узагальнювати результати;
 робити висновки.
Міжособистісна та групова взаємодія
Розвиток :
 вміння працювати в групі;
 колективно вирішувати проблеми
Виявлення проблем, їх формулювання та вирішення
Вміти:
 обговорювати проект та створювати план його реалізації;
 вирішувати поточні проблеми при виконанні проекту Комунікативні навички
Навчитись:
 організувати популяризацію проекту;
 представляти результати проекту.
Самоспрямування в навчанні
Розуміти:
 зв’язок проекту та власної навчальної діяльності.
Поліпшити:
 мотивацію при вивченні навчальних предметів
Сприяти:
 саморозвитку та самоосвіті
Відповідальність та адаптованість
Формувати:
 відповідальне ставлення за виконання отриманого доручення;
 вміння пристосовуватись до до вимог.
Соціальна відповідальність
Розуміти:
 значущість своєї навчальної діяльності для суспільства і для себе
Інформаційні навички та медіа грамотність
 Знаходити потрібну інформацію у Всесвітній Мережі
 створення презентації проекту;
 Створити публікацію відповідно до теми проекту.
 Створити веб-сторінку за допомогою наявних програмних засобів.
 Вдосконалити навички створення гіпертекстових документів
 Створити комп’ютерну презентацію навчального матеріалу.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

До початку роботи над проектом потрібно: • Учитель знайомить учнів та їх батьків з методом проектів, переконує їх в життєвій необхідності оволодіти навичками проектної діяльності. Отримує дозвіл від батьків та учнів на використання їх проектів та особистих даних. • Учитель проводить опитування учнів з метою виявлення особистих нахилів кожного учня та об’єднання їх в групи. • Учитель проводить діагностичний моніторинг учбових знань та вмінь учнів з метою переконатись, що учні: - володіють теоретичними знаннями про паралельні прямі, ознаки і властивості паралельних прямих; - вміють використовувати попередньо набуті теоретичні знання до розв’язування задач - мають знання стосовно правил проведення практичного експерименту та норм безпеки життєдіяльності підчас проведення експерименту; - мають початкові комп’ютерні навички (відкриття та збереження документів, завантаження програм, - оформлення дослідження, пошук інформації в мережі Інтернет). Опираючись на данні отриманні при опитуванні учнів, створюємо три групи за виявленими рівнями підготовки та нахилами дітей. Перша група - « Теоретики», учасники якої будуть опрацьовувати джерела інформації, структурувати її та представляти аудиторії теоретичний матеріал по темі у вигляді презентації. Друга група – « Практики», учасники якої будуть займатися добіркою та розв’язуванням різнопланових задач,методи розв’язування яких спираються на матеріал теми проекту . Результатом роботи цієї групи стане добірка задач з теми на готових кресленнях, представлена у вигляді презентації. В ході захисту своєї роботи члени групи повинні показати аудиторії способи розв’язування запропонованих задач. Третя група – « Дослідники». Членами цієї групи є учні з високим рівнем знань, добре сформованими вміннями та навичками розв’язування задач . Формою роботи члені цієї групи буде евристичний експеримент. Перед ними ставиться проблема: як, знаючи, що сума кутів будь якого трикутника складає 180 ◦ , знайти суму кутів чотирикутника. Для цього учні повинні здогадатися з’єднати дві протилежні вершини чотирикутника відрізком ( провести діагональ) і в результаті отримати два трикутника. В ході міркувань над проблемою учням пропонуються паперова модель чотирикутника, п’ятикутника і ін.. Потім, застосовуючи знайдений експериментально метод ( метод допоміжних трикутників) , знайти суму кутів п’ятикутника, шестикутника тощо. Після узагальнення методики учні виводять формулу суми кутів многокутника. • Заняття №1 Учителем уточнюється склад створених груп. Демонструється вступна презентація для учнів. Проводиться мозковий штурм у створених групах та такими питаннями: Що таке трикутник? Які види трикутників ми знаємо? Що таке суміжні кути? Що таке вертикальні кути? Які прямі називаються паралельними? Які ми знаємо ознаки паралельності прямих? Які ми знаємо властивості паралельних прямих? Що таке аксіома? Що таке теорема? На що можна спиратися при доведенні теорем? На базі актуалізованих знань з попередніх тем в ході евристичної бесіди з учнями виводиться теорема про суму кутів трикутника, властивість зовнішнього кута трикутника. Учитель проводить обговорення з класом тематичних питань даного проекту, знайомить з критеріями оцінювання учнівських презентацій, учнівського експерименту. На протязі першого тижня реалізації проекту: Учитель проводить спостереження за діяльністю учнів при підготовці власних проектів та надає консультації за потребами учнів. Учні вдома чи в шкільній бібліотеці аналізують різні джерела інформації з теми проекту, добирають за зразком учителя задачі, які увійдуть в добірку. Учитель проводить додаткові заняття з учнями які мають недостатні знання з даної теми, мають проблеми у навчанні. На протязі другого тижня реалізації проекту: Учні проводить презентацію продуктів проекту: Перша група - « Теоретики» », учасники якої опрацьовували джерела інформації, структурувати її та представляти аудиторії теоретичний матеріал по темі у вигляді презентації Друга група – « Практики» презентують сформовану збірку різноманітних задач по даній темі на готових кресленнях і показують способи їх розв’язання, особливу увагу аудиторії звертаючи на задачі, що мають декілька способів розв’язування . Третя група – « Дослідники». Член цієї групи презентують аудиторії свій експеримент, внаслідок якого їм вдалося вивести формулу суми кутів многокутника. Учитель разом з учнями знову проводить обговорення Ключового запитання проекту, проводить оцінювання продуктів проекту. Оцінювання мультемедійного поектуформа оцінювання стійкості щодо подолання труднощів

Відомості про автора

Рімма Півторак

Учитель математики

Краматорська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 35 з профільним навчанням

Місто Краматорськ, область Донецька

pivtorakrimma@gmail.com

Відомості про тренінг

Дата поведення тренінгу

13.08.2012-18.08.2012

Місце проведення тренінгу

Краматорський ММК

Тренер

Лук'яненко Андрій Миколайович