"Золотий перетин" у традиційній українській архітектурі

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Зміст

Назва проекту

House0.jpg

«Золотий перетин» у традиційній українській архітектурі

Автор проекту

Громко Людмила Володимирівна, вчитель математики Нечаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Компаніївського району Кіровоградської області

Дякую усім, хто підтримав даний проект. Окремо висловлюю подяку тим учасникам спільноти, хто допомагав мені (а то і просто підтримував) на "Сторінці обговорення"

Номінація

Успішний навчальний проект (зареєстровано на сайті спільноти)

Golos.jpg
Підтримайте проект, проголосувавши за нього до 10.02Перелік шкільних навчальних предметів

математика, образотворче мистецтво, креслення, народознавство (на діаграмі вказано теми відповідно до чинних програм)

GoldGoldM.png

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

 1. Уміння вчитися
 2. Соціальна компетентність
 3. Загальнокультурна компетентність
 4. Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

9 клас, 15 років

Час проведення

вересень-жовтень 2011 року

Блог проекту

Блог проекту Маємо надію, що робота не припиниться і після закінчення проекту, адже багато питань залишилось нез’ясованими. Тож проекту - жити!

Мета проекту

Від автора: Досить важко знайти мотивацію для вивчення математики в загальноосвітній школі якщо не пов’язувати математику з практичними навичками та інтеграцією з іншими шкільними дисциплінами. Основним завданням проекту було підвищення мотивації для вивчення основ наук, навчити дітей працювати в групі над вирішенням спільного завдання, ефективно планувати свою роботу, використовувати сучасні технології - тобто все те, що буде потрібне учням для ефективної соціалізації у сучасному суспільстві. Вчителем було висунуто гіпотезу про те, що пропорції української хати є гармонійними і пов’язаними з "золотим перетином". Перевірка цієї гіпотези вимагає від учнів знань та навичок з різних навчальних дисциплін. Практична значущість проекту крім навчального (надбання та розвиток певних знань та навичок) має і культурологічне значення, адже показує що навіть типова сільська архітектура базується на загальнолюдських принципах гармонії прекрасного


P.S. Як важко вчитись, коли навкруги всі кажуть, що ти - посередність. Ти не відмінник, хоча і непогана людина, але часто вчителі забувають про тебе, вважаючи що ти - "баласт", звертаючи увагу лише на тих, хто приносить "лаври" успіху не тільки собі, а й вчителю. Саме на такого, "середнього", учня розрахований цей проект - дати йому можливість зрозуміти, що він теж особистість, що колективна робота та сучасні технології дають змогу реалізувати будь-яку ідею...

Опис проекту

Ідея проекту:

Ідея проекту - пошук гармонії в архітектурі традиційного українського житла

Основні питання:

Ключове питання:

Яка роль математики в гармонії навколишнього світу?

Тематичне питання:

Які математичні співвідношення найчастіше зустрічаються в архітектурі типового українського житла?

Змістовні питання:

 • Що таке «золотий перетин»?
 • Хто вперше сформулював правило «золотого перетину»?
 • Як часто зустрічається «золотий перетин» у природі, живописі та архітектурі?
 • Чи застосовується правило «золотого перетину» в архітектурі української хати?

Структура проекту

Bubblus New Sheet.jpg

Стислий опис:

Основним математичним змістом проекту є практичне застосування математичних співвідношень при побудові гармонійно досконалих творів (виробів). Учні набули навичок знаходження «золотої пропорції» в реально існуючих об’єктах та застосувати математичний апарат для розв’язування прикладних задач творчого характеру. Учні виконували вимірювання як об’єктів оточуючого світу, так і на фотографіях та репродукціях картин видатних художників. При цьому учні набули навичок побудови гармонійно правильних зображень .

Під час роботи над проектом учні використовували наявні знання з алгебри та геометрії для побудови математичної моделі реальних співвідношень між величинами. Учні поглибили свої знання з різних навчальних дисциплін, оскільки проект є метапредметним.Також учасники проекту набули навичок роботи в групі над виконанням спільного завдання.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Освітня навичка ХХІ століття Навчальні цілі та очікувані результати
Творчість та інтелектуальна допитливість

Вдосконалити навички:

 • планування дослідницької діяльності;
 • компонування даних;
 • порівняння;
 • перевірки гіпотези.
 • роботи з даними;
 • усного мовлення .
Критичне та системне мислення

Розвивати вміння:

 • аналізу поставленої проблеми;
 • планування шляхів її розв’язання;
 • аналізувати отриману інформацію;
 • оцінювати та узагальнювати результати;
 • робити висновки.
Міжособистісна та групова взаємодія

Розвиток :

 • вміння працювати в групі;
 • колективно вирішувати проблеми
Виявлення проблем, їх формулювання та вирішення

Вміти:

 • обговорювати проект та створювати план його реалізації;
 • вирішувати поточні проблеми при виконанні проекту
Комунікативні навички

Навчитись:

 • організувати популяризацію проекту;
 • представляти результати проекту.
Самоспрямування в навчанні

Розуміти:

 • зв’язок проекту та власної навчальної діяльності.

Поліпшити:

 • мотивацію при вивченні навчальних предметів

Сприяти:

 • саморозвитку та самоосвіті
Відповідальність та адаптованість

Формувати:

 • відповідальне ставлення за виконання отриманого доручення;
 • вміння пристосовуватись до до вимог.
Соціальна відповідальність

Розуміти:

 • значущість своєї навчальної діяльності для суспільства і для себе
Інформаційні навички та медіа грамотність
 • Знаходити потрібну інформацію у Всесвітній Мережі
 • створення презентації проекту;
 • Створити публікацію відповідно до теми проекту.
 • Створити веб-сторінку за допомогою наявних програмних засобів.
 • Вдосконалити навички створення гіпертекстових документів
 • Створити комп’ютерну презентацію навчального.


Які дослідження проводили учні? Що вони робили?

Відповідно до плану реалізації проекту учні:

 • шукали пояснення терміну “золотий перетин”;
 • знаходили використання цього принципу в мистецтві, живій природі та архітектурі;
 • ознайомились з архітектурою традиційної української хати Середньої Наддніпрянщини, способами її побудови, звичаями та віруваннями які використовувались під час будівництва хати;
 • провели дослідження (виміри) будинків свого села;
 • виконали статистичні дослідження з метою аналізу даних;
 • зробили висновки щодо дотримання принципу гармонійності (“золотого перетину”) при побудові сільської хати

Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

Основним завданням застосування інформаційно-комунікаційних технологій при роботі над проектом було формування у учнів активного, самостійного, творчого мислення та вміння працювати над вирішенням спільного завдання.
Учні використовували в дослідницькій роботі над проектом інформаційно-комунікаційні технології:

 1. для пошукової роботи з інформаційними джерелами;
 2. для опрацьовування числових результатів;
 3. для наочного представлення результатів проекту

Зведена таблиця роботи учнів над проектом

Має значення тільки те знання, яке використовується на практиці. Гордон Драйден
Номер Крок Що потрібно зробити? Які звітувати?
1. Висуваємо гіпотезу
 • Переглянути презентацію вчителя [1] та сайт
 • Ознайомитись з гіпотезою яку будемо досліджувати — пропорції традиційного українського житла є гармонійно пов’язаними
 • Обговорити план роботи над проектом
 1. Підготувати план роботи над проектом [2]
2. Шукаємо, аналізуємо, систематизуємо, створюємо банк джерел і ресурсів
 • Відшукати поняття “золотий перетин” у Вікіпедії[3]
 • Шукаємо матеріали, пов’язані з історією та архітектурою традиційного українського житла
 • Створюємо базу з найбільш важливими джерелами інформації з проекту
 1. Підготувати навчальні матеріали про “золотий перетин” (буклет[4],[5], публікацію [6] та сайт[7])
 2. Створити таблицю (документ) зі списком використовуваних джерел [8]
 3. Представити перелік подібних за тематикою проектів [9]
3. Проводимо дослідження
 • Відшукуємо зразки традиційної архітектури у своєму селі та проводимо необхідні вимірювання
 • Знайомимось з експозицією музею народної архітектури та побуту.
 • Вивчаємо народні традиції, пов’язані з житлом та його будівництвом
 1. Заповнити бланки звітів вимірювань[10]
 2. Фотографувати зразки архітектури та процес вимірювань [11],[12],[13],[14]
 3. Створити презентацію за результатами знайомства з експозицією музею [15]
 4. Підготувати публікацію про народні традиції українського житла [16]
4. Опрацьовуємо результати досліджень
 • Занести дані із бланків звітів до електронної таблиці
 • Проаналізувати отримані матеріали, відшукати залежність між елементами споруд
 • Знайти найбільш використовуване відношення між елементами української хати
 1. Створити таблицю результатів досліджень [17]
 2. Представити графічно результати досліджень [18]
 3. Підготувати схеми та графіки [19]
5. Узагальнюємо результати
 • Порівняємо відшукані співвідношення з величиною “золотого перетину”
 • Спробуємо відшукати причини такої залежності (підтвердження чи ні початкової гіпотези)
 1. Систематизувати результати досліджень по видам матеріалів (файлами в окремих папках)
 2. Підготувати ілюстрації
 3. Створити презентацію, яку буде використано для підведення результатів проекту [20]
6. Завершуємо і підводимо підсумки
 • Підводимо підсумки, обговорюємо результати, обмінюємося думками
 1. Публічний захист результатів проекту перед учнями школи [21],[22]
 2. Вивантаження матеріалів у Документи Google
 3. Підготовка та наповнення вікі-сторінки проекту [23]


Які результати одержали учні в проекті?

Дослідження показали що в архітектурі української хати у повній мірі проявилось сакральне прагнення українського народу до гармонії та досконалості. На інтуїтивному рівні наші предки прийшли до найбільш гармонійного співвідношення в архітектурі хати — до “золотого перетину”(1.61803...) [24] .

Наш фотоальбом


Матеріали проекту:

План роботи над проектом

План роботи учнів над проектом

Учнівська вікі-стаття

Вікі-стаття (читати обов’язково)

Презентація результатів

Презентація результатів

Scr.png

Буклети проекту

"Золотий перетин" "Золотий перетин"

Традиції українського житла

Практичні роботи

Таблиця результатів

Учнівські презентації

Золотий перетин в архітектурі

Zolper.png

Музей народної архітектури та побуту в м.Переяслав-Хмельницький

UscR.png

Вчительська презентація

Презентація

PrezU.png

Сайт

"Математика і гармонія"

Site.png


Учнівський сайт (розроблено в Microsoft Publisher)

SiteU.png

Схема оцінювання

Ocin.png

Засоби оцінювання

Комплект засобів оцінювання проекту

Це зробили ми

Використані матеріали:

Інтернет-ресурси

Список літератури

 • Бердукидзе А. Д. Золотое сечение // Квант №8, 1973
 • Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи. – К.: Вища школа, 1989.
 • Марутаев М.А. О гармонии как закономерности. Принцип симетрии. – М., 1978.
 • Петрович Д. Теоретики пропорций. – М., 1979.
 • Сонин А.С. Постижение совершенства. – М., 1987.
 • Стахов А. Коды золотой пропорции.
 • Цеков-Карандаш Ц. “О втором золотом сечении”. – София, 1983.
 • Шафрановский И.И. Симметрия в природе. – Л., 1968.
 • Шевелев И. Принцип пропорции. – М., 1988.
 • Араухо И. Архитектурная композиция / Пер. С исп. М.Г. Бакланов, А. Михе. – М., 1982
 • Дроник Я. Золота пропорція. Золотий перетин // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2010. - № 3. - С. 57-59.
 • Зигуненко С. Секреты золотого сечения// Юный техник. - 2010. - № 4. - С. 36-41
 • Рибін С.В. "Золотий перетин" і його місце у вивченні пропорцій тіла людини // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 11. — С. 31-36.

Проекти подібної тематики

Математика довкола нас (золотий переріз) Учнівський проект Львівського технологічного ліцею (2010 р.)

Метод золотого перетину в проектуванні ігрового майданчику для дітей Учнівський проект, гімназія № 21, м. Донецьк

Тайна гармонии Учебный проект по математике "Тайна гармонии" (Letopisi.Ru)

Відгуки про проект

Golos.jpg
Підтримайте проект, проголосувавши за нього до 10.02Нам буде цікаво дізнатися Вашу думку про наш проект

Заповнити форму для відгуків