Проект "Правильний вибір професії"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 12:16, 23 липня 2011, створена Admin (обговореннявнесок)

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекту

Соколова Олена Миколаївна, учитель інформатики та математики Знам’янської ЗШ І-ІІІ ступенів №4 Знам’янської міської ради, проект "Правильний вибір професії"

Назва проекту

Правильний вибір професії

Предмет, клас

Інформатика, 9-11 клас

Коротка анотація проекту

Призначення проекту - усвідомлення учнями значення інформаційних технологій у майбутній професії. Учні обирають професійний напрямок за своїми інтересами (освіта, медицина, наука, культура, харчування та інше) та збирають статистичну інформацію щодо тематичного питання, проводячи опитування підлітків та дорослих. На основі зібраних даних, вони будують діаграму використання інформаційних технологій в обраній галузі, визначають застосування програмних засобів, що вивчаються у шкільному курсі інформатики. Учні працюють у групах і створюють презентацію, публікацію та веб-сайт в яких висвітлюють значення інформаційних технологій для майбутньої професії та роблять висновки.

Спрямовуючі запитання

Ключове запитання

Вивчати чи не вивчати? Потрібні чи ні інформаційні технології в майбутній професії?

Тематичні запитання

Де застосовуються інформаційні технології?

Як розвиток обчислювальної техніки впливає на зміни у сфері обробки інформації?

Які новини у сфері інформатизації суспільства?

Змістові запитання

Які є види інформаційних технологій?

Які існують види обробки інформації?

Які сфери застосування інформаційних технологій?

Компетентності, які розвиває навчальний проект

1. Ціннісно-смислова компетентність. Компетентність у сфері світогляду, пов'язана з його здатністю бачити та розуміти навколишній світ, орієнтуватись у ньому, усвідомлювати свою роль і призначення, уміти вибирати установки для своїх дій і вчинків, приймати рішення. Дана компетентність забезпечує механізм самовизначення учня в ситуаціях навчальної й іншої діяльності.

2. Загальнокультурна компетентність. Коло питань, в яких учень повинен бути добре обізнаний, мати пізнання та дуже широкий досвід діяльності, у даному випадку це особливості національної та загальнолюдської культури, духовно-моральні основи життя людини й людства.

3. Навчально-пізнавальна компетентність. Це сукупність компетентностей учня у сфері самостійної пізнавальної діяльності. Сюди входять знання й уміння визначати мету, організація планування, генерація ідей, аналізу, рефлексії, самооцінки навчально-пізнавальної діяльності.

4. Інформаційна компетентність. За допомогою реальних об'єктів (телевізор, магнітофон, телефон, факс, комп'ютер, принтер, модем, копір тощо) й інформаційних технологій (аудіо-, відеозапис, електронна пошта, ЗМІ, Інтернет) формуються вміння самостійно шукати, аналізувати та відбирати необхідну інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати та передавати її. Дана компетентність забезпечує навички діяльності учня стосовно інформації, що міститься в навчальних предметах та освітніх галузях, а також у навколишньому світі.

5. Комунікативна компетентність. Включає знання необхідних мов, способів взаємодії з оточуючими й окремими людьми та подіями, навички роботи у групі, відігравання різних соціальних ролей у колективі. Учень має вміти презентувати себе за допомогою презентації, публікації чи веб-сайту.

6. Соціально-трудова компетентність. Означає володіння знаннями та досвідом у сфері громадянсько-суспільної діяльності, в даному випадку у галузі професійного самовизначення. У дану компетенцію входять, наприклад, уміння аналізувати ситуацію на ринку праці. Учень опановує мінімально необхідні для життя в сучасному суспільстві навички соціальної активності та функціональної грамотності.

7. Компетентність особистісного самовдосконалення. Спрямована на засвоєння способів фізичного, духовного й інтелектуального саморозвитку. Учень опановує способи діяльності у власних інтересах і можливостях. До даної компетентності відносяться комплекс якостей, пов'язаних з основами безпечної життєдіяльності особистості. '

Дидактичні цілі проекту

Під час виконання проекту учні вчаться самостійно знаходити, аналізувати інформацію. Продовжуватимуть формування навичок роботи в Інтернеті, та з іншими джерелами. Розвиватимуть вміння ефективно шукати тексти, малюнки, статистичну інформацію, аналізувати та робити висновки. При створенні презентації в учнів формуються вміння виступати перед аудиторією, вміння коротко формулювати свою думку, використовувати різні мультимедійні засоби. При створенні публікації, презентації, веб-сайту в учнів формується вміння ілюструвати ідеї, комбінуючи текст і зображення. Результатом проекту повинні стати сформовані навички у учнів орієнтування у світі професій та інформаційних технологій, акцентування власних орієнтирів навчання та самоосвіти.

Методичні завдання проекту

Учні повинні вміти користуватися Інтернетом, створювати презентації, публікації, веб-сторінки та працювати в Microsoft Office Excel.

Предметні області

1. Список

1) Освітня галузь "Суспільствознавство"

Мета і завдання освітньої галузі формувати такі найважливіші знання, уміння і навички:

- характеризувати явища і процеси суспільного життя, встановлювати зв'язок між подіями і явищами;

- знаходити інформацію, аналізувати, інтерпретувати та оцінювати її;

- формулювати, висловлювати та доводити власну думку, робити вибір і пояснювати позицію;

- розмірковувати, спілкуватись, співпрацювати у навчанні, розв'язувати будь-які проблеми;

- мати уявлення про структуру виробництва в національній економіці, відмінності виробництва у різні епохи існування людства; функції підприємств;

- мати уявлення про види підприємств, об'єднань, господарських товариств;

- уміти користуватися інформацією про ринок праці для визначення майбутньої сфери працевлаштування.

2) Освітня галузь "Математика"

Мета і завдання цього навчального предмета в розширенні і поглиблення уявлень про математику як елемент загальнолюдської культури, про застосування її в практичній діяльності, різних галузях науки; у формуванні уявлень про математичні поняття і методи як важливі засоби моделювання реальних процесів і явищ.

3) Освітня галузь "Технологія"

Основна мета освітньої галузі "Технологія" полягає у формуванні технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення, виробленні в них навичок творчої діяльності, вихованні культури праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки за їх бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей.


2. Карта "Інтеграція інформаційних технологій у професійних напрямках"

8.png

Публікація вчителя

Публікація [[1]]

Візитна картка проекту

Візитка [[2]]

Презентація вчителя для виявлення уявлень й інтересів учнів

Презентація [[3]]

Самостійні дослідження учнів

Дослідження "Інформаційні перевороти" [[4]]

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Публікація учнівська [[5]]

Презентація учнівська [[6]]

Веб-сайт учнівський [[7]]

Матеріали по формуючому й підсумковому оцінюванню

- оцінювання веб-сторінки [[8]]

- оцінювання презентації [[9]]

- оцінювання публікації [[10]]

Матеріали по супроводу й підтримці проектної діяльності

Дидактичні матеріали

- анкета здібностей [[11]]

- тест [[12]]

- бланк досліджень [[13]]

Інші документи

Інтернет - ресурси [[14]]