Обговорення користувача:ОльгаВчителька

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Проект "Образотворче мистецтво Київської Русі"

Назва проекту

Образотворче мистецтво Київської Русі


Автор проекту

Руденко Ольга Миколаївна, вчитель музичного мистецтва та художньої культури Вознесенської гімназії №1 Вознесенської міської ради


Перелік шкільних навчальних предметів, знання з яких використовуються під час реалізації проекту

Історія, художня культура, образотворче мистецтво, українська та світова література


Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

Учні 6(10) – М класу у віці 15 – 16 років


Опис проекту

В чому полягає ідея проекту. Як вона виникла

Ідея запропонувати учням роботу над проектом виникла з метою залучення їх до дослідницько-пошукової роботи, яка створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції. Самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається саме через метод проекту. Захист проектів – той проблемно-пошуковий метод, який доцільно застосовувати у старших класах. Він спрямований на збудження розуму, формування критичного мислення, осягнення насамперед себе через твори мистецтва.


Яке дослідження проводили учні. Що і як вони робили

Роботу можна розподілити на кілька етапів:

1. Перегляд презентації вчителя. Мотивація навчальної діяльності учнів

2. Обговорення плану роботи над проектом

3. Об’єднання учнів у групи, розподіл обов’язків між членами груп

4. Аналіз літератури, збір матеріалу за темою дослідження

5. Опрацювання зібраних матеріалів, узагальнення, підготовка до захисту проектів

6. Підсумковий урок-конференція

7. Захист проектів


Як учні використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом

Основним завданням застосування інформаційно-комунікаційних технологій при роботі над проектом було формування в учнів активного, самостійного, творчого мислення. Учні використовували в дослідницькій роботі над проектом інформаційно-комунікаційні технології у вигляді свідомої пошукової роботи з інформаційними джерелами для пошуку інформації у всесвітній мережі Інтернет, роботі над додатковою літературою в бібліотеках міста. Вони показують практичне застосування набутих базових знань та вмінь з художньої культури, образотворчого мистецтва, історії, української та світової літератури. Учні вдосконалюють свої знання та вміння по роботі з програмою POWER POINT, текстовим редактором Word, працюють в мережі Інтернет, працюють з принтером, сканером, проектором. Робота над проектом, з одного боку, сприяла опануванню базових знань, сучасними технологіями для розв'язання практичних задач, формуванню художньо-естетичної культури, пізнавальної активності та творчих компонентів мислення. З іншого боку, це сприяло формуванню у учнів стійкого інтересу до навчання, що є необхідною умовою практичної реалізації особистісно-орієнтованого навчання.


Як вчитель використовував інформаційно-комунікаційні технології для зацікавлення учнів до навчання

Художня культура – предмет, який неможливо уявити без використання ІКТ, адже говорячи про ті чи інші культурні надбання людства вчитель просто зобов’язаний продемонструвати учням те, про що говорить. Тільки так можливо сформувати в учнів художньо-естетичну культуру, навчити їх аналізувати, і відповідно,цінувати шедеври світового значення. Тому на кожному уроці я демонструю учням репродукції картин, фотографії архітектурних споруд, фрагменти відео та музичних творів, теоретичний матеріал часто подаю у вигляді тез, таблиць, слайд-шоу, які складаю за допомогою комп’ютера. Самі учні часто демонструють свої творчі роботи, серед яких - електронні фотоальбоми, музичні збірки, власні презентації та ін..


Які результати одержали учні в проекті

Протягом часу роботи над проектом учні мали можливість застосувати знання з художньої культури, історії, української та світової літератури, образотворчого мистецтва, більш детально ознайомитися з образотворчим мистецтвом Київської Русі, навчилися узагальнювати роздуми, спостереження, аналіз явищ життя і мистецтва, які притаманні учням старшого шкільного віку.


Як змінилось ставлення учнів до навчання. Як змінилися результати їх навчальної діяльності

Робота настільки зацікавила учнів, що вони продовжують доповнювати свої наробки, звертаючи увагу на все нові деталі образотворчого мистецтва Київської Русі.


Якими успіхами учнів можна похвалитися

Виступ на загальношкільній лінійці, організація лекторської групи серед учнів, випуск тематичної стіннівки


Головні результати проекту

Зацікавлення учнів предметом дослідження.

Формування пошукових (дослідницьких) вмінь:

– уміння самостійно шукати інформацію в інформаційному полі;

– уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.

Формування умінь та навичок роботи у співпраці:

– вміння колективного планування;

– вміння взаємодопомоги в групі у вирішенні спільних завдань;

– навички ділового партнерського спілкування;

– уміння знаходити і виправляти помилки в роботі інших учасників.

Менеджерські вміння та навички:

– вміння проектувати процес (продукт);

– вміння планувати діяльність, час, ресурси;

– вміння приймати рішення і прогнозувати їхні наслідки;

– навички аналізу власної діяльності.

Розвиток комунікативних умінь:

– уміння вступати в діалог, задавати питання і т.і.;

– вміння вести дискусію;

– вміння відстоювати свою точку зору;

– вміння знаходити компроміс;

– навички інтерв'ювання, усного опитування.

Формування презентаційних умінь і навичок:

– навички монологічного мовлення;

– вміння впевнено тримати себе під час виступу;

– артистичні уміння;

– вміння користуватися комп’ютерно-орієнтованими засобами наочності при виступі;

– вміння відповідати на незаплановані питання.

Підвищення рівня інформаційної культури.


Особисте професійне надбання у ході реалізації проекту

Створено електронний посібник за темою проекту


Враження від реалізації проекту

Робота високо оцінена адміністрацією гімназії, методистами МНМЦ, учні відчули задоволення від можливості самореалізації, реалізації власного творчого потенціалу, від можливості вибору виду роботи, співпраці з членами своєї групи та членами інших груп.


Висвітлення результатів проекту

Проведений майстер-клас для динамічної групи вчителів художньої культури міста, планується опис роботи в інформаційно-методичному журналі «Паралель» МНМЦ Управління освіти Вознесенської міської ради


Плани щодо продовження роботи

В подальшому залучати учнів до дослідницько-пошукової роботи з української та зарубіжної художньої культури


Додаткова інформація

Матеріали до захисту

Презентація вчителя

Презентація Архітектура

Захист проекту Архітектура

Презентація Іконопис

Захист проекту Іконопис

Презентація Книжкова мініатюра

Захист проекту Книжкова мініатюра

Презентація Монументальний живопис

Захист проекту Монументальний живописІнтернет-ресурси, які використовувались учнями під час реалізації навчального проекту

http://uk.wikipedia.org/wiki/

http://thisisukraine.org/index.php/kiev.html

http://www.studlib.net.ru

http://www.kultura.kursaki.com/?p=16496

http://education.unian.net/ukr/detail/191682

та ін.

ФотоматеріалиЛітература

1. Історія світової та української культури. – К., 2000.

2. Історія світової культури. Культурні регіони. – К., 1997.

3. Історія української та зарубіжної культури. – К., 1999.

4. Культура українського народу. – К., 1994.

5. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. – Л., 1994.

6. Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури: Європейський контекст. – К., 1995.