Навчальний проект Виховання - найбільше з благ

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 22:28, 27 липня 2011, створена Admin (обговореннявнесок)

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекту

Яценко Олена Григорівна

Назва проекту

Виховання – найбільше з благ

Предмет, клас

Етика, інформатика, зарубіжна література, укарїнська мова

Клас: 5-6

Коротка анотація проекту

Навчальний проект міститиме всі загальні поняття які потрібні при вивченні даної теми, а саме: чемність, вихованість, ґречність, тактовність, агресивність, хамство,сором, честь, каяття, індивідуальність людини, самооцінка, егоїзм, взаємоповага, моральні цінності сім’ї, взаєморозуміння, колектив, духовне єднання. Учні повинні засвоїти засвоїти ці поняття, навчитися користуватися цими поняттями у повсякденному житті. В процесі складання проекту учні об’єднуються у 3 групи. Кожна група працює над конкретною проблемою і результати представляють у вигляді учнівської презентації, учнівської публікації, web-сайту. В ході роботи буде преведене тестування учнів, конкурс на краще родовідне дерево. По закінченні проекту проводиться турнір “Лицарі ввічливості”, де підводяться підсумки конкурсу та анкетування.

Спрямовуючі запитання

Ключове запитання

Світ починається з мене?

Тематичні запитання

Де починається і як виявляє себе нечемність?

Як уникнути конфлікту в стосунках з рідними?

Колектив починається з мене?

Змістові запитання

Яку людину можна назвати вихованою?

Що вам відомо про взаємоповагу?

Що ви знаєте про свою сім’ю?

Якщо з другом вийшов в путь, веселіш дорога?

Чи завжди колектив має рацію?

Компетентності, які розвиває навчальний проект

o навчальна (вміння здобувати інформацію з різноманітних джерел різними способами, виділяти головне, аналізувати, оцінювати, використовувати на практиці; складати алгоритм навчальної діяльності; здійснювати навчальну діяльність у взаємодії; прогнозувати результат такої діяльності, докладати зусилля до його досягнення; формулювати, висловлювати, доводити власну думку; здатність навчатися протягом усього життя, підвищувати професійний рівень);

o здоров’язберігаюча компетентність (здатність зберігати фізичне, соціальне, психічне та духовне здоров’я – своє та інших людей);

o соціальна компетентність (здатність до співробітництва в групі та команді, мобільність, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти індивідуальних і колективних дій; уміння визначати й реалізовувати мету комунікації в залежності від обставин; підтримувати взаємини; розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях);

o загальнокультурна компетентність (спроможність аналізувати й оцінювати досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному й духовному контексті сучасного суспільства; знати рідну й іноземні мови, інтерактивно їх використовувати; опановувати моделі толерантної поведінки, створювати умови для конструктивної співпраці в умовах культурних, мовних і релігійних відмінностей між людьми та народами; застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на систему загальнолюдських цінностей);

o компетентність щодо інформаційних і комунікативних технологій (уміння використовувати джерела інформації, зокрема ІКТ, для власного розвитку, технічна компетентність, уміння раціонально використовувати комп’ютер для пошуку, опрацювання й систематизації, зберігання й передавання інформації, оперувати технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства);

o громадянська компетентність (здатність орієнтуватися в проблемах суспільно-політичного життя, здійснювати захист своїх громадянських прав та інтересів; взаємодіяти з органами державної влади на користь собі й суспільству);

. уміння отримати інформацію з різних джерел, аналізувати її;

• формувати критичне мислення;

• використовувати інформацію для розвитку вміння та навичок вчитися, самоконтролю та самооцінки.

Дидактичні цілі проекту

Учні вчаться самостійно формулювати проблему над якою будуть працювати. Учні продовжать формування навичок роботи в бібліотеці, почнуть разом з батьками виробляти навички роботи в Інтернеті. Ефективно шукати тексти та малюнки. Вони навчатимуться відбирати відповідні до теми малюнки для ілюстрацій. Учні пояснюють розуміння моральних основ товаришування, наводять приклади взаємодопомоги та поваги в учнівському колективі, обґрунтовують важливість уміння уникати конфліктів у шкільному колективі, усвідомлюють необхідність відповідального ставлення до своїх обов’язків у класі. Учпі вчаться характеризувати свою поведінку в колі сім’ї, наводити приклади сімейних свят і традицій, характеризувати ієрархію родинних зв’язків. При створенні презентації в учнів формуються вміння виступати перед аудиторією, вміння коротко сформулювати свою думку, використовувати різні мультимедійні засоби, вміння відбирати найяскравіші переконливі факти для аргументації думок. При створенні публікації в учнів формується вміння аргументовано доводити свою думку, використовуючи повні речення, вміння ілюструвати ідеї, комбінуючи текст і зображення. При створенні Веб-сторінки в дітей формуються дизайнерські уміння, діти вчаться комп’ютерній термінології.

Методичні завдання проекту

Учні повинні вміти працювати з інструкціями, мати навички дослідження та початкові навички роботи з комп’ютерними програмами Word, вміти користуватися Інтернетом.

Предметні області

1. Список

1) Освітня галузь "Технологія"

Основна мета освітньої галузі "Технологія" 

Основна мета освітньої галузі "Технологія" полягає у формуванні технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення, виробленні в них навичок творчої діяльності, вихованні культури праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки за їх бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей. Учні повинні мати: Знання поняття інформації, способів і засобів одержання та опрацювання сучасної інформації; типів моделювання та основних етапів технології розв'язання різних задач з використанням засобів інформаційно - комунікаційних технологій; функціональних можливостей комп’ютера та програмних засобів різного призначення; основних властивостей алгоритмів і способів та їх базових структур; уміння будувати найпростіші інформаційні моделі і досліджувати їх за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій;

2) Освітня галузь "Мови і література"

Основна мета освітньої галузі "Мови і література"

Уміння уважно слухати текст, розуміти, запам'ятовувати з одного прослухування його зміст, визначати тему та основну думку твору, оцінювати почуте, помічати особливості мовної форми. Уміння переказувати (докладно, стисло, вибірково) вивчені, прослухані або прочитані твори; діалогічні та монологічні висловлювання з урахуванням ситуації спілкування; висловлювати власну думку, аналізувати різні погляди на предмет обговорення, дотримуючись мовних, етичних та етикетних норм; удосконалювати власне мовлення. Уміння читати вголос та мовчки за визначеними програмою нормативами; запам’ятовувати; висловлювати власну думку про прочитане; самостійно працювати з текстом; користуватися різними видами читання Уміння письмово переказувати (докладно,, стисло, вибірково) , самостійно створювати письмові тексти, висловлювати в них власну думку про певну подію,, ситуацію, прочитаний твір, дотримуватись вимог до мовлення, вдосконалювати написане.Уміння встановлювати смислові і синтаксичні відношення у реченні для обґрунтування вибору розділових знаків; пунктуаційно правильно оформлювати речення різних видів, діалог.

3) Освітня галузь "Суспільствознавство"


Основна мета освітньої галузі "Суспільствознавство"


Учні повинні вміти: Знання цінностей та соціальних норм в житті людини, історичність світогляду людини, роль науки та релігії в життів поняття творчості, свободи і відповідальності, духовності людини, основи спілкування, шляхи конструктивного розв’язання міжособистісних конфліктів, основні моральні норми та цінності українського суспільства та людства, правила етикету. Уміння визначати життєві цінності та орієнтири, давати загальну характеристику релігійного та наукового світогляду, аналізувати власний досвід ефективного спілкування, ефективно спілкуватися та співпрацювати, керуватися в поведінці моральними нормами та цінностями, відрізняти моральність та аморальність, дотримуватися правил етикету.

4) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Н а в ч а л ь н а п р о г р а м а для загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа) ЕТИКА 5 КЛАС

–Наводить приклади ґречності;

–Розуміє поняття ґречності;

–Зіставляє приклади тактовної і нетактовної поведінки;

–Моделює ситуації та розв’язує їх;

–Розуміє значущість поняття сорому як регулятора людської поведінки;

–Усвідомлює важливість оцінки своїх вчинків іншими;

–Наводить приклади визнання власних помилок усвідомлює роль совісті як засобу внутрішнього контролю;

–Порівнює сором і совість, аналізує їх взаємопов’язаність;

–Аналізує співвідношення совісті з обов’язком, з відповідальністю перед собою;

–Моделює ситуації та розв’язує їх;

–Характеризує свою поведінку в колі сім’ї;

–Наводить приклади сімейних свят і традицій;

–Характеризує ієрархію родинних зв’язків;

–Розв’язує ситуативні завдання, демонструючи дотримання етичних норм взаємної поваги, допомоги, довіри, чуйності;

– Усвідомлює важливість виконання своїх обов’язків у сім’ї;

–Пояснює розуміння моральних основ товаришування;

–Наводить приклади взаємодопомоги та поваги в учнівському колективі;

–Обґрунтовує важливість уміння уникати конфліктів у шкільному колективі;

–Усвідомлює необхідність відповідального ставлення до своїх обов’язків у класі;

–Оцінює приклади розуміння честі колективу;

–Характеризує своє розуміння проблеми авторитету;

–Усвідомлює взаємозв’язок відповідального ставлення до обов’язків і авторитету;

–Наводить приклади справжнього та вигаданого авторитету;

–Аналізує свої вчинки і поведінку, враховуючи їх оцінку однокласниками;

2. Карти "Інтеграція предметів у навчальному проекті"

[1] [2] Bubblus mapa.jpg

Публікація вчителя

'Публікація'

[3]

Візитна картка проекту

'Візитка проекту' [4]

Презентація вчителя для виявлення уявлень й інтересів учнів

'Презентація' [5]

Самостійні дослідження учнів

'Анкетування учнів' [6]

'Родовідне дерево' [7]

[8]

Bubblus my senealosy.jpg

Приклад продукту проектної діяльності учнів

'Презентація учнівська' [9]

'Публікація учнівська' [10]

'Учнівський сайт' [11]

Матеріали по формуючому й підсумковому оцінюванню

'Оцінювання презентації' [12]

'Оцінювання публікації' [13]

'Оцінювання сайту' [14]

'Результати учнів' [15]

Матеріали по супроводу й підтримці проектної діяльності

'План навчального проекту' [16]

'План раелізації проекту' [17]

'Тест' [18]

'Постав у кружечку' [19]

'Словник' [20]

'Інструктивні матеріали' [21]

Інші документи

Web 2.0 проекту: 

Соціальні сервіси

Засоби для зберігання закладок:

http://www.bobrdobr.ru – Бобрдобр (російський інтерфейс)

http://moemesto.ru/ - Моё место (російський інтерфес)

Соціальні геосервисы:

http://panoramio.ru – (Панорамио) фотосервіс із можливістю прив'язки до цифрових карт Фотосервіси:

http://www.scribd.com – Скрибд

http://www.slideshare.net – Слайдшара

http://www.Bubbl.us – для представления схемы проекта

Інтернет ресурси:
[22]

Друковані ресурси:

1. Романєєва І. В., Етика. 5 клас: Навчальний посібник/Пер. з рос. М. Ю. Мирошниченко, - Х..: Країна мрій, 2005. – 150 с.

2. Кіплінг Редьярд , Мауглі: ( для середнього шкільного віку):/Пер. з англ./ іл. О. В. Волчанової; Післям. М. Ф. Слабошпицького, - К.:Школа, 2004. – 255 с.

3. Довідник класного керівника. 5-6 класи / Цибульова Л. В., В. В. Билдіна, Л.І.Єфремова. – Х.: Веста: Видавництво “Ранок” , 2007. – 160 с.