Навчальний проект "У світі чисел"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Автор проекту

Левченко Наталя Анатоліївна

Назва проекту

У світі чисел

Предмет, клас

5-7 клас, математика та інформатика

Коротка анотація проекту

Числа.PNG Не секрет, що числа в житті людини мають велике значення. Числа використовуються майже в кожній сфері діяльності людини. Тому даний проект дає змогу прослідкувати розвиток систем числення від минулого до сьогодення та дослідити, яка з систем має перевагу в сучасному житті. Учні об’єднуються у групи, і працюють в трьох напрямках: історичному, практичному, науковому. Результати роботи кожної з груп демонструються в презентації, публікації та веб-сайті. Інформацію про хід проекту учні презентують на захисті творчих робіт «Слідопит».

Спрямовуючі запитання

Ключове запитання

Кому панувати у світі чисел?

Тематичні запитання

Чому світ чисел має декілька систем?

Еволюція чисел, яка вона?

Числа впливають на долю людини чи ні?


Змістові запитання

Що таке система числення? Як вона виникла?

Застосування різної нумерації на уроках.

Чи вірите ви в магію чисел?

Компетентності, які розвиває навчальний проект

-вміння пошуку інформації;

-розвиток ораторських здібностей;

-вміння відокремлювати головне від другорядного(обробляти інформацію);

-розвиток алгоритмічного мислення у викладенні матеріалу;

-вміння використовувати сучасні ІКТ-технології;

-розвиток активної життєвої позиції

Дидактичні цілі проекту

- учні досліджують історію розвитку числа, числових систем;

- формують науковий світогляд, уявлень про ідеї і методи математики та інформатики, їх роль у пізнанні дійсності;

- опановують системи математичних знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності


Предметні області

Освітня галузь "Математика"

Основною метою освітньої галузі є: 

- опанування учнями системи математичних знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;

- формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики, її роль у пізнанні дійсності;

- інтелектуальний розвиток учнів (логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам'яті, уваги, інтуїції);

- економічне, екологічне, естетичне, громадянське виховання, формування позитивних рис особистості.


Освітня галузь "Математика" забезпечує успішне вивчення інших дисциплін, насамперед природничо-наукового циклу. Це пояснюється розширенням сфери застосування математики в науках, де вона є не лише галуззю знань, а й потужним методом наукового пізнання.

Зміст освітньої галузі формується за принципом наступності між початковою, основною і старшою школою, враховуючи математичну підготовку учнів початкової школи за змістовими лініями освітньої галузі "Математика".


Освітня галузь "Технологія"

Основна мета освітньої галузі "Технологія"

полягає у формуванні технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення, виробленні в них навичок творчої діяльності.

Публікація вчителя

Візитна картка проекту

[1]

Презентація вчителя для виявлення уявлень й інтересів учнів

Учительська презентація [2]

Самостійні дослідження учнів

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Веб-сайт[3] Буклет[4] Презентація [5]

Матеріали по формуючому й підсумковому оцінюванню

Критерії оцінювання учнівської презентації[6]

Критерії оцінювання учнівського веб-сайту[7]

Критерії оцінювання учнівського буклету[8]

Загальна оцінка [9]

Матеріали по супроводу й підтримці проектної діяльності

План проекту [10]
План реалізації проекту [11]

Інші документи

Дидактичні матеріали: Excel [12],Word[13]
Інструкція з техніки безпеки [14]